Актуальні проблеми прикладної економікиСторінка1/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3   4
Анотація дисципліни "Актуальні проблеми прикладної економіки економіки"

2. Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних навиків із важливих актуальних проблем розвитку української економіки як на мікро-, мезо- та макрорівнях.

Завдання дисципліни:

Завдання викладання дисципліни полягає у наданні магістрам теоретичних та практичних навичок для визначення сучасних проблем розвитку національної економіки і застосування ефективних механізмів їх розв’язання.

Предмет дисципліни: ефективність і конкурентоспроможність функціонування національної економіки як єдиного цілого.
Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців.

Дисципліна пов’язана з іншими дисциплінами бакалаврського і магістерського рівнів підготовки фахівців. Зокрема, вивчення дисципліни ”Актуальні проблеми прикладної економіки економіки ” має базуватися на ґрунтовних знаннях з дисциплін: ”Економічна теорія”, ,,Історія економічних учень”, ,, Економіко-математичні методи і моделі”, ”Національна стратегія сталого розвитку України ”, “Інтелектуальна власність”,Маркетингові дослідження національної економіки”, , ”Менеджмент ”, ”Соціологічне забезпечення програмування в національній економіці ”.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни

Після вивчення дисципліни студенти повиннні

знати:

 • основні стратегічні моделі розвитку національної економіки;

 • засади розвитку інноваційно-конкурентоспроможної моделі української економіки;

 • сутність, структуру і механізми формування інноваційного людського потенціалу української економіки;

 • напрямки та засади здійснення структурних перетворень у економіці України на мікро-, мезо- та макрорівнях;

 • основи, особливості та механізми заснування власної підприємницької справи.

вміти:

 • оцінити найоптимальнішу модель розвитку національної економіки, в основі якої повинна лежати економічна безпека нації;

 • проаналізувати шляхи формування і розвитку людського потенціалу як пріоритетного економічного ресурсу інноваційної економіки;

 • визначити основні ринкові та неринкові механізми структурних перетворень вітчизняної економіки;

 • обґрунтувати організаційно-економічні механізми інноваційних змін у економіці регіонів країни;

 • здійснювати бізнес-планування малого і середнього підприємництва.


Зміст дисципліни за темами.

1. Стратегічні орієнтири розвитку економіки України .

2. Основи розвитку інноваційно-конкурентоспроможної моделі національної економіки.

3.Формування інноваційного людського потенціалу української економіки.

4. Аграрний сектор економіки і його роль у продовольчій безпеці України.

5. Інституційні перетворення в українській економіці.

6. Організаційно-економічні форми інноваційного підприємництва в Україні.

7. Ринковий механізм регулювання інноваційного підприємництва .

8. Структурні трансформації у промисловому виробництві та механізм структурної корекції економіки регіону.9. Організаційно-економічні механізми формування регіональних ринків послуг.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного економічного світогляду, національної свідомості і гідності у розумінні важливих актуальних проблем розвитку української економіки як на мікро-, мезо- та макрорівнях.Завдання викладання дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних та практичних умінь для розуміння сучасних проблем розвитку національної економіки і застосування ефективних механізмів їх розв’язання.

Після вивчення цієї дисципліни студенти повинні знати: • основні стратегічні моделі розвитку національної економіки;

 • засади розвитку інноваційно-конкурентоспроможної моделі української економіки;

 • сутність, структуру і механізми формування інноваційного людського потенціалу української економіки;

 • напрямки та засади здійснення структурних перетворень у економіці України на мікро-, мезо- та макрорівнях;

 • основи, особливості та механізми заснування власної підприємницької справи.

вміти:

 • оцінити найоптимальнішу модель розвитку національної економіки, в основі якої повинна лежати економічна безпека нації;

 • проаналізувати шляхи формування і розвитку людського потенціалу як пріоритетного економічного ресурсу інноваційної економіки;

 • визначити основні ринкові та неринкові механізми структурних перетворень вітчизняної економіки;

 • обґрунтувати організаційно-економічні механізми інноваційних змін у економіці регіонів країни;

 • основи маркетингу, менеджменту, бізнес-планування малого і середнього підприємництва в ІТ- індустрії.

3. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ТЕМА 1. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Європейський соціально-економічний реформізм і національні інтереси України.

Конституційні основи національних економічних інтересів України.

Політика національної безпеки і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки. 
ТЕМА 2. ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Суть інноваційно-конкурентоспроможної економіки та об’єктивна необхідність її розвитку в Україні.

Концепція, методи та джерела розвитку інноваційно-конкурентоспроможної національної економіки.

Роль держави у формуванні та розвитку інноваційно-конкурентоспроможної економіки.

Світовий досвід із застосування моделі інноваційно-конкурентоспроможного розвитку національної економіки. 


ТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Людський потенціал інноваційної економіки України.

Посилення духовної мобільності людського потенціалу в умовах глобалізації.

Трансформація соціального молодіжного потенціалу у контексті постіндустріалізму.

Розвиток органічної єдності людини і довкілля в системі національної економіки. 


ТЕМА 4. АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ І ЙОГО РОЛЬ У ПРОДОВОЛЬЧІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
Особливості ринкового реформування аграрного сектора національної економіки.

Макроекономічні показники розвитку сільськогосподарського виробництва.

Основні напрями інноваційно-конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарського виробництва в контексті реалізації еколого-збалансованої моделі. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ТЕМА 5. ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ
Роль приватизації у здійсненні інституційних перетворень вітчизняної економіки.

Розвиток підприємництва в Україні. Антимонопольна політика і розвиток конкуренції в Україні. 


ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Малі підприємства і їх роль у створенні інноваційно-конкурентного середовища

Венчурне підприємництво, його види та проблеми розвитку в Україні

Корпоративні інноваційні підприємства та їх значення в сучасному процесі глобалізації світового ринку технологійТЕМА 7. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


Ринкова інноваційна інфраструктура і її становлення в Україні

Фінансове та інвестиційне забезпечення інноваційного підприємництваТЕМА 8. СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТА МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОЇ КОРЕКЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
Структурна трансформація промислового виробництва регіону.

Оцінка потенціалу та стану розвитку промисловості регіону як основа визначення пріоритетів структурної корекції.

Переорієнтація інвестиційних потоків у промисловому виробництві регіону в процесі структуроутворення. Управління інноваційним процесом у промисловості регіону в контексті структурних перетворень. Інституційні реформи в промисловому виробництві регіону як чинник структурних змін вітчизняної економіки. 

ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПОСЛУГ
Особливості регіональних ринків послуг.

Організаційно-економічний механізм функціонування ринку послуг.

Малий бізнес у сфері послуг регіону.

Сучасні функціональні механізми регулювання соціально-економічним розвитком регіону.

Кластерні моделі економічного розвитку регіону.

Міжрегіональна кооперація в контексті досвіду і розширення Європейського Союзу.

Взаємодія органів місцевої влади з бізнесом щодо забезпечення соціально-економічного розвитку регіону.Предмет дисципліни: фінансові відносини, що виникають у процесі управління фінансами підприємств.
Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців. Дисципліна пов’язана з іншими дисциплінами бакалаврського і магістерського рівнів підготовки фахівців. Зокрема, вивчення дисципліни ”Фінансовий менеджмент” має базуватися на ґрунтовних знаннях з дисциплін: ”Фінанси підприємств”, ”Корпоративні фінанси”, ”Фінансовий аналіз”, “Управління фінансовою санацією”, “Оподаткування суб’єктів підприємництва”, “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством”, ”Менеджмент”, ”Економіка підприємств”, ”Статистика”, ”Маркетинг”, “Фінансове посередництво”.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни

Після вивчення дисципліни студент повинен


Знати:

 • сутність і функції фінансового менеджмента;

 • організацію фінансового менеджменту на підприємстві;

 • стратегію і тактику фінансового менеджменту;

 • організаційне та інформаційне забезпечення фінансового менеджменту;

 • сутність і види грошових потоків підприємства;

 • інструментарій управління грошовими потоками;

 • методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансовий розрахунках;

 • організація і інструментарій управління прибутком;

 • управління формуванням і використанням прибутку;

 • стратегічне формування і фінансування оборотних активів;

 • сутність капіталу та його роль у діяльності підприємства;

 • форми функціонування капіталу та їх характеристики;

 • теорії структури капіталу;

 • інструментарій управління інвестиціями на підприємстві;

 • сучасні концепції організації управління ризиками;

 • методи нейтралізації фінансових ризиків;

 • методи аналізу фінансових звітів;

 • сутність та основні елементи антикризового фінансового управління;

 • моделі прогнозування банкрутства підприємства.


Уміти:

 • здійснювати аналіз прогнозування грошових потоків підприємства;

 • виявляти вплив факторів на кінцевий фінансовий результат підприємства;

 • аналізувати фінансові ризики;

 • здійснювати прогнозування грошових потоків з метою забезпечення стабільного функціонування підприємств;

 • забезпечувати розробку стратегії управління ефективним розміщенням фінансових ресурсів суб’єктів господарювання;

 • забезпечувати впровадження управлінської технології (бюджетування) з метою підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємств;

 • забезпечувати ефективне управління дебіторською заборгованістю підприємств;

 • управляти запасами ураховуючи специфіку функціонування підприємств;

 • здійснювати контроль за ефективністю системи антикризового фінансового управління, визначати вплив антикризових заходів на основні фінансові параметри підприємства;

 • використовувати багатофакторні кореляційно-регресійні моделі, які дозволять здійснювати оперативне регулювання структури витрат загального бюджету підприємства.


Зміст дисципліни за темами.

  1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.

  2. Система забезпечення фінансового менеджменту.

  3. Управління грошовими потоками на підприємстві.

  4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.

  5. Управління прибутком.

  6. Управління активами.

  7. Вартість і оптимізація структури капіталу.

  8. Управління інвестиціями.

  9. Управління фінансовими ризиками.

  10. Аналіз фінансових звітів.

  11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування.

  12. Антикризове фінансове управління на підприємстві.

Таке сприятиме реалізації державної політики на пріоритетних напрямах розвитку людського потенціалу національної економіки, окремих галузей соціальної сфери, забезпечення концентрації наявних ресурсів для розв’язання найважливіших проблем.

При викладанні курсу Державне програмування розвитку людського потенціалу України студент має знати: зміст та структурe державних цільових програм (ДЦП) соціально-гуманітарного спрямування; вміти здійснювати оцінку рівня фінансування; визначати пріоритети реалізації програм людського розвитку; інституційного та методичного забезпечення розроблення програм розвитку людського потенціалу; засвоїти методологічні основи експертної оцінки ходу реалізації ДЦП людського розвитку та механізму контролю виконання соціально-гуманітарних цільових програм.

Вивчення курсу «Державне програмування розвитку людського потенціалу України» створить підґрунтя не лише для розуміння важливих проблем цільового програмування вітчизняної економіки, а й для набуття студентами вміння вибирати ефективні шляхи їх формування.Анотація дисципліни "Фінансовий менеджмент"
Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних навиків управління фінансами підприємств (організацій).
Завдання дисципліни:

 • вивчення теоретичних і організаційних основ та системи забезпечення фінансового менеджменту;

 • отримання знань і практичних навичок управління грошовими потоками, прибутком і активами підприємства;

 • з’ясування факторів впливу на фінансовий результат і ринкову вартість підприємства;

 • отримання знань щодо управління інвестиціями, вартістю капіталу та оптимізації його структури;

 • отримання практичних навичок управління фінансовими ризиками, антикризового фінансового управління;

 • з’ясування особливостей фінансового менеджменту суб’єктів підприємництва різних організаційно-правових форм та форм власності;

 • визначення напрямів удосконалення управління фінансами суб’єктів підприємництва.


Предмет дисципліни: фінансові відносини, що виникають у процесі управління фінансами підприємств.
Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців. Дисципліна пов’язана з іншими дисциплінами бакалаврського і магістерського рівнів підготовки фахівців. Зокрема, вивчення дисципліни ”Фінансовий менеджмент” має базуватися на ґрунтовних знаннях з дисциплін: ”Фінанси підприємств”, ”Корпоративні фінанси”, ”Фінансовий аналіз”, “Управління фінансовою санацією”, “Оподаткування суб’єктів підприємництва”, “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством”, ”Менеджмент”, ”Економіка підприємств”, ”Статистика”, ”Маркетинг”, “Фінансове посередництво”.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни

Після вивчення дисципліни студент повинен


Знати:

 • сутність і функції фінансового менеджмента;

 • організацію фінансового менеджменту на підприємстві;

 • стратегію і тактику фінансового менеджменту;

 • організаційне та інформаційне забезпечення фінансового менеджменту;

 • сутність і види грошових потоків підприємства;

 • інструментарій управління грошовими потоками;

 • методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансовий розрахунках;

 • організація і інструментарій управління прибутком;

 • управління формуванням і використанням прибутку;

 • стратегічне формування і фінансування оборотних активів;

 • сутність капіталу та його роль у діяльності підприємства;

 • форми функціонування капіталу та їх характеристики;

 • теорії структури капіталу;

 • інструментарій управління інвестиціями на підприємстві;

 • сучасні концепції організації управління ризиками;

 • методи нейтралізації фінансових ризиків;

 • методи аналізу фінансових звітів;

 • сутність та основні елементи антикризового фінансового управління;

 • моделі прогнозування банкрутства підприємства.


Уміти:

 • здійснювати аналіз прогнозування грошових потоків підприємства;

 • виявляти вплив факторів на кінцевий фінансовий результат підприємства;

 • аналізувати фінансові ризики;

 • здійснювати прогнозування грошових потоків з метою забезпечення стабільного функціонування підприємств;

 • забезпечувати розробку стратегії управління ефективним розміщенням фінансових ресурсів суб’єктів господарювання;

 • забезпечувати впровадження управлінської технології (бюджетування) з метою підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємств;

 • забезпечувати ефективне управління дебіторською заборгованістю підприємств;

 • управляти запасами ураховуючи специфіку функціонування підприємств;

 • здійснювати контроль за ефективністю системи антикризового фінансового управління, визначати вплив антикризових заходів на основні фінансові параметри підприємства;

 • використовувати багатофакторні кореляційно-регресійні моделі, які дозволять здійснювати оперативне регулювання структури витрат загального бюджету підприємства.


Зміст дисципліни за темами.

  1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.

  2. Система забезпечення фінансового менеджменту.

  3. Управління грошовими потоками на підприємстві.

  4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.

  5. Управління прибутком.

  6. Управління активами.

  7. Вартість і оптимізація структури капіталу.

  8. Управління інвестиціями.

  9. Управління фінансовими ризиками.

  10. Аналіз фінансових звітів.

  11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування.

  12. Антикризове фінансове управління на підприємстві.


Тема 1. Предмет та методи державного програмування розвитку людського потенціалу національної економіки
Тема 2. Виконання програм з розвитку людського потенціалу

Тема 3. Пріоритети реалізації соціально-гуманітарних державних цільових програм

Тема 4. Методичні аспекти формування пріоритетних напрямів виконання соціальних державних програм
Тема 5. Методичні проблеми оцінювання ефективності державних цільових програм

Тема 6. Методичне забезпечення розроблення соціальних цільових програм

Тема 7. Особливості формування державних цільових програм у сфері гуманітарних послуг.

Тема 8. Методологічні основи експертної оцінки ходу реалізації державних цільових програм

Тема 9. Організаційні засади і механізм контролю за виконанням соціальних цільових програм
Тема 10. Удосконалення програмного процесу бюджетування соціально-гуманітарної сфери

3. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Предмет та методи державного програмування розвитку людського потенціалу національної економіки
Чому навчає навчальна дисципліна «Державне програмування розвитку людського потенціалу»? Предмет та об’єкт, методи дослідження цільового програмування людського чинника економічного прогресу. Розвиток інноваційної моделі людського потенціалу української економіки і завдання його цільового програмування.
Тема 2. Виконання програм з розвитку людського потенціалу
Виконання програм соціально-гуманітарного спрямування. Оцінка рівня фінансування державних програм соціально-гуманітарного спрямування. Фінансове забезпечення інноваційного середовища розвитку людського потенціалу України.
Тема 3. Пріоритети реалізації соціально-гуманітарних державних цільових програм
Державні цільові програми як інструмент реалізації пріоритетів соціально-гуманітарного розвитку людини. Обґрунтування пріоритетних напрямків виконання програм інноваційного розвитку на середньо-, довгостроковий періоди. Визначення пріоритетів реалізації програм соціально-гуманітарного спрямування в середньо-, довгостроковому відношенні.

Тема 4. Методичні аспекти формування пріоритетних напрямів виконання соціальних державних програм
Методичні підходи до визначення пріоритетності державних цільових програм. Оцінка пріоритетів фінансування програм соціально–гуманітарного спрямування у ретроспективному періоді. Методичні аспекти визначення пріоритетних напрямів реалізації державних програм у соціальній та гуманітарній сферах.
Тема 5. Методичні проблеми оцінювання ефективності державних цільових програм
Практика та нормативні документи щодо оцінки бюджетних програм в Україні. Іноземний досвід оцінювання цільових програм. Методологічні основи обґрунтування ефективності державних програм з інновацій.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2
Тема 6. Методичне забезпечення розроблення соціальних цільових програм
Теоретичні аспекти визначення ефективності соціальних програм. Методичні підходи до експертної оцінки державних соціальних програм на основі визначення критеріїв значущості. Оцінювання соціально-економічної ефективності програм зайнятості.

Каталог: files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка