Академія педагогічних наук України Донецький інститут післядипломної освіти іппСторінка3/3
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1 Mb.
1   2   3
Вправа «Ідея інтерактива»

Мета: Визначити головну ідею (мету) інтерактивних технологій.


Під час дискусії у малих групах та загальному обговоренні визначте головну ідею інтерактивного навчання.Питання:

1.    Визначте головну ідею інтерактивних технологій.________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
2.   Обґрунтуйте використання інтерактивних технологій.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Додаткові питання:
 1. Чи дійсно інтерактивні технології найбільш ефективні для розвитку базових навичок?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 1. Чи можна класифікувати інтерактивні технології за формою організації навчальної діяльності учнів?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


 1. Яка форма організації роботи учнів найбільш ефективна під час інтерактивного навчання?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


5. Основні характеристики ІАМН

Об’єднайтеся у 5 малих «методичних» груп, кожна з яких має ретельно вивчити окремі методи (Таблиця 1). Стисло запишіть етапи реалізації опанованих методів з визначенням дії педагога та учнів для кожного з них (заповнюється Табл. 2).


Після цього під час загальної дискусії презентуйте вивчені методи.
По закінченні дискусії сформуйте нові 5 «експертних» груп (по одному „знатоку” з кожної «методичної» групи). В малих групах на засадах взаємонавчання стисло законспектуйте сутність, етапи кожного з розглянутих методів.

Таблиця 1Стисла характеристика інтерактивних методів навчання

Визначення та цілі
застосування методу


Переваги та обмеження

Мозковий штурм

Визначення:

 • Неструктурований процес генеру­вання та відбору інноваційних творчих ідей у групі, що координу­ються педагогом.
Переваги:

 • Високий ступінь активності учнів;

 • Продуктивні результати;

 • Досвід творчої діяльності;

 • Орієнтованість на вирішення проблем;

 • Розвиток особистісних навичок учасників;

 • Стимулювання нових ідей;
Цілі:

 • Тренування учнів у вирішенні проблем;

 • Розвиток творчого мислення;

 • Розвиток навичок спілкування, роботи у малих групах;

 • Підвищення зацікавленості учнів

Обмеження:

 • Розмір групи має бути не дуже великим чи дуже маленьким (5-7 чоловік);

 • Процес координування групових дискусій і узагальнення ідей вимагає високої майстер­ності педагога;

 • Різна “якість” результатів навчання

Вивчення конкретних ситуацій

Визначення:

 • Вивчення та аналіз реальної чи ви­гаданої, але реалістичної ситуації, події, явища.

Цілі:

 • Розвиток вмінь вирішення про­блем, прийняття рішень;

 • Зв’язок теоретичного навчання з виробництвом;

 • Аналіз комплексних ситуацій;

 • Розвиток міжособистісних відно­синПереваги:

 • Реалістичність ситуації, що була розглянута;

 • Розвиток навичок самонавчання;

 • Інтенсивний процес групової взаємодії;

 • Взаємонавчання учнів;

 • Синтез різних точок зору;

 • Розвиток навичок відбору оптимального варіанту вирішення ситуації;

 • Практичне відпрацьовування теоретичних знань;

 • Розвиток особистісних навичок.

Обмеження:

 • Вимагає витрат часу на підготовку опису ситуації;

 • Обмеженість конкретною ситуацією – необхідність постійного відновлення;

 • Ризик невідповідності/неповної відповідності вимогам навчання і запитам цільової аудиторії

Обговорення критичного явища

Визначення

Подібний метод з обговоренням конкретної ситуації з наступними розходженнями: • аудиторії повідомляється про яку-небудь критичну (“позаштатну”) ситуацію на виробництві у міжособистісних стосунках;

 • учні задають педагогу питання, прагнучи одержати додаткову інформацію;

 • критична ситуація може бути запропонована самою аудиторією;

 • при аналізі й обговоренні допус­кається більша ступінь свободи в обґрунтуваннях.

Цілі:

 • Розвиток вмінь прийняття рішень і усунення проблем у нестандартних (критичних) ситуаціях;

 • Розвиток міжособистісних відносин

Переваги:

 • Більш конкретний метод в ілюстрації реаль­них проблем;

 • Учні більш активно розкривають послідов­ність дій, що відбулися;

 • Учні асоціюють себе з тим чи іншим учасником певної події;

 • Менші витрати на підготовку і проведення у порівнянні з попереднім методом.

Обмеження:

 • Вимагає високої активності аудиторії в постановці питань;

 • Імовірність зайвої емоційності учнів при обговоренні;

 • Необхідність чіткого співвідношення розгляну­того явища з цілями навчання
Групова дискусія

Визначення:

 • Спілкування між парами або групами учнів в певній навчальній ситуації. Може бути елементом круглого столу, обговорення конк­ретної ситуації та інших методів.

Цілі:

 • Розкриття теоретичних концепцій;

 • Розвиток вмінь вирішення про­блем;

 • Розвиток вмінь планування, форму­лювання стратегії


Переваги:

 • Уточнення і перевірка гіпотез;

 • Обмін знаннями і досвідом;

 • Залучення у процес навчання;

 • Удосконалення навичок комунікації.


Обмеження:

 • Різна ступінь залучення учнів у процес обговорення;

 • Ризик невідповідності/неповної відповідності ходу дискусії цілям навчання

Рольова гра

Визначення:

 • Метод навчання, при якому учні грають визначені ролі в нефор­мальній, але максимально реаліс­тичній манері. Може носити струк­турований чи спонтанний характер.

Цілі:

 • Вироблення стратегії дій у конф­ліктних і стресових ситуаціях;

 • Розвиток цільових поведінкових настанов;

 • Розвиток навичок міжособистіс­ного спілкування;

 • Розвиток комунікативних навичок;

 • Ілюстрація емоційного аспекту діяльності
Переваги:

 • Ефективність у відпрацюванні професійних дій, висвітленні складних конфліктних ситуацій;

 • Закріплює засвоєння теоретичних концепцій;

 • Прояснює особливості поведінки;

 • Розвиває навички оперативного вирішення проблем;

 • Навчання в дії;

 • Драматичний, ігровий ефект сприяє кращому засвоєння навчального матеріалу;

 • Ефективний спосіб зміни настанов і поглядів.

Обмеження:

 • Необхідність якісної підготовки “акторів”;

 • Необхідність ретельного планування сценарію і постановки гри;

 • Ризик постановки штучної ситуації;

 • Значні витрати часу на підготовку і прове­дення;

 • Необхідність врахування особливостей харак­теру акторів

Форум

Визначення:

 • Нетрадиційний спосіб організації процесу обговорення певної теми, при якому виступаючі можуть висловлювати свою позицію без обмеження часу за умови, що їм вдається утримувати увагу аудиторії.

Цілі:

 • Комунікативний тренінг;

 • Творче обговорення проблеми;

 • Розвиток вмінь вирішення конфлік­тів


Переваги:

 • Стимулює творче мислення;

 • Залучає аудиторію в процес навчання;

 • Створює неформальне середовище навчання;

 • Реалізує засіб розв’язання конфліктних ситуацій.

Обмеження:

 • Вимагає значного часу на підготовку і проведення;

 • Ризик одержання результатів, що не сприяють досягненню загальних цілей навчання
Тренінг комунікативності

Визначення:

 • Метод навчання у процесі побудо­ви ефективно взаємодіючої групи учнів. Основна функція – зміна поведінкових принципів і (чи) роз­виток лідерських здібностей учнів.

Переваги:

 • Навчання на основі розбору реальних реакцій на поведінку;

 • Взаємне навчання учасників процесу;

 • Більш ефективне застосування інших ІАМН
Цілі:

 • Зміна настанов і поведінкових реакцій;

 • Розкриття особистих здібностей;

 • Практичне розв’язання конфлікт­них ситуацій;

 • Діагностика проблем організацій­ного розвитку;

 • Сприяння побудові команд;

 • Відпрацьовування навичок роботи в групі;

 • Аналіз і розподіл ролей

Обмеження:

 • Наявність емоційних бар’єрів у учнів;

 • Труднощі виміру й оцінки отриманих резуль­татів;

 • Ризик появи негативних емоційних реакцій у учасників;

 • Необхідність чіткого формулювання завдань та етапів заняття;

 • Високий рівень (спеціальних) навичок і знань педагога в області психології і соціології
Імітація

Визначення:

 • Організований педагогом процес відтворення максимально наближе­них до реальних умов виробничих або міжособистісних ситуацій.

Цілі:

 • Професійна діяльність;

 • Прийняття рішень;

 • Побудова команд;

 • Вирішення проблем

Переваги:

 • Учень навчається в ситуаційних умовах, максимально наближених до реальних;

 • Дієвість навчання;

 • Підвищена зацікавленість і висока мотивація учнів;

 • Ефективне перенесення теоретичних концеп­цій у практику.

Обмеження:

 • Потребує використання реальних життєвих ситуацій, зрозумілих учням;

 • Вимагає значних витрат часу на проведення і підготовку

Ділова гра

Визначення:

 • Одна з форм імітації конкретних ситуацій; передбачає організацію змагання між командами та розподіл ролей між учасниками.

Цілі:

 • Відпрацювання функціональних та особистісних навичок.

 • Прийняття рішень.

 • Побудова команд
Переваги:

 • Наочність засобів і результатів навчання (особливо при вивченні сучасних технологій);

 • Формування навичок комунікації;

 • Відпрацьовування практичних навичок, прийняття рішень;

 • Стимулювання творчого мислення;

 • Об’єктивна оцінка і зворотній зв’язок; Навчання в дії;

 • Демонстрація взаємозв’язків між різними функціями і процесами в організації;

 • Розвиток особистісних навичок.

Обмеження:

 • Вимагає інтенсивних зусиль по підготовці сценарію і проведенню. Ризик відхилення від цілей навчання

Моделювання

Визначення:

 • Наочне зображення різними засобами (макет, графіка, комп’ю­терні моделі) системи, структури, пристрою, процесу для аналізу й обговорення.

Цілі:

 • Дослідження операцій та процесів за фахом;

 • Кількісний аналіз;

 • Особистісний розвиток учнів;

 • Технічні і технологічні концепції;

 • Розробка нових технологій


Переваги:

 • Застосовується;

 • Надається можливість структурованого обговорення;

 • Дозволяється розглядати тему з різних точок зору;

 • Стимулюється зацікавленість та увага учнів.

Обмеження:

 • Ризик надмірного спрощення моделюючого об’єкту представлення, що призводить до недостатньої глибини аналізу.

 • Вимагає спеціальних навичок для розробки
Майстерня

Визначення:

 • Робота в малій групі, спрямована на одержання чітко обумовлених результатів (рішень). Передбачає застосування більш простих методів роботи малими групами.

Цілі:

 • Аналіз і практичне закріплення комплексних тем;

 • Розвиток особистісних якостей;

 • Розробка нових стратегій

Переваги:

 • Продуктивність і практична корисність;

 • Залучення учнів у процес навчання;

 • Стимулювання зацікавленості;

 • Самонавчання;

 • Творчий характер;

 • Співвідношення з запитами професійної діяль­ності;

 • Обмін знаннями і досвідом.

Обмеження:

 • Ефективність кінцевого результату залежить від рівня аудиторії і майстерності (предметної кваліфікації) педагога;

 • Необхідність чіткого визначення структури і очікуваних результатів заняття

Семінар

Визначення:

 • Зустріч спрямована на обмін ре­зультатами дослідження, виконано­го проекту; може організовуватися у формі доповідей, обговорень, круглих столів.

Цілі:

 • Підсумкове заняття з навчальної теми, дослідження чи проекту;

 • Зосередження уваги на нових ідеях, концепціях;

 • Вироблення шляхів вирішення про­блем


Переваги:

 • Узагальнення й аналіз знань з навчальної теми;

 • Отримання результатів на основі дослід­ницької діяльності;

 • Обмін досвідом і знаннями;

 • Продуктивні ідеї;

 • Багатомірний аналіз розглянутих проблем.

Обмеження:

 • Високі вимоги до рівня знань учнів;

 • Ризик надмірної теоретизації результатів, що ускладнюють їхнє практичне використання
Діагностика проблеми

Визначення:

 • Групове обговорення заданої си­туації з метою встановлення основ­ної проблеми, що лежить у її основі.

Цілі:

 • Відпрацьовування навичок вирішення проблем;

 • Відпрацювання навичок прийняття рішень
Переваги:

 • Проблемно-орієнтовний підхід;

 • Глибокий аналіз ситуації;

 • Розгляд альтернатив;

 • Використання практичного досвіду учнів;

 • Структурований виклад варіантів проблем, що лежать в основі розглянутої ситуації.

Обмеження:

 • Ризик невідповідності /неповної відповід­ності/ обраної ситуації практичному досвіду та сфери діяльності учнів;

 • Обмеженість практичного застосування отриманих результатів

Групові проекти

Визначення:

 • Виявлення, дослідницький пошук та вирішення групою учнів значи­мої для них проблеми/задачі з ме­тою одержання реального результату.

Цілі:

 • Відпрацьовування навичок вирі­шення проблем;

 • Розвиток творчого мислення та особистісних якостей


Переваги:

 • Висока залученість учнів у процес навчання;

 • Невеликі витрати навчального часу;

 • Розвиток творчих здібностей;

 • Допоміжний засіб для аналізу обговорюваних конкретних ситуацій, вирішення проблем, прийняття рішень.

Обмеження:

 • При частому застосуванні стає механічним, втрачає творчу зацікавленістьМетоди роботи учнів у співпраці

Визначення:

 • Організація процесу навчання у співпраці малими групами учнів (від 2 до 7 осіб).

Цілі:

 • Опрацювання, закріплення, повто­рення нового матеріалу, вирішення проблем, проектна діяльність, розвиток творчого мислення, комунікативних навичокПереваги:

 • Висока активність і мотивація учнів;

 • Високе засвоєння навчальної інформації;

 • Розвиток особистісних якостей учнів;

 • Розвиток навичок роботи в команді.

Обмеження:

 • Потребує попередньої роботи в організації роботи учнів, ретельного підбору учасників малих груп;

 • Потребує більшого терміну на проведення, порівняно з пасивними методами навчання

Дебрифінг (підбиття підсумків)

Визначення:

 • Аналіз та обговорення результатів попередньої роботи; структуруван­ня набутого досвіду;

 • Визначення та оцінювання власних досягнень та поразок педагогом і учнями; планування подальшої діяльності.


Цілі:

 • Під час підведення підсумків пев­ного етапу роботи


Переваги:

 • Висока активність і мотивація учнів;

 • Розвиток особистісних якостей учнів;

 • Оцінювання знань і вмінь, набутих під час попередньої роботи; рівня застосування особистісних якостей, рівня активності та моделей поведінки.

Обмеження:

 • Потребує більшого терміну, порівняно з іншими методамиТаблиця 2Етапи реалізації інтерактивних методів у педагогічному процесі


Інтерактивний метод ______________________________

Етапи

Дії педагога

Дії учнів6. Підведення підсумків

Вправа «Валіза»
Дискусія.

Які з опрацьованих методів я візьму у власну методичну валізу для поглибленого опанування та застосування на практиці?


Тема 3. Функції педагога. Стилі взаємовідносин педагога з учнями
Методи – лекція-бесіда, семінар (тренінг, дискусія, рольова гра)

Форми – фронтальна, групова; Час – 2 год.

Мета:


визначити основні функції педагогічного процесу та педагога, його роль під час інтерактивного навчання, оптимальні стилі взаємовідносин з учнями

Практичний тренінг. Робота малими групами


Рольова гра „Стилі взаємовідносин”

Мета гри – на власному досвіді переконатися у перевагах партнерського стилю взаємовідносин між учнями та педагогом.
Об’єднайтеся у мали групи, оберіть лідера та спостерігачів.

Завдання для малих груп.

Під керівництвом лідера групи протягом 10 хвилин ви маєте побудувати вежу висотою 1 м з паперу. Оцінюванню буде підлягати стійкість конструкції та її естетичні властивості.
Питання для обговорення наприкінці гри:
Який стиль спрямовано на розвиток особистісних якостей учнів, творчості тощо?

Який стиль доцільно як можна ширше застосовувати у навчальному процесі?Питання для перевірки засвоєння:


 1. Які функції педагога стають головними в умовах інтерактивного навчання?

 2. Які основні джерела інформації для учнів при інтерактивному навчанні?

 3. На що має звертати увагу педагога під час інтерактивного навчання?

 4. Який стиль взаємовідносин доцільно застосовувати педагогу на етапі роботи, яку учні добре знають і вміють робити?

 5. Дайте характеристику партнерському стилю взаємовідносин?

 6. У яких випадках педагог має застосовувати авторитарний стиль?

 7. Які різновиди авторитарного стилю Ви можете навести з практики?

Тема № 4 Вибір стратегії навчання
Методи – лекція-бесіда, семінар (тренінг, дискусія, рольова гра)

Форми – фронтальна, групова; Час – 4 год.
Мета:

вивчити можливості вибору стратегії ефективного навчання на підставі таксономії Блюма;відпрацювати вміння оптимального вибору стратегії навчання для різних етапів та умов.

Індивідуально заповніть діагностичну карту у відповідності до умов, контингенту вашого навчального закладу.

Результати обсудіть під час дискусії у малих групах. Загальна дискусія має дати відповідь щодо ефективності та доцільності застосування карти.

ДІАГНОСТИЧНА КАРТА
100%

75%

50%

25%

0


СПРИЯТЛИВА ЗОНА

НЕСТІЙКА

НЕСПРИЯТЛИВА ЗОНА


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ФАКТОРИ

Фактори:

 1. Рівень засвоєння знань;

 2. Рівень мотивації учнів – низький, середній, високий;

 3. Рівень активності учнів – низька, середня, висока;

 4. Рівень попередньої підготовки учнів - низький, середній, високий;

 5. Рівень зацікавленості - низький, середній, високий;;

 6. Час – обмежено, достатньо;

 7. Працездатність учнів - низька, середня, висока;

 8. Рівень самостійності учнів – низький, середній, високий;

 9. Рівень розвитку цілеспрямованості;

 10. Рівень вмінь вирішувати проблеми;

 11. Рівень вмінь аналізу;

 12. Рівень здатності міркувати і оцінювати;

 13. Рівень комунікабельності (вмінь роботи у співпраці);

 14. Рівень розвитку вольових здібностей;

 15. Орієнтація на успішну професійну самореалізацію;

 16. Фактори, які Ви вирішили додати.


Індивідуально оберіть тему певного уроку за власним розсудом. Визначте цілі навчання (навчальні, розвивальні, виховні) для цього етапу навчання, якщо учні досягли рівня «застосування». Результати обсудіть під час дискусії у малих групах.


____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Індивідуально, за темою уроку, яку Ви обрали раніше, виконайте роботу з планування конкретних результатів.Результати обсудіть під час дискусії у малих групах.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Питання для перевірки засвоєння:

 1. Які критерії здійснюють вплив на вибір технології навчання?

 2. Які рівні засвоєння знань розрізняють?

 3. Наведіть приклад навчальної мети уроку, зорієнтованої на третій рівень засвоєння знань.

 4. Який рівень знань планує в учнів педагог, якщо за мету він визначає формування знань та вмінь вирішення завдання у нетиповій ситуації?

 5. З якого рівня набутих знань доцільно застосовувати у навчальному процесі ділові ігри?

 6. Що припускає третій рівень проблемності?

 7. Які форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів доцільно застосовувати під час дискусії?

 8. Підготуйте кілька проблемних питань на рівень «відтворення».


Завдання:
Опрацюйте додаткову літературу за темою. Оберіть відповідні варіанти оцінювання і адаптуючи їх до умов свого навчального закладу, розробіть власну систему оцінювання інтерактивного уроку.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Підведення підсумків

Під час роботи малими групами та загальної дискусії обміняйтеся добутим досвідом. Узагальніть власний досвід розробками колег.Тема № 5 Організація навчального процесу

Методи – семінар ( тренінг, дискусія, рольова гра)

Форми – фронтальна, групова; Час – 6 год.
Мета:

вивчити питання та види організації навчання за інтерактивною технологією;відпрацювати навички проведення інтерактивних занять.


Вправа. Розглянемо найбільш цікаві питання і варіанти організації роботи учнів у малих групах.

Об’єднайтеся у 4 малі групи.

Кожна група має ретельно вивчити окремий розділ інформації. Після цього під час загальної дискусії представники груп мають презентувати свій розділ інформації для обговорення.

По закінченні дискусії сформуйте нові 4 групи (по одному „знатоку” певного розділу з кожної групи). В малих групах стисло законспектуйте сутність і методи організації роботи учнів у малих групах.
З усіма незрозумілими питаннями звертайтеся до керівника занять.

Тема №6 : Тренінг проведення уроку за інтерактивної технологією навчання
ПЛАН практичного заняття

з навчальної дисципліни Інтерактивні технології навчання
Методи: тренінг, рольова гра, дискусія

Час – 4 год.

Цілі заняття:

 • поширити знання методичних основ поурочного планування;

 • відпрацювати вміння проведення уроків теоретичного й виробничого навчання за інтерактивними технологіями

Дидактичне забезпечення:

 • слайд «Структура плану уроку т.н., в.н.»

 • зразки уроків за професіями з застосуванням інтерактивних технологій навчання.

Тривалість заняття: 4 години.


Хід практичного заняття


 1. Організаційна частина – 5хв.

 • перевірка наявності слухачів;

 • ознайомлення слухачів з темою і цілями заняття;

 • пояснення плану роботи.

 1. Актуалізація знань слухачів за темою заняття – 20 хв.

Для обговорення запропоновані такі питання:

 • Сутність поурочного планування.

 • Структура плану.

 • Цілі поурочного планування.

 • Відбір оптимальних форм й методів для певних етапів уроку
 1. Самостійна робота слухачів – 25 хв.

  1. Розробіть навчально-методичний комплекс заняття (план, сценарій, конспект нового матеріалу, критерії оцінювання, методичне та дидактичне забезпечення) з використанням інтерактивних технології за фахом.

  2. Обґрунтуйте оптимальність вибору методів, форм навчання.

  3. Сформулюйте навчальні завдання та результати, які плануються для кожного кроку уроку.
 1. Тренінг проведення уроку за розробленим планом – 110 хв.

  1. Об’єднання слухачів у малі групи

  2. Проведення рольової гри «Урок». Кожен учасник по черзі проводе певний етап уроку за розробленим планом. Інші учасники грають ролі учнів.

  3. Аналіз уроків (дискусія) у малих групах.

 2. Підведення підсумків заняття та аналіз самостійної роботи слухачів – 20 хв.

Домашнє завдання: Опрацюйте рекомендовану літературу. Зверніться за унікальної інформацією до сайту Центру навчання ділової активності.

Література для самостійної підготовки:  1. Бабанский Ю.К. Методы обучения учащихся в средних профессионально-технических училищах: Метод. рекомендации. – М.: Просвещение. 1982. - 156с.

  2. Батышев С.Я. Пути совершенствования производственного обучения в средних ПТУ. Метод. рекомендации. – М.: Высш. школа, 1982. - 88с..

  3. І.П. Підласий Як підготувати ефективний урок

  4. Микуляк О.П., Сілаєва І.Є. Підготовка викладача до уроку загальнотехнічних і спеціальних дисциплін. /Метод. рекомендації.-Донецьк, ДІПО ІПП.-2002.-43с.

  5. Нікуліна А.С., Паньков Д.В., Єзікова І.І. Розвиток ділової активності під час професійної і загальноосвітньої підготовки учнів ПТНЗ: навчально-методичний посібник

  6. Паньков Д.В. Інтерактивні методи: методичний збірник

  7. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-методичний посібник / Н.Г.Ничкало, В.О. Зайчук, Н.М. Розенберг та ін. / За ред. Ничкало Н.Г.

  8. Підготовка майстра виробничого навчання до занять: Методичні рекомендації / Укладач С.О.Заславська. – Донецьк.-2003.-60с.


ТЕМА №7 Технологія підготовки та проведення складних інтерактивних занять

Методи – семінар ( тренінг, дискусія, рольова гра)

Форми – фронтальна, групова; Час – 6 год.
Мета:
Опанувати технологією підготовки та проведення лекції, семінарів, проектів тощо

ПИТАННЯ:


7.1 Технологія підготовки та проведення семінару

7.2 Технологія підготовки та проведення лекцій

7.3 Технологія підготовки та проведення “мозкового штурму”

7.4 Технологія підготовки та проведення «опитування експертів»

7.5 Технологія підготовки та проведення навчання методом «вивчення конкретної ситуації»

7.6 Технологія підготовки та проведення ділових ігор

7.7 Технологія проектної діяльності учнів

7.8 Підбиття підсумків

Вправа.

Розглянемо технологію підготовки та проведення таких складних інтерактивних занять, як лекція, семінар тощо. Вони визначаються як складні, тому що складаються з кількох простих методів. Зверніть на це увагу при розгляді нового матеріалу. З усіма незрозумілими питаннями звертайтеся до керівника занять.

Завдання: Об’єднайтеся у 6 малих груп.

Кожна група має ретельно опрацювати окремий розділ інформації.
Після цього під час загальної дискусії представники груп мають презентувати свій розділ інформації для обговорення та провести тренінг.
У малих групах стисло законспектуйте сутність і методи організації роботи учнів.

Технологія підготовки та проведення семінару


Питання й завдання 1 ГРУППІ

1. Розкрийте призначення, сутність і основні завдання семінару.

2. Яким вимогам повинні відповідати питання семінару?

3. Обґрунтуйте особливості підготовки до семінарського заняття викладача й учнів.

4. Що являє собою план проведення семінару? Як він реалізується на практиці?

5. У чому полягають особливості організації й проведення семінару?6. Розкрийте особливості обговорення навчального матеріалу з використанням нетрадиційних методів його проведення.
Завдання: складіть план семінарського заняття, висловите його, організуйте дискусію.

Технологія підготовки та проведення лекцій
Питання й завдання 2 ГРУППІ


1. Розкрийте призначення, сутність, структуру й зміст лекції.

2. Наскільки переконливі, з Вашого погляду, доводи супротивників лекційного викладу навчального матеріалу?

3. Обґрунтуйте дидактичні й розвиваючі цілі інтерактивної лекції, її основні функції.

5. Охарактеризуйте діяльність викладача на етапах підготовки до читання проблемної лекції, її проведення, роботи після лекції.

6. Розкрийте особливості подачі навчального матеріалу на лекції-бесіді.


Завдання: наведіть фрагмент інтерактивної, проблемної лекції, лекції-провокації, лекції-дискусії.


Технологія підготовки та проведення “мозкового штурму”, «опитування експертів»
Завдання 3 ГРУППІ


 1. Висловіть сутність та різновиди методу «мозкової атаки». Оберіть певний об’єкт атаки та проведіть її.

 2. Оберіть певну проблему. Розробіть стратегію проведення рольової гри, під час якої відбувається імітація заняття за методом «опитування експертів»;

 3. Проведіть рольову гру – заняття з використанням методу «опитування експертів»;

 4. Організуйте само, взаємоаналіз гри. Підведіть підсумки.Технологія підготовки та проведення ділових ігор
ЗАВДАННЯ 4 ГРУППІ
Не повторюючи уже надану інформацію стисло висвітліть сутність опанованих методів.

Під час підготовки Вам допоможуть нижче перелічені питання та завдання.


Питання й завдання:

 1. Сформулюйте сутність і основні цілі ігрових методів навчання.

 2. Які характерні риси ігрових методів навчання Ви можете виділити? У чому полягає їхня перевага перед традиційними методами?

 3. Розкрийте порядок планування, організації й проведення навчальних занять із використанням ігрових методів навчання.

 4. Як за допомогою ігрових методів навчання можна стимулювати пізнавальну діяльність учнів?

 5. Охарактеризуйте сутність і особливості організації ділової гри.

 6. Як у навчальній ігровій практиці застосовується метод аналізу конкретних ситуацій?

 7. Розкрийте сутність проведення ігрових навчальних занять із використанням “методу клініки” і “методу розгляду аварійних випадків”.

Завдання:

Розробіть сценарій та проведіть інтерактивну гру за власним професійним напрямком

Технологія проектної діяльності учнів


Питання та завдання 5 ГРУППІ:

 1. Стисло висловите сутність методу проектної діяльності;

 2. Розробіть та проведіть заняття з використанням цього методу, розраховане на 30 хв.

 3. Організуйте підбиття підсумків, аналіз діяльності учасників та методу.


ДЛЯ ПЕДАГОГА

План навчального проекту


Автор(и) проекту:

Ім’я та прізвище:
Навчальна група:
Назва навчального закладу:
Місто, район:Опис проекту

Назва проекту:
Основні питання:
Ключове питанняТематичні питанняЗмістові питання
Стислий опис:
Навчальні Предмети :


Державні стандарти/Навчальні Програми:
Навчальні цілі/Очікувані результати:

Діяльність учнів:

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:
Вхідні знання та навички:
Матеріали та ресурси необхідні для проекту

Для учнів –
Для педагога –


Диференціація навчання:
Учні з спеціальними потребами:

.
Обдаровані учні:
Оцінювання знань та вмінь учнів:
Ключові слова:План учнівського проекту


Автор(и) проекту:

Ім’я та прізвище:
Навчальна група:
Керівник проекту:
Назва навчального закладу:
Місто, район:Опис проекту

Назва проекту:
Основні питання:
Ключове питанняТематичні питанняЗмістові питання
Стислий опис:
Навчальні Предмети :Навчальні модулі / Програми:


Очікувані результати:
План роботи:


Розподіл обов’язків:Графік роботи:
Матеріали та ресурси необхідні для проектуКлючові слова:

Підбиття підсумків

Завдання для шостої групи:

Ми закінчуємо вивчати велику тему.

Організуйте та проведіть підбиття підсумків за відкритою стратегією.
Тема №8 : Проектна діяльність

ПЛАН
практичного заняття з навчальної дисципліни Інтерактивні технології навчання

Методи: проектна діяльність, рольова гра, дискусія

Час – 4 год.

Цілі заняття:


 • набути навичок організації проектної діяльності учнів;

 • відпрацювати технологію проектної діяльності зі застосуванням комп’ютерних технологій.


Хід практичного заняття
Організаційна частина – 5хв.

перевірка наявності слухачів;

ознайомлення слухачів з темою і цілями заняття;

пояснення плану роботи.

1. Актуалізація знань слухачів за темою заняття – 20 хв.

Для обговорення запропоновані такі питання: • У чому полягає сутність проектної діяльності учнів?

 • Яка структура проектної діяльності?

 • Як організувати діяльність учнів?

2. Проектна діяльність учасників – 3 год.


Проект «Міліонер»

Надалі Ви гратимете роль учнів.
1 завдання: на сторінці сайту «Розвиток підприємливості» ознайомтеся з планом навчального проекту та веб-сторинкою викладача. Об’єднайтеся у мали групи. Кожна група обирає певне тематичне запитання (або формулює власне).

План навчального проекту

Опис проекту

Назва проекту:

Міліонер

Основні питання:

Ключове питання:

Чи залежить від мене моє майбутнє?

Тематичні питання:

Що краще – бути найманим працівником, або підприємцем?

Чи можу я бути фінансово незалежним по закінченні училища, відкривши власну справу?

Як впливають особистісні якості підприємця на його прибутки?

Як я можу стати підприємливим?

Чи буде моя бізнес-ідея життєздатною?

Чи може бізнес-план вплинути на моє майбутнє?Змістові питання:

Як визначитися з бізнес-ідеєю?

Як розробити бізнес-план?

Як зареєструвати свій бізнес?

Як визначити попит та пропозицію?

Яка законодавча база регулює підприємницьку діяльність?


Стислий опис: Проект призначений для розвитку підприємливості та ділової активності в учнів професійно-технічних навчальних закладів на предметі «Основи підприємницької діяльності та ділова активність». Під час проектної діяльності учні визначать роль грошей у фінансової незалежності, можливості відкриття власної справи на підставі професійних навичок, набутих у ПТНЗ. Учні будуть обирати оптимальні бізнес-ідеї, досліджувати ризики, попит та пропозицію на цільової ринку товарів та послуг, конкурентів. Дізнаються про значущість особистісних навичок та моделей поведінки, правові засади підприємницької діяльності, методику складання бізнес-плану, органи підтримки підприємництва. Учні будуть досліджувати попит та пропозицію товарів та послуг, а також створять презентацію про це в Power Point. Вони будуть шукати цікаву інформацію про державну підтримку підприємництва та тренінги особистісних якостей в бібліотеці та в Інтернеті та випустять публікацію в Publisher.

Учні проводитимуть конкурс, опитування, узагальнюватимуть матеріали пошуку та створять публікацію в програмі Publisher.

По закінчення проекту учні матимуть реферат та публікацію.

Навчальні дисципліни:

Основи підприємницької діяльності; Ділова активність

Контингент учнів:

Учні ПТНЗ

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Програми предметів «Галузева економіка і підприємницька діяльність», «Ділова активність», «Спец технологія», «Інформатика»

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Учні виконують дослідження та опитування з метою розвитку навичок мислення високого рівня: оцінювання, аналізу, синтезу, порівняння. Навчаються ефективно використовувати комп’ютерні технології. Розвивають професійні та ключові компетенції, підприємливість, навички застосування комп’ютерних технологій. Формують власну систему цінностей та внутрішню мотивацію.

Учні навчаються ефективно застосовувати засоби електронної комунікації.

Підчас презентації результатів досліджень учні будуть вчитися стисло і точно формулювати свою думку, подавати результати досліджень у привабливій і цікавій формі, посилатися на використані джерела. Результатом проекту має бути реферат та публікація.Діяльність учнів:

Учні навчальної групи об’єднуються у мали групи з 5 – 7 осіб, розподіляють ролі всередині групи (керівник, дослідники, дизайнер, критик, зв’язної). Кожна мала група виконує окреме дослідження та готує реферат.Учні презентують власні дослідження. Для цього вони планували та писали сценарій презентації, знаходили інформацію в Інтернеті, збирали, аналізували, оцінювали інформацію, ілюстрували думки, робили висновки, навчилися працювати у програмі PowerPoint. Вони розповіли про хід роботи та висновки товаришам групи. Учні готують публікаціі у програмі Publisher. Для цього вони узагальнюють інформацію, обирають головне.
Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

5 год. навчального часу, 3 години – позаурочного часу.

Вхідні знання та навички:

комп’ютерні навички

Матеріали та ресурси:

Обладнання: комп’ютер, Інтернет

Друковані матеріали:Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Папір

Ресурси Інтернету:

Cee1-oda.narod.ru

Інше:

Запрошення бізнесменів, фахівців, керівництва навчального закладу, батьків, преси

Диференціація навчання:

Обдаровані учні:

Кращі проекти подаються для участі у конкурсіОцінювання знань та вмінь учнів:

Оцінювання проводиться як під час створення проекту, для заохочення учнів, так і після його закінчення. Форми оцінювання кожного виду роботи розроблені і знаходяться в формах оцінювання.

Оцінювання передбачає аналіз творчої роботи, якості представлених матеріалів, глибину пошуку, наявність власних висновків, окреслення шляхів подальшої роботи з проблемиКлючові слова:

Бізнес, підприємництво, ділова активність, тренінг, розвиток, інноваційні технології, нові матеріали, ключова компетентність, професійна компетентність, проектна діяльність, учні ПТНЗ, учнівський сайт, мультимедійні технології навчання, інтерактивні технології2 завдання: складіть план власного учнівського проекту
3 завдання: опрацюйте інформацію за змістовими питаннями. Виконайте дослідження (опитування, тестування). Підготуйте інформаційний буклет.
4 завдання: за результатами дослідження підготуйте презентацію.
5 завдання: проведіть презентацію.
6 завдання: зробіть аналіз та само-, взаємооцінювання проектної діяльності.

3. Підведення підсумків заняття та аналіз самостійної роботи слухачів – 25 хв.Тест вихідного контролю

Оберіть одну або кілька правильних, на Вашу думку, відповідей
1. У чому полягає сутність технології навчання?

 • у попередньому проектуванні навчального процесу;

 • в об'єктивному контролі якості досягнення поставленої дидактичної мети;

 • у структурній і змістовній цілісності технології навчання, тобто в неприпустимості внесення змін в один з її компонентів;

 • у виборі оптимальних методів, форм і засобів;

 • в наявності оперативного зворотного зв'язку, що дозволяє своєчасно і оперативно корегувати процес навчання.


2. Чи входять перелічені структурні складники до технології як дидактичної системи?

 • дидактичні цілі і завдання

 • зміст навчання

 • методи навчання

 • форми навчання

 • засоби навчання

 • результати спільної діяльності педагога і учнів


3. Які технології відносяться до інтерактивних?

 • проектна;

 • ігрові;

 • тренінгові;

 • програмованого навчання;

 • модульна;

 • не імітаційна розвивальна;

 • імітаційна розвивальна.


4. Яка головна ідея інтерактивного навчання?

 • навчання в режимі діалогу;

 • взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів;

 • підвищення якості навчання.


5. Які ознаки методу мозкового штурму?


 • Вивчення та аналіз реальної чи ви­гаданої, але реалістичної ситуації, події, явища.
 • Спілкування між парами або групами учнів в певній навчальній ситуації. Може бути елементом круглого столу, обговорення конк­ретної ситуації та інших методів.
 • Неструктурований процес генеру­вання та відбору інноваційних творчих ідей у групі, що координу­ються педагогом.
 • Метод навчання, при якому учні грають визначені ролі в нефор­мальній, але максимально реаліс­тичній манері. Може носити струк­турований чи спонтанний характер.


6. Які функції набувають пріоритету під час інтерактивного навчання?

 • освітня,

 • соціалізаційна,

 • оцінювальна,

 • проектуюча,

 • інформаційна,

 • контролююча,

 • організаційна,

 • консультативна,

 • адаптивна


7. Який стиль взаємовідносин педагога з учнями є найбільш доцільним у інтерактивному навчанні?


 • Авторитарний
 • Партнерський
 • Автономний


8. Які основні джерела інформації для учнів при інтерактивному навчанні?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. На що має звертати увагу педагога під час інтерактивного навчання?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Який стиль взаємовідносин доцільно застосовувати педагогу на етапі роботи, яку учні добре знають і вміють робити?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Дайте характеристику партнерському стилю взаємовідносин?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. У яких випадках педагог має застосовувати авторитарний стиль?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Дайте характеристику другого рівня засвоєння досвіду - “застосування ”.

 • У непередбачених ситуаціях учень створює нові правила, алгоритми дій, тобто нову інформацію. Такі продуктивні дії вважаються справжньою творчістю.

 • Учень повністю відтворює та розуміє зміст навчання, але не вміє застосовувати його на практиці. Виконує кожну операцію діяльності, спираючись на описані дії, підказки, натяк, допомогу педагога. Діяльність учня – репродуктивна.

 • Учень повністю або частково відтворює зміст навчання. Розуміє півні елементи, які не вміє застосовувати на практиці. Діяльність учня – репродуктивна.

 • Учень самостійно відтворює і застосовує інформацію в типових ситуаціях, при цьому його діяльність є репродуктивною. Цей рівень є мінімально достатнім для професійної підготовки учнів.

 • Учень здатен аналізувати та застосовувати отримані знання й уміння в нетипових ситуаціях. Його дії розглядаються як продуктивні.


14. На який рівень засвоєння досвіду варто орієнтуватися при постановці цілі, якщо учневі властивий другий рівень - “застосування ”?

 • На перший рівень;

 • На другий рівень;

 • На третій рівень;

 • На четвертий рівень.


15. Оберіть мету навчання, якщо учнями досягнуто перший рівень засвоєння знань – «розуміння».


НАВЧАЛЬНА МЕТА


Відповідь

Під час теоретичного навчання

Під час виробничого навчання

Формування в учнів знань та вмінь їх застосування у нетипових та непередбачених ситуаціях на рівні „Синтез ”.

Розвиток точності, чіткості, виконання дій з пам’яті. Формування навичок дії у нетипових та непередбачених ситуаціях
Розвиток вмінь синтезу, інтегрування та переносу інформації у нові умови, творчого вирішування проблем

Формування вмінь виконання робіт у непередбачених, кризових ситуаціях


Формування в учнів знань та вмінь їх застосування у нетипових умовах на рівні «Аналіз»

Формування вмінь виконання стандартних операції у нетипових умовах за схемами, кресленнями. Формування вмінь виконання комплексних робіт. Відпрацювання навичок
Формування в учнів знань на рівні «Розуміння»


Формування вмінь виконання стандартних операції у типових умовах за схемами, кресленнями, картками
Формування в учнів знань та вмінь їх застосування у типових умовах на рівні «Застосування»

Формування вмінь виконання стандартних операції у типових умовах з пам’яті

16. Який результат має плануватися при навчанні на рівні засвоєння знань – «Розуміння»?

Планування результатів навчання

РЕЗУЛЬТАТ

Відповідь

Когнітивна сфера


Емоційна сфера

Психомоторна сфера

Учень частково самостійно відтворює і застосовує інформацію в типових ситуаціях

Усвідомлення (вибіркова увага, слухання, вимушена активність)

Імітація (спостереження і копіювання, нечітке виконання репродуктивних дії)
Застосування, рішення проблем у нетипових ситуаціях.

Оцінка цінності (розуміння і дія): від прийняття цінностей до лояльності). Вимушена активність.

Розвиток точності, чіткості, виконання дії з пам’яті. Формування навичок виконання операції у нетипових ситуаціях
Розуміння наданої інформації, принципів, інтерпретація. Учень повністю самостійно відтворює і застосовує інформацію в типових ситуаціях

Відповідь (активна участь, увага, реакція на сказане, побачене, вимушена активність)

Управління (виконання дії за інструкцією). Відпрацювання навичок виконання операції у типових ситуаціях
Аналіз: розподіл фактів, класифікація. Дії учня - продуктивні

Організація власної системи цінностей. Формування свідомої активності.

Інтеграція схожих вмінь (виконання комплексних робіт, розвиток навичок)

17. Якої рівень проблемності застосовує педагог, якщо він створює проблемну ситуацію, а її розв’язання здійснюється в процесі спільної роботи учнів і педагога?

 • Нульовий рівень

 • Перший рівень

 • Другий рівень

 • Третій рівень

 • Четвертий рівень


18. Яка форма роботи передбачає роботу більшості учнів навчальної групи над єдиним завданням, а кількох учнів – над іншим єдиним завданням?

 • Фронтальна

 • Фронтально-групова

 • Фронтально-індивідуальна

 • Робота у малих групах

 • Диференційовано-групова

 • Індивідуалізовано-групова

 • Індивідуальна

 • Індивідуалізована
  1. Які критерії здійснюють вплив на вибір технології навчання?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20. Наведіть приклад навчальної мети уроку, зорієнтованої на третій рівень засвоєння знань.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21. З якого рівня набутих знань доцільно застосовувати у навчальному процесі ділові ігри?

  1. з першого

  2. з другого

  3. з третього
 1. Які форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів доцільно застосовувати під час дискусії?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які стратегії оцінювання мають місце під час інтерактивного навчання?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24. Які малі групи учнів включають учнів різної успішності, різної статі, різного віку (сильних, середніх і слабких)?

 • Групи з різнорідним складом

 • Групи з однорідним складом


25. Розкрийте призначення, сутність і основні завдання семінару.

__________________________________________________________________________________________________________________________

26. Обґрунтуйте дидактичні й розвиваючі цілі інтерактивної лекції, її основні функції.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
27. Висловіть сутність та різновиди методу «мозкової атаки».

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
28. Які характерні риси ігрових методів навчання Ви можете виділити? У чому полягає їхня перевага перед традиційними методами?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________29. Розкрийте порядок планування, організації й проведення навчальних занять із використанням ігрових методів навчання.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________30. Як за допомогою ігрових методів навчання можна стимулювати пізнавальну діяльність учнів?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________31. Охарактеризуйте сутність і особливості організації ділової гри.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32. Як у навчальній ігровій практиці застосовується метод аналізу конкретних ситуацій?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________33. Розкрийте сутність та етапи проектної діяльності учнів.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
34. Як організувати презентацію результатів проектної діяльності учнів?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
35. Які особливості підбиття підсумків інтерактивного заняття?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ

з курсу «Інтерактивні технології навчання»
1. У чому полягає сутність технології навчання?
2. Чи входять перелічені структурні складники до технології як дидактичної системи?
3. Які технології відносяться до інтерактивних?
4. Яка головна ідея інтерактивного навчання?
5. Які ознаки методу мозкового штурму?
6. Які функції набувають пріоритету під час інтерактивного навчання?
7. Який стиль взаємовідносин педагога з учнями є найбільш доцільним у інтерактивному навчанні?
8. Які основні джерела інформації для учнів при інтерактивному навчанні?
9. На що має звертати увагу педагога під час інтерактивного навчання?
10. Який стиль взаємовідносин доцільно застосовувати педагогу на етапі роботи, яку учні добре знають і вміють робити?
11. Дайте характеристику партнерському стилю взаємовідносин?
12. У яких випадках педагог має застосовувати авторитарний стиль?
13. Дайте характеристику другого рівня засвоєння досвіду - “застосування ”.

14. На який рівень засвоєння досвіду варто орієнтуватися при постановці цілі, якщо учневі властивий другий рівень - “застосування ”?
15. Оберіть мету навчання, якщо учнями досягнуто перший рівень засвоєння знань – «розуміння».
16. Який результат має плануватися при навчанні на рівні засвоєння знань – «Розуміння»?
17. Якої рівень проблемності застосовує педагог, якщо він створює проблемну ситуацію, а її розв’язання здійснюється в процесі спільної роботи учнів і педагога?
18. Яка форма роботи передбачає роботу більшості учнів навчальної групи над єдиним завданням, а кількох учнів – над іншим єдиним завданням?


  1. Які критерії здійснюють вплив на вибір технології навчання?


20. Наведіть приклад навчальної мети уроку, зорієнтованої на третій рівень засвоєння знань.
21. З якого рівня набутих знань доцільно застосовувати у навчальному процесі ділові ігри?


 1. Які форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів доцільно застосовувати під час дискусії?
 1. Які стратегії оцінювання мають місце під час інтерактивного навчання?


24. Які малі групи учнів включають учнів різної успішності, різної статі, різного віку (сильних, середніх і слабких)?
25. Розкрийте призначення, сутність і основні завдання семінару.
26. Обґрунтуйте дидактичні й розвиваючі цілі інтерактивної лекції, її основні функції.
27. Висловіть сутність та різновиди методу «мозкової атаки».

28. Які характерні риси ігрових методів навчання Ви можете виділити? У чому полягає їхня перевага перед традиційними методами?

29. Розкрийте порядок планування, організації й проведення навчальних занять із використанням ігрових методів навчання.

30. Як за допомогою ігрових методів навчання можна стимулювати пізнавальну діяльність учнів?

31. Охарактеризуйте сутність і особливості організації ділової гри.

32. Як у навчальній ігровій практиці застосовується метод аналізу конкретних ситуацій?
33. Розкрийте сутність та етапи проектної діяльності учнів.
34. Як організувати презентацію результатів проектної діяльності учнів?
35. Які особливості підбиття підсумків інтерактивного заняття?

Узагальнений сценарії бінарного уроку

за інтерактивно-модульною технологією


ТЕМА уроку:

МЕТА: навчити учнів…, розвинути в учнів …, виховувати в учнів …


ВИД МОДУЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ : комбінований

ТИП УРОКУ : комбінований

ВИД УРОКУ : бінарний

ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ :

індивідуальна, фронтальна, у малих групах

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: індивідуальна робота у команді, пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, продуктивні, практичні.


СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ: рейтингова та 12-бальна.


ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: …
Зв'язані модульні елементи (рекомендовані до повторення): …

СТРУКТУРА УРОКУ


 • ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (час на проведення – 5 хв)

Перевірка явки учнів, перевірка готовності учнів до заняття.

2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (час на проведення – 30 хв)

2.1 Повідомлення теми програми й уроку; мотиваційно-цільова настанова; ознайомлення з критеріями рейтингової системи оцінювання; вибір помічників для оцінки роботи учнів; (час на проведення – 5 хв).

Учням роздаються бланки вистежування навчальних досягнень.

Сума балів, які учень отримує протягом уроку за рейтинговою системою оцінювання, поділяється на перевідний коефіцієнт 24. Отримане число відображатиме рівень навчальних досягнень учня за 12 бальною системою.


  1. Повторення вивченого матеріалу, пов'язаного з інформацією модульного елементу (час на проведення – 20 хв)

   1. Трьохрівневий вхідний контроль знань.

Критерії рейтингової системи оцінювання:

1 рівень складності - 1 бал за 1 правильну відповідь; обов'язковий для всіх учнів;

2 рівень - 2 бали за 1 правильну відповідь; виконується за бажанням;

3 рівень - 3 бали за 1 правильну відповідь; виконується за бажанням.


На тестування відводиться фіксований час - 10 хвилин.

(Під час самостійної роботи учнів протягом уроку лунає легка музика)

2.2.2. Взаємоконтроль. Учень, який відповідав на питання тесту 1 варіанта, перевіряє правильність відповідей на тест 2 варіанта і навпаки. Під час взаємоконтролю, коли учень не згоден з відповіддю товариша, він повинен у графі “взаємоконтроль” визначити свій варіант відповіді. У тому випадку, коли учень згоден з відповіддю товариша, він у графі “взаємоконтроль” не робить ніяких відміток (тобто підтримує відповідь).

Критерії рейтингової системи оцінювання:

1 рівень - 1 бал за 1 правильну відповідь;

2 рівень - 2 бали за 1 правильну відповідь;

3 рівень - 3 бали за 1 правильну відповідь;

На перевірку відводиться фіксований час - 10 хвилин.

Тести збираються.

2.2.3. Фронтальне обговорення питань тесту

Учні сумісно з викладачем шукають вірні відповіді на запитання тесту, які викликали утруднення під час тестування. Критерії рейтингової системи оцінювання: за вірну відповідь - + 2 бали. (час на проведення – 5 хв) 1. Вивчення нового матеріалу (час на проведення – 20 хв)

3.1 Інструктування учнів (час на проведення – 5 хв)

Викладач спецтехнології нагадує тему і мету уроку, спираючись на практичну значимість даної роботи для майбутньої професійної діяльності, інструктує учнів по їх подальших діях; роздає кожному учню текст модульного елементу за темою уроку; пояснює, як їм правильно користуватися, звертає увагу учнів на певні моменти.

У процесі вивчення модульного елементу здійснює консультування.3.2. Самостійне вивчення малими рівносильними групами учнів змісту модульного елементу

Час на проведення – 15 хв.3.3 Закріплення навчальної інформації (час на проведення – 15 хв)

Трьохрівневий контроль засвоєння (час на проведення – 10 хв)

Критерії рейтингової системи оцінювання такі самі, як і під час вхідного тестування, але учні спільно працюють у малих групах.

Мали групи учнів відповідають на запитання тесту. Групи учнів, які правильно відповіли, як мінімум, на 75% питань тесту 1 рівня, допускаються до наступного етапу навчання. Групи учнів, які недостатньо засвоїли новий матеріал повторно його вивчають.4. Вступний інструктаж (час на проведення – 20 хв)

Майстер, спираючись на знання учнями змісту МЕ, показує правильні прийоми виконання операції (у нормальному й уповільненому темпі). Під час показу майстер: • обговорює з учнями питання організації робочого місця, особливості техніки безпеки для цього виду робіт;

 • звертає увагу учнів на вимоги щодо якості виконання робіт, показує прийоми самоконтролю;

 • нагадує учням, що на цьому етапі навчання важлива якість, а не швидкість.

Потім майстер пропонує 2-3 учням практично показати нові прийоми та організовує обговорення дій учнів, вказує на типові помилки.

5. Поточний інструктаж (час на проведення – 4 год.)

 1. Майстер проводить цільові обходи робочих місць.

При роботі зі слабкими учнями вимагає, щоб вони проговорювали уголос свої дії.
Самостійна робота учнів:

 • Виконання практичного завдання з використанням креслень та інструктивних вказівок МЕ (робота малими групами з 2 учнів).

 • Усне відтворення учнями один одному послідовності виконання прийомів та вимог щодо якості робіт (робота малими групами з 3 - 5 учнів).

 • Виконання практичного завдання з пам'яті. Перевірка якості (робота малими групами з 2 учнів).

 • Учням, які виконали роботу раніше встановленого терміну, майстер пропонує надати допомогу слабкішим учням, або виконати додаткове завдання.


6. Заключний інструктаж (час на проведення – 15 хв.).

Аналіз типових помилок, оцінювання якості робіт, визначення рейтингу учнів.Сума балів, які отримав учень протягом уроку за рейтинговою системою оцінювання поділяється на перевідний коефіцієнт 20. Отримане число відображає рівень навчальних досягнень учня за 12- бальною системою.
Домашнє завдання: скласти питання для тестування за змістом зв'язаних модульних елементів

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ»п/п

Назва розділів і тем


Кільк годин

В тому числі:

Використання ЕОМ у навч. проц.

Вид контролю

лекції

виїз. зан

ділові ігри

темат. диск.

практ. заняття

сем. зан

Сам. роб.

1

Мета і пріоритетні напрями розвитку професійно-технічної освіти в Україні


2

2

2

Сутність інтерактивних технологій навчання

4

2

2


3

Функції педагога. Стилі взаємовідносин педагога з учнями


2
2


4

Вибір стратегії навчання

4

2

2


5

Організація навчального процесу


6
6


6

Тренінг проведення уроку за інтерактивної технологією навчання

4

4

7

Технологія підготовки та проведення складних занять6
6

28

Тренінг організації проектної діяльності учнів

4

4РАЗОМ:


34

6


4

18

2

Консультації 1,8 год. Залік 2 год.

залік
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка