Актуальність роботиСкачати 189.12 Kb.
Дата конвертації09.06.2017
Розмір189.12 Kb.
Актуальність роботи.

Як показує практика будівництва, фактичні терміни завершення будівельних робіт майже ніколи не співпадають із наперед запланованими, при цьому часто у виконаних роботах присутні недоліки, пов’язані із незадовільною якістю та суттєвими енерговитратами. Все це призводить до підвищення вартості об’єктів будівництва.

При будівництві промислових і цивільних об’єктів великий об’єм роботи припадає на землерийні та підіймально-транспортні операції, зокрема найбільш енерговитратними є розробка і транспортування робочих середовищ (ґрунтів), а також переміщення робочого обладнання (робочого органа) будівельної машини. Таким чином високопродуктивна і економічна робота будівельної машини значною мірою залежить від того яким чином організовані робочі процеси машини та наскільки ефективно здійснюється її керування. Так наприклад, землерийно-транспортна машина з робочим органом статичної дії значно менш ефективна від машини з робочим органом динамічної дії, а підіймально-транспортна машина у якої режими роботи організовано за типовими законами є також низькоефективною.

Більшість будівельно-виробничих процесів виконується комплектом машин, які пов’язані між собою послідовністю виконання технологічних операцій і порушення їхньої роботоздатності може призвести до зупинки виконання робіт на об’єкті будівництва та додаткових економічних витрат. Недостатня надійність технічних систем наносить економіці країни значні економічні втрати. Витрати машинобудівних заводів на ремонт та утримання обладнання складають 12…18% від загальної величини цехових витрат. Щорічно 11…12% технічних систем підлягає капітальному ремонту, 20…25% - середньому та 90…100% - поточному. Щорічні витрати на ремонт техніки у вугільній, гірничорудній, лісозаготівельній промисловості та будівельному господарстві сягають 15…20% її вартості. Витрати на ремонт та технічне обслуговування за термін служби машини в декілька разів перевищують її вартість (для автомобілів – в 6 разів, для будівельних і дорожніх машин – в 15 разів).

Занижені показники енергозбереження та надійності вітчизняної будівельної техніки призводить до зниження її конкурентноздатності в порівнянні із закордонними аналогами, що призводить до витіснення вітчизняного виробника з ринку та занепаду машинобудівної галузі України. З наведеного вище, випливає гостра необхідність створення конкурентоспроможних будівельних машин, які відповідатимуть кращим світовим зразкам.

Мета наукової роботи.

Метою циклу праць є підвищення ефективності землерийних та підіймально-транспортних будівельних машин за рахунок зменшення енергоємності робочого процесу руйнування ґрунту шляхом застосування в землерийній машині робочого органа із пружно-деформованим виконавчим елементом параметри якого обґрунтовані до раціональних показників та синтезу оптимального керування підіймально-транспортною машиною за рахунок мінімізації енергетичних витрат і динамічних навантажень в її елементах, що сприяє підвищенню надійності функціонування таких систем та зменшення собівартості виконання будівельних робіт.Об’єктами досліджень даного циклу праць розглядаються процеси руйнування ґрунту розпушником-кайлувальником та зміни вильоту шарнірно-зчленованої стрілової системи маніпулятора з гідроприводом під час пуску, гальмування та усталеного руху.

Предметом досліджень слугуватимуть закономірності зміни силових навантажень на робочому органі розпушника-кайлувальника в процесі руйнування ґрунту в залежності від геометричних параметрів пружно-деформованого виконавчого елементу та закони зміни енергетичних витрат та динамічних навантажень в елементах маніпулятора з гідроприводом при різних режимів зміни вильоту вантажу.

Наукова новизна одержаних результатів:

 1. Вперше розкрито фізичну суть процесу взаємодії пружно-деформованого виконавчого елемента розпушника з робочим середовищем, яка полягає в акумулюванні виконавчими елементами потенціальної енергії за рахунок пружних сил з подальшою ударною реалізацією її в середовище.

 2. На основі методів аналітичної механіки та варіаційного числення уперше отримано для перехідних ділянок руху оптимальні енергоощадні та динамічно збалансовані режими зміни вильоту стрілової системи маніпулятора з гідроприводом із урахуванням масово-інерційних параметрів стрілової системи та нелінійних зв’язків між кінематичними характеристиками ланок.

 3. Отримало подальшого розвитку методика дослідження динамічного руйнування робочих середовищ згідно якої розроблена технічна система «пружно-деформований виконавчий елемент розпушника – робоче середовище», яка враховує зміну у часі енергетичного балансу, що дозволяє розробити технологічні основи створення і застосування таких систем, визначити механізм їх взаємодії.

 4. Дістало подальший розвиток встановлення оптимальних режимів руху стрілової системи маніпулятора з підвішеним на жорсткому підвісі вантажем, де враховано вплив масово-інерційних і геометричних характеристик жорсткого підвісу на усунення коливань вантажу протягом пуску (гальмування).

 5. Науково-обґрунтована система, яка реалізує процес пружного деформування виконавчих елементів, що враховує механізм їх взаємодії з середовищем, і анізотропний процес його дезінтеграції зі змінними в часі, та дозволяє зменшити сили опору робочого середовища.

 6. Визначено закономірності зміни подачі робочої рідини до виконавчого механізму гідроприводу, за якої до мінімуму знижується динамічні навантаження, що діють на ланки та кінематичні пари стрілової системи маніпулятора з урахуванням впливу властивостей робочої рідини, градієнту тиску та характеристики гідронасоса.

 7. Обґрунтовано конструктивні параметри та удосконалено систему керування привідними механізмами маніпулятора з гідроприводом, що забезпечує реалізацію оптимальних режимів руху.

Практичне значення отриманих результатів:

 1. Розроблено методику розрахунку основних конструктивних параметрів наконечників розпушників-кайлувальників, що знайшли застосування на будівництві, зокрема їхнє використання в якості зуб’їв ковша на екскаваторах, призводить до підвищення продуктивності останніх. Реалізовано конструкцію наконечника з консольною лідируючою кромкою, який захищений патентами України та дозволяє підвищити ефективність використання землерийної машини за рахунок зниження силового навантаження на робочий орган до 30% та підвищення працездатність на 25%. Запропоновано методику експериментального дослідження, що ґрунтується на системному підході зміни форми наконечника та пружно-деформрваного елемента, яка може використовуватися в подальших дослідженнях подібного класу машин.

 2. Розроблено нау­ково обґрунтовану інженерну методику розрахунку оптимальних режимів зміни вильоту стрілової сис­теми маніпулятора з гідроприводом на перехідних ділянках руху. На основі цієї методики модернізовано та створено конкретні конструкції привідних механізмів, які захищені патентами на корисні моделі та винаходи. Використання подібних технічних рішень в гідроманіпуляторах, одноківшевих екскаваторах та подібних машинах дозволяє зменшити енергетичні витрати, підвищити продуктивність і надійність їх роботи. Встановлено, що застосування програмованих оптимальних режимів руху гідроманіпулятора дозволяє підвищити його ефективність за рахунок скорочення робочого циклу на 34%, збільшити ресурс металоконструкції на 18% за рахунок зменшення динамічних навантажень на 51%.

 3. Виготовлено експериментальну установку маніпулятора з гідроприводом, що дозволяє проводити повноцінні дослідження кінематики та динаміки роботи подібних систем тим самим економлячи час та енергоресурси та створено комплект вимірювальної апаратури й програмного забезпечення для проведення наукових досліджень на сучасному науковому рівні.

 4. Визначено кореляційні коефіцієнти, що дозволяють зіставляти результати практичних досліджень отриманих на експериментальних моделях з теоретичними даними.

 5. Визначено коефіцієнти подібності фізичних моделей наконечника розпушника-кайлувальника та гідроманіпулятора, які дозволяють переносити результати досліджень на реальні системи.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій.

Для обґрунтування та проведення експериментальних досліджень були використані методи математичного моделювання та статистики. Статистична обробка результатів експериментальних досліджень виконана з використанням програм “Microsoft Office Excel 2010”, Mathcad 11 EE та Mathematica 5.0. Збір експериментальних даних руйнування ґрунтів моделлю наконечника та показників прикладеного зусилля було проведено за допомогою програми, створеної з використанням компілятора “Borland Turbo Pascal v.7.1”. Експериментальні дослідження проводились в лабораторних умовах із застосуванням запроектованого вимірювального обладнання.

Достовірність результатів дослідження забезпечується застосуванням теоретичних та експериментальних методів досліджень: аналітичної механіки, теорії механізмів і машин, математичного моделювання, диференціального числення, планування експериментів, дисперсійного й регресійного аналізу, статистичних методів обробки і аналізу експериментальних даних, що підтверджено достатнім рівнем збігу результатів теоретичних та експериментальних досліджень, проведених в лабораторних умовах. Розбіжності між теоретичними і експериментальними залежностями кінематичних і силових характеристик не перевищують 10…25%. Оцінка адекватності, достовірності та відтворюваності отриманих результатів виконувалася на основі критеріїв Стьюдента, Фішера і Кохрена.

Результати вирішення наукового завдання.

Розглянуто показники якості технічної системи окремо для землерийної та підіймально-транспортної машини з позиції нового погляду на робочий процес їх функціонування.

Великі об'єми землерийних poбіт, у тому числі в зимовий період, призводить до того, що машини з традиційними робочими органами не можуть дати необхідні темпи підвищення продуктивності праці в будівництві. Вирішення проблеми криється в установленні закономірностей процесу розробки ґрунтового масиву розпушувачем-кайлувальником з пружно–деформованим виконавчим елементом, що дає змогу акумулювати енерговитрати з подальшим інтенсивним використанням їх в корисних цілях і базується на застосуванні імпульсу зміщення частинок ґрунту для попереднього розпушення, за рахунок динаміки пружних сил на консольній ріжучій кромці.

Технологічний процес будівельного виробництва також пов’язаний з перенесенням значної кількості вантажів та робочого обладнання. При цьому зазначені операції можуть бути як основними – робочими так і допоміжними – технологічними. Для виконання вантажно-логістичних операцій широкого застосування набули маніпулятори з гідроприводом. Під час роботи маніпулятора в процесі зміни вильоту вантажу, кожен елемент стрілової системи маніпулятора рухається за законом, який визначається її конструкцією. Це призводить до того, що в процесі зміни вильоту вантажу змінюються величини енергетичних характеристик, причому їх максималь­ні значення, в багатьох випадках, в декілька разів перевищують середні значення. Це призводить до виникнення в шарнірно-зчленованих елементах значних динамічних навантажень, які погіршують роботу маніпулятора, зменшують його міжремонтний цикл й ресурс, збільшують час циклу транспортування вантажу та не дозволяють забезпечити його точне позиціювання, оскільки мають місце коливання металоконструкції і вантажу. Коливання в елементах металоконструкції стрілової системи та її механізмах призводять до руйнувань, які зменшують надійність маніпулятора в цілому. В існуючих теоретичних та експериментальних дослідженнях маніпуляторів обґрунтовані їхні конструктивні параметри, розглянуто кінематику та динаміку руху, конструкції гідроприводу та системи керування. Разом з тим, в недостатній мірі розкрито питання зниження динамічних навантажень та коливань в елементах маніпулятора. Більшість пропонованих способів вирішення цієї проблеми не задовольняють сучасні потреби машинобудування та народного господарства і пов’язані зі значними енерговитратами та складними конструктивними рішеннями.

Проблему зниження динамічних навантажень в гідроманіпуляторах вирішують як за рахунок підбору геометричних, кінематичних і динамічних параметрів стрілових систем, так і шляхом зміни режимів руху окремих еле­ментів. Отож розробка оптимальних режимів руху стрілової системи під час зміни вильоту, які призводять до мінімізації енергетичних витрат, динамічних навантажень та підвищення плавності руху і, як наслідок підвищення продуктивності й надійності маніпулятора з гідроприводом, є досить актуаль­ною задачею.

Широкого вжитку на будівельних машинах набули розімкнені кінематичні ланцюги у вигляді основних робочих органів (маніпулятори з гідроприводом, одноківшеві екскаватори) та систем навісок (машина зі встановлення паль, бурильні машини, копри та ін.). В даному циклі праць розглянуто шляхи підвищення ефективності використання розімкненого кінематичного ланцюга на прикладі маніпулятора з гідроприводом та формування ресурсозберігаючих підходів його функціонування.

Розроблено динамічну модель розімкненого кінематичного ланцюга стрілової системи маніпулятора, яка використовується для дослідження динаміки його руху та визначення оптимальних режимів руху.

Розглянуті в роботі положення до формування ресурсозберігаючих підходів функціонування будівельних машин з підвищенням показників надійності полягають у відтворенні керування будівельною машиною за оптимальними режимами руху, при яких зменшуються енерговитрати, динамічні навантаження на її елементи й усуваються коливання металоконструкції, а також використання принципу суперпозицій впливу на робоче середовище декількох чинників, одночасно, таких як статичне навантаження та удар, завдяки можливості акумулювання енергії пружно-деформованими елементами з подальшим її використанням для створення швидкісного силового імпульсу на робочому органі для забезпечення створення додаткових факторів, що призведе до зменшення енергоємності робочого процесу.

В роботі вирішено актуальні наукові та практичні задачі:

1. Обґрунтовано використання реологічних моделей: Гука, Сен-Венана, Ньютона як допоміжних засобів для уявлення поведінки матеріалу під зовнішнім впливом для розробки фізико-математичної моделі робочого процесу руйнування на основі врахування фізичних властивостей робочого середовища.

2. Складено та розв’язано рівняння руху пружно деформованого виконавчого елемента в повздовжній площині перерізу, на основі яких визначено, що під дією сили опору ґрунту різанню відбувається згинання консолі в наслідок чого КРК переміщується на 0,003 – 0,005 м при довжині консолі 0,025 –0,05 м. Згинання консолі призводить до накопичення нею потенційної енергії, яка під час сколу елемента ґрунту переходить в кінетичну оскільки консоль намагається зайняти початкове положення. Встановлено, що в цей момент кінетична енергія забезпечує переміщення КРК з швидкістю до 30 м/с, тобто набуває значення необхідного для динамічного руйнування ґрунту за рахунок швидкісного імпульсу (удару). За рахунок удару, над консоллю формується стиснена зона ґрунту у вигляді клина, тим самим виконується частина роботи необхідної для повного відокремлення елементу ґрунту від масиву.

3. Запропоновано загальні рівняння, які характеризують загальний процес руйнування ґрунту в часі залежно від параметрів наконечника з пружно деформованим виконавчим елементом. Установлена фізична загальність процесу статичного та динамічного різання ґрунтів. На цій підставі для аналітичного опису сили різання ґрунту на принципі анізотропії статичної та динамічної сил використані ті ж самі залежності, що і для статичного різання традиційним наконечником клиноподібної форми з введенням величин, які враховують вплив швидкісного імпульсу консольної ріжучої кромки на показники процесу різання. Для цих величин установлені закономірності, які дозволяють визначити їx в залежності від параметрів ножа та середовища.

4. В математичній моделі, яка описує процес руйнування ґрунту наконечником з консоллю поєднано роботу статичної сили зумовленої тягою базової машини та роботу динамячних сил зумовлених фізико-механічними умовами процесу. Це дало можливість встановити, що: загальний опір розпушуванню зростає прямопропорційно при збільшенні глибини розпушування; також зростає, але по параболічній залежності із збільшенням ширини наконечника; спадає прискорено при зменшенні товщини консолі; сила опору грунта різанню наконечником з консоллю описується кривою з зоною оптимуму, яка знаходиться в межах довжини консолі для наконечників шириною: bК = 0,05 м, LК = (0,02…0,03) м, bК = 0,075 м, LК = (0,03…0,04) м., bК = 0,10 м, LК = (0,04…0,06) м, bК = 0,125 м, LК = (0,05…0,07) м; довжина консолі прямопропорційно залежить від ширини наконечника; робоче значення товщини консолі становить 10% від довжини консолі; сила опору ґрунту різанні наконечником з консоллю в залежності від довжини консолі описується кривою з зоною мінімуму, не залежить від величини наконечника, а залежності від категорій (міцності) ґрунту; коефіцієнт зниження сили опору ґрунту різання наконечником з консоллю збільшується по параболічній залежності для: першої категорії на 2,5%, другої – 6%, третьої –9,5%, четвертої – 14%, п’ятої -19,5%, шостої – 25%, сьомої – 30%, що свідчить про ефективність різання на принципі суперпозиції у порівнянні з різанням традиційним прямим клином.

5. Отримано ймовірність безвідмовної робот, наконечника обладнаного консоллю, за критерієм опору утомі під час знакозмінного вигину консолі різної товщини. При збільшенні товщини консолі час працездатність зростає. Для наконечника шириною bK= 0,1 м, обладнаного консоллю довжиною LK =0,04 м, працездатність зростає на 25 – 25% коли товщина консолі знаходиться в межах 0,013 – 0,015 м. Це дало можливість розробити рекомендації по створенню нових та вдосконаленню існуючих РО.

6. Створено дослідну установку і розроблено алгоритм експериментальних досліджень, які дозволяють за рахунок зміни моделі наконечника встановити вплив конструктивних параметрів на характер процесу руйнування.

7. На основі знайдених закономірностей визначені раціональні параметри наконечника з консоллю: кут різання при оптимальному режимі становить 45°, довжина консолі дорівнює половині ширини наконечника, товщина консолі становить десять відсотків її довжини. Отримані результати дозволять розробити принципово нові технічні рішення, створити ефективні, безпечні та довговічні робочі органи.

8. Розроблено методику розрахунку і проектування наконечників з пружнодиформованим виконавчим елементом, яка враховує вплив вихідних параметрів (категорія ґрунту, ширина наконечника, глибина розпушування, тощо) на форму і розмір наконечника та виконавчого елемента.

9. Економічний ефект від застосування наконечників з консольною лідируючою кромкою для одного розпушника протягом року складає 14984_грн.

10. Враховуючи масово-інерційні параметри стрілової системи та нелінійний зв'язок між кінематичними характеристиками ланок, розроблено математичну модель зміни вильоту шарнірно-зчленованої стрілової системи гідроманіпулятора за допомогою якої досліджено динаміку його роботи і визначено кінематичні та силові характеристики окремих ланок та привідного механізму. З аналізу отриманих даних встановлено максимальні величини кінематичних характеристик ланок (швидкості – 0,055…0,156 м/с і прискорення – 0,062…0,25м/с2), а також діючих динамічних навантажень.

11. На основі варіаційних методів з урахуванням особливостей математичної моделі гідроманіпулятора розроблено методику визначення оптимальних законів зміни вильоту стрілової системи, де в якості критеріїв оптимізації використані інтегральні функціонали з підінтегральними виразами: кінетичної енергії, «енергії» прискорень та ривків, середньоквадратичних відхилень кінематичних характеристик руху системи «вантаж-стріла». За даною методикою визначені оптимальні режими пуску та гальмування гідроманіпулятора в процесі зміни вильоту вантажу, які до мінімуму зводять дію динамічних навантажень та усувають коливання вантажу (прискорення не перевищують – 0,02..0,04м/с2).

12. Для підтвердження теоретичних положень проведено експериментальне дослідження зміни вильоту стрілової системи гідроманіпулятора на виготовленій дослідній моделі, яке показало, що за ручного «неоптимального» керування на перехідних ділянках руху в його елементах виникають динамічні удари (при підйомі стріли в процесі нормального пуску величина прискорення становить 0,1…0,12 м/с2, а за пришвидшеного пуску – 0,2…0,3 м/с2 та 0,12…0,15 м/с2 за нормального гальмування й 0,6…0,84 м/с2 за пришвидшеного гальмування) та залишкові коливання металоконструкції та вантажу (час затухання коливань в залежності від часу гальмування становить від 8 до 14 с). Отримані результати показали наскільки складним є точне позиціювання захоплювального пристрою гідроманіпулятора без спеціальних засобів, які б забезпечили плавність руху в процесах пуску та гальмування.

13. Експериментальним шляхом підтверджено, що при роботі гідроманіпулятора за «раціональними» (умовно оптимальними) режимами зміни вильоту вантажу знижуються динамічні навантаження на перехідних ділянках руху на 35…48% (величини максимальних прискорень становлять 0.06…0.08м/с2 – при пуску та 0,08…0,1м/с2 – при гальмуванні), а зміна самих прискорень відбувається без ударів, знижуються залишкові коливання металоконструкції та вантажу, а також зменшується час їх затухання (час затухання коливань в залежності від швидкості гальмування становить 3…6с, що в процентному відношенні становить зниження на 25…57,1% в порівнянні з «неоптимальним» керуванням). За «раціонального» керування гідроманіпулятором знижуються силові навантаження на металоконструкцію в середньому на 12…16%. Адекватність та достовірність експериментальних даних підтверджено розрахунками критеріїв Фішера та Кохрена, які підтвердили збіжність експериментальних даних. Розбіжності між теоретичними та експериментальними даними не перевищують 25%.

14. Найбільш ефективною з точки зору зниження динамічних навантажень є схема гідроприводу маніпулятора з дросельним регулюванням. Враховуючи властивості робочої рідини, градієнту тиску та характеристику гідронасоса, встановлено закономірності подачі робочої рідини через дроселюючий пристрій до привідних гідроциліндрів маніпулятора, за якими динамічні навантаження в його елементах та коливання вантажу є мінімальними.

15. На підставі отриманих у дисертаційній роботі результатів теоретичних та експериментальних досліджень розроблено рекомендації з удосконалення приводу гідроманіпулятора. Зокрема запропоновано виконувати на робочих поверхнях золотників дросельні канавки у вигляді трикутних пазів довжиною 6мм і шириною 2,5…4 мм, а також використовувати електронну систему керування гідроманіпулятора.

16. На основі даних отриманих на експериментальній установці маніпулятора із встановленим в її гідропривід розподільником з дросельними проточками встановлено, що від упровадження запропонованих рішень з модифікації гідропривода маніпулятора ресурс його металоконструкції підвищився на 18,8%, а ефективність роботи збільшилась на – 14,5… 34%. Передбачуваний мінімальний річний економічний ефект складає 6436,9 грн на один гідроманіпулятор.

17. Загальний очікуваний економічний ефект від впровадження у виробництво розробок даного циклу праць складає 21420,9 грн/рік.Апробація результатів роботи.

Основні положення роботи доповідались на: 67…74 науково-практичних конференціях КНУБА (2006…2012р., м. Київ); наукових конференціях молодих вчених аспірантів і студентів КНУБА (2006…2012р., м. Київ); науковому семінарі «Проблеми та перспективи розвитку підйомно-транспортних машин» ТДТУ (2007р., м. Тернопіль); конференції науково-педагогічних працівників та аспірантів технічного ННІ НУБіП України (2010р., м. Київ); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Стан та перспективи інноваційного розвитку сільського господарства України: концепції, методологія, технологія, практика» НАІ (2011р., м. Ніжин); III…V Міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті» MINTT-2011…2013 (2011…2013р., м. Херсон); XV Московській міжнародній міжвузівській науково-технічній конференції студентів, аспірантів і молодих учених (2011р., м. Москва); науковому семінарі Київського відділення Підйомно-транспортної академії наук України (2011р., м. Київ); на засіданні секції науково-методичної Ради з напрямку підготовки «Машинобудування» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України зі спеціальності «Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» (2011р., м. Краматорськ).Впровадження результатів дослідження.

Положення циклу праць використанні в учбовому процесі кафедри будівельних машин факультету автоматизації і інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури.

На основі наукового дослідження авторами було розроблено технічну документація на виготовлення дослідних зразків робочого обладнання та систем керування будівельних машин, після чого були проведені випробування працездатності та визначена ефективність їх роботи і економічні ефекти від впровадження цього робочого обладнання на будівельній техніці.

Результати експериментальних та виробничих досліджень дозволяють стверджувати про працездатність запропонованого робочого обладнання та системи керування будівельної машини. Від впровадження результатів наукового дослідження на будівельні об’єкти, отримано економічний результат.

Результати циклу праць доповідались на науково-практичних конференціях в тому числі міжнародних. За результатами дослідження захищено 1 кандидатську дисертацію та готується до захисту 1 кандидатська дисертація.

Публікації.

По темі циклу праць захищено кандидатську дисертацію:

Міщук Д. О. Оптимізація зміни вильоту маніпулятора з гідроприводом на транспортному засобі: дис. на здобуття наукового ступ. канд. техн. наук: 05.05.04 / Міщук Дмитро Олександрович; Київський національний університет будівництва і архітектури. - К., 2013. - 291 с.

За темою наукової роботи опубліковано 71 друковані роботи, зокрема 1 монографія “Оптимізація режиму зміни вильоту маніпулятора з гідроприводом”, 28 статей в спеціалізованих наукових журналах (в т.ч. 2 – у закордонних виданнях), отримано 20 патентів України на винахід і корисну модель, 19 тез доповідей.

Публікації по темі циклу праць, які опубліковано у міжнародних виданнях:

1. Міщук Д.О. Дослідження ресурсу стрілової системи гідроманіпулятора на основі експериментальних даних / Ловейкін В.С., Міщук Д.О. // «Бъдещето въпроси от света на науката - 2012». – София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. - Том 39. Технологии. – С. 42-47.

2. Пристайло М.О. Математична модель процесу різання ґрунту наконечником з консоллю / Пелевін Л.Є., Пристайло М.О. // Materialy IX mezinarodni vedecko – prakticka konference «Veda a technologie: krok do budoucnosti - 2013». – Dil 27. Technicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science», s. 56-62.

Таким чином, виконаний цикл праць вирішує актуальну задачу в будівельній та машинобудівній галузях – створення ресурсозберігаючих підходів функціонування будівельних машин із підвищенням показників надійності.


Автори:

МІЩУК Дмитро Олександрович ___________________ПРИСТАЙЛО Микола Олексійович ________________

Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка