Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на стов „СвітанокСкачати 91.58 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації11.09.2018
Розмір91.58 Kb.
#49542
1   2   3   4
Висновок: проаналізувавши вплив цін окремих видів продукції на загальний обсяг товарної продукції, отримали: за рахунок зміни цін на товарну продукцію обсяг товарної продукції збільшився на 2982252,49 грн. Визначальний вплив на зміну обсягу товарної продукції мало збільшення ціни на озиму пшеницю в 3,64 рази, що збільшило обсяг товарної продукції на 1850778,23 грн. На іншу продукцію рослинництва ціни зросли дещо менше і індекс цін становить 2,67, що дозволило додатково збільшити обсяг товарної продукції на 1131474,26 грн.

А за рахунок зміни кількості окремих видів продукції обсяг товарної продукції навпаки зменшився, при чому на 1570289,02 грн. Найбільший вплив мало зменшення кількості озимої пшениці на 64%, що зумовило зменшення обсягу товарної продукції на 1360282,67 грн. Також зменшилися і обсяги виробництва іншої продукції рослинництва, а саме на 16%, що привело до зменшення обсягу товарної продукції на 210006,35 грн.

Проте зміна обсягів товарної продукції за рахунок зміни кількості окремих видів продукції залежить від двох факторів: зміни саме кількості випущеної продукції і від асортиментних зрушень продукції. Отже, проаналізуємо і вплив асортиментних зрушень продукції на обсяг товарної продукції. Як бачимо із таблиці 2.3, питома вага озимої пшениці у звітному періоді порівняно з базовим зменшилася на 19%, що зумовило зменшення обсягу товарної продукції на 190771,5 грн. Питома вага іншої продукції рослинництва також збільшилася на 19%, що дозволило збільшити обсяг товарної продукції на 161970,43 грн. Загалом асортиментні зрушення продукції негативно позначилися на зміні обсягів товарної продукції і зумовили його зменшення на 28801,07 грн.

Отже, можна зробити висновок, що обсяг товарної продукції зменшився в 2005р. порівняно з 2004 р. як за рахунок зменшення кількості випускаємої продукції, так і за рахунок нераціональної зміни структури випуску продукції, при чому перша причина мала більший вплив.

Таким чином, аналіз динаміки випуску окремих видів продукції підтвердив висловлене раніше припущення, що обсяг товарної продукції збільшився саме за рахунок росту цін, а не за рахунок збільшення обсягів виробництва товарної продукції, які навпаки зменшилися.

До внутрішніх факторів можна віднести: використання ресурсів, ритмічність випуску та якість продукції.

Проаналізуємо вплив ефективності використання основних фондів виробничого призначення на обсяг реалізованої продукції.
Таблиця 2.4 – Аналіз впливу використання основних засобів на обсяг товарної продукції

Показники

Попередній період

Звітний період

Зміни (+;-;)

1. Обсяг товарної продукції, тис. грн.

1483,4

2895,3

-1411,9

2.Середньорічна величина основних виробничих фондів, тис. грн.

9323

8804,9

-518,1

3. Фондовіддача (реальна), грн./грн.

0,159

0,329

+0,17

4. Вплив факторів на обсяг товарної продукції

Vб = Соснб * fб = 9323*0,159 = 1482,3

Vзв = Соснзв * fзв = 8804,9*0,329 =2896,8

V = Vзв - Vб =2896,8-1482,3=1414,5

5. Вплив змін величини фондів, тис. грн.

V Сосн = Сосн* fб = -518,1*0,159=-82,38

6. Вплив зміни рівня використання основних фондів (фондовіддачі), тис. грн.

Vf = f Соснзв = 0,17*8804,9=1496,83

7.Загальне відхилення,

перевіркаV Сосн + Vf = V

-82,38+1496,83=1414,45
Висновок: обсяг товарної продукції в діючих цінах збільшився на 1411,9 тис. грн. або на 95%. Аналізуючи ефективність використання основних виробничих фондів на основі показника реальна фондовіддача, спостерігаємо його збільшення на 107% або на 0,17 грн./грн., яке призвело до збільшення обсягу товарної продукції на 1496,83 тис. грн. Зменшення середньорічної вартості основних виробничих фондів на 518,1 тис. грн. або на 6%, зумовило зменшення обсягів товарної продукції на 82,38 тис. грн.

Оцінимо показники відносного вивільнення (залучення) працюючих з виробництва і зміни виробітку на одного працюючого.

Таблиця 2.5 – Аналіз впливу продуктивності праці на обсяг товарної продукції

Показники

Попередній

період


Звітний

період


Відносне вивільнення

1.Кількість працюючих, чол..

45

32

r=rзв- rб**tр=32-45*1,95=-56

2.Виробіток на одного працюючого, тис. грн./чол.

а) в діючих цінахб)в зіставленому видіВплив факторів на обсяг продукції

чисельності працюючих

виробітку на одного працюючого

VЧ=(Чзвб)*Вб=(32-45)*32,96=-428,48


VВ=(Взвб)*Чзв=(90,48-2,96)*32=1840,64

Висновок: фактично у звітному періоді порівняно з базовим кількість працюючих зменшилася на 13 чол. або на 29% (цей значний спад пов’язаний із незадовільною політикою підприємства щодо стимулювання робітників, наслідком чого стало зменшенням середньорічної зарплати на одного працюючого на 34%). Відносне ж відхилення склало 56 чол. Ці зміни спричинили також і зміну продуктивності праці, при чому у гіршу сторону. Так, виробіток в діючих цінах на одного працюючого збільшився на 57,52 тис. грн./чол.. або на 175%, а в зіставленому вигляді спостерігаємо зменшення на 176,74 ц/чол. або на 13%.

Також за рахунок зміни виробітку на одного працюючого вдалося збільшити обсяг товарної продукції на 1840,64 тис. грн. Проте негативний вплив мало зниження чисельності працюючих, що спричинило зниження обсягу товарної продукції на 428,48 тис. грн.

Проаналізуємо вплив величини оборотних коштів і швидкості їх обороту на обсяг товарної продукції

Таблиця 2.6 – Аналіз впливу використання оборотних коштів на товарну продукціюПоказники

Попередній період

Звітний період

Зміни (+;-;)

1. Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах, тис. грн.

1483,4

2895,3

+1411,9

2. Середньорічні залишки нормованих оборотних коштів, тис. грн.

828,05

850,35

+22,3

3. Кількість обертів оборотних коштів

1,79

3,4

+1,61

4. Тривалість 1 оберту, днів

201

106

-95

5. Вплив факторів на обсяг продукції:

Розміри оборотних коштів;

Кількість обертів


VСоб=Соб*nб=22,3*1,79=39,917

Vn =n* Собзв=1,61*850,35=1639,06

Загальне відхилення: V=VСоб+Vn=39,917+1639,06=1408,98

Перевірка: V= Vзв- Vб=2895,3-1483,4=1411,9

Висновок: в 2005р. обсяг товарної продукції збільшився на 1411,9 тис. грн. або на 95%. Ці зміни відбулися як за рахунок збільшення вартості середньорічних залишків нормованих оборотних коштів, так і за рахунок збільшення кількості їх обертів. Вирішальний вплив на збільшення обсягу товарної продукції мало збільшення кількості обертів оборотних коштів на 90%, що дозволило збільшити обсяг товарної продукції на 1396,06 тис. грн.

Визначимо вплив на обсяг товарної продукції чисельності, фондоозброєності, фондовіддачі.


Таблиця 2.7 – Аналіз товарного випуску

Фактори

Попередній період

Звітний період

Розрахунок коригуючого значення

Величина впливу

фактора


1. Чисельність, чол.

45

32

VЧзв*Foб*б-Vб=32*207,18*

0,159-1483,4=-429,27-429,27

2. Фондоозброєність, грн./грн.

Fo=Сосн

VFo= Чзв*Foзв*б- Чзв*Foб*б=32*275,15*0,159-32*207,18*0,159=345,83

345,83

3.Фондовіддача (реальна), грн./грн.

0,159

0,329

V= Vзв- Чзв*Foзв*б=2895,3-32*275,15*0,159=1495,34

1495,34

Загальне відхилення: VЧ+VFo+V=-429,27+345,83+1495,34=1411,9

Перевірка: V= Vзв- Vб=2895,3-1483,4=1411,9Висновок: у 2005р. порівняно з 2004р. обсяг товарної продукції зріс на 1411,9 тис. грн. або на 95%. Це дуже вагомий ріст обсягів виробництва, тому проаналізуємо як вплинули на обсяг товарної продукції чисельність працівників, фондоозброєність та фондовіддача.

Отже, за рахунок зменшення чисельності робітників на 13 чол. або на 29% обсяг товарної продукції зменшився на 429,27 тис. грн. Проаналізувавши зміни фондоозброєності, встановили, що даний показник збільшився за цей проміжок часу на 33%, тобто за рахунок збільшення рівня механізації виробництва (що був зумовлений операційною орендою найсучаснішого обладнання на суму 2252,4 тис. грн.) обсяг товарної продукції збільшився на 345,83 тис. грн. Оскільки, фондовіддача зросла, то можна говорити про підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на 107%, що зумовило зростання обсягу товарної продукції на 1495,34 тис. грн. Отже, можна зробити висновок, що позитивні зміни таких показників як фондовіддача та фондоозброєність дозволили збільшити обсяг товарної продукції у звітному році порівняно з базовим. Проте підприємству необхідно звернути увагу на рівень плинності кадрів, який значно знизився в звітному періоді.
Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 91.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка