Аналітична довідка у 2021/2022 навчальному році методична робота у ліцеї забезпечувалася згідно з вимогами Законів України «Про освіту»Скачати 162.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації20.09.2022
Розмір162.5 Kb.
#93477
ТипАналітична довідка
  1   2
Аналітична довідка

Аналітична довідка
У 2021/2022 навчальному році методична робота у ліцеї забезпечувалася згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, управлінська діяльність в закладі спрямовувалась на створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, реалізацію нормативно-правових документів, надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги педагогічним працівникам із питань упровадження оновлених навчальних програм, Державних стандартів освіти.
Місія методичної роботи у 2021/2022 навчальному році полягала у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку). Метою сучасної методичної роботи було створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя.
На виконання наказу директора Гутівського ліцею від 04.09.2021 № 103 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками Гутівського ліцею у 2021/2022 навчальному році», враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу ліцею, було визначено структуру методичної роботи. Вона реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методична рада; предметні об’єднання вчителів; психолого-педагогічний семінар; нетрадиційні форми методичної роботи; проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня здобувачів освіти; робота з обдарованими дітьми.
Методична робота в ліцеї спрямована на реалізацію методичної проблеми закладу «Реалізація компетентнісного підходу у педагогічній діяльності з метою підвищення якості освіти, розвитку конкурентноспроможної особистості» Робота над проблемною темою спланована на п’ять років та включає поетапну її реалізацію. У 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив працював на етапі формувального (першого етапу), який передбачає створення системи формування компетентностей педагога та здобувачів освіти. Отримані результати були спрямовані на розроблення власних методичних рекомендацій щодо реалізації даної теми.
У ході роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання:

 • утвердити привабливий імідж ліцею як відкритої соціально-педагогічної системи самореалізації особистості;

 • налагодити співпрацю з батьками, громадськістю, позашкільними установами;

 • підвищення якості освітнього процесу;

 • створення сучасного освітнього середовища;

 • підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

 • упровадження у освітній процес інноваційних педагогічних технологій;

 • упровадження Державного стандарту початкової, базової, повної загальної освіти;

 • здійснення моніторингових досліджень за основними напрямами діяльності закладу загальної освіти;

 • формування читацької компетентності учнів у межах підготовки до міжнародного дослідження якості освіти PISA;

 • підвищення результативності роботи закладу освіти;

 • підвищення якості підготовки здобувачів освіти до участі у ІІ та ІІІ етапах олімпіад;

 • підвищення професійної компетентності вчителів через активізацію методичної роботи, підвищення самоосвітньої роботи;

 • підвищення якості підготовки до ДПА та ЗНО;

 • здійснення контролю за об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів та дотримання вимог академічної доброчесності;

 • забезпечення високої якості та ефективності самоврядування, формування потреби активної участі кожної дитини у громадському житті класу, ліцею;

 • забезпечення реалізації змістовного дозвілля учнів та задоволення потреби особистості у творчій самореалізації;

 • забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань ;

 • сприяти впровадженню в практику роботи закладу сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів ліцею, громади, області, держави;

 • проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу ліцею;

 • підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колективу за якість та результативність роботи;

 • забезпечити виконання плану проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації на 2020/2021 навчальний рік;

 • у відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2020/2021 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

 • створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН тощо;

 • забезпечити соціальний захист учнів та працівників ліцею;

 • спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських якостей;

 • популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь;

 • сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи;

 • активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення;

 • продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські пожертви, кошти від оренди вільних приміщень, надання додаткових освітніх послуг тощо);

 • продовжити співпрацю з Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника

Вчителі ліцею брали активну участь в роботі методичних об’єднань: початкових класів, української мови, математики та фізики, інформатики, біології та хімії, англійської мови, історії, географії, класних керівників. В ліцеї також діяли методичні об’єднання:
Методичні об’єднання працювали над проблемами:
МО початкових класів (керівник Шевчук О.М.) – «Формування життєвих компетентностей учнів у сучасному середовищі в умовах НУШ».
МО вчителів соціально-гуманітарного циклу (керівник Мартинюк У.В.) «Формування інтелектуально-творчої особистості здобувача освіти засобами інноваційних технологій в системі компетентності орієнтованого навчання».
МО вчителів природно-математичного циклу (керівник Паневник Л.В.) -«Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі з метою підвищення компетентностей учнів на уроках природничо-математичного циклу».
МО класних керівників (Фуфалько Т.М.) - «Впровадження новітніх технологій в виховний процес для розвитку творчої конкурентоспроможної особистості».
Постійно діючий психолого-педагогічний семінар-«Підвищення професійної компетентності педагогів – запорука підвищення якості освітнього процесу.».
Протягом року було проведено 5 засідань МО, на яких розглядались актуальні питання щодо удосконалення сучасного уроку, підвищення якості освітнього процесу на основі компетентнісного підходу, застосування комп’ютерних технологій, упровадження інтерактивних технологій та моніторингових досліджень, роботи з обдарованими дітьми.
На засіданнях чотирьох методичних об’єднань (учителів суспільно -гуманітарного і природничо-математичного напрямків, початкових класів, вихователів дошкільного структурного підрозділу, класних керівників) вивчався:

 • зміст програм, їх методичний супровід;

 • розроблено методичні рекомендації, конспекти перших уроків;

 • опрацьовано наукову та методичну літературу з питань упровадження новітніх технологій, профілізації в старших класах у поєднанні з особистісно орієнтованим навчанням;

 • заслухано інформацію про здійснення самоосвіти, виконання докурсових і післякурсових завдань учителями.

В рамках методичних тижнів використовувались такі форти роботи як круглий стіл, методичний діалог, методичний аукціон, обмін думками, відкриті уроки, виховні заходи.
Завдання, над якими працювали методичні об’єднання вчителів у 2021-2021 н.р.:

 • постійно вивчати і проводити відповідну роботу по виконанню нормативних документів, інструкцій, інструктивно-методичних листів, інформативно-правової бази школи;

 • впроваджувати в практику роботи педколективу досягнення педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, сучасних інтерактивних методик навчання;

 • з метою обміну досвідом проводити відкриті уроки, ігри, творчі звіти;

 • продовжувати роботу по впровадженню єдиних вимог до учнів, Правил і Статуту ліцею;

 • активізувати методичну роботу класних керівників;

 • вести роботу по підвищенню якості навчання і відповідальності за результати успішності, здійснення моніторингових досліджень та обговорення аналізу їх результатів, обговорення шляхів покращення рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів.

Засідання методичних об’єднань були сплановані та проведені згідно плану роботи закладу, під час яких обговорювалися питання психолого-педагогічного, методичного спрямування та використання інтегрованих технологій у освітньому процесі. Слід відмітити, що все заплановане у рамках методичного об’єднання було виконано.


Педагоги продовжували працювати над впровадженням інноваційних форм і методів навчання, які дозволяють суттєво змінити технологію побудови навчальних, позаурочних і позакласних занять.
Для успішної реалізації поставленої проблеми проводилося:

 • вивчення творчих доробок учителів, узагальнення досвіду роботи учителів вивчення та поширення ППД щодо науково – методичної проблеми ліцею

 • визначення рівня опанування педагогічним колективом компетентісно спрямованими освітніми технологіями;

 • діагностика- підсумковий соціально – психологічний та психологічний аналіз впливу освітніх технологій на формування життєвої компетенції учнів.

Основні пріоритети методичної роботи:

 • ефективне використання сучасних освітніх технологій;

 • участь у міжнародних, всеукраїнських та місцевих проектах;

 • всебічний розвиток та виховання особистості через формування у здобувачів освіти бажання вчитися;

 • забезпечення доступу до якісної освіти відповідно до інтересів та нахилів школярів;

 • вивчення історичної та культурної спадщини, традицій і звичаїв українського народу;

 • формування толерантної поведінки та активної життєвої позиції.

 • Для координації методичної роботи, проведення фахової та методичної компетентності педагогічних кадрів до рівня сучасних вимог, у школі працювала методична рада. У 2021-2022 навчальному році проведено 5 засідань методичної ради, на яких розглядались актуальні питання: підвищення ефективності методичної роботи , підвищення якості освітнього процесу, підвищення професійної майстерності вчителів, організації роботи з обдарованими учнями.

 • Упродовж року проводилися засідання методичної ради:

 • Про затвердження плану роботи методичної ради на 2021-2022 н.р. Вересень

 • Про затвердження складу методичної ради. Вересень

 • Про розподіл обов’язків між членами методичної ради.

 • Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

 • Про створення сприятливих умов для формування компетентностей, спрямованих на самовизначення, самореалізацію особистості в умовах інноваційного розвитку ліцею.

 • Про проведення І етапу предметних олімпіад.

 • Про атестацію педагогічних працівників.

 • Про огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури (шкільний бібліотекар) Жовтень

 • Про компетентність як основу успіху й самовдосконалення, самовизначення, самореалізацію вчителя та учня в умовах інноваційного розвитку ліцею

 • Про результати участі в олімпіадах з базових дисциплін.

 • Про стан роботи з обдарованими учнями. Психологічні особливості навчання обдарованих дітей

 • Про виконання навчальних планів і програм за І семестр. Грудень

 • Про професійну компетентність учителя: інноваційні підходи.

 • Про організацію повторення матеріалу та підготовку учнів до ДПА, ЗНО.

 • Про роботу методичного об’єднання учителів початкових класів.

 • Про огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури (шкільний бібліотекар) Лютий

 • Про формування і вдосконалення професійної майстерності педагога.

 • Про результати роботи з обдарованими дітьми.

 • Про підсумки атестації педпрацівників.

 • Про підсумки методичної роботи в 2021-2022н. р. та планування її на наступний навчальний рік.

 • Про огляд нормативних документів на наступний навчальний рік (шкільний бібліотекар) Квітень

 • У навчальному закладі проведені методичні тижні.

 • Створення сприятливих умов для формування компетентностей, спрямованих на самовизначення, самореалізацію особистості в умовах інноваційного розвитку ліцею. Жовтень

 • Компетентність як основу успіху й самовдосконалення, самовизначення, самореалізацію вчителя та ліцеїста в умовах інноваційного розвитку навчального закладу. Грудень

 • Ключові освітні компетенції та ключові компетентності здобувачів освіти.

 • Лютий

 • Створення ситуації успіху для створення сприятливих умов з формування компетентностей учнів. Квітень • Скачати 162.5 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка