АктуальністьСкачати 202.72 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір202.72 Kb.
#12506
Актуальність.

Сучасні вимоги до функціональних матеріалів потребують як пошук нових, так і модифікацію властивостей існуючих сполук. В останні роки з метою отримання нових матеріалів та вдосконалення їхніх функціональних характеристик головну увага приділяють кераміці та плівкам. Велика зацікавленість функціональними матеріалами саме у вигляді кераміки та плівок викликана можливістю спрямованого формування впорядкованої структури кристалітів, які формують плівку чи кераміку. Це призводить до потрібних, контрольованих змін по вдосконаленню фізичних властивостей матеріалів. Таким чином перехід від монокристалічних матеріалів до плівок та кераміки тих самих сполук має не лише науковий інтерес, але й обумовлений необхідністю отримання визначених унікальних фізичних характеристик функціональних матеріалів. Наявність внутрішніх упорядкованих структур приводить до появи нових незвичайних властивостей таких матеріалів. В якості прикладу достатньо згадати властивості мета матеріалів.

Оксидні нанокераміки, що мають високу корозійну та термічну стійкість і високі механічні характеристики знаходять широке застосування в якості конструкційних матеріалів. Поява незвичайних властивостей у нанокераміки тільки розширює можливості її застосувань. Так, при розмірі зерен менше деякого критичного значення у оксидних нанокерамік з'являється пластичність, хоча в звичайному об’ємному стані вони є крихкими. Паралельно інтенсивно розробляються технології створення оптично-прозорих нанокерамік із більш високими оптичними характеристиками порівняно з аналогічною мікронною керамікою. Такі характеристики досягаються за рахунок виключення впливу на оптичні властивості центрів розсіяння й поглинання світла (пори, включення, границі зерен). Встановлено, що властивості нанокерамік істотно відрізняються від об’ємних монокристалічних матеріалів, та від ізольованих наночасток. Це обумовлено, по-перше, великим внеском у загальну вільну енергію зернограничних атомів, які складають істотну частку від загальної кількості атомів, по-друге, нанокерамікам притаманне упорядкування зерен за рахунок фононної, електричної та магнітної взаємодії між ними.

Одна з важливих потреб у створенні нових детекторів іонізуючого випромінювання пов’язана з переходом від аналогових до цифрових методів формування зображень. Зараз від конвертуючого середовища іонізуючого випромінювання вимагається не лише високі сцинтиляційні характеристики, а й висока просторова роздільна здатність. Використання монокристалів та порошків сцинтиляційних сполук не задовольняє вимогам до просторової роздільної здатності. Тому головну увагу було сконцентровано на плівках сцинтиляторів. Отримання таких плівок шляхом вакуумної конденсації дозволяє формувати стовпчасту морфологію плівок. В цьому випадку така морфологія складається з своєрідних світловодів. Це сприяє зменшенню розсіювання світла в латеральному напрямку і значно сприяє підвищенню просторової роздільної здатності пристрою. Таким чином, плівки стовпчастої морфології відповідають усім вимогам, які висуваються до конверторів іонізуючого випромінювання у сучасних цифрових системах візуалізації.

Виходячи з наведеного вище, на сьогодні актуальним є отримання та дослідження сполук у вигляді нанопорошку, нанокераміки та плівок, що забезпечить можливість створення матеріалу із заданими властивостями для подальшого застосування у сучасному матеріалознавстві.

Мета роботи.


Розробка етапів технології створення нових полікристалічних функціональних матеріалів на основі тугоплавких оксидів та галогенідів лужних металів, у вигляді нанопорошків, нанокераміки та плівок; дослідження умов їх створення та структурних, морфологічних і оптичних характеристик, з метою використання у фотоніці, оптиці та оптоелектроніці.

Для досягнення зазначеної мети необхідно було вирішити такі основні задачі: • вивчити особливості синтезу стабілізованих нанопорошків Y3Al5O12 та визначити температурний інтервал їх морфологічної стійкості.

 • дослідити вихрові гідродинамічні течії з метою визначити можливості управління та досягнення більш ефективного перемішування гідродинамічного середовища

 • встановити особливості консолідації нанопорошків оксидів (Y2O3:Eu3+, Y3Al5O12) та формування наноструктурної кераміки при високих тисках.

 • розробити етапи технології отримання оксидних нанокерамік (Y2O3:Eu3+, Y3Al5O12), та способу одержання структурованих плівок сцинтилятора (CsI:Tl);

 • вивчити еволюцію фазового складу, морфології, мікро- та макроструктури у процесі створення наноструктурних керамік (Y2O3:Eu3+, Y3Al5O12) та структурованих плівок (CsI:Tl);

 • дослідити оптичні, люмінесцентні, сцинтиляційні та фізико-механічні властивості синтезованих матеріалів та розробити технологічні засоби ефективного керування їх функціональними властивостями.


Основні результати роботи.

 1. Розроблено метод електростатичної стабілізації нанопорошків фази попередника Y3Al5O12, та визначено умови одержання монофазних нанопорошків Y3Al5O12 методом низькотемпературної кристалізації фази-попередника складу (NH4AlY0,6(CO3)x(OH)y(SO4)z·nH2O). Показано, що електростатична стабілізація прекурсору сульфат-аніонами сприяє формуванню частинок ізометричної морфології. Прожарювання прекурсору при 1100°С супроводжується формуванням нанопорошків Y3Al5O12 із середнім розміром часинок 60 нм, а ступінь агломерації нанопорошків контролюється концентрацією залишкових сульфат-аніонів на поверхні часток, які інгібують процеси дифузійного укрупнення.

 2. Показано, що стабілізовані нанопорошки Y3Al5O12 мають більші температурні межі морфологічної стійкості (Тм), меншу силу зчеплення часток в агломераті (Ру) та більш високу активність до спікання Т у порівнянні з нестабілізованими (Тм=1200°С та 1000°С, Ру=75 і 250 МПа, Т=0,267 і 0,191, відповідно). Установлені в роботі особливості формування стабілізованих нанопорошків Y3Al5O12 було використано в Інституті радіотехніки й електроніки ім. В.А. Котельникова РАН (м. Фрязіно, Росія) при розробці технології одержання слабоагломерованих нанопорошків Y3Al5O12, легованого іонами рідкісноземельних елементів.

 3. Виявлено новий тип точкових вихорів у двовимірній гідродинаміці. З допомогою таких вихорів можливе моделювання нових більш складних вихрових течій. Встановлено закономірності взаємодії нового точкового вихору дипольного типу зі звичайним точковим вихором. Отримано нові типи вихрових стаціонарних гідродинамічні течії. Встановлено вплив наявності границь на характер руху точкового вихору дипольного типу. Доведено значну роль таких вихорів у створенні умов ефективного переміщування гідродинамічних середовищ.

 4. Вивчено залежність седиментаційної стійкості водних суспензій нанопорошків Y3Al5O12 від типу, молекулярної ваги й концентрації дисперсанту. Визначені умови формування високонаповнених водних суспензій нанопорошків Y3Al5O12 (вміст твердої речовини 23 об. %, концентрація дисперсанту (М=350 г/моль) 1,2 мас. %, рН=9÷10). Шлікерне лиття подібних суспензій під тиском 175 МПа дозволяє забезпечити щільність компактів до 54 % від теоретичної.

 5. Досліджено морфологічну та фазову стабільність нанопорошків Y3Al5O12 в залежності від температури консолідації при тиску 8 ГПа. Визначено, що верхній температурний інтервал фазової стабільності нанокерамік Y3Al5O12 із розміром зерна 40 нм обмежений температурою 550°С. Підвищена дифузійна рухливість атомів границь зерен, а також протидифузія різнорозмірних структуроутворюючих іонів в умовах дії стискаючих і розтягувальних напружень обумовлює фазовий розпад Y3Al5O12 на YAlO3 та Al2O3 при тисках на порядок нижче, ніж для монокристалів.

 6. Встановлено умови формування високощільних (≥99 %) монофазних наноструктурних керамік Y3Al5O12 з розміром зерна 20÷40 нм методом консолідації нанопорошків при Р=8 ГПа, Т=350÷450°С. Показано, що застосування високих тисків дозволяє приблизно на 3 порядки знизити час (з 10 год до 1 хв) і в 4 рази температуру (з 1750 °С до 450 °С) формування Y3Al5O12 із щільністю 99±1 % від теоретичного значення в порівнянні з традиційним методом вакуумного спікання.

 7. Продемонстровано, що центри випромінювання, відповідальні за прояв ВУФ люмінесценції нанокерамік Y3Al5O12, локалізуються в дефектних позиціях поблизу границь зерен, що приводить до розширення та зсуву максимумів смуг ВУФ люмінесценції, а також перерозподілу їх відносної інтенсивності в порівнянні з монокристалами аналогічного складу. Термостимульована люмінесценція нанокерамік Y3Al5O12 обумовлена рекомбінаційними процесами, пов'язаними з вивільненням зарядів з О-, F+, F- и Fgb-центрів із глибинами рівнів захоплення 0,69÷1,41 еВ.

 8. Встановлено, що фізико-механічні властивості нанокерамік Y3Al5O12 визначаються переважно досконалістю границь зерен і міцністю межзеренного зчеплення, а не розміром зерен, як для грубозернистих аналогів. В нанокераміках Y3Al5O12 спостерігається збільшення мікро- та нанотвердості (від 9 до 12 ГПа) зі збільшенням розміру зерна від 30 до 45 нм, у той час як для крупнокристалічних матеріалів з ростом розміру зерна твердість знижується (аналог залежності Хола-Петча).

 9. Визначено технологічні параметри формування високощільних нанокерамік Y2O3:Eu3+ (≥99 %) із середнім розміром кристалітів 10÷15 нм (P=8 ГПа; T=200÷300°С; t=30÷60 с) при консолідації наносфер в умовах фазового перетворення. Консолідація при високих тисках дозволяє на порядок знизити температуру формування напівпрозорого матеріалу (Т=50 % при =1000 нм) у порівнянні із традиційними методами, що пов'язане з істотною активацією пластичного стікання в умовах фазового перетворення кубічної модифікації Y2O3 в моноклінну.

 10. Шляхом вакуумної конденсації було отримано шари сцинтилятора CsI:Tl на різні типи підкладок. Встановлено зв’язок між умовами конденсації та кристалічною досконалістю вакуумних конденсатів сцинтилятору CsI:Tl. Продемонстровано, що утворення стовпчастої морфології та залежність кристалічної структури колоноподібних блоків плівки від умов конденсації, може бути описано моделлю структурних зон. Виявлено особливості реалізації моделі структурних зон при напилені шарів CsI:Tl.

 11. Встановлено зв'язок між сцинтиляційними характеристиками, а саме – світловий вихід та енергетична роздільна здатність, кристалічною структурою та умовами конденсації шарів CsI:Tl.

 12. На підставі отриманих даних про зв'язок сцинтиляційних характеристик з морфологію та кристалічну структуру було запропоновано та випробувано оригінальну методику напилення, яка дозволяє забезпечити у конденсованому шарі потрібну концентрацію активатору та його однорідний розподіл в об’ємі. Це приводить до зростання світлового виходу та енергетичної роздільної здатності шарів CsI:Tl до значень, які можуть бути порівняні з аналогічними величинами високоякісних кристалів CsI:Tl.

 13. Виявлено та досліджено ефект розпаду тонкої суцільної плівки CsI:Tl на сферичні сегменти. Встановлено, що така поведінка плівки є наслідком незмочування, що викликається істотною різницею поверхневих енергій речовин плівки та підкладки.


Наукова новизна одержаних результатів.

 1. Розроблено метод стабілізації нанопорошків Y3Al5O12, що полягає у введенні в реакційне середовище сульфат-аніонів, які приводять до збільшення сил електростатичного відштовхування між частками. Встановлено, що електростатична стабілізація частинок фази-попередника сульфат-аніонами дозволяє зменшити ступінь агломерації (з 450 нм до 320 нм), підвищити активність до спікання та збільшити температурну межу морфологічної стійкості монофазних нанопорошків Y3Al5O12 з 1000 до 1200°С.

 2. Виявлено новий тип точкових вихорів у двовимірній гідродинаміці. З допомогою таких вихорів можливе моделювання нових більш складних вихрових течій. Встановлено закономірності взаємодії нового точкового вихору дипольного типу зі звичайним точковим вихором. Отримано нові типи вихрових стаціонарних гідродинамічні течії. Встановлено вплив наявності границь на характер руху точкового вихору дипольного типу. Доведено значну роль таких вихорів у створенні умов ефективного переміщування гідродинамічних середовищ.

 3. Виявлено фазову нестабільність нанопорошків Y3Al5O12 розміром 40 нм, консолідованих при температурі 550°С та тиску 8 ГПа. Показано, що фазовий розпад Y3Al5O12 на YAlO3 та Al2O3 обумовлено нестійкістю катіонних і аніонної підграток в умовах підвищеної дифузійної рухливості атомів інтерфейсних областей нанокристалів та протидифузії структуроутворюючих іонів в умовах дії стискаючих й розтягуючих напружень. Визначені умови формування монофазних нанокерамік Y3Al5O12 із щільністю 991 % від теоретичної (Р=8 ГПа, Т=350÷450°С).

 4. Встановлено, що в нанокерамік Y3Al5O12 з розміром зерна 20÷40 нм спостерігається збільшення мікро- та нанотвердості зі збільшенням розміру зерна (зворотний хід кривої Хола-Петча). В'язкість руйнування нанокерамік із розміром зерна 40 нм у 2 рази більше, ніж монокристала, і складає 3,6 МПа·м1/2.

 5. Утворення підсистеми границь нанозерен у процесі консолідації нанопорошків Y3Al5O12 формує нові центри світіння й захоплення носіїв заряду. Виявлено зсув піків термостимульованої люмінесценції наноструктурних керамік Y3Al5O12 у порівнянні з монокристалами, а також ефекти розширення й зсуву смуг ВУФ люмінесценції та перерозподілу їх відносної інтенсивності. Визначені типи кінетики термостимульованої люмінесценції та енергетичні параметри пасток носіїв заряду в нанокераміках Y3Al5O12.

 6. Встановлено, що консолідація монорозмірних наносфер Y2O3:Eu3+ при 8 ГПа супроводжується їх фрагментацією, ущільненням кристалітів, що утворилися при переході кубічної модифікації Y2O3 у моноклінну. Показано, що дроблення кристалітів в умовах фазового перетворення забезпечує стабілізацію середнього розміру зерна в діапазоні 10-15 нм і формування оптично-прозорих двофазних нанокерамік Y2O3:Eu3+ із коефіцієнтом лінійного оптичного пропускання 50 % для =1000 нм.

 7. Визначено межі областей формування монокристалічної, текстурованої та полікристалічної структури шарів CsI:Tl в залежності від температури та швидкості конденсації на орієнтуючих та неорієнтуючих підкладках. Знайдено режим конденсації на монокристалічні підкладки (температура підкладки 300ºС, швидкість конденсації не більше 10 Å/с), який забезпечує монокристалічну структуру колоноподібних блоків шару CsI(Tl). Така кристалічна структура блоків сприяє направленому розповсюдженню фотонів сцинтиляцій без розсіювання на границях зерен.

 8. Виявлено особливості росту CsI:Tl на монокристалічних та аморфних підкладках, які полягають у тому, що зростання блоків шару CsI:Tl відбувається переважно у кристалографічних напрямках [110] та [112], які відповідають електронейтральним площинам ґратки CsI з найменшими індексами Міллера.

 9. Встановлено особливості реалізації моделі структурних зон для системи «шар CsI(Tl) – підкладка LiF (100)», які полягають у зміні температурних меж структурних зон із збільшенням швидкості конденсації, що дозволяє вказати область зростання однорідних колон у шарі CsI:Tl, товщини якого є сотні мікрометрів.

 10. Встановлено зв'язок деградації сцинтиляційних характеристик шарів CsI:Tl із збідненням їх активатором унаслідок прискореної дифузії талію. Виявлені закономірності дозволили оптимізувати процес конденсації та отримати шари CsI:Tl із світловим виходом та енергетичною роздільною здатністю, які дорівнюють характеристикам кращих кристалів CsI:Tl.


Практичне значення одержаних результатів. Визначено параметри формування наноструктурних керамік Y2O3:Eu3+ та Y3Al5O12 методом консолідації нанопорошків при високих тисках. Консолідовані матеріали мають стабільний фазовий склад, високу щільність (вище 99 % від теоретичної) і розмір кристалітів 10-50 нм. Критерії морфологічної й фазової стабільності нанопорошків Y2O3:Eu3+, консолідованих в умовах високих тисків, використані при розробці технології одержання високощільних нанокерамік із розміром зерна 10-15 нм для поліфункціональних застосувань і захищено заявкою на винахід (рег. № а2012 03988 від 02.04.12).

Елементи розробки - особливості формування стабілізованих нанопорошків Y3Al5O12 у процесі низькотемпературної кристалізації аморфної фази-попередника - використовуються в Інституті радіотехніки й електроніки ім. В.А.Котельникова РАН (м. Фрязіно, Росія) у технології одержання низькоагломерованих нанопорошків Y3Al5O12, легованих іонами рідкісноземельних елементів. Випробування стабілізованих нанопорошків Y3Al5O12 показали їх ефективність у якості вихідної сировини для консолідації. Результати впровадження й апробації елементів технології створення високощільних керамік підтверджені відповідними актами.Запропоновано нову методику вакуумної конденсації, яка дозволяє отримувати шари CsI:Tl з заздалегідь відомими функціональними властивостями. Одержані за таким методом шари CsI:Tl мають сцинтиляційні характеристики, що можуть бути порівняні із кристалом CsI:Tl високої якості. Демонструючи достатню просторову роздільну здатність, такі шари можуть застосовуватися як конвертуючи екрани у детектуючих системах іонізуючого випромінювання, що здатні формувати зображення за малих доз опромінення.
Структура циклу наукових робіт.

Цикл наукових робіт виконувався в Інституті монокристалів НАН України та Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України. Кількість реферованих публікацій за темою роботи - 18, з них у міжнародних журналах з ненульовим імпакт-фактором – 11. Кількість посилань на цикл публікацій авторів – 27, h-індекс циклу робіт – 4. Окрім того за результатами досліджень було подано одну заявку на патент. Матеріали циклу робіт доповідалися на 16 вітчизняних та міжнародних конференціях та містяться у 20 тезах доповідей. Об'єм поданих наукових праць циклу становить ____ друкованих сторінок.

Загальна кількість публікацій авторів циклу – 76, зокрема наукових статей – 28, з них у міжнародних журналах з ненульовим імпакт-фактором – 13, та 48 тез доповідей
Короткий зміст циклу робіт.

У поданому циклі з 38 публікацій наведені результати теоретичних та експериментальних досліджень особливостей отримання оксидних сполук та галогенідів лужних металів у вигляді нанопорошків, нанокераміки та плівок, їх структури, фазового складу, оптичних, люмінесцентних та сцинтиляційних властивостей, приклади практичного застосування.

Авторами циклу Дорошенком А.Г., Куликом К.М., та Лебединським О.М. досліджено особливості отримання оксидних нанопорошків, нанокераміки [6,10,11,15] та вирощування структурованих керамічних та лужно-галоїдних плівок [1, 2, 4, 5, 7, 8, 18], досліджено морфологію та кристалічну структуру [1, 2, 4, 6-8, 10, 18], вивчено оптичні, люмінесцентні та сцинтиляційні характеристики отриманих об’єктів [1, 2, 4-6, 8, 12, 15], досліджено фізико-механічні властивості зразків [16]. Показано, що шляхом вакуумної конденсації, згідно розробленої методики, можливо отримати стовпчасті шари CsI:Tl з високою просторовою роздільною здатністю та сцинтиляційними характеристиками, які дорівнюють якісним монокристалам аналогічного складу [2, 4, 8]. Визначено умови одержання монофазних нанопорошків Y3Al5O12 ізометричної морфології [10]. Виявлено новий тип точкового вихору, встановлено рівняння їх рухів [9] та закономірності їх взаємодії [13], визначено нові типи стаціонарних течій [14, 17], та вплив границь і потенційних хвиль на рух точкового вихору [3]. Встановлено параметри формування оптичних нанокерамік Y2O3:Eu3+ та Y3Al5O12 методом консолідації нанопорошків при тисках 4-8 ГПа [6, 15]. Показано, що фізико-механічні та люмінесцентні властивості нанокерамік Y2O3:Eu3+ та Y3Al5O12 здебільшого обумовлені станом межзеренних границ, а не розміром зерен [12, 15, 16].

Усі основні результати циклу робіт одержані вперше, є оригінальними і надруковані в провідних наукових виданнях, доповідались на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях («Кристаллофизика 21-го века» 2006, Росія, EURODIM 2006, Italy, НКРК 2010, Росія, Наноструктурные материалы – 2008. Беларусь – Россия – Украина, Беларусь, E-MRS-2008, НКРК-2008, Росія, Poland, SCINT-2009, Korea, LUMDETR 2009, Poland, The 2009 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference Record, USA, ROCAM 2009, Romania, YUCOMAT 2009, Montenegro, ICCG-16/ICVGE-14 2010, China, НКРК 2010, Росія, EURODIM 2010, Hungary.
Перелік публікацій циклу наукових робіт


 1. A. Ananenko, A. Fedorov, A. Lebedinsky, P. Mateychenko, V. Tarasov, Yu. Vidaj / Structural dependence of CsI(Tl) film scintillation properties// Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2004, v.7, N 3, pp. 297-300.

 2. Scintillation Efficiency, Structure and Spatial Resolution of CsI(Tl) Layers / A. Fedorov, A. Lebedinsky, O. Zelenskaya // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A. - 2006. - A 564. - P. 328 - 331.

 3. The influence of incident and reflected potential wave on the point vortex evolution near a solid surface / K.N.Kulik, A.V.Tur, V.V. Yanovsky // Problems of atomic science and technology No.3(2) 2007 p.280-284.

 4. CsI(Tl) Films: Deposition, Examination of Structure and Scintillation / A. Lebedinsky, A. Fedorov, A. Ananenko, P. Mateychenko // Functional materials. - 2007. - V.14, № 1. - Р. 42-47.

 5. Пленки для сцинтилляционных применений / Федоров А.Г., Лебединский А.М., Зеленская О.В., Лалаянц А.И. // Сцинтилляционные материалы. Получение, свойства, применение: сборник статей. – Харьков: «Институт монокристаллов», 2007. - С. 355 – 371.

 6. E.A. Vovk, T.G. Deineka, A.G. Doroshenko, V.F. Tkachenko, A.V. Tolmachev, R.P. Yakovetskii, I.A. Petrusha, V.N. Tkach, V.Z. Turkevich and N.I. Danilenko Production of the Y3Al5O12 transparent nanostructured ceramics // Journal of Superhard Materials. – 2009. – Volume 31, Number 4, – P.252-259.

 7. Дорошенко А.Г. Крыжановская А.С., Саввин Ю.Н., Толмачев А.В. Исследование условий выращивания из водных растворов покрытий фторапатита кальция // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. №. 2, 2009, С.107-112.

 8. Properties of Vacuum Deposited CsI(Tl) and ZnSe(Te) Scintillator Layers / Fedorov, A.; Katrunov, K.; Lalayants, A.; Lebedinsky, A.; Shiran, N.; Mateychenko, P.// IEEE Transactions on Nuclear Science: - 2009, vol. 56, issue 3, pp. 955-957

 9. Singularities Movement Equations in 2-Dimensional Ideal Hydrodynamics of Incompressible Liquid / V.V. Yanovsky, A.V.Tur, K.N.Kulik // Phys. Lett.A v.373 2009 p.2484-2487

 10. T.G. Deineka, A.G. Doroshenko, P.V. Mateychenko, A.V. Tolmachev, E.A. Vovk, O.M. Vovk, R.P. Yavetskiy, V.N. Baumer, D.I. Sofronov. Influence of sulfate ions on properties of co-precipitated Y3Al5O12:Nd3+ nanopowders // Journal of Alloys and Compounds. – 2010. – V.508, No1. – P.200-205.

 11. А.Г. Дорошенко, Т.Г. Дейнека, С.В. Пархоменко. Влияние дисперсантов на устойчивость высококонцентрированных водных суспензий нанокристаллических порошков Y3Al5O12. Сборник трудов ОАО «УкрНИИОгнеупоров им. А.С. Бережного» 2010, № 110, c.326-333.

 12. Yu. Zorenko, T. Voznyak, A. Doroshenko, R. Yavetskiy, I. Petrusha, V. Turkevich. Luminescence of Y3Al5O12 single crystals and nanoceramics // HASYLAB Annual Report. – Hamburg. – HASYLAB. – 2010. – P.868-869.

 13. Interaction of point and dipole vortices in an incompressible liquid / K.Kulik, A.Tur, V. Yanovsky // Theoretical and Mathematical Physics v.162 (No.3) 2010 p.383-400.

 14. New vortex structures in the two-dimensional hydrodynamic / A.V.Tur, K.N. Kulik, V.V. Yanovsky // Functional Materials v.17, No.4, 2010 с.477-482.

 15. R.P. Yavetskiy, Е.А. Vovk, А.G. Doroshenko, M.I. Danylenko, А.V. Lopin, I.А. Petrusha, V.F. Tkachenko, А.V. Tolmachev, V.Z. Turkevich. Y3Al5O12 translucent nanostructured ceramics – Obtaining and optical properties // Ceramics International. – 2011. – V.37, No.7. – P. 2477-2484.

 16. E.F. Dolzhenkova, V.A. Belous, A.G. Doroshenko, I.A. Petrusha, V.F. Tkachenko, G.N. Tolmacheva, V.Z. Turkevich and R.P. Yavetskii Effect of grain size on the strength of Y3Al5O12 optical ceramics // Inorganic Materials. – 2011. – Volume 47, Number 10. – P. 1160-1167.

 17. Vortex structures with complex points singularities in the two-dimensional Euler equation. New exact solutions / K.M.Kulik, A.V.Tur, V.V. Yanovsky // Physica D v.240 2011 p.1069-1079.

 18. Dewetting behavior of CsI layers on LiF substrate / A. Fedorov, A. Lebedinsky and P. Mateychenko // Journal of Crystal Growth, vol. 318, Issue 1, 1 March 2011, Pages 595-598.


Перелік патентів

Заявка на спосіб отримання нанозеренної кераміки, зокрема оксиду ітрію / А.Г. Дорошенко, О.В. Толмачев, Р.П. Явецький І.А. Петруша, В.З. Туркевич; № а 201212224 від 03.04.12 (на розгляді в Укрпатенті)


молодший науковий співробітник

Інституту монокристалів НАН України Дорошенко А.Г.


кандидат фіз.-мат. наук

молодший науковий співробітник

Інституту монокристалів НАН України Кулик К.М.
кандидат фіз.-мат. наук

науковий співробітник

Інституту сцинтиляційних

матеріалів НАН України Лебединський О.М.

Підписи Дорошенка А.Г., Кулика К.М., Лебединського О.М. та список їх публікацій засвідчуємо:

Вчений секретар

Інституту монокристалів НАН України

доктор фіз.-мат. наук Притула І.М.


Вчений секретар

Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН Україникандидат фіз.-мат. наук Сорокін О.В.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 202.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка