Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»Сторінка2/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.14 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат є самостійною письмовою науковою роботою з проблемних питань цивільного процесуального права. Дана робота виконується студентом протягом семестру та подається викладачу протягом 3-х днів з заняття, на якому студент зробив доповідь за проблемою, яка покладається в основу реферату.

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної наукової проблеми, сучасної літератури, а також засвідчує володіння навичками логічного аналізу та узагальнення матеріалу, його системного викладу.

Реферат показує здатність автора розбиратися у фахових питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати наукові ідеї та положення для методологічного аналізу проблематики дослідження

Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без вказівок джерел літературних текстів не допускається.
Обов’язковими структурними елементами реферату є:


 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень (за необхідності);

 • вступ;

 • основна частина;

 • висновки (заключна частина);

 • додатки (за необхідності);

 • список використаних джерел.

Титульний аркуш реферату має містити повне найменування Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ім’я, по батькові автора; назву реферату; назву кафедри; місто і рік.

Зміст подають на початку реферату. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел.

У вступі мають бути обов’язково відображені: актуальність теми, ступінь розробленості проблеми, мета і зміст поставлених завдань, очікувана наукова новизна.

Для висвітлення актуальності теми необхідно чітко й однозначно визначити наукове завдання, його сутність і новизну, обґрунтувати актуаль­ність та доцільність роботи для розвитку юридичної науки.

Основна частина реферату має містити виклад самостійно виконаного дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Загальні вимоги викладення основної частини:  • чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу;

  • переконливість аргументації;

  • стислість і точність формулювань, які виключають можливість неоднозначного тлумачення;

  • конкретність викладення результатів дослідження;

  • обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

У основній частині подають:

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор;

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується реферат;

 • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів, зокрема, аналіз і узагальнення результатів дос­лідження.

Зазначена частина реферату може складатися з розділів, підроз­ділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основ­ному тексту кожного розділу може передувати перед­мова з коротким описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати.

Висновки мають відповідати визначеним автором завданням дослідження.

Для дотримання бажаного стилю висновків корисно застосовувати в пунктах висновків такі слова та вислови, як проаналізовано…, встановлено …, виявлено …, що дало змогу …, доведено …, показано …, досліджено …, розроблено …, отримано …, запропоновано …, розроблено …, рекомендовано …, вважається за доцільне … тощо.

Ознайомлення з текстом висновків має дати можливість сфор­мувати уявлення про ступінь реалізації автором роботи поставленої мети і зав­дань.

Додатки. У разі потреби до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова “Додаток” друкують літеру, що позначає його послідовність.

Якщо у роботі один додаток, то він позначається “Додаток А”.

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням у правому верхньому куті сторінки слова “Додаток” і його позначення.Список використаних джерел слід розміщувати одним з таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування) або в алфа­вітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Кількість позицій у списку має становити не менше 25 джерел.Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чин­них стандартів з бібліографічної та видавничої справи: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. – К. : Держспоживстандарт України, 2007.

По кожному джерелу слід наводити такі дані: прізвище та ініціали автора, повну назву книги, статті, журналу, місто, видання, назву видавництва, рік видання, номер журналу, сторінки (першу і останню), на яких стаття чи тези опубліковані або кількість сторінок у книзі. При посиланні на збірники праць - дані про автора, назву статті, повне найменування збірника, місто та видавничу організацію, рік та номери сторінок, на яких розташована ця стаття.

Зарубіжні джерела, що використовуються мовою оригіналу (за винятком російських), записують в кінці списку в алфавітному порядку.

У тексті роботи, де використано джерело, в квадратних дужках проставляють номер джерела і сторінку, на яку зроблено посилання.Технічні вимоги до реферату. Реферат за обсягом повинен складати 10 – 15 сторінок (формат А4). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

3. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практичні(семінари)

самостійна робота студента

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

1

Теоретичні основи цивільного процесуального права України

2

-

4

2

Проблемні питання реалізації принципів цивільного процесу.

4

2

4

3

Цивільні процесуальні відносини в системі цивільного процесу: проблеми теорії та практики.

2

1

4

4

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин: актуальні питання теорії і практики

4

1

3

5

Актуальні питання інституту доказування в науці цивільного процесуального права

2

1

6

6

Проблемні питання застосування окремих засобів доказування в цивільному судочинстві

2

1

6

Контрольна модульна робота (15 хвилин останнього семінарського заняття)

Всього за ЗМ 1

16

6

27

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

7

Актуальні проблеми позовної форми захисту цивільних прав

4

2

6

8

Провадження у справі до судового розгляду: актуальні проблеми теорії і практики

2

2

4

9

Судові рішення в цивільному процесі: проблемні питання

4

2

4

10

Особливості апеляційного провадження в цивільному процесі: питання теорії і практики.

2

2

4

11

Актуальні проблеми касаційного провадження в цивільному процесі

2

2

5

12

Особливості провадження з перегляду судових рішень Верховним Судом України

2

-

2

13

Провадження в зв’язку з нововиявленними обставинами: проблемні питання

2

-

2

Контрольна модульна робота (15 хвилин останнього семінарського заняття)

Всього за ЗМ 2

18

10

31

Всього годин, з них

34

16

58

4. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Змістовний модуль 1

Тема лекції 1. Теоретичні основи цивільного процесуального права (2 год)


 1. Поняття і специфічні риси предмету і методу цивільного процесуального права.

 2. Проблемні питання сутності і значення цивільної процесуальної форми.

 3. Норми цивільного процесуального права. Поняття, межі дії та реалізація в цивільному судочинстві.

 4. Стадії і провадження як поняття, що визначають структуру цивільного процесу.

 5. Характеристика джерел цивільного процесуального права. Аналогія права та аналогія закону.

 6. Міжнародні договори і угоди як джерела цивільного процесуального права.


Питання для самостійної роботи (4 год)


 1. Цивільно-процесуальне законодавство до і після судової реформи 1864 р.

 2. Видатні представники науки цивільного процесуального права.

 3. Розвиток науки цивільного процесуального права до і після кодифікації законодавства 1961-1963 р.

 4. Актуальні проблеми науки цивільного процесуального права.


Теми рефератів


 1. Цивільно-процесуальні норми, їх види, особливості структури.

 2. Спеціальні норми в цивільному процесі.

 3. Співвідношення понять: «стадії» і «провадження» в цивільному
  процесі, наукові концепції.

 4. Стадії і провадження як поняття, що визначають структуру цивільного процесу.

 5. Характеристика джерел цивільного процесуального права. Аналогія права та аналогія закону.

 6. Сучасні тенденції розвитку цивільного процесуального права.


Тема лекції 2. Проблемні питання реалізації принципів цивільного процесу. (4 год)


 1. Поняття і значення принципів цивільного процесу як найважливіших гарантій здійснення правосуддя.

 1. Особливості системи принципів цивільного процесу: наукові підходи вчених-процесуалістів.

 2. Підстави класифікації принципів цивільного процесуального права: наукові підходи.

 3. Взаємозв'язок принципів цивільного процесуального права.

5. Система організаційних принципів цивільного процесуального права і їх роль в здійсненні правосуддя у цивільних справах.

6. Проблемні питання реалізації функціональних принципів в сучасному цивільному процесі.


Тема семінарського заняття

Роль і значення принципів цивільного процесуального права в цивільному судочинстві (2 год)

 1. Поняття і значення принципів цивільного процесу як найважливіших гарантій здійснення правосуддя.

 2. Наукові концепції підходів щодо визначення принципів цивільного процесу.

 3. Значення принципів цивільного процесуального права в реалізації завдань цивільного судочинства.

 4. Місце принципів цивільного процесу в механізмі правозастосовчої діяльності: проблеми теорії і практики.

 5. Характеристика системи принципів цивільного процесу.

 6. Особливості класифікації принципів цивільного процесу.


Питання для самостійної роботи (4 год)


 1. Принципи змагальності і процесуальної рівності сторін в сучасному
  цивільному судочинстві: проблеми теорії та практики.

 2. Принцип доступності судового захисту: проблеми реалізації.

 3. Реаліація принципу гласності і фіксування цивільного процесу у цивільному судочинстві.


Теми рефератів


 1. Особливості змісту принципу змагальності в сучасному цивільному
  судочинстві: питання теорії і практики.

 2. Проблемні питання доступності судового захисту в сучасному цивільному судочинстві.

 3. Принцип об'єктивної істини в цивільному судочинстві: наукові підходи вчених-процесуалістів.

 4. Проблеми реалізації принципу гласності в сучасному цивільному процесі.

 5. Особливості реалізації принципу одноособового і колегіального розгляду цивільних справ в цивільному процесі: проблеми теорії і практики.

 6. Принцип законності в цивільному процесі як гарантія ухвалення
  законних і обґрунтованих рішень.

 7. Проблемні питання реалізації принципу диспозитивності в сучасному цивільному процесі.

Тема лекції 3. Цивільні процесуальні правовідносини в системі цивільного процесу: проблеми теорії і практики (2 год)


 1. Цивільні процесуальні правовідносини - поняття, ознаки, критерії класифікації: наукові підходи вчених-процесуалістів.

 2. Особливости юридичних фактів, які породжують цивільні процесуальні правовідносини.

 3. Проблемні питання змісту і об’єкту цивільних процесуальних правовідносин.

 4. Особливості системи і структури цивільних процесуальних правовідносин.


Тема семінарського заняття

Цивільні процесуальні правовідносини як владні відносини в цивільному судочинстві ( 1 год)


 1. Цивільні процесуальні правовідносини як владні відносини в цивільному судочинстві, їх особливості.

 2. Виникнення, розвиток, зміна та припинення цивільних процесуальних правовідносин.

 3. Проблеми змісту і об'єктів цивільних процесуальних
  правовідносин.


Питання для самостійної роботи (4 год)


 1. Цивільний процес як система цивільніх процесуальних правовідносин.

 2. Система і структура цивільних процесуальних правовідносин.

 3. Передумови і підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин.


Тема лекції 4. Субєкти цивільних процесуальних правовідносин: актуальні питаннятеорії і практики (4 год)


 1. Загальна класифікация суб”єктів цивільних процесуальних правовідносин: наукові погляди вчених-процесуалістів.

 2. Особливості складу осіб, які беруть участь в справі: наукові концепції.

 3. Особливості складу осіб, які сприяють здійсненню правосуддя: питання теорії і практики.


Тема семінарського заняття

Субєкти цивільних процесуальних правовідносин: проблемні питаннятеорії і практики (1 год)

 1. Законодавчі новелли участі прокурора в цивільному процесі.

 2. Актуальні питання участі в цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 3. Процесуальні особливості участі в цивільному процесі органів. державної влади і місцевого самоврядування: законодавчі новелли.


Питання для самостійної роботи (3 год)

 1. Поняття і склад осіб, які беруть участь в справі: класифікація, характерні риси:актуальні питання теорії і практики.

 2. Особи, які сприяють суду у здійсненні правосуддя: законодавчі новелли.

 3. Суб”єктивне цивільне процесуальне право, суб”єктивний цивільний процесуальний обов”язок. Класифікація цивільних процесуальних обов”язків.


Теми рефератів


 1. Актуальні проблеми участі прокурора в сучасному цивільному процесі України.

 2. Проблемні питання участі в процесі Уповноваженого Верховної Раді України з прав людини.

 3. Проблемні питання участі в цивільному процесі експерта.

 4. Спеціаліст як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин, його
  права і обов'язки.

 5. Представництво в цивільному процесі: актуальні проблеми теорії і практики.


Тема лекції 5. Актуальні питання інституту доказування в науці цивільного процесуального права (2 год)


 1. Місце судового доказування в здійсненні цілей і завдань
  правосуддя.

 2. Проблемні питання поняття судового доказування в науці цивільного
  процесуального права.

 3. Особливості елементів структури судового доказування.

 4. Правова природа обов'язків по доказуванню в сучасному цивільному процесі: проблеми теорії і практики.

 5. Суб”єкти цивільного процесуального доказування.

 6. Поняття та ознаки судових доказів: нові підходи вчених процесуалістів.

 7. Класифікація фактів, які складають предмет доказування: наукові концепції вчених-процесуалістів.


Тема семінарського заняття

Інститут доказування в цивільному судочинстві (1 год)


 1. Мета і зміст цивільного процесуального доказування.

 2. Правові аспекти поняття судового доказування.

 3. Особливості структури цивільного процесуального доказування.

 4. Суб'єкти цивільного процесуального доказування.

 5. Правила розподілу обов'язків по доказуванню.

 6. Предмет доказування як фактичний склад правовідношення.

 7. Вплив предмету доказування на обсяг судових доказів по цивільних
  справах.


Питання для самостійної роботи (6 год)


 1. Суб'єкти доказування: поняття і функції.

 2. Проблеми формуваня предмету доказування при підготовці справи до судового розгляду.

 3. Особливості доказування в суді першої інстанції.

 4. Особливості доказування в суді апеляційної інстанції: нові законодавчі підходи.

 5. Особливості доказування в суді касаційної інстанції.

 6. Проблеми доказування при перегляді справ у зв’язку з нововиявленими обставинами.


Теми рефератів


 1. Процес доказування та його суб'єкти в цивільному процесі України: проблеми теорії і практики.

 2. Засоби доказування в цивільному процесі України: проблемні питання теорії і практики.

 1. Суд в процесі доказування в цивільному судочинстві України: актуальні питання.

 2. Предмет доказування як фактичний склад правовідносин.

 3. Особливості доказування у справах про захист прав споживачів.

 4. Особливості доказування у справах про захист авторських прав.

 5. Особливості доказування у справах про поновлення на роботі.

 6. Особливості доказування у справах про позбавлення батьківських прав.

 7. Особливості процесуальної форми цивільного процесуального доказування.


Тема лекції 6. Проблемні питання застосування окремих засобів доказування в цивільному судочинстві (2 год)
1. Спірні питання класифікація доказів.

2. Доказовий зміст пояснень сторін і третіх осіб. Процесуальний


порядок отримання та дослідження пояснень сторін і третіх осіб, їхніх представників, допитанних як свідків: проблемні.

 1. Показання свідків як процесуальний засіб доказування. Процесуальний порядок отримання і дослідження показань свідків. Імунітет свідків.

 2. Висновок експерта як засіб доказування. Предмет висновку
  експерта. Спірні погляди щодо висновку експерта як змішаного доказу.
  Процесуальний порядок дослідження і оцінки висновку експерта судом.

 3. Письмові докази, поняття, ознаки, види, значення письмових
  доказів в цивільному судочинстві. Процесуальний порядок отримання і
  дослідження письмових доказів. Вирішення спору щодо фальсифікації
  письмового доказу.

 4. Речові докази, їх поняття, відмінність від письмових доказів.
  Процесуальний порядок отримання і дослідження.

 5. Звуко- і відеозаписи як засоби доказування. Процесуальний порядок отримання, відтворення звукозапису, демонстрації відеозапису та їх дослідження: проблемні питання.

7. Забезпечення доказів до і після пред'явлення позову.

Каталог: images -> abook file
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни представництво в господарському праві та процесі для студентів магістратури


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка