Анатомія людини Навчально-методичний комплексСкачати 11.85 Mb.
Сторінка1/90
Дата конвертації08.01.2017
Розмір11.85 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Анатомія людини

Навчально-методичний комплекс


для забезпечення навчального процесу

за фаховими напрямками:

Стоматологія7.12010005

Івано-Франківськ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до забезпечення навчального процесу з

АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ТА ФАКУЛЬТЕТІ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ЗА ФАХОВИМ НАПРЯМКОМ:

7.12010005“Стоматологія”

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_______________ Ерстенюк А.М.

(підпис, прізвище, ініціали)

__ ________201 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ


(назва навчальної дисципліни)

7.12010005 “СТОМАТОЛОГІЯ”

(шифр, назва спеціальності)
Факультет стоматологічний та факультет підготовки іноземних громадян

Кафедра анатомії людини


Нормативні дані

Форма навчання


Курс


Семестр


Кількість годин

Підсумко-вий мо­дульний контроль (тиждень)

Підсумок по дис­ципліні

(тиждень)Всього

Аудиторних

С

П

РС
Лекції

Прак-тичні занят­тя

Лаборат.

заняття


Семі-

нарські

заняття


Денна

І

І, ІІ

315

20

200

-
95

Модуль І (6тиждень),

Модуль ІІ (13тиждень),

Модуль ІІІ (39тиждень)


40

Робочу програму склали: зав. каф. анатомії людини, проф. В.А.Левицький
доц. О.В.Саган

доц. Я.І.Клипич

доц. Л.А.Шутка

Івано-Франківськ – 2012

Робоча програма складена на основі типової програми МОЗ України «Анатомія людини»

від____________ 20___ року.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ___._______. 2012 року, протокол № _____.

Завідувач кафедри анатомії людини

д.м.н., професор В.А. Левицький

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з медико-біологічних дисциплін ____.__________.2012 року протокол № ______.


Голова циклової методичної комісії

з медико-біологічних дисциплін

д.мед. н., професор Л.М. Заяць


ЗМІСТ
1. Робоча навчальна програма.

1.1. Робочий навчальний план.

1.2. Тематичні плани.

1.2.1. Тематичний план лекцій.

1.2.2. Тематичний план практичних занять.

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів.

1.2.4. Структура кредитів модулів.

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів.

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань.

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань.

1.4. Перелік навчально-методичної літератури.

1.4.1. Основна література.

1.4.2. Додаткова література.
2. Методичне забезпечення навчального процесу.

2.1. Загально-методичні матеріали.

2.1.1. Мета і завдання дисципліни.

2.1.2. Аналіз зв’язків з суміжними дисциплінами.

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації занять.

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти.

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок.

2.2. Методичні матеріали для викладачів.

2.2.1 Тези або тексти лекцій.

2.2.2. Методичні рекомендації до проведення практичних занять.

2.2.3. Тести контролю знань студентів.

2.3. Методичні матеріали для студентів.

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять.

2.3.2. Тематика індивідуальних завдань та їх форма.

2.3.3. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів.

3. Матеріальне забезпечення1.1 Робочий навчальний план

з дисципліни “Анатомія людини” для студентів стоматологічного факультету


Структура навчальної дисципліни
Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю
Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
315

20

200

95

1
Кредитів ECTS

10,5
Модуль 1

Анатомія опорно-рухового апарата

Змістових модулів 4


105=3,5 кр.

6


64

35
Поточний контроль

Підсумковий модульний контроль


Модуль 2


Спланхнологія. Центральна нервова система і органи чуття.

Змістових модулів 8105 =3,5 кр.

8

78

19
Поточний контроль

Підсумковий модульний контроль


Модуль 3.Серце. Судини і нерви голови, шиї, тулуба та кінцівок


Змістових модулів 5

105=3,5 кр.

6

58

41
Поточний контроль

Підсумковий модульний контрольТижневе навантаження* 1 кредит ECTS = 30 год.

Аудиторне навантаження - 69,8%


СРС – 30,2%

1.2 ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

1.2.1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з анатомії людини

для студентів стоматологічного факультету


№ з/п

Тема

К-ть год.
І семестр


Модуль 1 «Анатомія опорно-рухового апарата»

1

Предмет і зміст анатомії, її значення для під­готовки лікаря. Методологічні основи анатомії. Учення про руховий апарат. Загальна остеологія. Анатомічні особливості організму новонародженого. Скелет людини, його розвиток, функція. Класи­фікація, форма і будова кісток, їх хімічний склад, фізичні властивості. Череп. Загальний огляд і будова черепа. Анатомо-фізіологічні особливості та процес скостеніння окремих кісток черепа. Вікові та статеві особливості його будови. Ос­новні відомості про краніометрію. Форми мінливості черепа.

2


2

Учення про сполучення кісток. Види сполучення кісток. Розвиток і бу­до­ва суглобів. Класифікація суглобів за осями обертання та формами суглобових поверхонь. Види рухів у суглобах та їх аналіз. Фактори ут­ри­мання сугло­бових по­верхонь у зіткненні. Прості, складні і комбі­новані суглоби. Характеристика скронево-нижньощелепного суглоба. Учення про м’язи. Будова гладких і скелетних м’язів. М’яз як орган. Класифікація м’язів за походженням, розта­шуванням і функцією, їх початок і прикріплення. Сухо­жилки і апо­неврози. Допоміжні апарати м’язів: фасції, синовіальні сумки і піхви. Робота м’я­зів. Загальна біомеханіка опорно-рухового апарату. Взаємо­відношення між працею та будовою кісток і м’язів. Аналіз рухів у скронево-нижньощелепному суглобі.

2


3.

М’язи, фасції, фасціальні простори голови і шиї, прикладне значення.

2

Модуль 2 «Спланхнологія. Центральна нервова система і органи чуття»
4

Вступ до спланхнології. Травна система, її становлення в процесі онтогенезу. Анатомія зубощелепної системи. Розвиток зубів. Зубні формули. Оклюзії, прикуси. Аномалії зубощелепної системи.

2

5

Загальна анатомія дихальної системи. Філо- і онтогенез орга­нів дихання. Будова, топографія, функція та вікові особливості органів дихання. Будова і топографія плеври. Середостіння та його органи.

Загальна анатомія сечової системи. Філо- і онтогенез нирки і сечовивідних шляхів. Нирка, її топографія, оболонки, внутріш­ня будова. Нефрон як структурно-функціональна одиниця нир­­ки. Особ­ливості розподілу її кровоносних судин. Нирки ново­­народ­женого. Анатомія сечовивідних шляхів.Загальна анатомія жіночої та чоловічої статевих систем. Філо- та онтогенез статевої системи.

2

6

Вступ в анатомію центральної нервової системи. Філо- і онтогенез центральної нервової системи. Спинний мозок. Морфологічні основи вчення про рефлекторну діяльність спинного мозку. Проста і складна рефлекторні дуги. Будова головного мозку: довгастий мозок, міст і мозочок, їх зовнішня та внутрішня будова. Четвертий шлуночок. Середній мозок. Проміжний мозок. Гіпоталамо-гіпофізарна система, її зв’язки, функ­ціональне і клінічне значення. Третій шлуночок. Кінцевий мозок. Внутрішня будова півкуль головного мозку. Будова лімбічної кори. Поняття про стріо-палідарну систему. Внутрішня капсула та її про­відні шляхи. Будова кори великих півкуль. Топо­графія кіркових відділів аналізаторів першої та другої сигналь­ної систем.

2

7

Провідні шляхи головного та спинного мозку, їх класифікація. Асо­ціаційні, комісуральні та проекційні шляхи. Висхідні та нисхідні проек­ційні шляхи. Провідні шляхи зорового, слухового аналізаторів, смаку і нюху. Топографія провідних шляхів спинного мозку на поперечному перерізі.

2
ІІ семестрМодуль 3 «Серце. Судини і нерви голови, шиї, тулуба та кінцівок»
8

Функціональна анатомія серця. Серце - центральний орган кро­вообігу. Його провідна система. Кровоносні судини серця та його потенціальні резерви. Функціональна анатомія кровоносних судин. Велике і мале кола кровообігу. Макро- та мікроциркуляторне русло. Закономірності розподілу судин, форми мінливості, будова стінок. Кровопостачання щелепно-лицевої ділянки.

2

9.

Загальна характеристика будови і функції периферичної нервової системи. Соматичний відділ периферичної нервової системи: спинно­мозкові нерви та 12-ть пар черепномозкових нервів. Іннервація ще­леп­но-лицевої ділянки.

2

10

Вегетативна нервова система: характеристика центрального та периферичного відділів. Симпатична і парасимпатична частини ВНС. Вегетативні вузли, класифікація, будова. Симпатичний стовбур, його характеристика. Вегетативні вузли голови, корінці, гілки. Вегетативні сплетення органів голови, шиї, грудної, черевної, тазової порожнин. Соматична частина ВНС.

2
ВСЬОГО кількість годин лекцій з дисципліни

20


ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ


№ п/п

Тема

К-тво час.
І семестр


Модуль 1 «Анатомия опорно-двигательного аппарата»

1

Предмет и содержание анатомии, ее значение для под­готовки врача. Методологические основы анатомии. Учение о двигательном аппарате. Общая остеология. Анатомические особенности организма новорожденного. Скелет человека, его развитие, функция. Класси­фикация, форма и строение костей, их химический состав, физические свойства. Череп. Общий обзор и строение черепа. Анатомо-физиологические особенности и процесс окостенения отдельных костей черепа. Возрастные и половые особенности его строения. Ос­новные данные о краниометрии. Формы изменчивости черепа.

2


2

Учение о соединении костей. Виды соединения костей. Развитие и строение суставов. Классификация суставов по осям вращения и формам суставных поверхностей. Виды движений в суставах и их анализ. Факторы удержания сустаных по­верхностей в столкновении. Простые, сложные и комби­нированные суставы. Характеристика височно-нижнечелюстного сустава. Учение о мышцах. Строение гладких и скелетных мышц. Мышца как орган. Классификация мышц по происхождению, размещению и функции, их начало и прикрепление. Сухо­жилья и апо­неврозы. Вспомогательные аппараты мышц: фасции, синовиальные сумки и влагалища. Работа мышц. Общая биомеханика опорно-двигательного аппарата. Взаимо­отношения между трудом и строением костей и мышц. Анализ движений в височно-нижнечелюстном суставе.

2


3.

Мышцы, фасции, фасциальные пространства головы и шеи, прикладное значение.

2

Модуль 2 «Спланхнология. Центральная нервная система и органы чувств»
4

Вступление в спланхнологию. Пищеварительная система ее становление в процессе онтогенеза. Анатомия зубочелюстной системы. Развитие зубов. Зубные формулы. Окклюзии, прикусы. Аномалии зубочелюстной системы.

2

5

Общая анатомия дыхательной системы. Фило- и онтогенез органов дыхания. Строение, топография, функция и возрастные особенности органов дыхания. Строение и топография плевры. Средостение и его органы. Общая анатомия мочевой системы. Фило- и онтогенез почки и мочевыводящих путей. Почка, ее топография, оболочки, внутреннее строение. Нефрон как структурно-функциональная единица почки. Особенности распределения ее кровеносных сосудов. Почки новорожденного. Анатомия мочевыводящих путей. Общая анатомия женской и мужской половых систем. Фило- и онтогенез половой системы.

2

6

Вступление в анатомию центральной нервной системы. Фило- и онтогенез центральной нервной системы. Спинной мозг. Морфо­логическое обоснование учения о рефлекторной деятельности спинного мозга. Простая и сложная рефлекторные дуги. Строение головного мозга: продолговатый мозг, мост и мозжечок, их наружное и внутреннее строение. Четвертый желудочек. Средний мозг. Промежуточной мозг. Гипоталамо-гипофизарная система ее связи, функциональное и клиническое значение. Третий желудочек. Конечный мозг. Внутреннее строение полушарий головного мозга. Строение лимбической коры. Понятие о стрио-паллидарной системе. Внутренняя капсула и ее проводящие пути. Строение коры больших полушарий. Топография корковых отделов анализаторов первой и второй сигнальной систем.

2

7

Проводящие пути головного и спинного мозга, их классификация. Асо­циационные, комиссуральные и проекционные пути. Восходящие и нисходящие проек­ционные пути. Проводящие пути зрительного, слухового анализаторов, вкуса и обоняния. Топография проводящих путей спинного мозга на поперечном сечении.

2
ІІ семестр

Модуль 3 «Сердце. Сосуды и нервы головы, шеи, туловища и конечностей»
8

Функциональная анатомия сердца. Сердце - центральный орган кро­вообращения. Его проводящая система. Кровеносные сосуды сердца и его потенциальные резервы. Функциональная анатомия кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения. Макро- и микроциркуляторное русло. Закономерности распределения сосудов, формы изменчивости, строение стенок. Кровоснабжение челюстно-лицевой области.

2

9

Общая характеристика строения и функции периферической нервной системы. Соматический отдел периферической нервной системы: спинно-мозговые нервы и 12-ть пар черепномозговых нервов. Иннервация челюстно-лицевой области.

2

10

Вегетативная нервная система: характеристика центрального и периферического отделов. Симпатическая и парасимпатическая части ВНС. Вегетативные узлы, классификация, строение. Симпатический ствол, его характеристика. Вегетативные узлы головы, корешки, ветви. Вегетативные сплетения органов головы, шеи, грудной, брюшной, тазовой полостей. Соматическая часть ВНС.

2
ВСЕГО количество часов лекций по дисциплине

20
Каталог: images -> Portal -> Kafedra Anatomii lyudyny operatyvnoi hirurgii ta topografichnoi anatomii -> Anatomiya lyudyny -> Stomatologichnyj fakul tet -> Stomatologiya -> I kurs -> I semestr -> Anatomiya lyudyny
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Anatomiya lyudyny -> Опорно-руховий апарат
Anatomiya lyudyny -> Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу за фаховим напрямком:
Anatomiya lyudyny -> Затверджую декан стоматологічного факультету " " 2015 року

Скачати 11.85 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка