Аналіз роботи новоселівського нвк за 2014/2015 навчальний рік та завдання на 2015/2016 навчальний рікСторінка14/16
Дата конвертації11.09.2018
Розмір4.35 Mb.
#49633
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Цілеспрямована робота з обдарованими учнями сприяє розвитку інтелектуальної, самостійної, творчої особистості, створює умови для їх самореалізації та розвитку творчих здібностей учнів навчального закладу.

Аналіз здійснення

контрольно-аналітичної діяльності адміністрації
Планування роботи Новоселівського НВК здійснюється на основі нормативно-правової бази в галузі освіти, спрямоване на забезпечення функціонування та розвиток навчального закладу.

У Новоселівському НВК є в наявності перспективне планування: план-графік контролю за основними напрямами діяльності закладу, графік вивчення стану викладання навчальних предметів, план атестації педагогічних працівників, графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 5 років.

Робочий навчальний план на 2014/2015 навчальний рік затверджений в установленому порядку; раціонально використовується інваріантна та варіативна складові, враховуються освітні запити школярів, витримується гранично допустиме навантаження учнів.

Структура річного плану роботи Новоселівського НВК на 2014/2015 навчальний рік відповідає положенням Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами). Плануються конкретні заходи з визначенням термінів, відповідальних та форми контролю. У першому розділі плану наведено аналіз роботи закладу за 2014/2015 навчальний рік за такими напрямами: стан і розвиток мережі закладу; роботи щодо підготовки дітей 5-річного віку до навчання, щодо виконання ст. 53 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), кадрове забезпечення, аналіз виховної роботи, правової просвіти, запобігання злочинності, правопорушенням, бездоглядності, щодо забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, створення умов для забезпечення психічного, фізичного здоров’я учнів, аналіз роботи по виконанню Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», щодо соціального захисту учнів, виконанням методичних рекомендацій «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів у загальноосвітньому навчальному закладі», аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами, роботи НВК щодо реалізації програми «Обдарована молодь», аналіз навчальних досягнень учнів, здійснення контрольно-аналітичної діяльності адміністрації, результатів здійснення моніторингових досліджень навчальних процесів, роботи з охорони праці, щодо виконання статті 10 Конституції України, Закону України «Про засади державної мовної політики» (зі змінами), аналіз роботи бібліотеки, стан щодо комп’ютеризації та інформатизації навчального та управлінського процесів, фінансово-господарська діяльність, висновки та основні завдання на2015/2016 навчальний рік. У педагогічному аналізі, що являє собою діагностично-прогностичну модель колективної діяльності за розділами представлено кінцеві результати роботи навчального закладу за минулий навчальний рік: набір статистичних даних, певних фактів, які супроводжуються аналітичним коментарем із посиланням порівняльного характеру на наявні та зафіксовані попередні результати роботи з конкретного питання.

На підставі аналізу відокремлено проблеми за напрямами роботи та поставлено завдання на 2015/2016 навчальний рік. У річному плані чітко сформульовані дії та визначено відповідальних за їх виконання.

На підставі річного плану роботи розроблено помісячний план роботи закладу за всіма напрямами, проводиться особисте щотижневе планування роботи директором та заступниками директора. На початок навчального року щорічно видається наказ про розподіл функціональних обов’язків адміністрації. Педагогічний колектив навчального закладу бере участь у складанні річного плану роботи Новоселівського НВК. Наказом по НВК створюється робоча група по складанню проекту річного плану. Пропозиції щодо планування роботи на наступний навчальний рік надають керівники методичних об’єднань. Бібліотекарє складає свій розділ плану особисто.

Календарне планування вчителів погоджено заступниками директора з навчально-виховної роботи.

Затверджено режим роботи навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, графіки чергування адміністрації, вчителів, класів.

Отже, у Новоселівському НВК склалася система планування, яка відповідає гнучкому управлінню, вимогам сьогодення щодо організації життєдіяльності загальноосвітнього навчального закладу.

Ефективність управлінських рішень

Ефективність управлінських рішень у Новоселівському НВК забезпечується усвідомленням кожного члену колективу ефективності як категорії, що прямо пов’язана з характеристикою продуктивності, яка передбачає виявлення різниці між спроектованим у рішенні результатом та реально отриманим продуктом-результатом. Його оптимальне досягнення зумовлюється випереджувальним дотриманням вимог до технології прийняття управлінського рішення з боку директора та вмотивованістю підлеглих щодо до безумовного виконання прийнятої керівником ЗНЗ альтернативи.

Усі рішення у Новоселівському НВК мають функціональний характер, тобто є завжди актуальними, враховують можливі наслідки для підлеглих загалом і для окремо взятих осіб і приймаються з дотриманням певних вимог: відповідність законам і нормам; наукова обґрунтованість, цілеспрямованість, своєчасність, комплексність, альтернативність, реальність, адресність, чіткість формулювань, орієнтація на кінцевий результат.

Провідні форми рішень – це вказівки, накази (усні, письмові, установчі, аналітико-узагальнювальні). У річному плані роботи НВК по кожному місяцю розроблена циклограма основних наказів на навчальний рік. Циклограма допомагає заступникам директора, відповідальним за розробку проектів наказів дотримуватися своєчасності їх складання та передачі керівникові. Адміністрація НВК стежить за дотриманням вимог щодо оформлення ділової документації, зв’язком між аналітичною частиною та розпорядчою, своєчасно готує аналітичні матеріали внутрішкільного контролю, виявляє позитивні й негативні тенденції в напрямах діяльності закладу, приймає конкретні рішення для усунення недоліків, підтримки позитивних явищ. Управлінські рішення своєчасно доводяться до колективу виконавців, здійснюється контроль за виконанням рішень. Контроль за виконанням наказів покладається на директора Новоселівського НВК та його заступників. До кожної наради він готує інформацію про стан виконання вказівок, наказів. За результатами інформацій, залежно від реальної картини справ, приймаються нові рішення, включаються механізми заохочення або покарання виконавців.Управління навчальним закладом

Стиль управління в НВК базується на визнанні гідності кожного члена колективу, партнерства, діалогу з ним; передбачає співуправління, співдіяльність, співтворчість, співчуття, спів розуміння.

Заступники директора з навчально-виховної Александровою Т.М. та виховної роботи Науменко О.Ф. в структурі управління закладом виконують функції лінійних менеджерів, за ними закріплено певні напрями роботи, виходячи з їх особистісно-професійних характеристик, ступеня досвідченості, враховуючи рівень мотивації, особистісно-соціальні якості.

І директор, і його заступники дотримуються таких принципів у своїй діяльності: • повага і довіра до персоналу, учнів, батьків;

 • цілісний погляд на людину з акцентом на її унікальність і неповторність;

 • соціальна справедливість;

 • індивідуальний підхід, мотивація та стимулювання;

 • співробітництво, партнерство, співуправління, колегіальність.

Якість внутрішкільного контролю
Якість внутрішньошкільного контролю забезпечується низкою відповідних заходів та є невід’ємною частиною оцінки якості загального управління Новоселівським НВК. Використання контролю в загальному управлінському циклі створює необхідну базу для розробки оптимальних управлінських рішень, які забезпечують належну результативність навчально-виховного процесу. Безпосередньо контролю передує чітке , продумане планування, визначення мети, доведення її до педагогів у вигляді завдань із метою сприйняття та усвідомлення ними шляхів та засобів їх виконання. Аналіз результатів дає змогу своєчасно встановити причинно-наслідкові зв’язки, виявити прогалини, помилки та причини, що їх породжують.

Метою управлінсько-педагогічного контролю в навчальному закладі є забезпечення чіткого функціонування освітньої системи та створення умов для її розвитку, підтримка творчого розвитку кожного учня і кожного вчителя. Саме виходячи з мети, контрольно-аналітична діяльність адміністрації НВК та інших внутрішкільних систем, яким делеговано частину контрольно-аналітичних функцій, розподілена на два блоки: функціональний та педагогічний моніторинг. Контрольу НВК вирізняється тим, що є багатоцільовим, тобто спрямованим на перевірку різних аспектів діяльності НЗ (навчально-виховна, методична, зміцнення навчально-матеріальної бази, дотримання санітарно-гієнічних вимог та охорони праці тощо); багатогранним: використовуються різноманітні форми та методи контролю (фронтальний, тематичний, персональний, оглядовий, класно-узагальнювальний); багатоступневим: контроль одного об’єкта директором, заступниками, керівниками МО та ін.

Кожний із заступників директора контролює та веде своє коло функціональних питань, деякі питання контролюються щоденно, чітке виконання нормативних вимог усіма учасниками навчально-виховного процесу є умовою вирішення більш складних проблем розвитку навчального закладу.

В обов’язках кожного із заступників директора є питання, які потребують «гнучкого» управління, це питання розвитку навчального закладу, впровадження інновацій, методичного зростання вчителя, тобто педагогічного контролю. Педагогічний контроль є гнучким, мотиваційним. Такий контроль є системною діагностикою педагогічної діяльності з метою підвищення успішності педагога.

Система педагогічного контролю чітко розроблена у річному плані роботи Новоселівського НВК. Він складає єдине ціле з методичною роботою, питаннями, що порушуються на педрадах.

Щодо обліку результатів контролю, то вони зберігаються в номенклатурних справах відповідного призначення, узагальнюються довідками, аналізуються, обговорюються вчителями, розглядаються на педагогічних радах, нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань.

Згідно з наказом по Новоселівському НВК від 04.01.2015 №1 «Про затвердження номенклатури справ» основними з них є: персональні книги наслідків внутрішкільного контролю директора, заступників із навчально-виховної та виховної роботи.

Крім того, існує журнал реєстрації вхідної документації та журнал телефонограм. У них ведеться облік і реєстрація поточних документів з відміткою про виконання.

Зазвичай результати планового контролю в кінцевому варіанті мають форму аналітичної частини відповідного наказу за підсумками. У його розпорядницькій частині формулюються управлінські рішення щодо подальшої роботи з означеного аспекту.

Адміністрацією НВК у 2014/2015 навчальному році проведено перевірку ведення ділової документації в Новоселівському НВК, здійснено перевірки стану вивчення викладання предметів: природознавства, географії, художньої культури, каліграфії, захисту Вітчизни. Перевірено рівень адаптації 6-річних дітей до навчання в школі І ступеня, адаптації учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеня, здійснено персональний контроль системи роботи вчителів, які атестуються, вивчено виконання навчальних програм, указів Президента, законів України.

Згідно з річним планом роботи НВК здійснена перевірка календарних планів учителів закладу. Під час перевірки порушень не виявлено. Всі календарні плани складені відповідно до навчальних програм, затверджені заступником директора з навчально-виховної роботи з 02 по 10 вересня 2014 року.

Згідно з річним планом роботи НВК у грудні 2014 та січні 2015 року здійснена перевірка ведення особових справ учнів 1-11 класів.

Перевіркою встановлено, що особові справи ведуться охайно, згідно з вказівками щодо ведення документації. Особові справи учнів 1-11 класів мають номер, що відповідає номеру в алфавітній книзі запису учнів. Відомості про учня ( заява батьків, копія свідоцтва про народження, довідка про стан здоров`я) зберігаються в конверті на третій сторінці обкладинки власне особової справи. В особових справах учнів 5 класу наявні заяви батьків щодо обрання другої мови навчання – російської.

Згідно з річним планом роботи НВК, у рамках внутрішкільного контролю у жовтні 2014, квітні 2015 року була здійснена перевірка ведення вчителями поурочних планів. 

На час перевірки у всіх учителів поурочні плани були в наявності. Але є деякі недоліки.Учитель трудового навчання Котенко Н.В. не дотримується вимог щодо ведення ділової документації (набирає текст плану різними шрифтами). Учитель початкових класів Абрамович Л.В., учитель англійської мови Голованова Л.В., учитель української мови Білоброва Т.І. не зафісували в поурочних планах дати проведення уроків, хоча теми занять відповідають календарному плануванню.З вище зазначеними вчителями проведені індивідуальні бесіди, вказані недоліки.

Аналіз результатів здійснення

моніторингових досліджень навчальних процесів
Об’єктами моніторингових досліджень у Новоселівському НВК у 2014/2015 навчальному році були: якість навчальних досягнень учнів із базових дисциплін, участь і результативність вихованців Новоселівського НВК у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах, спортивних змаганнях, професійне зростання педпрацівників. Відділом освіти Нововодолазької районної державної адміністрації було проведено моніторингове дослідження стану начально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничо-математичного циклу, моніторинг якості початкової освіти,моніторингове дослідження стану впровадження ІКТ, моніторинг рівня якості уроку хімії..Результати опитування (анкети учнів та вчителів, таблиці з узагальненими результатами) подані до відділу освіти.

Моніторингові дослідження спонукали до корекції роботи адміністрації та педагогічної діяльності, обґрунтування раціональних шляхів, підвищення ефективності й результативності роботи педагогічного й учнівського колективів, з обдарованими дітьми, виховного процесу, розробки індивідуальних програм підвищення педагогічної майстерності класних керівників, роботи ШМО тощо.

Запровадження моніторингу в управлінську діяльність навчального закладу відбувалося в такій послідовності:


 • визначення мети та об’єкта дослідження;

 • визначення критеріїв, на підставі яких буде здійснюватися визначення стану об’єкта;

 • збір інформації;

 • обробка даних;

 • систематизація;

 • аналіз інформаційних даних;

 • висновки щодо зіставлення отриманих результатів з еталонним значенням показників;

 • прийняття управлінських рішень;

 • розробка рекомендацій.

На останньому етапі моніторингових досліджень здійснювався аналіз та інтерпретація його результатів. Заключним етапом діяльності вищезазначених динамічних груп із моніторингу була підготовка рекомендацій щодо корекційної роботи, усунення негативних чинників та формування подальшої освітньої політики.

Результати моніторингових досліджень обговорювалися на засіданнях нарад при директору, заступнику директора, засіданнях ШМО.


Аналіз роботи з охорони праці
Робота педагогічного колективу Новоселівського НВК з охорони праці організована і проводиться згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782. Наказом по Новоселівському НВК визначені особи, які відповідають за організацію охорони праці в закладі, пожежну безпеку й електробезпеку, призначені відповідальні за безпеку життєдіяльності. На початок кожного навчального року оформлюються всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах, спортивній залі, спортивному та ігровому майданчиках, акт готовності Новоселівського НВК до нового навчального року. У Колективному договорі, правилах внутрішнього розпорядку, плані роботи НВК на поточний навчальний рік передбачено заходи з охорони праці. Посадові обов’язки працівників, інструкції з блоком питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності поновлюються й затверджуються наказами по навчальному закладу. Усі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності наявні. Ведеться журнал реєстрації нещасних випадків. Вступний інструктаж із питань охорони праці з прийнятими на роботу працівниками з обов’язковою реєстрацією в журналі відповідної форми під підпис проводиться згідно з Положенням про навчання з охорони праці. Первинні, повторні, цільові інструктажі проводяться вчасно. Журнали реєстрації вступного інструктажу та інструктажів (первинного, повторного, цільового, позапланового) з охорони праці на робочих місцях ведуться згідно з нормативами. Усі необхідні документи систематизовані, входять у номенклатуру справ, мають закріплений за собою код.

Значну увагу нововведенням у нормативно-інструктивній базі та внутрішньо шкільним механізмам дотримання вимог з охорони праці приділено на нараді при директорові, а також проведено спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці працівників Новоселівського НВК.

НВК забезпечений первинними засобами пожежогасіння. Один раз на рік проводиться технічний огляд вогнегасників спеціалізованою організацією. Учні, працівники закладу в установлені терміни проходять медичний огляд, всі працівники мають санітарні книжки. Адміністрація, сестра медична здійснюють постійний контроль за якістю їжі. Жодного випадку харчових отруєнь зафіксовано не було.

Випадків травматизму серед працівників закладу не зафіксовано. Серед учнів закладу було зафіксовано три види побутового травматизму: з учнем 7 класу Цвіркуном Денисом Володимировичем (класний керівник Маркіна Л.В.), з учнем 1-го класу Рибалкою Денисом Максимовичем (класний керівник Абрамович Л.В.), з учнем 6 класу Іськовим Олександром Сергійовичем.Розслідування нещасних випадків проводилося відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270.

Режим роботи НВК, розклад уроків відповідає санітарно-гігієнічним нормам і погоджені з районною санітарно-епідеміологічною станцією.

Педагогічним колективом, адміністрацією Новоселівського НВК проводиться постійна робота щодо дотримання правил охорони праці: створено куточки безпеки життєдіяльності; на всіх розетках змінної напруги є маркування; здійснено перевірку заземлення й опору ізоляції, технічного огляду електроустаткування до 1000 В; у коридорі шкільного та дошкільного підрозділу розміщено плани евакуації; пожежні виходи функціонують. При проведенні ремонтних робіт питання безпеки життєдіяльності та охорони праці є пріоритетними.


Аналіз роботи

щодо виконання статті 10 Конституції України,

Закону України «Про засади державної мовної політики» (зі змінами)
На виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про засади державної мовної політики» (зі змінами) у Новоселівському НВК:

- забезпечувалося ведення документації державною мовою відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах;

- проводилися тематичні уроки, Шевченківський тиждень, національні свята з метою вшанування історичної пам’яті, відзначення ювілейних дат;

- надавалася консультативна допомога вчителям-предметникам, у яких виникають труднощі в оволодінні українською мовою на уроках;

- забезпечувалася участь учнівзакладу у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови і літератури, районному турнірі «Юних журналістів», конкурсі ораторського мистецтва, Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»; «Патріот»;

- була організована робота бібліотеки щодо виховання в учнів любові до рідної мови, культури рідного народу, його звичаїв, традицій, оформлюються тематичні виставки до ювілейних дат.

Адміністрація Новоселівського НВК здійснювала контроль щодо дотримання виконання Закону України “Про засади державної мовної політики” (зі змінами). Перевіркою було встановлено, що в НВК поступово й неухильно ведеться робота по виконанню Закону України “Про засади державної мовної політики” (зі змінами), реалізації статті 10 Конституції України:


 • навчально-виховний процес здійснювався українською мовою; вивчення української та російської мов було обов’язковим; учнів;

 • державною мовою проводилися засідання педагогічних рад, збори колективу, виробничі наради, семінари;

 • діловодство і ведення документації, листування з державними, громадськими органами також здійснювалося українською мовою;

 • тексти оголошень і повідомлень виконувалося українською мовою.

Організація виконання мовного законодавства України Новоселівського НВК здійснювалося відповідно до нормативних документів із питань розвитку та впровадження державної мови.

Державна символіка була складовою оформлення всіх навчальних кабінетів, бібліотеки навчального закладу.

На засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях ШМО обговорювалися питання про стан виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» (зі змінами) та інших нормативних документів із питань розвитку та впровадження державної мови.

Рівень забезпечення україномовними підручниками, навчально-методичною літературою та періодичними виданнями навчального закладу становив 90%.

Виховна робота в НВК була спрямована на вивчення національної культури і мистецтва, фольклору, етнографії: класні керівники, вчителі-предметники проводять заходи до Дня української писемності та мови, предметні тижні, виховні заходи державною мовою.


Аналіз роботи шкільної бібліотеки 

Шкільна бібліотека - це скарбниця інформації в школі, фундамент освіти і самоосвіти. Головна функція її - зробити інформацію доступною. Своїми методами і засобами роботи вона допомагає здійснювати єдину для школи державну програму освіти і виховання дітей. Найголовніше завдання бібліотекаря – прищеплення учням любові до книги, вміння користуватися нею та швидко орієнтуватися в інформаційному просторі.

Усю роботу бібліотека проводить згідно річного плану, виходячи з основних документів про школу: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», державної національної програми «Освіта: Україна ХІХ століття», Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року, Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» та «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу».

Діяльність шкільної бібліотеки у 2014/2015 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.


Статистичні дані бібліотеки

Книговидача 2015 р. зменшилася порівняно з 2014 роком удвічі.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка