Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. СухомлинськогоСторінка4/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4

Рубель, Н. Сучасні підходи до вивчення іноземної мови професійного спрямування за дистанційною формою навчання / Н. Рубель // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007.– №1. – С. 34–42. – Бібліогр.: 10 назв.

Розглянуто можливості використання нових форм, методів, підходів до процесу навчання англійській мові професійного спрямування за допомогою дистанційної форми навчання, зокрема виконання творчих завдань, використання ігрових форм роботи та домашнього читання з метою засвоєння культурологічних знань про країну, мова якої вивчається. Зосереджено увагу на організації самостійної роботи студентів, її мотивації, індивідуалізації планування навчального процесу, питання диференційованого підходу до вивчення іноземної мови з точки зору кінцевого застосування набутих знань, процесах тестування з використанням інформаційних технологій. Розкрито особисто-орієнтовані підходи до дистанційного навчання студентів, зокрема метод портфоліо.

Рассмотрены вопросы использования новых форм, методов подходов к процессу обучения английскому языку профессиональной направленности посредством дистанционной формы обучения. Особое внимание уделено вопросам активизации самостоятельной работы студентов дистанционной формы обучения, а также использованию информационных технологий, личностно-ориентированного подхода в процессе обучения.

Is defined the questions of using new forma, methods and approaches to the process of studying a foreign language for special purposes by means of distance learning are analyzed. Special attention is given to the questions of the students' individual work activization and the appliance of information technologies, and personal oriented approach in the process of studying.
Рудий, М. Деякі проблеми оцінювання знань учнів з історії за допомогою тестів / М. Е. Рудий // Наша школа. – 2008. – № 3. – С. 46-48. – Бібліогр.: 8 назв.

Досліджено й охарактеризовано проблеми, що виникають при тестовому оцінюванні рівня знань учнів з історії. Зазначено, що тестування не замінює живого спілкування учня з учителем і при його застосуванні важливо враховувати специфіку історії як науки, а також вікові та психологічні особливості учнів.
Сазоненко, Г. Зовнішнє незалежне оцінювання як фактор розвитку сучасної школи / Г. Сазоненко // Освіта і управління. – 2007. – №2. – С. 79-83.

Розкрито історичний аспект запровадження тестів. Розглянуто функції тестування. Проаналізовано результати незалежного оцінювання учнів Українського ліцею Київського національного університету ім. Т. Шевченка протягом 2005-2006 та 2006-2007 навчальних років. Запропоновано заходи подальшого розвитку системи тестування.
Свиридюк, Т. Готуємось до зовнішнього тестування / Т. Свиридюк // Педагогічний пошук –.2007.– №3 – С. 63-66 – Бібліогр.: 7 назв.

Визначено переваги застосування зовнішнього тестування з іноземної мови у школі. Запропоновано тестовий матеріал з англійської мови, складений за критеріями: практичність, надійність, валідність.
Сейдаметова, З. Процедури і соціальна тканина розробки curricula: досвід США / З. С. Сейдаметова, В. А. Темненко // Постметодика. – 2008. – № 2. – С. 16-20. – Бібліогр.: 13 назв.

Розглянуто методологію, концепції і процедури розробки модельних curricula для шкіл та університетів США у галузі компютинга. Наведено короткий опис низки організацій, пов'язаних з розробкою curricula: The Association for Computing Machinery (ACM), The Associati-on for Information Systems (AIS), The Association for Information Technology Professionals (AITP), The Computer Society of the Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE-CS). Описано історію створення та охарактеризовано особливості відомої серії Computing Curricula, що видана на початку ХХІ століття. Особливу увагу приділено специфіці розробки curricula для старших шкіл Америки, що складається з чотирьох рівнів. Зазначено, що на вибір тематики curricula впливає соціальна тканина життя, яка містить у собі школи, організації освітнього тестування, університети, професійні асоціації, фірми-емітенти професійних сертифікатів, батьківську громадськість.

Рассмотрена методология, концепции и процедуры разработки модельных curricula для школ и университетов США в области компьютинга. Приведено краткое описание ря-да организаций, связанных с разработкой curricula: The Association for Computing Machinery (ACM), The Association for Information Systems (AIS), The Association for Information Technology Professionals (AITP), The Computer Society of the Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE-CS). Описана история создания и охарактеризованы особенности известной серии Computing Curricula, изданной в начале ХХІ-го века. Особое внимание уделено специфике разработки curricula для старших школ Америки, который состоит из четырех уровней. Отмечено, что на выбор тематики curricula влияет социальная ткань жизни, содержащая в себе школы, организации образовательного тестирования, университеты, профессиональные ассоциации, фирмы-эмитенты профессиональных сертификатов, родительскую общественность.

The methodology, concepts and procedures of development model curricula for schools and universities of the USA in the field of computing is considered. The brief description of some the orga-nizations connected with development curricula is presented: The Association for Computing Machinery (ACM), The Association for Information Systems (AIS), The Association for Information Tec-hnology Professionals (AITP), The Computer Society of the Institute for Electrical and Electronic En-gineers (IEEE-CS). The known series Computing Curricula published in the beginning of XXI-st century and its history is described. The special attention is given to problems of curricula development for the high schools of America (A Model Curriculum for K-12 Computer Science).
Середюк, Н. Тестові завдання як один з прийомів контролю на уроках німецької мови / Н. Середюк, Н. Данілова // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 1. – С. 52-54. – Бібліогр.: 7 назв.

Розглянуто головні завдання тестового контролю. З’ясовано роль та місце тестування в навчальному процесі. Проаналізовано структуру тестового завдання. Проведено класифікацію тестів для різних видів тестового контролю. Зроблено відповідні висновки за результатами дослідження.

Рассмотрены главные задания тестового контроля. Определена роль и место тестирования в учебном процессе. Проанализирована структура тестового задания. Проведена классификация тестов для различных видов тестового задания. Сделаны соответствующие выводы по результатам исследования.

The article deals with the main tasks of the test control. The role and a place of testing in educational process is determined. The structure of the test task is analyzed. Classification of tests for various kinds of the test task is carried out. Corresponding conclusions by results of research are made.
Сікорський, П. Проблеми дидактичної взаємодії середньої і вищої школи основа якісної підготовки фахівців / П.І. Сікорський // Шлях освіти. – 2009.– № 1. – С. 10-14. – Бібліогр.: 2 назви.

Обґрунтовано об’єктивні та ефективні форми взаємодії середніх і ВНЗ освіти за допомогою узагальнення досвіду освітніх реформ у європейських країнах, а також результатів зовнішнього незалежного тестування випускників шкіл і зарахування їх до вищих закладів освіти. Виокремлено освітні пріоритети, які в системі освіти пропонує Євросоюз. Наведено схему нової структури освітньої системи Польщі та вказано на її позитивні елементи. Здійснено критичний аналіз завдань, впроваджених засобами незалежного тестування для випускників шкіл, які виявили бажання вступати до вищих закладів освіти. Визначено застосування пункту 15 нових Умов прийому до ВНЗ за допомогою аналізу правил прийому до Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Львівського національного університету ім. І. Франка, Національного університету “Львівська політехніка”. Враховано міжнародний досвід для поліпшення якості навчання в усіх освітніх ланках, подолання негативних явищ в освіті. Запропоновано внесення істотних змін до структури освітньої системи, а також зміну взаємодії між навчальними закладами.
Соломчук, П. Запровадження діагностики та рівневого оцінювання педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми / П. Соломчук // Нова педагогічна думка. – 2007.– №4. – С. 17-20. – Бібліогр.: 4 назви.

Розкрито досвід апробації у Великомежиріцькому НВК «Школа-гімназія» (Рівненська обл.) технології діагностики та рівневого оцінювання педагогічних працівників, яку розроблено науково дослідною лабораторією «Творча обдарованість» Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти. Проаналізовано результати дослідження готовності вчителів до творчої педагогічної діяльності. Акцентовано увагу на труднощах проведення дискретного дослідження. Представлено діаграми рівнів готовності вчителів до роботи з обдарованими, та готовності за компонентами, зокрема, психологічним. Визначено критерії формування робочих груп (адміністрація, вчителі, батьки, гімназисти для моніторингу. Розглянуто механізм проведення моніторингу. Конкретизовано дані, які заносяться до зведеної таблиці. Запропоновано формулу визначення кількості балів та рівня готовності вчителя. Окреслено перспективні напрями роботи педагогічного колективу.
Сташенко, М. Одна з найбільш вдалих реформ / М. Сташенко // Педагогічний пошук. – 2008. – № 3. – С. 3.

Наведено статистичні дані щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти у Волинській області.
Третяк, О. Проблеми вимірювання здатності вчителів до саморегуляції / О. С. Третяк // Наука і освіта. – 2007. – № 8-9. – С. 190-194. – Бібліогр.: 8 назв.

Висвітлено проблему визначення якостей вчителя, які впливають на саморегуляцію його діяльності в кризових ситуаціях. Запропоновано авторський опитувальник для виявлення характерних особливостей вчителя у кризових ситуаціях педагогічної взаємодії. Наведено алгоритм створення опитувальника та його перевірки на валідність. Викладено результати тестування вчителів за даним інструментарієм. Доведено, що кризові ситуації педагогічної взаємодії можливі та практично неминучі.

Освещена проблема определения качеств учителя, которые влияют на саморегулирование его деятельности в кризисных ситуациях. Предложен авторский вопросник для выявления характерных особенностей учителя в кризисных ситуациях педагогического взаимодействия. Приведен алгоритм создания вопросника и его проверки на валидность. Изложены результаты тестирования учителей по данному инструментарию. Доказано, что кризисные ситуации педагогического взаимодействия возможны и практически неизбежны.

The article deals with the problem of definition of qualities of the teacher which influence self-regulation of his activity in crisis situations. The author's questionnaire for revealing prominent features of the teacher in crisis situations of pedagogical interaction is offered. The algorithm of creation of the questionnaire and his check on practically is resulted. Results of testing of teachers on the given toolkit are stated. It is proved, that crisis situations of pedagogical interaction are possible and practically inevitable.
http://sites.google.com/site/shkola4you

Світові тенденції оцінювання творчих здібностей юних винахідників / М. Туров // Освіта і управління. – 2009. – № 2. – С. 109-113. – Бібліогр.: 18 назв.Запропоновано застосування у діагностиці особистості інформаційної технології «Евроніка», розробленої автором на основі впорядкування різних методів та теорій оцінювання творчих здібностей учнів. Подано порівняльні характеристики вищезазначених методів і теорій. Представлено Піраміду розвитку технічних систем, яку покладено в основу технології «Евроніка». Для оцінювання запропонованих учнями винаходів було розроблено оригінальну методику, яка враховувала їхній технічний рівень, новизну та промислову придатність. Запропоновано застосувати для оцінювання коефіцієнт, який відображає рівень розвитку технічної системи внаслідок використання отриманого рішення винахідницької задачі. Наголошено, що цей показник більш конкретно, ніж коефіцієнт складності рішень технічної задачі, вказує на внесок винахідника у підвищення рівня розвитку техніки.
Ураєва, І. Робота лише почалася / Ураєва І. – Педагогічний пошук. – 2007. – №3. – С. 67-68.

Порушено питання про готовність вчителів французької мови (Волинська область) до втілення в педагогічну практику зовнішнього тестування як нової системи оцінювання. Проаналізовано фактори, які необхідно враховувати при складання тестів. Розкрито принципи, види та методику організації тестових завдань з французької мови.
Хотомлянський, О. Методичні питання оцінювання результатів професійної діяльності професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу / О. Хотомлянський, Т. Дерев’янко // Освіта і управління. – 2006.– № 3-4. – С. 144-151. – Бібліогр.: 5 назв.

Запропоновано методику комплексного оцінювання професійної діяльності професорсько-викладацького складу (ПВС) вищого навчального закладу. Наведено результати статистичних досліджень взаємозв'язку між інтегрованими оцінками окремих складових кваліфікації ПВС, а також результати соціометричних досліджень індивідуально-психологічних властивостей викладачів.
Ціделко, В. Моніторинг систем дистанційного навчання / В. Ціделко, Н. Яремчук, В. Шведова // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 54–61.– Бібліогр.: 6 назв.

Визначено основні напрями моніторингу системи дистанційного навчання (СДН). Розкрито причини, які викликають необхідність моніторингу підсистеми контролю СДН. Сформульовано мету моніторингу. Виокремлено об'єкти моніторингу: тести підсистеми контролю СДН; тестові напрями, призначені для інтерпретації результатів тестування в традиційну оцінну шкалу. Висвітлено особливості моніторингу в режимі експлуатації СДН. Наголошено на значенні моніторингу тестових завдань для викладача.
Червінська, Л. Мета і методи тестування з англійської мови в економічному ВНЗ / Л. Червінська, З. Циганок // Рідна школа. – 2009. – № 4. – С. 48-50. – Бібліогр.: 2 назви.

Розглянуто мету, методи і функції неформального тестування студентів з англійської мови в економічному ВНЗ та наведено критерії, на підставі яких визначається мета і функція тесту. Охарактеризовано основні види тестування мовних навичок студентів: переклад, диктант, твір, інтерв'ю, тест-вибір, тест, і запропоновано приклади названих методів тестування. Зазначено, що всі види тестування і контролю знань з іноземної мови мають певні переваги та недоліки і тільки логічна їх кореляція дає можливість викладачеві-практику правильно сформулювати мету тесту та методи його здійснення.
Черкасов, М. Оцінювання в художньо образних (ХО) одиницях: тип критерію від кінцевої цілі життєдіяльності людини / М. П. Черкасов // Наука і освіта. – 2008. – № 4-5. – С. 195-199. – Бібліогр.: 3 назви.

Розглянуто чотири види відносин взаємодії людини з реальною дійсністю, за якими формуються різні види критеріїв суб'єктивного оцінювання в художньо образних висловлюваннях. Розкрито сутність різновидів, їх значення, в тому числі для педагогіки виховання особистості взагалі, й мовленнєвої зокрема.

Рассмотрено четыре вида отношений взаимодействия человека с реальной действительностью, по которым формируются разные виды критериев субъективного оценивания в художественно образных высказываниях. Раскрыта сущность этих разновидностей, их значение, в том числе и для педагогики воспитания личности вообще, и речевой, в частности.

Four types of relations of co-operation of timber-toe are considered by the real reality, on which the different types of criteria of subjective evaluation are formed in artistically vivid utterances. Essence of these varieties, their value, is exposed, including for pedagogics of education of personality in general, vocal - in particular.
Чміль, А. Структурні елементи критеріального оцінювання діяльності закладів освіти / А. Чміль, О. Боднар // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 2. – С.: 42-46. – Бібліогр.: 31 назва.

Висвітлено особливості експертного оцінювання в освіті. Досліджено структуризацію базових параметрів оцінювання навчально-виховної діяльності школи. Проаналізовано сутність понять параметр, критерій, показник. Констатовано, що структуризація системи показників навчально-виховної діяльності формалізує процес оцінювання та сприяє його об’єктивізації.
Шевченко, Т. До теорії обернених тригонометричних функцій / Т. О. Шевченко, К В Нєдялкова // Наша школа. – 2007.– № 5. – С. 66-72. – Бібліогр.: 3 назви.

На допомогу у викладанні математичних дисциплін запропоновано методичний матеріал до вивчення теорії обернених тригонометричних функцій: арккосинус; арктангенс; арккотангенс; деякі тотожності, що зв’язують обернені тригонометричні функції. Наведено прикладі розв’язання завдань трьох рівнів складності, які зустрічаються на випробуваннях (атестація, зовнішнє тестування).
Шевченко, С. Оцінювання якості вищої освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу / С. Шевченко // Вища школа. – 2008. – № 11. – С. 14-23. – Бібліогр.: 11 назв.

Проаналізовано протиріччя розвитку вищої освіти в Україні. Досліджено проблему оцінювання якості вищої освіти з допомогою державно-громадського механізму управління. На основі вивчення наукової літератури розкрито зміст поняття "якість вищої освіти". Осмислено кількісні і якісні позиції якості вищої освіти. Визначено: комплекс характеристик освіти (за Е. Коротковим); фактори та основні елементи освітнього циклу, а також складники оцінки моделі якості інженерної освіти (за О. Лещинським) тощо. Розглянуто види оцінювання якості вищої освіти: внутрішнє, зовнішнє, змішане. Відображено за допомогою таблиці різна функціональна природа зовнішнього оцінювання якості: констатуюча - з боку органів державного управління вищою освітою і формуюча - з боку університетів. Акцентовано увагу на: видах, змісті і характеристиці освітніх індикаторів, які використовуються для зовнішнього оцінювання якості освіти; актуальності розробки нових індикаторів. Запропоновано заходи, спрямовані на створення чіткої системи управління якістю вищої освіти, зокрема, розробку і запровадження систем якості відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000.

Проанализированы противоречия развития высшего образования в Украине. Исследована проблема оценивания качества высшего образования с помощью государственно-общественного механизма управления. На основе изучения научной литературы раскрыто содержание понятия "качество высшего образования. Осмыслено количественные и качественные позиции качества высшего образования. Определены: комплекс характеристик образования (по Е. Короткову); факторы и основные элементы образовательного цикла, а также составляющие модели качества инженерного образования (по О. Лещинскому) и т п. Определены виды оценивания качества высшего образования: внутреннее, внешнее, смешанное. Отражена с помощью таблицы разная функциональная природа внешнего оценивания качества: констатирующая - со стороны органов государственного управления высшим образованием и формирующая - со стороны университетов. Акцентировано внимание на: видах, содержании и характеристике образовательных индикаторов, используемых для внешнего оценивания качества образования; актуальности разработки новых индикаторов. Предложены меры, направленные на создание четкой системы управления качеством высшего образования, в том числе, разработка и внедрение систем качества соответственно требованиям международных стандартов ISO серии 9000.

The contradictions of the system of higher education, of its state management are being analyzed. The criteria of evaluating the quality of higher education are being considered. The necessity of enlisting the state bodies to managing higher education is being substantiated. The author points out that the higher educational establishments and educational community should use modern mechanisms for managing the quality of education according to the requirements of the Bologna process and international standards.
Щекатунова, Г. Практика організації оцінювання діяльності ЗНЗ в умовах розвитку сучасної школи / Г. Щекатунова // Рідна школа. – 2009.– № 2-3. – С. 30–32. – Бібліогр.: 4 назви.

Розглянуто проблему оцінювання якості педагогічної, навчальної та трудової діяльності ЗНЗ, тобто діяльності школи як цілісної освітньої системи. Проаналізовано існуючі моделі оцінки/самооцінки якості шкільної освіти, які умовно поділено на два види: лінійні та кластерні. Запровадження системи оцінювання/самооцінювання на рівні конкретних шкіл розглянуто як найбільш ефективний метод поліпшення освітньої діяльності ЗНЗ. Зазначено, що поняття "оцінка" та "оцінювання" не є тотожними: оцінка - систематичний та всебічний аналіз діяльності школи, її результатів відповідно до обраних критеріїв, який дає змогу визначити слабкі та сильні сторони, скласти план дій, контролювати їх здійснення; оцінювання - це дослідження результатів організованої діяльності ЗНЗ. Запропоновано методику оцінювання/самооцінювання якості діяльності ЗНЗ, розкрито її сутність. Визначено наступні сфери оцінювання діяльності ЗНЗ: менеджмент, навчальний план, досягнення учнів, ефективність роботи педагогічного колективу, психологічний клімат, ресурси розвитку, соціальне партнерство. Окреслено показники оцінювання/самооцінювання інваріантної та варіативної частини, критерії оцінки кожної сфери. Виділено два види аналізу, що допоможуть зробити необхідні оцінювальні висновки: динамічний аналіз - аналіз змін показників у часі (за кілька років); порівняльний аналіз - порівняння характеристик системи з характеристиками аналогічних освітніх систем або показниками, середніми для району, міста. Наведено основні джерела інформації для проведення оцінювання/самооцінювання. Розкрито переваги запропонованої методики.
Щекатунова, Г. Проблеми оцінювання якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах / Г. Щекатунова // Рідна школа. – 2007. – №7-8. – С. 3-5. – Бібліогр.: 3 назви.

Акцентовано увагу на забезпеченні конкурентоспроможності кожного навчального закладу та його випускників, основою якої є якість освіти та складові управління якістю шкільної освіти. Охарактеризовано моніторинг якості шкільної освіти як механізму контролю та спостереження за її станом. Проаналізовано роботу загальноосвітніх навчальних закладів з оцінювання якості освіти. Запропоновано технологічний пошук відповідних моделей щодо управління цією якістю, включення конкретної школи в експериментальний пошук власної моделі.
Щокіна, В. Тести та тестові завдання в системі гуманітарної освіти / В. І. Щокіна // Наша школа. – 2007. – №2. – С. 38-48. – Бібліогр.: 6. назв.

Запропоновано набір прикладів завдань для тестової перевірки при проведенні тематичних контрольних завдань на уроках української мови з 5-го по 11-й клас. Розглянуто й охарактеризовано складові тестових завдань в контексті вивчення тих чи інших навчальних тем з української мови.
Упорядники: Коваленко І. Й., Дорофеєва О. П.
Каталог: datas -> upload -> files
files -> Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2008 рік
files -> Реферативної інформації днпб україни ім. В. О. Сухомлинського організація профорієнтаційної роботи в школі
files -> Реферативний огляд Вступ
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о. сУхомлинського освіта японії
files -> Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2006 рік / апн україни; Упоряд. Полонська Т. К. К. апн україни, 2007. 259 с
files -> В. О. Сухомлинського педагогіка сімейного виховання дітей шкільного віку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка