«Аналіз розподілу та використання прибутку банку»Сторінка8/19
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.91 Mb.
#395
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Аналіз доходів банку (табл. Е.2) показав, що основної статтею надходжень протягом 2011 – 2013 рр. залишався процентний дохід, частка якого в загальних активах складає близько 90 %. Розмір процентних доходів за аналізований період мав тенденцію до зростання, що пояснюється нарощуванням банку кредитного портфелю, але при цьому ріст процентних витрат випереджав ріст процентних доходів (61 % проти 102 %).

Зростання обсягу комісійних доходів перш за все пояснюється розширенням філійної мережі. Зокрема, починаючи з 2011 р. даний показник збільшився майже вдвічі (приріст в 97,9 %).

Необхідно відмітити, що у 2012 році для фінансового результату банку характерним є різке зростання статті «прибуток від переоцінки інших фінансових інструментів» (більш ніж в 3 рази), що пояснюється розширення операцій зі строковими контрактами-своп.

Загалом, сукупний дохід ПАТ «Імексбанк» з 2011 по 2013 р. зріс на 62,26 %, та за результатом 2013 року склав 1 813 млн.грн.

Оцінити фінансовий результат діяльності банку також можна шляхом розрахунку коефіцієнтів ефективності діяльності (табл. Е.4). Зокрема, на основі проведених розрахунків можна зробити такі висновки:

1) загальний рівень рентабельності є нижчим за оптимальні значення для комерційних банків (8 – 20 %), і станом на останню дату даний показник склав 0,0122 грн. прибутку на 1 одиницю доходів;

2) коефіцієнт дієздатності банку показав, що результат діяльності є дуже низьким та не забезпечує отримання оптимальних 20 % прибутковості;

3) показник прибутковості власного капіталу показує доцільність та ефективність вкладення акціонерами своїх коштів та ефективність віддачі статутного капіталу, у 2013 р. він склав 1,83 %;

4) прибутковість активів банку знаходиться на рівні 0,22 %, тоді як оптимальні значення даного показника 1 – 4 %;

5) чистий серед банку протягом аналізованого періоду має тенденцію до зменшення (з 01.01.2011 по 01.01.2013 на 30,86 %), що свідчить про збільшення вартості залучених пасивів;

6) розрахунок чистого прибутку у розрахунку на одного працівника банку показав, що прибутковість робити персоналу збільшилась з 2011 по 2013 р. у 1,4 рази;

7) рентабельність доходів банку свідчить, що з кожної гривні доходів банківської установою було отримано 0,01 гривні прибутку, що є досить низьким значенням в порівняння з оптимальними показниками даного коефіцієнту (8 – 20 %).

Таким чином, можна стверджувати, що ПАТ «Імексбанк» має низькі показники ефективності діяльності, що говорить про неефективну політику використання наявних пасивів банку, низьку дохідність активів.

3.3. Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності ПАТ.«Імексбанк»

Аналіз фінансового стану банку передбачає розрахунок груп показників, які дають можливість оцінити фінансовий стан за такими напрямами:

оцінка фінансової стійкості;

оцінка ділової активності;

оцінка ліквідності.

Фінансова стійкість банку – головна умова існування та активної діяльності банківської установи. Оцінка фінансової стійкості ПАТ.«Імексбанк» (табл. Ж.1) була здійснена шляхом розрахунок наступних коефіцієнтів:

коефіцієнт надійності;

коефіцієнт фінансового важеля;

коефіцієнт участі власного капіталу у формування активів;

коефіцієнт захищеності власного капіталу;

коефіцієнт мультиплікатора статутного капіталу.

Коефіцієнт надійності протягом 2011 – 2013 зменшився на 0,0276. При цьому зміна даного показника відбувалася поступово. Зменшення коефіцієнту надійності свідчить про те, що ПАТ «Імексбанк» став менш залежним від залучених коштів. Одна в той же час зазначений показник є низьким, а отже банк менш ефективно використовує наявний у нього капітал, оскільки левову частку його складають власні кошти.

Значення коефіцієнті фінансового важеля у 2013 р. було рівним 6,86, що говорить про високу здатність до залучення коштів, а отже – розширення певних активних операцій та одержання прибутку. За аналізований період даний показник показав збільшення на 1,09.

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів є жорстко контрольованим у банках, оскільки розкриває достатність наявного власного капіталу для покриття різних ризиків. Протягом досліджуваного періоду даний показник знаходився в рамках оптимального значення (не менше 10.%), та у 2013 році склав 0,13, що на 0,02 менше значення за 2011 рік.

Співвідношення капіталізованих активів та власного капіталу визначає коефіцієнт захищеності власного капіталу. З 2011 по 2013 р. спостерігається поступове зниження даного показника, що говорить про скорочення частки капіталу, розміщеного в нерухомості. Протягом аналізованого періоду даний показник зменшився на 0,13, що загалом є позитивним моментом, оскільки більше капіталу розміщується в дохідні активи.

Мультиплікатор статутного капіталу характеризує ступінь покриття активів акціонерним капіталом. З 2011 по 2013 р. даний показник збільшився на 1,17 до значення в 8,55. Збільшення мультиплікатора ПАТ «Імексбанк» свідчить про перевищення темпів нарощування активів над темпами зростання статутного капіталу, що є позитивним моментом, однак поки що оптимальне значення в 12 – 15.% не досягається.

Аналіз ділової активності дає змогу охарактеризувати спроможність банку залучати кошти, ефективно і раціонально їх розміщувати. Даний вид оцінки здійснюється за двома напрямами: в частині пасивів та частині активів.

Здійснивши аналіз ділової активності пасивів з 2011 по 2012 р. (табл..Ж.2), можна зробити такі висновки:

1) коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів має тенденцію до зростання, протягом аналізованого періоду спостерігається його збільшення на 0,2 до досягнення ним у 2013 р. значення в 0,87, що свідчить про збільшення частки залучених коштів в загальних пасивах;

2) питома вага міжбанківських кредитів у загальних пасивах у 2012 р. в порівняні з попереднім періодом зменшилась на 11,44 % до значення 2 895,1.млн.грн.;

3) коефіцієнт активності залучення строкових депозитів має тенденцію до зростання (з 2011 по 2013 приріст склав 0,20), що говорить про покращення якості ресурсної бази, оскільки зростає частка строкових вкладів (з 85,22 % станом на 01.01.2012 до 87,28 % станом на 01.01.2014).

Ділова активність активів вказує на рівень вкладення ресурсів банківської установи в дохідні активи, кредитний портфель, цінні папери. Аналіз ділової активності активів показав, що суттєвих змін за даним напрямом оцінки не відбулося.

Ліквідність банку – це його можливість і здатність виконувати свої зобов’язання перед клієнтами та різними контрагентами в аналізованих періодах. Стан ліквідності банку регулюється Національним банком України шляхом встановлення обов’язкових економічних нормативів.

Аналіз ліквідності ПАТ «Імексбанк» було проведено за допомогою розрахунку таких показників, достатніх для розкриття ліквідності балансу банку:

коефіцієнт миттєвої ліквідності;

коефіцієнт поточної ліквідності;

коефіцієнт короткострокової ліквідності;

коефіцієнт загальної ліквідності;

коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку (табл. Ж.3).

Коефіцієнт миттєвої ліквідності банку розраховується як співвідношення високоліквідних активів до поточних зобов’язань. Даний показник характеризує мінімальний обсяг високоліквідних активів, необхідний для виконання поточних зобов’язань протягом одного операційного дня. Даний показник протягом аналізованого періоду зазнавав значних коливань (від мінімального значення станом на 01.01.2014 р. в 26,19 % до максимального станом на 01.01.2013 р. 103,43.%). Національним банком України встановлене мінімальне нормативне значення коефіцієнту – 20%, отже можна говорити, що за період 0.1.01.2012 – 01.01.2014 р. нормативне значення не порушувалося.

Норматив поточної ліквідності банку визначається як співвідношення активів зі строком погашення до 31 дня до зобов’язань зі строком погашення до 31 дня. Даний показник характеризує мінімально необхідні активи банку, необхідні для забезпечення виконання поточних зобов’язань банківської установи протягом одного календарного місяця. За аналізований період норматив поточної ліквідності показував тенденцію до зростання та станом на 01.01.2014 р. склав 155,34 %, що на 38,61 відсоткові пункти більше значення 01.01.2012 р. НБУ встановлено мінімальне нормативне значення коефіцієнта в розмірі 40%, отже, можна говорити, що даний показник не порушує вимог Національного банку.

Норматив короткострокової ліквідності банку розраховується як співвідношення ліквідних активів до зобов’язань зі строком погашення до одного року. Коефіцієнт визначає мінімально необхідний обсяг активів, необхідних для забезпечення виконання своїх зобов’язань протягом одного року. З 01.01.2012 р. по 01.01.2014 р. даний показник не зазнав суттєвих змін и знаходився в межах 114,57 – 117,33 %. Мінімальне нормативне значення даного відносного показника встановлено НБУ на рівні 60%, а отже банком не було порушено вимог Національного банку.

Норматив співвідношення високолiквiдних активів до робочих активів характеризує частку високолiквiдних активів банку в робочих активах. За аналізований період даний показник збільшився на 2,44 відсотковий пункти до значення 7,73% станом на 01.01.2014 р.

Забезпечення ліквідності комерційного банку передбачає постійну підтримку об’єктивно необхідного співвідношень між трьома складовими: власним капіталом, залученими та розміщеними банком коштами за допомогою оперативного керування їхніми структурними елементами.

Розрахунок показників ліквідності ПАТ «Імексбанк» за період 2011 – 2012 рр. показав, що всі розраховані показники знаходяться в межах встановлених норм. Прослідковується різка зміна (приблизно удвічі) коефіцієнту миттєвої ліквідності банку станом на 01.01.2013 р., причиною чого стало скорочення у відповідному періоді поточних зобов’язань банку. Коефіцієнт короткострокової ліквідності щороку скорочується приблизно вполовину на станом на 01.01.2014 склав 111,46 %.

Висновки за розділом 3

На основі результатів аналізу фінансового стану ПАТ «Імексбанк» можна зробити висновок, що банк здійснює прибуткову діяльність, однак, враховуючи обсяг ресурсної бази, фінансовий результат за умови впровадження більш ефективної політики управління пасивами міг би бути значно вищим.

Аналіз балансу банку показав, ПАТ «Імексбанк» щорічно нарощує обсяги власного капіталу, залучених та запозичених коштів, розширюючи таким чином ресурсну базу для проведення активних операцій. Зокрема, за аналізований період щороку відбувається нарощування статутного капіталу на 150 млн.грн., залучається більше обсягу залучених коштів від клієнтів (переважно фізичних осіб) та коштів банків (головним чином за договорами продажу і зворотного викупу).

Протягом 2011 – 2013 рр. банк мав додатний фінансовий результат. У 2012 р. було отримано мінімальний розмір даного показника за аналізований період (3,3 млн.грн.), оскільки було здійснено більше відрахувань до резервів під знецінення кредитів та коштів в інших банках.

Аналіз фінансових результатів ПАТ «Імексбанк» показав, що діяльність банку характеризується низьким рівнем рентабельності та прибутковості. Прямим свідченням цього є отримання банком незначних розмірів прибутку.

Зростання значення фінансового важеля свідчить про збільшення ділової активності даного банку, в той час як показник мультиплікатора статутного капіталу вказує на зниження прибутковості статутного капіталу, а отже – і зниження стабільності банківської установи.

Таким чином, можна говорити, що діяльність ПАТ «Імексбанк» є не достатньо ефективною, необхідно більш ефективно використовувати наявні ресурси банку, переглянути можливість залучення додаткових джерел їх поповнення.

Загалом, ПАТ «Імексбанк» становить собою фінансово стійку кредитну установу.


ВИСНОВКИ

Комерційний банк – фінансово-кредитна установа, що акумулює тимчасово вільні кошти та здійснює кредитні, розрахунково-касові й інші операції з метою отримання прибутку.

В результаті написання даної роботи було визначено, що не існує єдиного підходу щодо визначення прибутку банку: з бухгалтерської точки зору прибуток становить різницю між доходами і витратами, за умови його розгляду як частини доданої вартості – як різниця між ціною товару та витратами на його створення.

Кінцевий фінансовий результат діяльності комерційного банку (прибуток або збиток) визначається шляхом порівняння доходів та витрат, отриманих банком за звітний період. Якщо сукупні доходи банку перевищують його сукупні витрати, то банк має позитивний фінансовий результат – прибуток.

Прибуток банку піддається дії багатьох факторів зовнішнього та внутрішнього впливу. На основі їх врахування та побудови факторної моделі розраховується ступінь залежності прибутку банку від кожного врахованого в моделі чинника. З метою характеристика окремих якісних сторін прибутку з метою його аналізу використовують коефіцієнтний метод, що полягає в розрахунку ряду відносних показників, що відображають окремі аспекти формування, розподілу та використання прибутку банку.

Особливістю діяльності комерційних банки є те, що вони головним чином оперують не власними, а залученими та запозиченими коштами. Це породжує числення ризики, врахування яких поки що при оцінці прибутку банку в вітчизняній практиці не є поширеним.

На основі вивчення закордонної практики аналізу прибутку банку було виявлено, що доцільним є запровадження методики RAROC, що передбачає розрахунок відношення відношення скоригованого на ризик прибутку до економічного капіталу.

При здійснення розподілу прибутку банку необхідним є врахування інтересів акціонерів та працівників кредитної установи. Тому одним із напрямів оптимізації розподілу повинен бути перегляд дивідендної політики.

Було здійснено комплексний аналіз фінансового стану ПАТ «Імексбанк», проведено оцінку фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності банку.

На основі розрахованих показників аналізу прибутку можна говорити про низький рівень рентабельності та прибутковості ПАТ «Імексбанк», свідченням чого є отримання банком незначних прибутків. Покращення ситуації, що склалася,можливе за умови перегляду керівництвом банку напрямів використання наявних ресурсів, можливостей розширення ресурсної бази банківської установи.

Таким чином можна стверджувати, що поставлені завдання в курсовій роботі були виконані, а отже мета – досягнута.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Тиркало, Р.І. Банківська справа [Електронний ресурс] // навч.посібник. – Карт-бланш. – 2001. – №15. – С. 144-149. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/Bank/B015/41504.htm. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

2. Пронський, Л.М. Три источника прибыли: Введение в общую теорию прибыли, рынка и денег. [Текст]. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 40 с.

3. Криклій, О.А., Маслак, Н.Г. Управління прибутком банку [Текст] / монографія / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2007. – 136 с.

4. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] // наказ Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

5. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] // постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z1288-11. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

6. Лумпов, Н.А. Формула прибыли: подход к анализу и построению [Текст] // Финансовий менеджмент. – 2002. – № 5. – С.20-28.

7. Економічна енциклопедія [Текст] // у 3-х томах. Т 3 / За ред. С.В. Мочерного. – Тернопіль, Академія народного господарства. – 2001.

8. Банківська енциклопедія [Текст] // С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. – 504 с.

9. Енциклопедія банківської справи України [Текст] // за ред. В.С..Стельмаха – К.: Молодь, Ін. Юре, 2001. – 680 с.

10. Черкасов, В.Е. Банковские операции: финансовый анализ [Текст] // уч.пос. / Черкасов В.Е. – М.: Консалтингбанкир, 2001. – 288 с.

11. Герасимович, А.М. Анализ банковской деятельности [Електронний ресурс] // Учебники для студентов. – Режим доступу: http://orbook.ru/index-4366.htm. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

12. Иванов, В.М. Деньги и кредит [Текст] / Курс лекций. – 3-е изд., испр. и доп. – К.: МАУП, 2003. – 288 с.

13. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

14. Про затвердження Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов’язань [Електронний ресурс] // постанова Правління НБУ від 17.03.2009 №140. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0291-09. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

15. Петраковська, О.В. Визначення фінансових результатів діяльності

банку в різних підсистемах обліку [Текст] // Економіка АПК. – 009. – №3. – С. 129-134.

16. Банковская прибыль [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://msd.com.ua/finansy-dengi-kredit-i-banki/bankovskaya-pribyl/. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

17. Парасій-Вергуненко, І.М. Аналіз банківської діяльності [Текст] / Навч.-метод. посібник для самост. вивч. Дисц. / за ред. І.М. Парасій- Вергуненко. — К. : КНЕУ, 2003. - 347 с.

18. Анализ прибыли [Електронний ресурс] // BankManagment. – Режим доступу: http://banknt.ru/?id=26. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

19. Андросова, О.Ф. Зростання рівня капіталізації банківської системи як перспектива її надійності [Електронний ресурс] // Економічний простір. – 2008. – №15. – С. 144-149. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/3cid01756.html. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

20. Лисянська, О. О. Дослідження факторів формування й розподілу прибутку [Текст] / О. О. Лисянська // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : зб. тез доповідей Міжнародної науково- практичної конференції (20 – 21 жовтня 2011р.) / ЧІБС УБС НБУ. – Черкаси, 2011. – С. 96– 98.

21. Суржик, В.Г. Фінанси в корпоративному управлінні [Електронний ресурс] // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2010. - № 2 (6). – С. 174-181. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NvChdieu/2010_2/174- 181%20surzik.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

22. Сало, І.В. Необхідність аналізу показників прибутку банку [Текст] / І.В. Сало, О.О. Лисянська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. – 2010. – С.6 - 13.

23. Доходи та витрати банків України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/ control/uk/publish/category?cat_id=58285. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

24. Прасолова, С.П. Ефективність банківської системи України : актуальні аспекти її регулювання [Електронний ресурс] // аналітичне дослідження. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/ 123456789/1376/1/%D0%A7% D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97%2012.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

25. Хараман, В.С. Оптимізація ресурсної бази комерційних банків донецького регіону [Електронний ресурс] // Проблеми та перспективи розвитку співробітництва між країнами південно- східної Європи в рамках чорноморського економічного співробітництва. – 2010. – С. 592-595. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2010_2/2010_2/592.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

26. Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України [Електронний ресурс] // постанова Правління НБУ від 19.03.2003 №124. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0353-03. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

27. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України [Електронний ресурс] // постанова Правління НБУ від 18.06.2003 №255. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0583-03. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

28. Савицька, Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства[Текст] // Навч. посіб.–3тє вид., випр. і доп.– К. : Знання, 2007. – 668 с.

29. Про Національний банк України [Електронний ресурс] // Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

30. Про акціонерні товариства [Електронний ресурс] // Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=514-17. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

31. Кіндрацька, Л.М. Перебудови впровадження управлінського обліку в практичну діяльність банків України [Текст] // Регіональні перспективи. – 2001. – С. 62-64.

32. Остапишин, Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій [Текст] // навчальне видання. – К. : МАУП, 1999. – 112 с.

33. Радковская, Н.П. Прибыль в системе финансовых отношений коммерческих банков [Електронний ресурс] // автореф. дис. на стиск. уч. степени канд.. экон. наук: спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / Радковская Надежда Петровна. Санкт-Петербург, 2000. 17 с. – Режим доступу: http://elibrary.finec.ru/materials_files/refer/A4766_b.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

34. RAROC Based Capital Budgeting and Performance Evaluation: A Case Study of Bank Capital Allocation [Електронний ресурс] // Wharton. – Режим доступу: http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/96/9640.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

35. Конузин, В. Сбербанк России. Расчет RAROC для банковских учреждений [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.finrisk.ru/article/ bankrapoc/index.html. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

36. Стрельников, Е.В. Проблемы применения метода RAROC при расчете потребности в капитале. [Електронний ресурс] // Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и образования» № 4 за 2012 год. Режим доступу: http://www.science-education.ru/104-6849. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

37. Маслак, Н.Г., Буряк, А.В. Методические подходы к оценке эффективности деятельности банка [Текст] // Бизнес Информ. – 2009. – №2.

38. Шипилов, А. Экономический капитал: возможности и ограничения: Материалы конференции PRMIA (Москва, 19 июня 2006 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.prima.org. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

39. Бортников, Г.П. Экономический капитал как инструмент управления [Текст] // Управление в кредитной организации. 2007. № 5. С. 65 – 76.

40. Applied RAROC: Vignettes of Annual Reports as of March 1, 2002. [Електронний ресурс] // ERisk Research. June 2002. P. 4. – Режим доступу: http://erisk.com/Research/ERiskReport/AppliedRAROC_ERMay2002/pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

41. Гузенко, О.П., Кохно О.Ю. Огляд окремих проблем адаптації методики RAROC комерційними банками України [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/ 63799.doc.htm. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

42. Табачук, Г.П. Фінансовий облік у банках України [Электронный ресурс] // Бібліотека українських підручників. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/12330909/bankivska_sprava/oblik_formuvannya_rozpodilu_pributku_banku. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

43. Гальчинський, А. Методологія складних систем [Текст] / А. Гальчинський // Економіка України. – 2007. – № 8(549). – С. 4-19.

44. Шелудько, В.М. Фінансовий менеджмент [Электронный ресурс] // Бібліотека українських підручників. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/12210605/finansi/dividendna_politika. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка