«аналіз державн ого борг україни та методи його покриття»Сторінка1/12
Дата конвертації16.04.2017
Розмір1.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

Кафедра банківської справи


КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни

«ГРОШІ ТА КРЕДИТ»


на тему:

«АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГ УКРАЇНИ ТА МЕТОДИ ЙОГО ПОКРИТТЯ»


 

Студентки II курсу, групи БС-22

напряму підготовки «Фінанси і кредит»

(«Банківські технології і процеси»)

Заєць Є.Р.

Керівник: к.е.н., ас Олещук М.Г.

Національна шкала __________________
Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS _______


Члени комісії:

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

Суми – 2014 рік


ЗМІСТ
ВСТУП…...

……………………………………………………………………

3

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ …………..

5

1.1

Економічна сутність та структура державного боргу……….

5

1.2

Методи управління державним боргом………..………………

9

1.3

Світовий досвід управління державним боргом……………...

14
Висновки до розділу 1…………………………………………..

22

РОЗДІЛ 2

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ЗА 2007-2013 РОКИ………………….…

24


2.1

Аналіз внутрішнього державного боргу України ………..…

24

2.2

Динаміка зміни зoвнішньoгo бoргу України …………………

28

2.3

Аналіз загального державного боргу України та прогнозування тенденцій розвитку боргу в Україні в порівнянні з країнами світу…………………………………….

34

Виcнoвки дo poзділу 2…………………………………………..

43

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...

45

CПИCOК ВИКOPИCТАНИХ ДЖЕPЕЛ………………………………………..

48

ВСТУП


На сьогоднішній день економічна ситуація нашої країни перебуває у тяжкому стані і потребує здійснення ефективних економічних реформ та залучення додаткових коштів. Наявність дефіциту бюджету, залучення додаткових коштів і позик призводять до формування державного боргу України.

Державний борг – це сума заборгованості держави за державними запозиченнями, які були випущені і на звітний період непогашені, а також сума фінансових зобов’язань на певну дату до іноземних кредиторів, включаючи видані гарантії за кредитами, надані місцевим органам влади, державним підприємствам, іноземним постачальникам тощо. Проблема зростання державного боргу за останні роки є надзвичайно актуальною. Наслідки нарощування державного боргу негативно впливають на всі елементи грошово-кредитної системи країни, а саме погіршується інвестиційна привабливість країни, суттєва девальвація національної валюти, інфляційні процеси. Державний борг України за останні п’ять років невпинно зростає і це обумовлено рядом чинників як зовнішнього, так і внутрішнього характеру: необхідність розширення валютних резервів для стабілізації національної валюти, значний бюджетний дефіцит, необхідність в іноземних енергоносіях, потреби модернізації більшості виробничих підприємств.

Основним завданням фінансової політики держави є управління та обслуговування державного боргу. Дієве управління боргом на кожному його етапі дозволить оминути кризові боргові ситуації та сприятиме забезпеченню стабілізації соціально-економічної ситуації та розвитку економіки України, що безпосередньо сприяє встановленню економічних відношень між Україною і світовими партнерами.

Таким чином, зазначений вище матеріал демонструє актуальність даної курсової роботи.

Метою даного дослідження є комплексний аналіз державного боргу України та розгляд методів управління та подолання даної заборгованості на основі досвіду зарубіжних країн, прогнозування змін обсягу державного боргу на майбутні роки.

Для досягнення даної мети у роботі вирішуються наступні задачі: • визначити сутність та структуру державного боргу;

 • з’ясувати методи управління державним боргом;

 • оцінити світовий досвід управління державним боргом;

 • проаналізувати стан зовнішнього та внутрішнього боргу України;

 • розробити прогноз щодо стану державного боргу України.

Об’єктом дослідження курсової роботи виступають економічні відносини з приводу формування державного боргу.

Предметом дослідження курсової роботи виступає державний борг України.

Методичний апарат дослідження представлений наступними методами: порівняння (порівняльна характеристика стану державного боргу в Україні та світі, моделей управління державним боргом, впливу зовнішнього і внутрішнього державного боргу на економіку країни), аналіз та синтез (аналіз структури державного боргу, тенденцій зміни обсягів заборгованості, причин нарощування внутрішньої та зовнішньої заборгованості, макроекономічних показників економіки), індукції (розробка прогнозу, визначення залежності між бюджетним дефіцитом та державним боргом), економіко-математичне моделювання (прогнозування, побудова моделі і рівняння парної регресії).

Матеріали для даної курсової роботи взяті з навчальних посібників вітчизняних та зарубіжних авторів, Інтернет - ресурсів, періодичної літератури, статистичних даних на офіційному сайті НБУ та Державної служби статистики України.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

1.1 Економічна сутність та структура державного боргу


Нестача державних фінансових ресурсів, залучення й використання коштів на кредитній основі зумовлює виникнення державного боргу та системи управління ним.

Основною умовою, яка призводить до виникнення державного боргу є неспроможність держави функціонувати на власні кошти, а неефективне використання позикових фінансових ресурсів зумовлює його зростання [1, С. 190].

Механізм функціонування державного боргу є вельми складним і залежить від багатьох учасників ринкових відносин. Погляди економістів на природу та наслідки його існування відрізняються. Враховуючи всі недоліки та переваги даної категорії, найбільш доцільним є таке трактування: державний борг – об’єктивне явище економіки, яке зумовлене залученням державою додаткових фінансових ресурсів на умовах кредиту для гарантованості виконання функцій і завдань, які безпосередньо покладені на неї.

Економічною стороною державного боргу виступають відносини держави в ролі позичальника з її кредиторами з причини перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту на умовах строковості, платності та повернення.

З економічної точки зору сутність державного боргу виконується через його основні функції. Виділяють дві такі функції:


 • фіскальну, яка проявляється у залученні державою необхідних ресурсів для бюджетного фінансування видатків;

 • регулюючу, що функціонує за умови зміни обсягів грошової маси через купівлю-продаж цінних паперів центральним банком країни [2].

Однак, виділяють і додаткові: валютно-фінансову функцію та функцію перерозподілу. Сутність валютно-фінансової функції полягає у примноженні міжнародних валютних резервів за допомогою зовнішніх позик. Перерозподільча функція полягає у повторному розподілі капіталу між секторами державної і приватної економіки та між секторами фінансового ринку [3].

У різній науковій літературі можна зустріти відмінності у класифікаціях державного боргу. Одна з можливих класифікацій боргу представлена Ковальчуком С. В. і Форкуном І. В. (рис.1.1) [5].


Рисунок 1.1 - Класифікація державного боргу за умовами залучення коштів

В структурі державного боргу виділяють внутрішній і зовнішній. Одночасно, залишається спірним питання щодо визначення конкретної ознаки розподілу боргу на внутрішній і зовнішній [4, С.229].

До внутрішнього державного боргу входить заборгованість держави перед домогоспо­дарствами і фірмами даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її урядом. Внутрішній державний борг складається із заборгованості минулих років та заборгованості, що знову виникає за борговими зобов’язаннями уряду.

Залежно від офіційного визнання у складі внутрішнього державного боргу розрізняють:

1) монетизований борг, який складається з боргів непрямих кредитних стосунків держави з банками.

2) немонетизований борг, до складу якого входять:


 • борг з невиконаних державою фінансових зобов’язань, що передбачені чинним законодавством ( заборгованість по виплаті пенсій, стипендій, допомог);

 • заборгованість по господарських стосунках з реальним сектором економіки (заборгованість по державних замовленнях, наданню послуг державними установами та інші).

Заборгованість держави перед іноземними громадянами, фірмами, урядами та міжнародними фінансовими організаціями визначається як зовнішній державний борг.

Складовими зовнішнього державного боргу є:

- заборгованість за позиками, які надані міжнародними організаціями економічного розвитку;

- заборгованість за позиками, що надані іноземними органами управління;

- заборгованість за позиками, які надані іноземними комерційними банками;

- зовнішня заборгованість, яка не віднесена до інших категорій.

Для кожної країни встановлюється гранична норма державного боргу, перевищення якої не допускається, бо це загрожує дефолтом для економіки країни. Щодо України, то грачина норма державного боргу визначається ст.18 Бюджетного кодексу України і становить 60 % від фактичного рівня ВВП України. У разі перевищення граничної величини боргу Кабінет Міністрів України зобов'язаний вжити термінових заходів з метою зменшення суми державного боргу до встановленої величини і нижче [12].

Відповідно до строків погашення виділяють державний поточний борг, до складу якого входять платежі, які необхідно погасити у звітному періоді, а також капітальний державний борг – сукупність боргових зобов’язань держави на певну дату [1].

Залежно від одержувача кредитних ресурсів, державний борг може бути прямий та умовний (гарантований). Прямий державний борг відображає обсяги позичених ресурсів, що безпосередньо надійшли у розпорядження уряду країни. Умовний (гарантований) державний борг виступає у формі зобов’язання держави як гаранта повернення ресурсів кредитору у разі неплатоспроможності позичальника [6].

Державний борг, його масштаби, шляхи локації і погашення прямо чи посередньо впливають майже на всі аспекти економічного розвитку держави: економічне зростання і розподіл доходів, дефіцит бюджету і розмір грошової маси в обігу, звуження чи розширення сукупного попиту та пропозиції, рівень споживання та нагромадження, платоспроможність на міжнародному рівні та кредитний рівень держави.

Державний борг не є однозначним і має як негативний, так і позитивний вплив на економіку держави:


 • позитивний – у період економічного спаду використання державних запозичень стимулює споживчий попит, збільшує рівень зайнятості населення, сприяє зростанню рівня доходів у суспільстві, стимулює економічний розвиток;

 • негативний – видалення приватного капіталу, що заважає економічному зростанню, призводить до перерозподілу доходів на користь власників державних облігацій, зменшення обсягу споживчого попиту, перекладання відповідальності щодо погашення боргових зобов’язань на майбутні покоління тощо [7].

Надходження до країни додаткових ресурсів стимулює економічне зростання, а це в свою чергу надає країні можливість здійснювати більш сукупні витрати в порівнянні з виробленим національним доходом, а також проводити фінансування тих інвестиції, що не забезпечуються власними внутрішніми ресурсами. Однак, слід пам’ятати, що державний борг разом з надмірними державними витратами, незбалансованістю бюджету і помилками у валютній політиці може призвести до фінансових криз та обмеження інвестиційної діяльності в державі. Таким чином, державний борг може бути як фактор, що забезпечує безпеку або, навпаки, як засіб утворення загроз і ризиків. Саме тому важливо застосовувати ефективну стратегію управління державним боргом, яка сприятиме ціле направленому використанню запозичень і сприятиме оптимізації боргового навантаження [11].Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка