«Аналіз розподілу та використання прибутку банку»Сторінка3/19
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Саме дії такого фактора, як чиста процентна маржа, найбільше піддаються малі банки 4 групи. Високе значення розриву викликає більшу різницю між процентними доходами та процентними витратами (невисокі ставки за депозитними продуктами роблять їх менш привабливими для клієнтів). Кредити надаються у вигляді незначних одноразових позичок підприємствам малого та середнього бізнесу під високі проценти [24]. Великі банки більш орієнтовані на одержання комісійних доходів, що в свою чергу є більш стабільними за рахунок широкого кола клієнтів, та відповідно забезпечують стабільність доходів банку.

Прибуток залежить від численних і різноманітних факторів. Чим детальніше досліджується вплив факторів на величину результуючого показника, тим точніше і об’єктивніше результати аналізу та оцінки якості роботи банку. Звідси, вивчення та вимірювання впливу факторів є важливим методичним прийомом в аналізі банківської діяльності. Без глибокого і всебічного вивчення факторів не можна зробити обґрунтовані висновки про результати діяльності, обґрунтувати плани й управлінські рішення.

1.3. Організаційно-інформаційне забезпечення аналізу розподілу та використання прибутку банку

Інформаційне забезпечення аналізу прибутку визначається виходячи із завдань, які підлягають вирішенню. За своїм складом інформаційна база аналізу прибутку може не відрізнятися від інформаційної бази аналізу доходів та витрат банку. Вона включає правову, планову та фактографічну інформацію. До аналізу прибутку обов’язково залучається інформація, отримана в результаті дослідження доходів і витрат банку.

Для обчислення показників необхідна інформація, накопичена за період аналізу. На сьогодні для банківського сектору це є можливим, оскільки всі банки користуються автоматизованими системами із забезпечення операційного дня банківської установи й накопичують інформацію з моменту створення банку. Таким чином, гостре питання стосовно наявності необхідних даних для аналізу не постає [25].

Основними джерелами для здійснення аналізу прибутку банку є:

1. Нормативно-правова інформація:

Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України [26];

Інструкція «Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України» [5];

Правила бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України.[27].

2. Дані аналітичних та синтетичних рахунків бухгалтерського обліку. за об’єктами. фінансового обліку – прибутки та видатки банку у розрізі їх складових, фінансові результати. діяльності банківської установи та їх розподіл тощо.

3. Звітна. фінансова. інформація:

«Баланс» (форма №.1) – це звіт про фінансовий стан банку, що відображає його активи, пасиви та власний капітал у грошовому вираженні станом на певну дату;

«Звіт про фінансові результати» (форма №.2) – основний звіт, який характеризує фінансовий стан банківської установи та результати її діяльності;

«Звіт про рух грошових коштів» (форма №.3) – містить інформацію про джерела надходження кошти до банку, напрями та цілі їх витрачання, про те, як змінився залишок коштів за звітний період;

«Звіт про власний капітал» (форма №.4) – відображає зміни у розмірі та структурі капіталу банку;

«Примітки до річної фінансової звітності» (форма №.5) – містить додаткову аналітичну інформацію стосовно окремих статей звітності та облікової політики.

Аналіз перелічених джерел повинен бути комплексним, оскільки жодна із звітних форм окремо не може надати повну необхідну інформацію про банківську установу.

4. Дані статистичної звітності:

«Баланс» (щоденна);

«Оборотно-сальдовий баланс» (форма № 10, місячна) [19].

6.. Дані податкової звітності:

декларація про податок на прибуток;

декларація на доходи тощо.

5. Дані внутрішньої управлінської звітності. –. використовуються для організації комплексної. системи управління. керівниками структурних підрозділів. та. центрів. відповідальності [28].

Звітність банку – це основне джерело достовірної,повної та оперативної економічної інформації про діяльність банківської установи, яка повинна відповідати таким вимогам:

давати характеристику про обсяг банківських операцій, час їх виконання, ризики, пов’язаних з очікуванням доходів, витрат та прибутку;

надавати інформацію про склад та види ресурсів, що залучаються, їх розміщення, наявність резервів на покриття можливих втрат за кредитами,операціями з цінними паперами тощо.

Національний банк України встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, організовує створення та методологічно забезпечує систему банківської статистичної інформації, здійснює методологічне забезпечення з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю [29].

Практика свідчить, що для здійснення більш ефективного аналізу в банку доцільним є створення для цього спеціального підрозділу – фінансово- аналітичної служби. До повноважень фінансово-аналітичної служби банку належить збирання первинної інформації; фіксація інформації, яка надходить із зовнішнього середовища й із локальних баз даних (підрозділів) банківської установи, оброблення та систематизація інформації, аналізі і структурування отриманих даних, формування звітів [30].

Важливу. роль. при. аналізі. та. управлінні. діяльністю. комерційного банку відіграє фінансова структура, яку можна визначити як ієрархічну систему центрів відповідальності, згрупованих за бізнес-напрямками із закріпленими за ними функціями і повноваженнями.. Центр відповідальності представляють собою структурний підрозділ чи групу структурних підрозділів, у власному розпорядженні яких є необхідні ресурси для здійснення покладених на них функцій, реалізації своїх прав та обов’язків.

Слід зазначити, що в банківській установі виокремлюють такі центри відповідальності:.

центри витрат;

центри доходів;

центри прибутку та центри інвестицій [31].

Організація обліку за центрами відповідальності дозволяє реалізувати систему контролю за відхиленнями, суть якої зводиться до наступного: менеджерам вищих рівнів управління немає необхідності втручатися в організацію процесу на більш низьких рівнях доти, поки діяльність здійснюється в рамках запланованих значень показників. І лише тоді, коли на нижчих рівнях управління починаються складності, які проявляються у відхиленнях від норми, він повинен здійснити вплив на систему з метою нормалізації становища. Чим складніше організаційна структура і чим більше рівнів управління в ній, тим більше звітів з нижчих рівнів управління стікаються «наверх», викликаючи потребу у фільтрації інформації для передачі її на наступний рівень управління. Агрегована звітність в системі центрів відповідальності також відіграє роль сигнальної системи, що допомагає виявити проблемні ділянки в діяльності банку та вчасно прийняти регулюючі заходи..

Контроль за отриманням необхідного обсягу прибутку покладено на керівника центру..

Центри прибутку посідають головне місце у фінансовій структурі банківської установи..

До центрів прибутку банку науковці відносять наступні підрозділи:

управління по роботі з корпоративними клієнтами;

казначейство;

управління розрахунково-касовим обслуговуванням;

управління кредитуванням;

управління депозитних операцій;

відділ обслуговування пластикових карток;

управління валютних операцій;

відділ інкасації тощо [32].

Отже, виходячи з наведеного вище, можна зробити висновок, що головна мета управління банком – максимізація прибутку, тому фінансова звітність повинна правдиво відображати інформацію щодо банківської діяльності. Для правдивого відображення результатів діяльності банку необхідним є подання інформації у визначеній формі та за показниками, що забезпечують розкриття якісного стану фінансових звітів, оскільки ці дані необхідні для проведення аналізу формування, розподілу й використання прибутку, що полягає в пошуку резервів підвищення прибутковості.

Висновки за розділом 1

Ефективність роботи банку визначається його здатністю максимізувати прибуток при дотриманні необхідного рівня ризиків.

Потреба в максимізації прибутку від власної діяльності диктується необхідністю покриття всіх витрат банку (у тому числі збитків, пов’язаних з неповерненням банківських активів), формування дивідендів для виплати акціонерам, а також необхідністю створення внутрішньобанківського джерела зростання власного капіталу банку.

Прибуток – це виражений у грошовій формі дохід на вкладений капітал, плата за ризик ведення підприємницької діяльності, який розраховується як різниця між сукупним доходом та сукупними витратами в процесі здійснення банком своєї діяльності.

Ефективність тих чи інших управлінських рішень можна оцінити за допомогою обчислення фінансових показників, тому проведення аналізу розподілу й використання прибутку банку є одним із основних передумов якості та ефективності прийнятих управлінських рішень.

Вихідною базою аналізу є дані бухгалтерського обліку та звітності, аналітичний огляд яких повинен висвітлювати всі основні аспекти господарської діяльності банківської установи.

Кінцевий фінансовий результат діяльності банківської установи – чистий прибуток, який становить собою залишок доходу після сплати за всіма загальнобанківськими витратами, сплати податків та відрахувань у фонди.

Управління прибутком має на меті розкриття шляхів та резервів максимізації, що здійснюється за допомогою аналізу прибутку банківської установи. Для цього уповноваженими особами банку застосовуються різноманітні методики, використовуються дані фінансової та статистичної звітності чітко встановлених форм, досліджуються якісні показними діяльності банку.


РОЗДІЛ 2

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ БАНКУ

2.1. Удосконалення оцінки та аналізу прибутку комерційного банку

Прибуток є головним фактором стійкості та джерелом нарощування власного капіталу комерційного банку. Саме тому основне завдання будь-якої банківської установи полягає у отримання прибутку від своєї діяльності, підтримуючи при цьому оптимальне співвідношення між його величиною та ризиком отримання збитків. Специфіка банківської діяльності полягає у тому, що банки головним чино оперують не власними коштами, а залученим капіталом. Тому, ризику піддається саме даний вид капіталу.

Існують різні вітчизняні та зарубіжні методики оцінки фінансових результатів діяльності банку. Як правило,це сукупність численних способів аналізу абсолютних і відносних показників прибутку. Для одних методик основою аналізу виступає взаємозв’язок та взаємозалежність прибутку з показниками ліквідності банківської установи. Для других – це, перш за все, обґрунтування ефективності віддачі акціонерного капіталу банку. Для третіх – створення симетричної концепції управління прибутковістю банківської діяльності, що полягає в виявленні факторів створення та руйнування дохідних сторін комерційної установи [33].

Традиційні методи аналізу прибутку банку не враховуються такого впливового чинника банківської діяльності, як ризик, висвітлюючи головним чином лише аспект прибутковості комерційної установи. За допомогою розглянутих інструментів можна здійснити загальну оцінку ефективності банку, не враховуючи ефективність функціонування окремих бізнес-напрямків, підрозділів або продуктів банку.

Перед вченими було поставлено завдання розробити такий метод оцінки ефективності діяльності комерційного банку, що дозволяв би, з одного боку, максимально враховувати можливі ризики, а з іншого – максимізувати ефективність використання ресурсного потенціалу банку. Таким чином, з’явилася методологія RAROC (Risk-Adjusted Return On Capital – скоригована на ризик рентабельність капіталу) [3].

Розробка методології RAROC почалося наприкінці 1970-х років, за ініціативою групи в Bankers Trust (один з найбільших банків США ХХ.століття). Їх оригінальний інтерес полягав у тому, щоб виміряти ризик кредитного портфеля банку, а також величину власного капіталу, необхідного для обмеження ризику вкладників банку та інших дебіторів до заданої ймовірністю втрат. З тих пір, ряд інших великих банків є відкрили для себе розроблену методологію RAROC [34].

RAROC – це сукупність методологій, яка відкриває нові можливості для підтримки прийняття рішень та розробки ряду інформативних показників з оцінки економічного капіталу, а також розрахунком прибутку з економічного капіталу, з урахуванням ризиків на рівні цілого банку [35].

Головною метою застосування RAROC є оптимізація сукупного обсягу та структури капіталу банківської установи.

В основі застосування даного інструменту покладено принцип перевищення доходів від проведення операцій з більшим ризиком над доходами від операцій з меншим ризиком. Оцінка рентабельності бізнес-напрямку або підрозділу (операції, продукту або клієнта) і ціноутворення на їх продукти та послуги мають включати не лише прямі витрати, які враховують вартість кредитних ресурсів, непроцентні витрати та премії за ризик, а й вартість при цьому задіяного капіталу на покриття непередбачуваних витрат [3].

Американськими дослідниками було доведено, що застосування методу RAROC є можливим і для здійснення порівняння різних бізнес-напрямків банківської установи. Свідченням цього є зростання доданої біржової вартості акцій установи, що вказує на її зростання або зниження. За умови, коли додана біржова вартість акцій є рівною нулю, бізнес-напрямок не призводить ні до збільшення, ні до зменшення вартості акцій банку. Вартість акцій буде зростати за умови наявності позитивної доданої вартості за бізнес-напрямком і навпаки – знижуватися за від’ємного значення показника (рис.2.1) [3].


Рисунок 2.1 – Створення доданої біржової вартості за окремими напрямками діяльності банку


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка