Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»Сторінка1/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.14 Mb.
#714
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет
Кафедра правосуддя

Укладачі:

К.ю.н., доц. Кіреєва Н.О.

К.ю.н., доц. Захарова О.С.

Актуальні проблеми цивільного процесу України”НАВЧАЛЬНА РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

для магістрів 1 курсу денної форми навчання

спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № 2

від 17 вересня 2012р.

Завідувач кафедри

________ проф. Погорецький М.А.

Декан юридичного факультету


________ д.ю.н. Гриценко І.С


Київ - 2012

Навчальна робоча програма спецкурсу "Актуальні проблеми цивільного процесу України"для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство»


Укладачі:

К.ю.н., доц. Кіреєва Н.О.

К.ю.н., доц. Захарова О.С.

Рецензент:

К.ю.н., доц. Радзієвська Л.К.Лектор:

К.ю.н., доц. Кіреєва Н.О.

К.ю.н., доц. Захарова О.С.

Викладачі:

К.ю.н. Васильєва-Шаламова Ж..В.

К.ю.н., доц. Кіреєва Н.О.

К.ю.н., доц. Ізарова І.О.

К.ю.н., доц. Захарова О.С.

Д.ю.н., Притика Ю.Д.


Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Протокол № ___

2012р.

ЗМІСТ


 1. Вступ.

 2. Система оцінювання знань.

 3. Навчально-тематичний план лекцій, семінарських занять,
  самостійної роботи.

 4. Зміст лекцій, плани семінарських занять, завдання для
  самостійної роботи, теми рефератів.

 5. Рекомендована література для усього курсу.

 6. Перелік питань для іспиту.


Вступ

Спецкурс «Актуальні проблеми цивільного процесу України» викладається на 1 курсі магістратури протягом першого семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 34 години, семінарських занять на одну групу – 16 годин, самостійна робота – 58 годин. Завершується вивчання дисципліни «Актуальні проблеми цивільного процесу України» складанням іспиту.

Метою спецкурсу «Актуальні питання цивільного процесу в Україні» є забезпечення глибокого засвоєння студентами окремих інститутів цивільного процесуального права, які є найбільш проблемними як в теоретичному, так і в практичному аспектах, застосування норм цивільного процесуального права на практиці здійснюється в процесі розгляду і вирішення судами цивільних справ.

Предметом вивчення в цьому спецкурсі є актуальні проблеми розвитку цивільного процесуального права, наукові погляди і концепції, які існують в науці цивільного процесуального права. Знання норм цивільного процесуального права, проблем в їх застосуванні на практиці допомагатимуть студентам юридично грамотно складати процесуальні документи в цивільних справах, що є обов’язковою вимогою майбутнього юриста для роботи за фахом.

При вивченні актуальних проблем цивільного процесу розглядаються особливості процедури (порядку) розгляду цивільних справ, вирішення яких не можливе без знань норм матеріального права. Тому вивчення цієї дисципліни допомагає студентам оволодіти навичками практичного застосування теоретичних знань з різних галузей матеріального права в цивільному процесі. На підставі поєднання науково-теоретичного і практичного матеріалу при викладанні курсу «Актуальні проблеми цивільного процесу в Україні» студенти зможуть оволодіти професією юриста: судді, адвоката, прокурора, нотаріуса, юрисконсульта.

Завдання спецкурсу:

У результаті вивчення спецкурсу «Актуальні питання цивільного процесу в Україні» студент повинен знати: • теоретичні основи цивільного процесуального права;

 • концепцію підходів до розуміння принципів цивільного процесу, їх систему та порядок реалізації в сучасному цивільному процесі;

 • наукові концепції вчених-процесуалістів щодо системи та структури цивільних процесуальних правовідносин;

 • особливості процесуального становища суб’єктів цивільного процесу;

 • теоретичні та практичні аспекти окремих видів проваджень та стадій цивільного процесу в світлі нової законодавчої регламентації;

 • -актуальні питання інституту доказування і застосування окремих засобів доказування;

 • вимоги щодо форми, змісту, процедури ухвалення судових рішень;

 • особливості перегляду судових рішень;

 • актуальні проблеми реформування цивільного судочинства;

 • перспективи розвитку науки цивільного процесуального права.

Студент повинен вміти:

 • юридично грамотно висловлювати свої думки відносно певних питань з теорії цивільного процесу;

 • юридично обґрунтовано висловлювати свої думки при складанні різних процесуальних документів;

 • правильно застосовувати норми матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень;

 • уміло використовувати набуті знання в практичній діяльності.

Студент повинен навчитися:

 • грамотно проводити аналіз норм цивільного процесуального і матеріального права;

 • складати процесуальні документи, які ухвалюються в судах при розгляді цивільних справ;

 • складати процесуальні документи від імені осіб, які беруть участь у справі та інших учасників процесу;

 • проводити аналіз процесуальних документів, які ухвалені судом, а також іншими особами, з метою виявлення в них недоліків.

 1. Система оцінювання знань

Методи викладання

Основними формами викладання спецкурсу «Актуальні проблеми цивільного процесу України» є лекції, практичні (семінарські) заняття, підготовка рефератів, наукових доповідей з метою участі студентів у наукових конференціях та самостійна робота.Система контролю знань

Навчальна нормативна дисципліна «Актуальні проблеми цивільного процесу України» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система застовується для контролю якості знань студентів, стимулювання їхньої активності на семінарських заняттях, сприяння формуванню системних знань, регулярної самостійної роботи впродовж семестру, забезпечення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема: • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критерієм та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується застосуванням модульної системи оцінювання;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістовних модулів (ЗМ). Після завершення курсу студенти в першому семестрі складають іспит.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом поточного (модульного – ЗМ1, ЗМ2), підсумкового (КПМ) та семестрового (СК) контролю.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали. Максимальна кількість балів, що може набрати студент за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 20 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів, що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (іспит) (КПМ).


Параметри

Змістовний модуль 1

(ЗМ1)

Змістовний модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний підсумковий модуль (КПМ)

Разом (підсумкова оцінка (СК)

Оцінка в балах

0 – 20,

у т.ч.

підсумкова

контрольна

робота –

0-10

0 – 20,

у т.ч.

підсумкова

контрольна

робота –

0-10

0 - 60

0 – 100


Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:


 • доповідь (виступ на певну тему) - до 10 балів;

 • доповнення доповіді, участь у дискусії - до 5 балів;

 • експрес-опитування - до 3 балів;

Самостійна робота на семінарському занятті (висвітлення проблемного питання з обгрунтуванням своєї позиції) до10 балів;

 • домашня робота у формі реферату з визначеного питання - до10 балів;

 • поточне тестування (з набору суджень вибрати правильні) - до 5 балів;

 • підсумкове контрольне тестування (проводиться на останньому семінарському занятті кожного змістовного модуля) - до 10 балів.

 • відмова від відповіді – 0 балів.

Якщо студент був відсутній на лекції він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття шляхом усного опитування в поза аудиторний час (на консультації викладача) або ж шляхом написання реферату на тему, обрану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій). Невідпрацьовані заняття є незданими і за них бали не нараховуються. Викладач перестає приймати відпрацювання за 10 днів до початку екзаменаційної сесії.

З метою кращого засвоєння знань з цивільного процесу України під час лекцій передбачається проведення експрес-опитувань та написання есе.

На практичних заняттях обов’язковим є проведення тестувань, дискусій з обговорення проблемних питань та вирішення ситуаційних задач.

За дану дисципліну студент максимально може набрати 100 балів. У заліковій книжці знання студента відображаються за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

При цьому кількість балів відповідає оцінці, передбаченою шкалою оцінювання:

За шкалою університету 100-бальна система

Оцінка за національною шкалою та шкалою університету

90-100

Відмінно

5

75-89

Добре

4

60-74

Задовільно

3

0-59

Незадовільно

2
Каталог: images -> abook file
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни представництво в господарському праві та процесі для студентів магістратури


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка