Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»Сторінка7/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.14 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7

До теми 10-11.
Ализскеров М.А. Проблеми кассационного производства по гражданским делам: Дис. канд. юр.наук. М., 2000.

Андрианов И.И. Понятие и сущность надзорного производства по судебным гражданским делам: Дис. канд. юр.наук. М., 1982.

Балакин К.В. Обжалование постановлений судов гражданской юрисдикции во Франции: Дис. канд. юр.наук. М, 2001.

Балашова И.Н. Проблеми пересмотра судебных постановлений в порядке надзора в гражданском судопроизводстве: Авторефер.дис. канд. юр.наук. Саратов, 2004.

Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. М., 2000.

Борисова Е.А. Институт апелляции в гражданском процессе. М.. 1996.

Борисова Е.А. Институт апелляции в гражданском процессе: Дис. канд. юр.наук. М., 1994.

Борисова Е.А. О видах апелляции // Новеллы гражданского процессуального права: Материалы научно-практической конференции, посвященной 80-летию М.С. Шакарян. М, 2004.

Борисова Е.А. Обжалование не вступивших в законную силу судебных решений в гражданском процессе // Российская юстиция. 2003. № 9. 10.

Борисова Е.А. Производство по проверке судебных постановлений в порядке надзора в гражданском и арбитражном процессах // Законодательство. 2003. № 9, 10.

Борисова Е.А. Формы обжалования судебных постановлений в гражданском процессе (исторический аспект) // Вестн.Моск. ун-та. Сер.11. Право. 1994. № 1.

Борисова Е.А. проверка судебных актов по гражданским делам. Городец, М., 2006.

Бородін М.М. Оскарження і розгляд цивільних справ у порядку апеляції (судова практика)//Судова апеляція .-2005.- №1.- С. 111-120.

Бородин М.М. Апелляционное и кассационное обжалование по ГПК Украины //Российская юстиция .- 2004.- №1.- С.55-57.

Бортник Ю.М. Історичний розвиток апеляційного провадження //Держава і право : Збірник наукових праць: Юридичні і політичні науки .-Вип.31.-К.:Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006 .-С. 368-375.

Волосенко С.Принцип змагальності у апеляційному

провадженні//Юриспруденція : Теорія і практика .-2005.-№3(5).- С. 37-41.

Гузь Л.Е. Методические рекомендации по практическому применению апелляционного и кассационного производства в судебной практике в свете нового законодательства.-Х.:Харьков юридический , 2001.-64с.

Гусаров К.В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках. Харків Право 2010

Гусаров К.В. Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві. Автореф. Дис.. Д.ю.н. Харків 2011

Грач О.М. Порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції і вцивільному процесі України. Автореферат.

Грицианов А.С. Кассационное производство в советском гражданском процессе. Томск, 1980.

Гродзинский М.М., Чапурский В.П. Кассационное и надзорное производство по уголовным и гражданским делам. М., 1945.

Гусаров К.В. Повноваження суду апеляційної інстанції за правилами ЦПК України // Бюлетень Міністерства юстиції У країни.-2005.-№ 12(50). -С.27-34.

Гусаров К.В. Суб'єкти права апеляційного оскарження вцивільному процесі //Проблеми законності: Респ. Міжвідом. Наук, зб.- X.: Пан юрид. Акад.Укр., 2004.-Вип.65.-С.94-101.

Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. Саратов, 1970.

Гузь Л.Е. Апелляционное и кассационное производство. Теория, проблема и практика применения судами первой апелляционной и кассационной инстанции. Изд.: Харьков юридический, 2003.

Гузь Л.Е. Методические рекомендации по практическому применению апеляционного и касационного производства в судебной практике в свете новго законодательства Харьков Юридический 2001

Демьянова О.В. Оскарження ухвал в цивільному судочинстві. Автореферат. – К.:2008.

Демьянова О.В. Оскарження ухвал в цивільному судочинстві. Автореф. Дис. канд.. юр. наук. Київ 2008

Ємельянова І Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві. Теоретичний та практичний аспекти. Право України, 2004.

Жилин Г.А. Апелляция и кассация в гражданском процессе // Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика: Сб. науч. статей. Краснодар; СПб., 2004.

Жилин Г.А. Апелляция: полная и неполная.// ЗЖ-Юрист. 2003. № 21. Май.

Жилин Г.А. Вопросы апелляционного и кассационного производства в гражданском процессе // Практика применения ГПК РФ: Пособие для судей. М., 2004.

Жилин Г.А. Задачи и цели суда в апелляционном производстве // Арбитражный и гражданский процесе- 2005 .- №5.-С. 24-29.

Зайцев В.Ю., Медякова С. Основания к отмене судебных постановлений // Российская юстиция. 1996. № 5.

Зайцев В.Ю. Проблеми надзорного производства // Практика применения ГПК РФ: Пособие для судей. М., 2004.

Захаров Д.О. Сутність апеляційного провадження і проблема визначення меж судового розгляду в апеляційному суді// Проблеми законності .-X., 2003.- Вип.64.-С.169-175.

Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві : Теоретичні і практичні аспекти// Право України.- 2004 .-№2.- С 16-21.

Ємельянова І. Проблеми призначення та проведення судової експертизи та стадії апеляційного провадження у цивільному процесі// Право України.- 2ОО5.-№8.- С.З-7.

Калмацкий В.С. Суд второй инстанции в советском гражданском процессе. Уфа, 1978.

Кац СЮ. Возбуждение производства в порядке надзора по гражданским делам. М., 1965.

Кац СЮ. Судебный надзор в гражданском судопроизводстве. М., 1980.

Коваль В. Ініціювання апеляційного провадження // Вісник прокуратури.- 2003 .- №12.- С.97-101.

Комаров В.В., Гусаров К.А. Провадження судів апеляційних та касаційних інстанцій. Теорія і практика судової діяльності. Науково-практичний посібник. К.: «Атіка», С.137-171.

Лесницкая Л.Ф. Основания к отмене обжалованных судебных решений. М, 1962.

Лесницкая Л.Ф. Пересмотр решений в кассационном порядке. М., 1974.

Луспеник Д.Д. Особливості підготовки цивільних справ до розгляду в суді апеляційної інстанції: спірні питання / Д.Д. Луспенник // Право України. – 2007. - №6. – с.69-74.

Мірошников І.Ю. Перегляд рішень суду у апеляційному порядку // проблеми законності .-X., 2003.- Вип.61.- С.204-208.

Морозова Л.С Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. М., 1959.

Москвин С.С пересмотр судебных решений и определений по гражданским делам президиумами судов. М, 1962.

Никоноров СЮ. производство в порядке надзора в гражданском процессе: Авторефер. дис. канд. юр.наук. м., 2004.

Примак В. Питання апеляційного провадження у цивільних справах. // Юридичний вісник України. 2001, № 35, 36.

Пучинский В.К. Кассационное производство в советском гражданском процессе. М, 1973.

Рихтер А.К. О полной и неполной апелляции // Журнал Министерства юстиции.- Спб., 1907.-№ 3. -5-8.

Руденко М.В. Питання апеляційного і касаційного провадження за новим процесуальним законодавством України // Законодавство України: Науково-практичний коментар. - № 2.-2002.-С. 120-121.

Смагина Е.С Апелляционное производство в гражданском процессе. -М: Издательство „Юрлитинформ", 2007.

Степанова Е.А. Апелляция в России: историко-правовой аспект и перспективи развития: Авторефер. дис. канд. юр.наук. Екатеринбург, 1999.

Сыскова Е.Н. Проблеми совершенствования системы пересмотра судебных актов в гражданском судопроизводстве Российской Федерации: Дис. канд. юр.наук. М., 2001.

Сыскова Е.Н. Проблеми совершенствования системи пересмотра судебных актов в гражданском судопроизводстве Российской Федерации: Авторефер. дис. канд. юр.наук. М., 2001.

Тимофеев Ю.А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском процессе. Соверменные проблемы. Волтерс-Клувер. М. 2008

Трач О. Апеляція — повторний розгляд справи чи перевірка рішень, ухвала суду першої інстанції?//проблеми державотворення ізахисту прав людини в Україні.- Львів ,2003.- С. 308-309.

Фурса СЯ.., Фурса Є.І. Процесуальна діяльність адвоката у апеляційному провадженні. // Адвокат у цивільному процесі.- К.: Видавець Фурса СЯ..: КНТ, 2008.-С. 183-190.

Фурса Е.И. Свежие впечатления от Киевского апелляционного суда // Нотарнат. Адвокатура. Суд.- 2006.-№6(20).- С.4.

Трубников П.Я. Надзорное производство по гражданским делам. М., 1967.

Трубников П.Я. Пересмотр в порядке судебного надзора решений, определений и постановлений в советском гражданском процессе: Авторефер. дис. докт. юр.наук. М., 1969.

Трубников П.Я. Пересмотр решений в порядке судебного надзора. М, 1974.

Чернушенко СА. Апеляційне оскарження в цивільному процесі України. Авторефер.дис. канд. юр.наук. Одеса, 2003.

Шакирьянов Р. Апелляционное производство по гражданским делам в районном суде // Российская юстиция. 2002. № 10.

Шакирьянов Р. Рассмотрение гражданских дел в апелляционном и кассационном порядке по новому ГПК РФ // Право и зкономика. 2003. № 7

Шевчук П.І., Кривенко В.В. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень. К., 2002.

Шевчук П.І. До питання створення та дії апеляційних судів у судовій системі України // Вісник Верховного Суду України.-1998.-№2.-С.6-7.

Шевчук П.І. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих пострадянських країн // Вісник Верховного Суду України.-2000.-№ 1 (17).-С.30-33.

Штефан М.Й. Концептуальні питання апеляційного провадження в цивільному процесі України. Вісник Академії правових наук України. 1995, №4.

Шуваткина Ю.Н. Актуальне вопросн кассационного судопроизводства в гражданском процессе: Авторефер. дис. канд. юр.наук. М, 1998.

Комаров В.В., Гусаров К.А. Провадження судів апеляційних та касаційних інстанцій. Теорія та практика судової діяльності. Науково-практичний посібник. К., Атіка, 2007. С.137-171.


До теми 13
Бородин М.М. Перегляд рішень, що набрали законної сили у зв’язку з нововиявленими обставинами за новим ЦПК України.

Бондар І. Перегляд рішень, що набрали законної сили у зв’язку з нововиявленими обставинами як стадія цивільного процесу // Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2006.-Вип.7.-С.44-47

Бондар І.В. Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 7.- Ужгород: Поліграф центр «Ліра», 2007.-С.168-170

Бондар І. Рішення суду як об’єкт перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами // Адвокат. – 2007.- №11-12.-С.18-21

Бондар І.В. Суб'єкти звернення із заявою про перегляд рішень суду у зв’язку з нововиявленими обставинами // Адвокат.-2008.-№10(97).-С.19-22

Бондар І.В. Становлення інституту перегляду за нововиявленими обставинами у процесуальному законодавстві // Вісник господарського судочинства.-2009.-№2.-С.96-100

Бондар І.В. Порушення норм права під час перегляду судових постанов за нововиявленими обставинами (за матеріалами практики) // Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки, 19 травня 2005р. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2005.-С.192-194

Бондар І.В. Особливості перегляду рішень, ухвал, що набрали законної сили у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному процесі // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь у юридичній науці».-Хмельницький, 27-28 жовтня 2006 року.- Частина 4.-С.9-12

Бондар І.В. До питання поняття нововиявленних обставин у цивільному процесі: Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти / Збірник тез доповідей за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (8-9 грудня 2006).-Суми.-2006.-С.202-204

Бондар І.В. Предмет доказування в справах, що розглядаються у зв’язку з нововиявленими обставинами: В кн.. Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини в громадянина: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 20 квітня 2007 року).-Івано-Франківськ, 2007.-430с. С.320-323

Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами // Авторефер. дис. канд. юр.наук. К.-2009

Громов Н. Реквизиты заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам // Законность.-1995.-№8.-С.38-43

Громов Н. Расмотрение гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам на основе принципа состязательства и равноправия сторон // Законность.-1997.-№3- С.5-8.

Ізарова І. О. Поняття та ознаки нововиявлених обставин в цивільному процесі // Вісник Академії адвокатури України. - №3(22). – 2011. – С. 57-61.Шерстюк В.М. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам // Законодательство.- 1999.-№2

6. Перелік питань для іспиту:


 1. Поняття і специфічні риси предмету і методу цивільного процесуального права.

 2. Проблемні питання сутності і значення цивільної процесуальної
  форми.

 3. Норми цивільного процесуального права. Поняття, межі дії, та
  реалізація в цивільному судочинстві.

 4. Стадії і провадження як поняття, що визначають структуру
  цивільного процесуального права.

 5. Характеристика джерел цивільного процесуального права.

 6. Міжнародні договори і угоди як джерела цивільного процесуального
  права.

 7. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права як
  найважливіших гарантій здійснення правосуддя.

 8. Особливості системи принципів цивільного процесуального права.

 9. Підстави класифікації принципів цивільного процесуального права.

 10. Взаємозв'язок принципів цивільного процесуального права.

 11. Система організаційних принципів цивільного процесуального права
  і їх роль в здійсненні правосуддя у цивільних справах.

 12. Проблемні питання реалізації функціональних принципів цивільного
  процесуального права в сучасному цивільному процесі.

 13. Цивільні процесуальні правовідносини як владні відносини в
  цивільному судочинстві, їх особливості.

 14. Проблемні питання поняття і форми цивільних правовідносин.

 15. Цивільні процесуальні відносини як відносини між двома
  суб'єктами.

 16. Суд як обов'язковий суб'єкт процесуальних правовідносин.

 17. Спірні питання щодо змісту цивільних процесуальних
  правовідносин.

 18. Особливості системи цивільних процесуальних правовідносин.

 19. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація.

 20. Місце і роль судового доказування в здійсненні цілей і завдань
  правосуддя.

 21. Проблемні питання поняття судового доказування в науці
  цивільного процесуального права.

 22. Особливості елементів структури судового доказування.

 23. Правова природа обов'язків по доказуванню в сучасному
  цивільному процесі.

 24. Проблема активності суду в процесі доказування у цивільних
  справах.

 25. Класифікація фактів, які складають предмет доказування.

 26. Вплив предмету доказування на обсяг судових доказів по цивільних
  справах.

 27. Особливості процесуальної форми цивільного процесуального
  доказування.

 1. Спірні питання класифікації доказів.

 2. Доказовий зміст пояснень сторін і третіх осіб. Процесуальний
  порядок отримання та дослідження пояснень сторін і третіх осіб.

 3. Показання свідків як процесуальний засіб. Процесуальний порядок
  отримання і дослідження показань свідків. Імунітет свідків.

 4. Висновок експерта як засіб доказування. Предмет висновку
  експерта. Спірні погляди щодо висновку експерта як змішаного.
  доказу. Процесуальний порядок дослідження і оцінки висновку
  експерта судом.

 5. Письмові докази, поняття, ознаки, види, значення письмових доказів
  в цивільному судочинстві. Процесуальний порядок отримання і
  дослідження письмових доказів. Вирішення спору щодо
  фальсифікації письмового доказу.

 6. Речові докази, їх поняття, відмінність від письмових доказів.
  Процесуальний порядок отримання і дослідження. Звуко- і
  відеозаписи як засоби доказування. Процесуальний порядок
  отримання, відтворення звукозапису, демонстрації відеозапису та їх
  дослідження.

 7. Забезпечення доказів до і після пред'явлення позову.

 8. Поняття позову як процесуального засобу права в теорії науці
  цивільного процесуального права.

 9. Спірні питання поняття і сутності позовного провадження.

 10. Проблемні питання елементів позову. Тотожність позову.

 11. Поняття, критерії, межі і умови зміни позову. Суб'єкти права на
  зміну позову.

 12. Спірні питання права на пред'явлення позову, передумови
  виникнення цього права і умови його належного здійснення.

 13. Особливості права на судовий захист відповідача і процесуальні
  засоби його здійснення.

 14. Правова природа окремого провадження як одного з видів провадження цивільного судочинства.

 15. Суб’єкти окремого провадження, особливості процесуального становища та необхідність законодавчої регламентації їх цивільних прав та обов’язків.

 16. Особливості процесуального засобу порушення справ окремого провадження.

 17. Судовий наказ як особлива форма судового рішення.

 18. Нові вимоги за якими може бути виданий наказ та їх аналіз.

 19. Законодавчі новели щодо судового збору за подання заяви про видачу судового наказу та підстав для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу чи її повернення.

 20. Зміст судового наказу: законодавчі новели.

 21. Регламентація ЦПК процедури надіслання боржником копії судового наказу та його скасування.

 22. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві: нові законодавчі підходи.

 23. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу, процесуальний порядок та наслідки відкриття.

 24. Провадження у справі досудового розгляду (підготовка справи до судового розгляду): проблеми теорії та практики.

 25. Місце підготовки цивільної справи до судового розгляду в структурі
  цивільного процесу.

 26. Визначення меж стадії підготовки цивільних справ до судового
  розгляду.

 27. Особливості процесуальної форми підготовки цивільної справи до
  судового розгляду.

 28. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового
  розгляду.

 29. Проблемні питання попереднього судового засідання (завдання,
  порядок проведення, питання, які вирішуються в попередньому
  судовому засіданні). Законодавчі новели.

 30. Заочний розгляд справи питання теорії та практики.

 31. Практична діяльність суду і інших учасників по підготовці цивільної
  справи до судового розгляду.

 32. Особливості підготовки справи до розгляду в провадженні по
  перегляду судових рішень.

 1. Постанови суду першої інстанції та їх значення у захисті
  порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів
  фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

 2. Проблемні питання щодо видів судових постанов в цивільному
  процесі.

 3. Проблема сутності юридичної природи судового рішення, як
  найважливішого акту правосуддя, його декларативний та
  імперативний характер.

 4. Проблемні питання щодо вимог які застосовуються до судового
  рішення як правозастосовчого акту і акту вирішення справи по суті.

 5. Проблеми законної сили судового рішення: законодавчі новели.

 6. Сутність і значення ухвал суду першої інстанції як актів
  спрямованих на досягнення цілей цивільного судочинства.

 7. Теоретичні проблеми апеляційного оскарження судових рішень.

 8. Розвиток норм цивільного процесуального законодавства щодо
  провадження в суді апеляційної інстанції.

 9. Основні особливості сучасної системи апеляційного провадження.

 10. Інститут апеляції в цивільному процесі.

 11. Поняття і види апеляцій.

 12. Характеристика повної і неповної апеляції.

 13. Проблемні питання щодо суб’єктів права апеляційного оскарження.

 14. Строки апеляційного оскарження: законодавчі новели.

 15. Апеляційна скарга: її форма і зміст, порядок подання.

 16. Строки розгляду апеляційної скарги: законодавчі новели.

 17. Передумови права на апеляційне оскарження.

 18. Докази в апеляційному провадженні.

 19. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції. Проблемні питання та законодавчі новели.

 20. Скасування рішення суду першої інстанції та ухвалення нового рішення або зміна рішення: законодавчі новели.

 21. Підстави для скасування судового наказу в апеляційному порядку: новели ЦПК.

 22. Підстави для скасування ухвали суду що перешкоджає подальшому провадженню у справі і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції.

 23. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ – касаційна інстанція у цивільних справах: нові законодавчі підходи.

 24. Право касаційного оскарження рішень суду особами, які не брали участь у справі: проблемні питання.

 25. Законодавчі зміни щодо строків касаційного оскарження та розгляду касаційної скарги.

 26. Повноваження суду касаційної інстанції.

 27. Підстави для скасування рішення касаційним судом і передачі справи на новий розгляд.

 28. Ухвали та рішення суду касаційної інстанції.

 29. Підстави перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 30. Проблемні питання щодо суб’єктів права та умов перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 31. Строки, порядок подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України.

 32. Перевірка Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ відповідності заяви про перегляд судових рішень вимогам ЦПК.

 33. Порядок вирішення Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ питання про допуск справи до його провадження та постановлення про це ухвали.

 34. Процедура підготовки справи до судового розгляду та сам розгляд справи Верховним Судом України. Повноваження Верховного Суду України: законодавчі новели.

 35. Поняття нових та нововиявлених обставин: їх співвідношення.

 36. Підстави перегляду судових постанов у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 37. Вимоги щодо змісту заяви про перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 38. Проблемні питання процесуального порядку розгляду заяви про перегляд судових постанов за нововиявленим обставинами .

 39. Оскарження ухвал суду щодо вирішення питання про перегляд судових постанов у зв’язку з нововиявленими обставинами: актуальні питання теорії та практики.

 40. Загальна характеристика підстав для скасування судових рішень.

 41. Сучасні проблеми, які виникають на стадії апеляційного розгляду
  судових рішень по цивільних справах

 42. Виникнення і розвиток інституту перегляду судових постанов, які
  набрали чинності.

 43. Сутність інститут касації.

 44. Сутність касаційного оскарження судових рішень.

 45. Передумови права на касаційне оскарження.

 46. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції.

 47. Особливості проведення попереднього розгляду справи і
  призначення справи до судового розгляду.

 48. Повноваження суду касаційної інстанції.

 49. Сутність і характеристика підстав щодо скасування судових
  рішень судом касаційної інстанції.

Авторські права застереженіКаталог: images -> abook file
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни представництво в господарському праві та процесі для студентів магістратури


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка