Алгоритм створення позаурочних проектів Проект – цеДата конвертації04.01.2018
Розмір21.9 Kb.

Алгоритм створення позаурочних проектів

Проект – це:

 • це ідеальний образ вигного або можливого об’єкту чи стану (Н.В. Матяш);
 • це обґрунтована спланована і усвідомлена діяльність, що спрямована на формування творчо-інтелектуальних, предметних знань і вмінь (Л.Денисенко);
 • це цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси дитини ( О.Пєхота);
 • це буквально “кинутий вперед”, це прототип чи прообраз будь-якого об’єкту, виду діяльності (І.Чечель).

В основі слова “проект” (від лат. proektus – кидання вперед) лежить декілька значень:

 • розроблений план споруди, виготовлення реконструкції чогось;
 • попередній текст документа, задум чогось;
 • певна організація великих та відносно самостійних починань;
 • форма побудови цілеспрямованої діяльності.
 • Поняття “проект” вперше з’являється в 17-18 століттях. Воно служило синонімом словам “експеримент” – у юриспруденції.

Позаурочні проекти

 • це учнівські проекти створенні в позаурочний час та спрямовані на вирішення актуальних проблем та інтересів дітей.
 • Алгоритм створення проекту: П – проблема П - план П – пошук джерел та інформації П - презентація П - порфоліо

Типологія позаурочних проектів


За часом кількістю учасників: індивідуальні, прані, групові, колективні, масові

За змістом проекту: соціальні, правові, родинні, екологічні, географічні, історичні, музичні, літературні, мистецькі, культурологічні, спортивні, краєзнавчі, народознавчі, трудові, профорієнтаційні та інш.

За методом чи видом діяльності: дослідницькі, творчі, інформаційні, практико-орієнтовні, ігрові-рольові

За терміном виконання: короткотривалі, середньої тривалості, довготривалі


Дослідницькі проекти

 • є найскладнішим видом діяльності учнів, що дозволяє оволодіти основами проведення особистісного (чи групового) дослідження.
 • Цей вид проектів має добре обмірковану структуру, із визначенням мети, завдань, актуальності та соціальної значущості предмета дослідження.
 • Необхідно осмислювати методи проведення дослідження та експериментальні методи обробки результатів.
 • Такі проекти повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: тема дослідження, аргументація актуальності, визначення предмета й об’єкта, завдань і методів, визначення методології дослідження, висунення гіпотези розв’язання проблеми і планування шляхів її розв’язання.

Творчі проекти

 • є найбільш уживаним типом як урочних, так і позаурочних проектів, в процесі вивчення художньої культури, що сприяють підвищенню творчих здібностей учнів.
 • Ці проекти не мають детально розробленої структури, вона розвивається в процесі роботи, відповідно до інтересів та логіки учасників проекту, що заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення.
 • Кінцевим результатом творчих проектів може бути рукописний журнал, альбом, газета, відеофільм, виховний захід – свято, вечір, конкурс тощо. Такий тип проектів допомагає спланувати не тільки навчальну, а і позаурочну діяльність кчнів у межах художньої культури.

Рольові-ігрові, пригодницькі проекти

 • – дозволяють учасникам проявити здібності щодо прийняття певної ролі, що зумовлена характером і змістом проекту.
 • У цих проектах не має усталеної структури, і вона залишається відкритою до закінчення проекту. Ролі, які виконують учасники проекту, можуть бути різними: це літературні персонажі або вигадані герої, які імітують соціальні чи ділові відносини. Домінує рольова гра, пригодницькі дії, що складають зміст проекту, в якому ступінь творчості дуже високий.

Практико-орієнтовні проекти

 • виконуються з метою виготовлення практично значущого продукту, що має велике практичне значення для учасників проекту і може бути корисним для вирішення проблем учнів (школи) тощо.
 • Такі проекти готуються за раніше обговореним сценарієм, в якому кожен учасник має свою визначену функцію, має декілька етапів і координується керівником проекту.
 • Поетапні обговорення проблем, презентація одержаних результатів дозволяє чітко визначити практичну значущість отриманих результатів діяльності.
 • Кінцевим продуктом такого типу проекту може стати документ, програма, рекомендації, проект закону, словник, індивідуальна виставка, проект шкільної художньо-естетичної газети тощо.

Інформаційні проекти

 • спрямовані на збирання інформації про будь-який об’єкт чи явище, на ознайомлення учасників проекту із цією інформацією. Обов’язковою умовою такого типу проектів є не тільки збір, але і аналіз та узагальнення добутих фактів.
 • Структура проекту чітко визнана із самого початку і має такий вигляд: мета, актуальність проекту, методи отримання інформації (літературні джерела, засоби масової інформації, бази даних (електроні також), інтерв’ю, анкетування тощо та методи обробки інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення із відомими фактами, аргументовані висновки), результат (стаття, реферат, доповідь, відеофільм), презентація (публікація, у тому числі в електронній мережі, обговорення у телеконференції тощо). Такі проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких проектів

Етапи

створення проекту

Підготовчий

Практико-виконавчий

Заключний


Підготовчий етап

 • Підготовка проекту. Визначення теми і мети проекту.
 • Учні: обговорення, пошук інформації.
 • Вчитель: заява задуму, мотивація, допомога у постановці завдань
 • Планування проекту:
 • а) визначення джерел, засобів збору, методів аналізу інформації, засобів представлення результатів;
 • б) установлення критеріїв оцінки результату і процесу.
 • Учні: формулюють завдання і виробляють план дій.
 • Вчитель: коректує, пропонує ідеї, висуває пропозиції.

Джерела інформації

 •  електронна бібліотека
 •  ЗМІ
 • журнали, газети
 • ТV, радіо
 • рекламні проспекти, ролики
 • публікації
 •  Підприємства
 • організації спілки
 • клуби об’єднання
 • Бібліотека
 • довідники, енциклопедії
 • твори літератури, мистецтва
 • науково-популярна література
 • монографії
 • Публікації
 • Ресурси Internet
 • тематичні каталоги, пошукові машини
 • електронні публікації
 • веб-сайти
 • електронна пошта

Практико-виконавчий етап

 • Збір інформації (спостереження, робота з літературою, анкетування, експеримент).
 • Учні: збирають інформацію.
 • Вчитель: спостерігає, непрямо керує діяльністю.
 • Аналіз.
 • Аналіз інформації, формулювання висновків.
 • Учні: аналізують інформацію.
 • Вчитель: коректує, спостерігає, радить.
 • Оформлення результатів діяльності
 • Учні: виконують технологічні операції, здійснюють самоконтроль.
 • Вчитель: контроль за якістю оформлення.
 •  

Виконання проекту:

 •  Збір інформації
 •  Аналіз інформації та формулювання висновків
 •  Оформлення результатів діяльності 

Критерії оцінювання проекту

  • оформлення портфоліо - проектної папки (зовнішній вигляд);
  • зміст (глибина досліджень, переконливість фактів, доцільність діяльності);
  • актуальність і значущість обраної теми;
  • ступінь творчості;
  • оригінальність пропонуючи рішень тощо;
  • самостійність виконання;
  • участь кожного учасника групи.

Результати анкетувань, соцопитувань, інтерв’ювань оформлюються у графіки, схеми, діаграми, таблиці.

 • Графік – вид оформлення результатів в якому зазначаються у відсотках, цифрах протилежні точку зору на одну проблему.
 • Графіки рекомендується використовувати за потреби відобразити кілька груп даних одночасно.
 • Схема – вид оформлення результатів, в якому зазначається послідовність дій націлених на досягнення результату, процес виготовлення кінцевого продукту чи структура творчого сценарію, мандрівки тощо.
 • Діаграма – вид оформлення результатів дослідження в якому зазначаються різні точки зору, різні категорії учасників опитування, різні відповіді на запитання.

Інші види оформлення результатів проекту

 • сценарій свята
 • прогноз
 •  атлас, карта
 • відеофільм
 • виставка
 • газета, журнал
 • законопроект
 • системи шкільного самоврядування
 • довідник
 • діюча фірма
 • гра
 • колекція
 • костюм
 • Модель
 • музичний твір
 • навчальний посібник
 • екскурсія
 • мультимедійний продукт
 • оформлення кабінету
 • постановка

Заключний етап

 • Підготовка проекту до захисту.
 • Подання й оцінка результатів (усний, письмовий звіт та оцінка результатів і процесу дослідження за вчасно встановленими критеріями).
 • Презентація проекту.
 • Захист проекту.
 • Оцінка проекту.
 • Оголошення результатів
 • Учні: готують проект до презентації та захисту, подають критерії оцінки, презентують та захищають проект.
 • Вчитель: оцінює проект

Презентація проекту може бути представлена у вигляді:  

 • телепередачі;
 • екскурсії.
 • ділової гри;
 • демонстрації відеофільму /виконані на основі інформаційних технологій/;
 • діалогу історичних чи літературних персонажів;
 • захист на Вченій Раді;
 • гри із залом;
 • іллюстраційного зіставлення фактів, документів, подій, епох, цивілізацій;
 • інсценування реальної чи вигаданої історичної події;
 • наукової конференції;
 • наукового докладу;
 • звіту дослідницької експедиції;
 • прес-конференції;
 • мандрівки;
 • реклами;
 • рольової гри;
 • змагання;
 • спектаклю;
 • спортивної гри;
 • театралізації (вживання в роль людини, живої чи неживої істоти);

Параметри оцінювання проекту

 • самостійність роботи над проектом;
 • актуальність і значущість теми;
 • повнота розкриття теми;
 • оригінальність рішення проблеми.

Захист проекту

 • Захист проекту має дві частини: захист на відповіді та запитання.
 • 1. Захист проводиться у вигляді доповіді перед учнями класу (школи), гостями, запрошеними на заключний етап проекту.
 • Виступ (доповідь) оцінює вчитель та члени журі.
 • Вимоги до виступу на захисті проекту:
 • говорити чітко, повільно; постава рівна, спокійна (готова до спілкування); володіти аудиторією (жести, рухи); використати наочність, технічні засоби; вся подана інформація повинна бути переконливою, доказуємою; висновки чіткими, переконливими.
 • 2. Відповіді на запитання.
 • Учасники проекту повинні бути готові до відповідей на поставлені запитання. Відповіді повинні бути переконливими, короткими. При необхідності відповіді підтримуються фактами, цифрами, висновками.
 • Оцінювання проектної діяльності.
 • Оцінювання проекту ведеться членами журі за підготовленими критеріями.

Каталог: data -> files
files -> Семінар «Інформаційна підтримка школи», м. Рівне, 19 березня 2013 р
files -> Уроках галузей «математика» та «природознавство»
files -> КарткА №24 09 затверджено наказ дфс україни від 13. 01. 2015 №7
files -> Стадії виборчого процесу
files -> Шевченко і Рівненщина
files -> Методичні рекомендації Для осіб, які втратили роботу та перебувають на обліку як безробітні Карлівка 2009 План Вступ
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Міністерство культури України Управління культури І туризму Рівненської облдержадміністрації Громадська Рада директорів обласних центрів народної творчості кз «Рівненський обласний центр народної творчості» рор згадаємо всіх поіменно
files -> Виконання Плану роботи Головного управління дфс (Міндоходів) на 2014 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка