Аналіз результативності управління освітнім процесом у школіСторінка2/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5

Основні напрямки роботи:

- організовано наставництво;

- організовано роботу школи молодого учителя;

- забезпечено відвідування міської школи молодого учителя;

- надано методичні рекомендації, проведено індивідуальні консультації;

- забезпечено педагогічним навантаженням (за згодою учителів).


Атестація педагогічних працівників

Атестацію педпрацівників в закладі було проведено з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу та згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників закладів освіти, з чітким дотримуванням термінів та порядком її проведення.

На початку навчального року оформлено стенд «Атестація педагогічних працівників», який максимально відображав нормативні документи, перспективні плани проходження курсової підготовки, накази,інформацію про хід атестації та її результати.

Членами атестаційної комісії було затверджено графік проведення атестації педагогічних працівників школи та графік відкритих уроків. Минулого навчального року атестації підлягало 18 різних кваліфікаційних категорій педпрацівників: атестаційною комісією І рівня атестовано 5 педпрацівників, атестаційною комісією ІІ рівня -13 педагогічних працівників:


Результати атестації

Кваліфікаційна категорія

Присвоєння

Підтвердження

Спеціаліст вищої категорії

4

9

Спеціаліст І категорії

-

2

Спеціаліст ІІ категорії

2

-

9 тарифний розгляд

-

1

Усього

6

12

Відкритість і гласність перебігу атестації у навчальному закладі сприяла створенню товариських стосунків у педагогічному колективі та стала потужним мотивом фахового й особистісного зростання кожно­го педагога . Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що проходив атестацію. Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що проходив атестацію.Так, рівень педмайстерності вчителів з вищою категорією збільшився, це більша половина педагогічного колективу (55%), але й збільшилася кількість вчителів з категорією «спеціаліст» за рахунок молодих спеціалістів.


Підвищення професійного рівня вчителів

У 2015/2016 навчальному році проходження курсів підвищення професійного рівня педпрацівників здійснювалося з метою підвищення методичного та самоосвітнього рівня вчителів, спрямування їх діяльності на вдосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічних наук та нових інформаційних технологій, забезпечення психологічної та методичної готовності вчителя на особистісно зорієнтовану освіту. Проходження курсів підвищення професійного рівня педпрацівників проходила у відповідності до перспективного та поточного планування за графіком Харківської академії неперервної освіти. Вчителів заздалегідь було проінформовано про нову форму проходження курсів на кредитно-модульну систему навчання, засновану на професійній компетентності

20152016 навчального року 17 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації з таких напрямів: заступник директора з навчальної роботи-1, фізична культура-2, початкові класи – 2, математика - 2, англійська мова-1, географія-1,основи здоров’я- 3, історія-1, фізична культура-1, фізика- 1, зарубіжна література -1, хімія-1.
Підвищення професійного рівня вчителів

Навчальний рік

Усього педагогів

Курси КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Інші курси

Усього підвищили

професійний рівень2011/2012

14

12

2

14

2012/2013

10

10

-

10

2013/2014

7

7

0

7

2014/2015

14

14

0

14

2015/2016

17

17

0

17

Вчителі в період підвищення кваліфікації працювали за таким алгоритмом:

- відвідували лекції при ХАНО;

- у міжкурсовий період в режимі он-лайн ретельно опрацьовували питання інноваційної методики та педагогіки, нормативно-правову базу загальноосвітньої школи та вимоги до сучасного вчителя, навчально-методичне забезпечення з предмета, застосування інформаційно-комунікаційних технологій;

- отримували консультативну допомогу з навчально-методичних та психолого-педагогчних питань методики у заступника директора з навчальної роботи та членів методичної ради;

- по закінченню курсів підвищення кваліфікації педагоги звітували про набуті знання на засіданні методичної ради та предметних методичних об’єднаннях
Методична робота з педагогічними кадрами

Методичну роботу протягом 2015/2016 навчального року було організовано у відповідності до наказу по школі від 01.09.2015 №222-О, згідно з річним планом роботи школи та було підпорядковано реалізації загальношкільної проблеми «Формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учнів на засадах особистісно-зорієнтованого та діяльнісного підходів», основної методичної проблеми «Розвиток особистісного творчого потенціалу, акмеологічної культури та професійної компетентності вчителя як висхідний вектор формування освітнього середовища».

Першочерговим завданням для школи була і є реалізація вимог Державного стандарту початкової та загальної середньої освіти. Для забезпечення відповідності загальнорічної кількості годин, гранично допустимого навантаження учнів та погодинне співвідношення між освітніми галузями було складено робочий навчальний план, який містив інваріантну та варіативну складову змісту початкової та загальної середньої освіти. Зміст інваріантної складової подано через 7 освітніх галузей «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Математика», «Природознавство», «Технології», «Здоров’я та фізична культура». Варіативна складова навчального плану розроблялась з урахуванням потреб учнів та з метою розвитку їхніх здібностей. Певну частину годин використано для проведення додаткових індивідуальних занять з навчальних предметів навчального плану

Протягом навчального року активно працювала педагогічна рада, творчі та динамічні групи, школа молодого учителя.

При організації методичної роботи у закладі намагалися дотримуватися головних принципів: оперативність і мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм, практична спрямованість педагогічних, методологічних, культурних знань і моральних цінностей.

Пріоритетними напрямами методичної роботи були:

- підвищення методологічної, інформаційної, акмеологічної та загальної культури педагогічних працівників;

- методична підготовка вчителів за інноваційними технологіями, здійснення дослідно-експериментальної роботи, моніторингу якості освіти;

- надання практичної, науково-методичної допомоги вчителям;

- проведення атестації педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

- вивчення й узагальнення ефективного педагогічного досвіду учителів школи.
Методична робота протягом 2015/2016 навчального року була направлена на виконання таких завдань:


 • формування та розвиток акмеологічної культури педагогів школи;

 • підвищення продуктивності діяльності всіх структур науково-методичної роботи в школі;

 • удосконалення педагогічної майстерності вчителів;

 • розвиток науково-дослідної роботи;

 • організація роботи школи удосконалення педмайстерності;

 • удосконалення системи пошуку та розвитку здібних та обдарованих учнів ;

 • упровадження системи моніторингу;

 • вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду;

 • підготовку публікацій, методичних рекомендацій.

Повний аналіз методичної роботи викладено в підсумковому наказі від 27.05.2016 № 94-О

«Про підсумки методичної роботи», де зазначено, що в центрі уваги методичної служби знаходились питання класно-узагальнюючого контролю 1,4,5,9,10,11-х класів; стану викладання навчальних предметів: української мови та літератури, математики, фізичної культури, захисту Вітчизни, інформатики, економіки, хімії; моніторингу якості знань учнів; створення умов для самореалізації та співпраці учнів та учителів на уроці, використання інноваційних методик для досягнення результатів у навчанні. Ці питання протягом року обговорювались на засіданні методичних об’єднань, на методичних радах, нарадах за участю директора та його заступників.

Значна увага приділялась підготовці засідання педагогічних рад, які мали характер пролонгованих. Учителі в плані самоосвіти

- вивчали науково-методичну літературу по запропонованим питанням: • «Інтеграція навчальної, науково-методичної та психолого-педагогічної діяльності педагогів для подолання тенденції зниження пізнавального інтересу до навчання в учнів школи ІІ ступеня» (жовтень, 2015),

 • «Моніторинг траєкторій розвитку професійної компетентності педагога як умова сучасного якісно зорієнтованого освітнього середовища » (лютий, 2016),

-обговорювали їх на засіданнях методичних об’єднань,

-брали участь у Педагогічному науковому симпозіумі,

- Фестивалі педмайстерності «Панорама творчих уроків», переважну більшість яких було проведено на високому методичному рівні. Все це дало можливість учителям ретельно підготуватися до обговорення актуальних питань, на практиці перевірити доцільність новітніх досягнень педагогічної науки та ефективного педагогічного досвіду в галузі запропонованих питань.
Робота зі здібними та обдарованими учнями

Одним із основних принципів роботи школи є виявлення та підтримка в процесі навчання учнівської обдарованості. У школі створено відповідні умови для розвитку інтелектуальної та творчої обдарованості учнів. Роботу спрямовано на виконання комплексної міської програм «Обдарована молодь».

Щороку поповнюється шкільний інформаційно-аналітичний банк «Обдарована молодь». 2015/2016 навчального року він нараховує 80 учнів,із них:


 • академічна (інтелектуальна) обдарованость–33учнів;

 • творча обдарованость –20 учнів;

 • спортивна обдарованість- 37учнів

Відповідно до плану роботи школи було проведено предметні Тижні української мови та літератури, математики, хімії, інформатики, економіки, в яких брала участь значна кількість учнів, що сприяло формуванню стійкого пізнавального інтересу до навчальних предметів. Традиційно проводилися: Декада українських національних традицій, Шевченківські дні, Шкільний науковий симпозіум, Тиждень фізичної культури і здоров’я.
Певним показником плідної роботи вчителів та учнів, підвищення якості навчального процесу, розвитку інтелектуального потенціалу учнів є результати І, ІІ, ІІІ туру предметних олімпіад

Призові загальнокомандні місця учні школи посіли з навчальних предметів:

І м.- інформатика, інформаційні технології,основ правознавства, астрономії, трудовому навчанню,

ІІ м. –історія, англійська мова,українська мова та література, біологія, економіка, хімія, екологія ;ІІІ м. –географія, російська мова.
У загальному рейтингу за результатами ІІ етапу предметних олімпіад серед ЗНЗ міста учні нашої школи посіли ІІ місце

За підсумками ІІІ етапу предметних олімпіад маємо 5 призових місць: учні Шпак Є.(11-А), Гармаш Максим (9-В) - посіли ІІІ місце в олімпіаді з інформаційних технологій; учні Григоров А. (11-Б), Шпак Є.(11-А) - посіли ІІІ місце в олімпіаді з інформатики, Бикова М. (11-Б) – посіла ІІІ місце в олімпіаді з іноземної мови.

Показники призових місць дещо покращилися,у минулому році було тільки 2 призових місця.
Слід відмітити достатньо високу результативність участі учнів у предметних конкурсах і турнірах:

Назва конкурсу

Учень,результативність

Учитель

1.

Літературний конкурс, присвяченого подіям Чорнобильської катастрофи

Несмеянова Т.- переможець

Дєєва О.Ю.

2

Конкурс ораторського мистецтва

Несмеянова Т.- лауреат

Дєєва О.Ю

3

Конкурс віршів про школу

Доценко Я.- І місце

Обушко С.Я.

4

Конкурс знавців української мови ім.Т.Шевченка

Несмеянова Т.- І місце

Бондарєва С.- ІІ місце

Лобас Л.-ІІІ м.(міський етап)


Дєєва О.Ю.

Бондарєва О.І.5.

Конкурс «Напиши листа захиснику Батьківщини»

Бездітко М.-І місце

Дєєва О.Ю

6.

Обласна краєзнавча експедиція «Моя Батьківщина Україна»

Сизонова А.(6-Б), Альбоща К. (6-Б), Жак Дар’я(6-Б),Тітова С. (6-А). Подкопаєва Ю. (6-Б) і Нєсмєянова Т. (11-Б)- лауреати

Дєєва О.Ю.

7

ІІ етап програми обміну «FLEX» -Овередний В. (9-Г), Дубок К.(11-Б)-

-Овередний В. (9-Г), Дубок К.(11-Б)

Федяй Л.І., Ланевська Л.П.

8

Конкурс знавців української мови «Грамотій» при ХДУ м.. В.Каразіна

Дубок К.(11-Б), Бикова М.(11-Б), Ільвес П.(11-Б).- переможці

Дєєва О.Ю.,

10

Всеукраїнський інтерактивний конкурс з інформатики»Бобер»

Відмінний результат -1учень: Григоров А. (9-Б кл.)

Добрий результат -2 учні: Котельніков І. (8-В), Мішенін Д.( 8-В).Погребняк О.І.

11

Міжнародний інтерактивний конкурс з математики «Кенгуру»

89 переможців
12

Всеукраїнський інтелектуальний конкурс з англійської мови «Грінвіч»

10 учнів- золотий сертифікат, 10- срібний сертифікат, 6- бронзовий
13

Турнір з математики

І
14

Турнір з хімії

І
15

Турнір з біології

ІІ
16

Турнір з фізики

І
17

Турнір з інформатики

І
18

Обласний конкурс малюнків «Енерго-фестиваль – 2015»


Гончаров Г.- ІІ місце, Приліпська О.-ІІІ м., Чугунова О.- ІІІм., Вандик О. –ІІІ м., Куриленко Д.-ІІІ м., Кашуба О.- спец. приз

Коньшина Т.М.

19

Конкурс дитячого малюнку «Великодня радість»

Гончаров Г.- І місце, Вороніна В.- ІІ місце

Коньшина Т.М

20

Конкурс «Юний дослідник»

Коньшина Н., -І місце, Кузніцова А., Циба В. – І місце

Ківшарь В.М.

21

Конкурс-захист економічних бізнес-проектів

Друшляк В.-ІІІ місце

Погребняк О.І.

22

Екологічний проект «Збережемо природу міста Куп’янська»

Сизонов І. -ІІ місце

Ківшарь В.М.
Всього

І м.- 22, ІІ м.-8 , ІІІ м.- 7У 2015/2016 навчальному році продовжило працювати Шкільне наукове товариство «Ерудит», до складу якого входить 45 учнів. Члени ШНТ у співпраці з учителями - предметниками протягом року працювали над науково-дослідницькими роботами, захист яких відбувся на секційних засіданнях наукового симпозіуму. П’ять учнів - членів ШНТ взяли участь у І міській шкільній науковій конференції «Відкриття».

У 2015/2016 навчальному році продовжила роботу творча лабораторія по вивченню та впровадженню інноваційних педтехнологій: «Розвиток дивергентного мислення та пам’яті молодших школярів за методикою ейдетики та ТРВЗ-педагогіки», «Елементи технології розвивального навчання». В апробації даних експериментальних методик беруть участь учителі: Жовтоног Л.В.- вчитель початкових класів, Сасса Н.М.- вчитель історії, Блохіна Л.Б.- вчитель початкових класів, Лисенко О.А.- вчитель початкових класів, Дєєва О.Ю.- вчитель української мови та літератури, Кудрявцева В.О.- вчитель математики. Протягом впровадження даних методик учителі вносили корективи та доповнення в навчальні програми з математики, письма, читання, української мови, історії, розробляли рекомендації батькам та учням з питань організації виконання домашніх завдань, проводили моніторинг навчальних досягнень учнів, звітували про хід експерименту на засіданні методичного об’єднання, методичної ради, провели відкриті уроки для своїх колег.


На базі школи у 2015/2016 навчальному році було проведено на високому рівні міські інтернет-семінари методичного об’єднання вчителів російської мови та зарубіжної літератури «Сучасні технології навчання: досягнення, досвід, практика».

У цьому навчальному році педагоги школи продовжили працювати з питань координації науково-методичної діяльності із вищими навчальними закладами. Директор школи Гонта В.О. брала участь у ХХІІ регіональній науково-практичній конференції вчителів СЕПШ ХГУ «НУА» Педагогіка успішності».

Протягом року вчителі працювали над підвищенням науково-методичного рівня сучасного уроку. Із 213 відвіданих адміністрацією школи уроків – 170 проведено на високому рівні, 33 – на належному, 10 – на низькому рівнях.

Відвідані адміністрацією школи уроки та їх аналіз дають можливість зробити висновок, що педагогічний колектив школи має достатній рівень професійної майстерності, вчителі прагнуть вивчати та впроваджувати в практику роботи інноваційні педтехнології та ефективний педагогічний досвід.За підсумками участі вчителів у науково-методичній роботі протягом 2015/2016 навчального року було проведено порівняльний моніторинг та зроблено наступні висновки: вчителі філологічного методичного об’єднання, англійської мови, інформатики, художньо-естетичного циклу виявили активну участь та досягли максимальних результатів у предметних олімпіадах, учнівських позаурочних конкурсах, проведенні семінарів, публікації власних науково-методичних розробок тощо. Вчителі математики, хімії, фізики історії, географії, трудового навчання недостатньо активізували роботу по підвищенню самоосвітнього рівня.
Каталог: files -> docs -> 2016
2016 -> Методичні рекомендації щодо проведення акції «Молодь за здоровий спосіб життя»
2016 -> План роботи відділу освіти куп’янської районної державної адміністрації на 2016 рік схвалено
2016 -> Звіт директора щодо роботи Кругляківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області за минулий 2015-2016 навчальний рік та завдання на новий 2016-2017 навчальний рік
2016 -> План роботи петрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Куп ’ янської районної ради
2016 -> Постанова верховної Ради України Про
2016 -> Програма день економіки «україна баварія»
2016 -> Про проведення в районі щорічної акції "16 днів проти насильства"
2016 -> Законів України «Про освіту»
2016 -> Урок № Тема уроку Сприйняття та інтерпретація творів музичного мистецтва
2016 -> Урок Дата Тема: Бюджет сім’ї


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка