Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»Сторінка3/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.14 Mb.
#714
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7
Тема семінарського заняття

Проблемні питання застосування окремих засобів доказування в цивільному судочинстві (1 год)

 1. Проблемні питання щодо пояснень сторін, третіх осіб, їх представників, допитаних як свідків.

 2. Проблемні питання щодо речових доказів, їх дослідження та оцінки.

 3. Проблеми застосування звуко- і відеозаписів як засобів доказування в цивільному судочинстві.


Питання для самостійної роботи (6 год)


 1. Проблеми класифікації доказів і засобів доказування.

 2. Засоби доказування, поняття і види.

 3. Належність доказів і допустимість засобів доказування: проблеми теорії і практики.

 4. Оцінка доказів (загальні правила).

 5. Забезпечення доказів: підстави і порядок.


Теми рефератів


 1. Показання свідка як самостійний засіб доказування.

 2. Висновок експерта як засіб доказування: проблемні питання.

 3. Особливості звуко- і відеозапису як засобів доказування в цивільному процесі: актуальні проблеми.

 4. Електронний документ як доказ в цивільному судочинстві.

 5. Особливості використання речових доказів в цивільному процесі.

 6. Особливості використання письмових доказів в цивільному процесі.


Змістовний модуль 2


Тема лекції 7. Актуальні проблеми позовної форми захисту
цивільних прав (4 год)


 1. Поняття позову як процесуального засобу судового захисту цивільного права в теорії науки цивільного процесуального права.

 2. Спірні питання поняття і сутності позовного провадження.

 3. Проблемні питання елементів позову. Тотожність позову.

 4. Спірні питання права на пред'явлення позову, передумови виникнення цього права і умови його належного здійснення.

 5. Поняття, критерії, межі і умови зміни позову. Суб'єкти права на зміну позову.

 6. Особливості права на судовий захист відповідача і процесуальні засоби його здійснення.


Тема семінарського заняття

Позов як процесуальний засіб судового захисту порушених, невизнаних або оспорюванних прав, свобод чи інтересів (2 год)


 1. Загальна характеристика позову як засобу судового захисту порушенних, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

 2. Характеристика ознак позову і позовної форми процесу.

 3. Спірні питання класифікації позовів.

 4. Юридичні наслідки відсутності права на пред'явлення позову і права
  на задоволення позову.

 5. Особливості процесуальних засобів захисту відповідача проти
  позову.

 6. Відмова від позову та визнання позову як реалізація диспозитивних
  прав сторонами в цивільному процесі.

 7. Юридична природа мирової угоди. Порядок її укладення та визнання судом, і її правові наслідки.


Питання для самостійної роботи (6 год)


 1. Матеріально-правові й процесуальні наслідки відкриття провадження у справі.

 2. Особливості захисту прав відповідача в цивільному процесі.

 3. Зустрічний позов в цивільному процесі.

 4. Порядок забезпечення позову і його скасування.

 5. Відмова від позову і визнання позову. Процесуальний порядок
  визнання позову.

Теми рефератів


 1. Основні проблеми позовної форми захисту.

 2. Функції позову в цивільному судочинстві.

 3. Суб'єктивні та об'єктивні умови на пред'явлення позову в цивільному судочинстві.

 4. Групові позови в цивільному судочинстві.

 5. Види позовів в цивільному процесі.

 6. Передумови права на пред'явлення позову і умови його належного здійснення.


Тема лекції 8. Провадження у справі до судового розгляду (підготовка справи до судового розгляду): актуальні проблеми теорії і практики (2 год)


 1. Місце провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі.

 2. Попереднє судове засідання як процесуальна форма підготовки справи до судового розгляду (завдання, порядок проведення, питання, які вирішуються в попередньому судовому засіданні).

 3. Процесуальні дії судді у підготовці справи до судового розгляду в
  апеляційній і касаційній інстанції.

 4. Процесуальні дії сторін щодо підготовки справи до судового розгляду у справах про поновлення на роботі та про позбавленню батьківських прав.


Питання для самостійної роботи ( 4 год)


 1. Провадження у справі до судового розгляду - обов'язкова і
  самостійна стадія цивільного процесу.

 2. Мета та зміст попереднього судового засідання.

 3. Призначення справи до судового розгляду.

 4. Особливості підготовки справи до судового розгляду в провадженні по перегляду судових рішень.


Теми рефератів


 1. Попереднє судове засідання у стадії підготовки справи до судового
  розгляду. Питання теорії і практики.

 2. Процесуальні права і обов'язки сторін по підготовці справи до судового розгляду.

 3. Особливості стадії підготовки цивільної справи до судового розгляду в апеляційному провадженні.

 4. Особливості стадії підготовки цивільної справи до судового розгляду в касаційному провадженні.

 5. Особливості підготовки справи про позбавлення батьківських прав до судового розгляду.

 6. Особливості підготовки справи по поновленню на роботі до судового розгляду.


Тема лекції 9. Судові рішення в цивільному процесі України: проблемні питання (4 год)


 1. Судові рішення суду першої інстанції та їх значення у захисті порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів

 2. Проблемні питання щодо видів судових рішень в цивільному процесі

 3. Проблема сутності юридичної природи рішення суду.

 4. Проблемні питання щодо вимог які застосовуються до рішення суду як правозастосовчого акту і акту вирішення справи по суті.

 5. Проблеми законної сили рішення суду.

 6. Сутність і значення ухвал суду першої інстанції як актів, спрямованих на досягнення цілей цивільного судочинства.


Тема семінарського заняття

Роль і значення судових рішень в цивільному процесі (2 год)


 1. Поняття, види та роль судових рішень у захисті прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави

 2. Особливості процесуально-правових і матеріально-правових наслідків законної сили рішення суду. Особливості змісту законної сили рішення суду.

 3. Сутність, значення і зміст рішення суду як основного акту правосуддя.

 4. Проблемні питання співвідношення законності і обґрунтованості рішення суду.

 5. Проблемні питання щодо вимог судового рішення

 6. Проблемні питання щодо поняття, видів, сутності ухвал суду першої інстанції.


Питання для самостійної роботи (4 год)


 1. Рішення суду як процесуальний документ, проблеми теорії і
  практики.

 2. Особливості набрання судовим наказом законної сили.

 3. Додаткове рішення: підстави, порядок ухвалення.

 4. Особливості ухвалення заочного рішення.


Теми рефератів


 1. Види судових рішень суду першої інстанції: законодавчі новелли.

 2. Сутність рішення суду та вимоги яким воно повинно відповідати.

 3. Проблеми законної сили рішення суду, об'єктивні і суб'єктивні
  межі законної сили рішення суду.

 4. Ухвали суду першої інстанції, їх класифікація за формою, порядком
  постановлення і змістом.

 5. Заочне рішення, поняття, значення, ознаки.

 6. Судовий наказ як особлива форма судового рішення.


Тема лекції 10. Особливості апеляційного провадження в цивільному процесі: проблеми теорії і практики (2 год)


 1. Теоретичні проблеми апеляційного оскарження рішень суду першої інстанції.

 2. Основні особливості сучасної моделі апеляційного провадження.

 3. Інститут апеляції: принципи, поняття, види.

 4. Науково-практичні проблеми реалізації права на апеляційне оскарження.

 5. Повноваження суду апеляційної інстанції: проблемні питання.

 6. Загальна характеристика підстав для скасування судових рішень.


Тема семінарського заняття

Проблемні питання апеляційного оскарження судових рішень (2 год)


 1. Забезпечення апеляційного оскарження як реалізація права на
  судовий захист.

 2. Сутність апеляційного провадження.

 3. Право апеляційного оскарження і його реалізація: проблемні питання.

 4. Особливості підготовки розгляду справи апеляційним судом.

 5. Особливості повноважень апеляційної інстанції.

 6. Характеристика підстав для скасування судових рішень в
  апеляційному порядку.

 7. Судові рішення суду апеляційної інстанції, їх зміст і законна сила.


Питання для самостійної роботи (4 год)


 1. Апеляційна скарга, її форма, зміст, порядок подання.

 2. Характеристика повноважень апеляційної інстанції.

 3. Мотивувальна частина рішення суду апеляційної інстанції.

 4. Ухвали апеляційної інстанції, їх класифікація.

 5. Особливості участі прокурора у апеляційній інстанції.

6. Особливості апеляційного оскарження ухвал суду першої інстанції.
Теми рефератів


 1. Судові рішення суду апеляційної інстанції.

 2. Особливості ухвалення рішення суду в апеляційній інстанції.

 3. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції: проблемні питання.

 4. Особливості доказової діяльності в апеляційному провадженні.

Тема лекції 11. Актуальні проблеми касаційного провадження в цивільному процесі України: проблемні питання (2 год)


 1. Вищий спеціалізования суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ як касаційна інстанція в цивільних справах.

 2. Особливості права касаційного оскарження судових рішень суду першої і апеляційної інстанції, які набрали законної сили.

 3. Особливості касаційного оскарження рішень особами які не брали участь у справі: актуальні питання.

 4. Строки касаційного оскарження та розгляду касаційної скарги.

 5. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції.

 6. Проблеми застосування функціональних повноважень суду касаційної інстанції.

 7. Сутність та характеристика підстав щодо скасування судових рішень судом касаційної інстанції.


Тема семінарського заняття

Проблемні питання касаційного оскарження судових рішень (2 год)


 1. Забезпечення касаційного оскарження як реалізація принципу
  цивільного процесуального права.

 2. Сутність касаційного провадження, його характерні риси.

 3. Спірні питання щодо суб'єктів касаційного оскарження.

 4. Об'єкти касаційного оскарження: проблеми судової практики.

 5. Особливості повноважень касаційної інстанції.

 6. Характеристика підстав для скасування судових рішень в касаційній
  інстанції.

 7. Рішення і ухвали суду касаційної інстанції, їх зміст і законна сила.


Питання для самостійної роботи (5 год)


 1. Особливості підстав відкриття касаційного провадження.

 2. Вимоги, які пред'являються до касаційної скарги

 3. Особливості підготовки справи до судового розгляду в касаційній інстанції

 4. Реалізація принципів правосуддя в касаційній інстанції

 5. Попередній розгляд справи в касаційній інстанції


Теми рефератів


 1. Виникнення і розвиток інституту касаційного оскарження судових
  рішень.

 2. Рішення суду касаційної інстанції.

 3. Право касаційного оскраження рішень, особами які не брали участь у справі: проблемні питання.

 4. Підстави скасування судових рішень судом касаційної інстанції: актуальні проблеми.

 5. Незаконність судових рішень як підстава їх скасування касаційною
  інстанцією.

 6. Особливості проведення попереднього розгляду справи і
  призначення справи до судового розгляду.


Тема лекції 12. Особливості провадження з перегляду судових рішень Верховним Судом України (2 год)

 1. Підстави перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 2. Право на звернення про перегляд судових рішень: актуальні проблеми.

 3. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень: проблемні питання.

 4. Строки, порядок подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України та вимоги які пред’являються до такої заяви.

 5. Перевірка Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних і кримінальних справ відповідності заяви про перегляд судових рішень вимогам ЦПК.

 6. Вирішення Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ питання про допуск справи до провадження та постановлення про це ухвали.

 7. Особливості підготовки справи до судового розгляду і порядок розгляду справи Верховним Судом України.

 8. Повноваження Верховного Суду України.

 9. Постанови Верховного Суду України про задоволення заяви чи про відмову в задоволенні заяви про перегляд справи Верховним Судом України.

 10. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України.


Питання для самостійної роботи (2 год)


 1. Проблемні питання щодо суб’єктів права та умов перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 2. Підстави перегляду судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання.


Теми для рефератів

 1. Особливості постанов Верховного Суду України про задоволення чи відмову в задоволенні заяви про перегляд справи Верховним Судом України.

 2. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України: проблеми судової практики.


Тема лекції 13. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: проблемні питання (2 год)

 1. Правова природа провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 2. Загальна характеристика провадження щодо перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 3. Особливості перегляду рішень, ухвал, що набрали законної сили у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 4. Об'єкти перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 5. Суб'єкти звернення із заявою про перегляд рішень суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 6. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 7. Поняття нововиявлених обставин.

 8. Характеристика підстав перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами.


Питання для самостійної роботи (2 год)

 1. Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами: проблемні питання.

 2. Особливості відкриття провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 3. Оскарження судових рішень за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.5. Рекомендована література для усього курсу.
Нормативні акти (станом на 01 вересня 2012 року):
Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Голос України від 10.12.2008 — № 236.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. У кн..: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. — К., 1992.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Вісник Верховного суду України. – 1977. – № 3.

Конституція України // Офіційний вісник України. — 2010 р. – № 72/1 Спеціальний випуск /. – Стор. 15, стаття 2598.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2453-17.

Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр.

Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12.

Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// zakon3.rada.gov.ua /laws/show/2887-12.

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// zakon2.rada.gov.ua /laws/show/3477-15.

Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3262-15.
Постанови Пленуму Верховного суду України, Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ:

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. № 14 «Про судове рішення у цивільній справі» [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994 року № 3 «Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ» із змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// zakon2.rada.gov.ua /laws/show/v0003700-94.

Постанова Пленуму ВС України від 1 листопада 1996 р. № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-961.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. №7 «Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// zakon2.rada.gov.ua /laws/show/v0007700-97.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. №8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» із змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// zakon2.rada.gov.ua /laws/show/v0008700-97

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 липня 2001 р. № 6 «Про застосування судами України про внесення змін до чинного законодавства у зв'язку із закінченням дії «Перехідних положень» Конституції України [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/EBF327CBEFF3E03AC2256CA6004F9E71?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=EBF327CBEFF3E03AC2256CA6004F9E71&Count=500&

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № З «Про застосування судами окремих норм Сімейного Кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// zakon3.rada.gov.ua /laws/show/v0003700-06

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 р. № 8 «Про незалежність судової влади» // Вісник Верховного суду України. - № 6. – 2007. - С. 2-7.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. №9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» із змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va009700-06

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. №3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» із змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// zakon2.rada.gov.ua /laws/show/v0003700-07

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. №7 «Про судову практику у справах про спадкування» // Вісник Верховного Суду України. - №6. – 2008. - С. 17-24.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна» // Вісник Верховного Суду України. - №1. – 2008. - С. 5-11.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 р. № 12 «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку» // Вісник Верховного Суду України. - №11. - 2008. - С. 15-26.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 р. №1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»// Вісник Верховного Суду України. - №3. - 2009. - С. 7-14.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. №2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ в суді першої інстанції» // Вісник Верховного Суду України. - №8. - 2009. - С. 3-12.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// zakon2.rada.gov.ua /laws/show/v0009700-09

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. №5 «Про застосування норм цивільно-процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» // Вісник Верховного Суду України. - №7. - 2009. - С. 4-8.

Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30 вересня 2011 р. №11 «Про судову практику застосування статей 353-360 Цивільного процесуального кодексу України» із змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-11

Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30 березня 2012 р. №4 «Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами» [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004740-12

Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30 березня 2012 р. №5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин» [Електронний ресурс] // Режим доступу http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-12

Підручники, навчальні посібники, науково-практичні коментарі:
Гражданский процесс. Под редакцией проф. В.В. Комарова. — X.: ООО «Одиссей», 2001.

Гражданский процесс. Под ред. Треушникова М.К. - М.: «Новый юрист», 1999.

Гражданский процесс. Под ред. Мусина В.А., Чечиной Н.А., Чечот Д.М.-М: «Проспект», 1999.

Гражданский процесс. Хрестоматия: Учебное пособие. 2-е изд., перераб.и доп. / Под ред. проф. М.К. Треушникова. М: ОАО «Издательский Дом«Городец», 2005.

Здрок О.Н. Гражданский процесе зарубежных стран. - М., Издательстводеловой и учебной литературы, 2005.

Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. - М.: «Проспект», 2006.


Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс: Учебник для вузов. - М: Норма, 2006.

Комаров В.В. Сакара Н.Ю. Право на справедливий розгляд у цивільному судочинстві. Навчальний посібник. / Харків. 2007

Курс Цивільного процесу. Підручник. За редакцією проф. В.В. Комарова. Харків Право 2011

Михеєнко М.М., Молдован В.В., Радзієвська Л.К. Порівняльне судове право. -К., 1993.

Полянский Н.Н., Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблеми судебного права. -М.: «Наука», 1983.

Проблеми науки гражданского процессуального права / В.В. Комаров, В.А. Бигун, В.В. Баранкова; Под ред. Проф. В.В. Комарова. - X.:


«Право», 2002.

Проблеми теорії та практики цивільного судочинства. За загальною редакцією В.В. Комарова. Харків Юридичний 2008

Тертышников В.И. Гражданский процесе: Курс лекций.-Х.: Фірма
«Консум", 2001.

Тертышников В.И. Гражданский процесе: Курс лекций. 2-е изд.,-X.: Фірма «Консум", 2002.

Теорія і практика судової діяльності. Науково-практичний посібник. Атіка 2007

Цивільне процесуальне право України / В.В. Комаров, В.А. Бігун, П.І.Радченко та ін. / За ред. В.В. Комарова. - X.: Основа, 1992.

Цивільний процес: Навч. посібник / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О.Стефанчук та ін. - За ред. Ю.В. Білоусова. - К.: Прецедент, 2005.

Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. За ред. В.І. Тертишнікова. - Харків, „Ксилон".- 2006;

Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. СЯ. Фурси. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006;

Штефан М.Й., Дріжчана О.Г. Цивільне процесуальне право України. - К.: Либідь, 1994.

Цивільне процесуальне право України. За редакцією В.В. Комарова. -
Харків., 1999.

Чернооченко С.І. Цивільний процес: Вид 2-ге, перероб. та доп.: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

Штефан М.Й. Цивільний процес. Видання друге, перероблене і доповнене - К: Видавничий дім „Ін Юре", 2006.


Каталог: images -> abook file
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни представництво в господарському праві та процесі для студентів магістратури


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка