Анотаці я Історія УкраїниСторінка1/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4
А н о т а ц і я
1. Історія України
2. Автор: викладач вищої категорії Уткіна Світлана Олександрівна
3. Лектор: викладач вищої категорії Уткіна Світлана Олександрівна
4. Всього годин: 54
5. Форма підсумкового контролю: іспит
6. Мета вивчення дисципліни полягає у забезпеченні ґрунтовної підготовки з історії України, формування історичного мислення, навичок науково-історичного аналізу, виявлення логіки та об’єктивних закономірностей історичного процесу, виховання високого рівня культури громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму.
7. Зміст курсу розподілений на 4 модулі, контроль знань студентів здійснюється через тестові завдання, індивідуальну роботу студентів та виступи на семінарських заняттях.
Модуль 1

Тема 1. Вступ.

Тема 2. Найдавніша історія України.

Тема 3. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави Київська Русь.

Тема 4. Галицько-Волинське князівство.

Тема 5. Українські землі під владою Литви та Польщі (ХІV – перша половина ХVІІ століття).

Тема 6. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття. Утворення козацької держави.

Тема 7. Соціально-економічний та політичний розвиток України в другій половині ХVІІ–ХVІІІ століття.

Тема 8. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століття.

Тема 9. Українські землі в другій половині ХІХ століття.

Тема 10. Україна на початку ХХ століття (1900–1914).

Тема 11. Україна в роки Першої світової війни.


Модуль 2

Тема 12. Утворення та діяльність Центральної Ради.

Тема 13. Встановлення влади гетьмана П.Скоропадського та Директорії УНР. Проголошення ЗУНР.

Тема 14. Боротьба за встановлення більшовицького режиму в Україні. Значення української революції.

Тема 15. Українська РСР в умовах НЕПу (1921–1928 роках).

Тема 16. Радянська індустріалізація та колективізація.

Тема 17. Соціальні зміни та масові репресії в СРСР.

Тема 18. Західноукраїнські землі в 1921–1939 роках.

Тема 19. Возз’єднання Західної України з УРСР.

Тема 20. Окупаційний режим та рух Опору в Україні.

Тема 21. Боротьба за визволення України в 1943–1944 рр.

Тема 22. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 середині 1950-х рр.

Тема 23. Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.).

Тема 24. Політико-ідеологічної та політичної кризи (1965–1985 рр.).

Тема 25. Соціальні процеси у суспільстві та діяльність дисидентського руху.

Тема 26. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України.

Тема 27. Україна в умовах незалежності.
Основні поняття курсу: автономія, археологічна культура, асиміляція, багатопартійність, влада, власність, герб, гімн, гетьман, гривня, громада, громадянське суспільство, гуманізм, геноцид, демографія, демократія, держава, державна мова, діаспора, демагогія, дисидент, дипломатія, експансія, етнос, закон, звичаєве право, імперія, індустріальне суспільство, історія, історична школа, історичні закономірності, козацька рада, козацький стан, конституція, літопис, метрополія, міжнародна політика, модернізація, монархія, народництво, нація, національно-визвольний рух, національна меншина, парламентаризм, первісне суспільство, племена, політика, популізм, політична партія, політична еліта, право, промисловий переворот, протекторат, революція, релігія, референдум, реформи, рід, символіка, суверенітет, тоталітаризм, українське питання, українська революція, "українізація", універсал, установчі збори, шістдесятники, федерація, християнство, цивілізація.
Основні вміння:

Студенти повинні вміти:

– порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб;

– оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей;

– співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами);

– розрізняти тенденційно подану історичну інформацію;

– орієнтуватися у науковій періодизації історії України;

– працювати з відповідною літературою; вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою;

– використовувати сучасні інформаційні можливості;

– аргументовано, на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему;

– самостйно складати конспект, тези, готувати реферат, доповідь на конференцію.

Студенти повинні брати участь у дискусіях "круглих столах'' конференціях, написанні конкурсних студентських робіт.


8. Література
1. Реєнт О., Малій О. Історія України. Підручник 10 кл. – К.: Генеза, 2010.

2. Алєксеев Ю.М. Історія України. – К.: Каравела, 2004.

3. Струкевич І.М. Історія Украни. – К.: Каравела, 2011.

4. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995.

5. Грушевський М. Історія України – Русі. В 11 тт. 12 кн. – К., 1991–1998.

6. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.. 1990,

7. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1991.

8. Єфименко О. Історія українського народу. – К., 1990.

9. Історія України / За заг. ред. В.Смолія – К., 2000.

10. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990.

11. Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. – К., 1994.

12 Полонська-Василенко Н. Історія України. – Т.1–2. – К., 1995.

13. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. – К., 1993.

14. Субтельний О. Україна: історія. – К. 1993.

15. Толочко П. Київська Русь. – К., 1996.

16. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. 10 кл. – К.: Генеза, 2002.

17. Турченко Ф.Г., Панченко П.П., Тимченко С.М. Новітня історія України. 11 кл. – К.: Генеза, 2006.


ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТу «історія України»


№ заняття

Назва розділу модуля, теми програми.
Тема уроку та її короткий зміст

Кількість годин

Форми методи викладання

Навчально-методична література та унаочнення

Самостійна робота студентів

Форми поточного контролю

всього
аудитор.

самост.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Тема 1: Вступ.

1. Предмет і завдання курсу історії України.

2. Проблематика і структура курсу.

3. Періодизація курсу історії України.

4. Історіографія курсу історії України.


2

2
Вступна лекція, бесіда, обговорення

[1] Алексеєв Ю.М. Історія України. ст. 3–5;

[2] Світлична В.В. Історія України. ст. 5–9

2-3

Тема 2: Найдавніша історія України. Давні слов’яни

1. Походження слов’янських народів

2. Розселення східних слов’ян

3. Боротьба з кочовиками та з

Візантією

4. Заснування Києва

5. Праукраїнський етнос


4

2

2

Лекція, оцінка версій, обговорення

[1] ст. 6–11;

[2] ст. 10–23Тема 2: Найдавніша історія України

1. Первісні люди, спосіб їх життя

2. Трипільська культура

3. Кіммерійці, скіфи, сармати

4. Античні міста держави


Перевірка конспектів, тестові завдання

4

Тема 3: Утворення і розвиток ранньо-феодальної держави Київська Русь

1. Утворення Київської Русі.

2. Основні етапи розвитку Київської держави

(Олег, Ігор, Ольга, Святослав).

3. Період найбільшого піднесення: Володимир

Великий, Ярослав Мудрий

4. Соціально-економічний розвиток

5. Запровадження християнства

6. Занепад Київської Русі


2

2
Лекція, робота з опонентом, порівняння

[1] ст. 11–15;

[2] ст. 33–46


Відповіді на запитання

5

Тема 4:Галицько-Волинське князівство

1. Соціально-економічний

розвиток в XII - початку XIV ст.

2. Династія галицьких князів

3. Боротьба з монголо-татарами

4. Занепад Галицько-Волинського

князівства


2
2
[1] ст. 15–20;

[2] ст. 46–60Пошукова робота, захист рефератів

Тестові завдання

6

Тема 5: Українські землі під владою Литви та Польщі (XIV – перша половина XVII століття)

1. Включення українських земель до складу Литви

та Польщі

2. Польсько-литовська інтеграція

3. Суспільна організація та соціально-економічні

відносини

4. Брестська церковна унія та її наслідки

5. Причини та джерела створення козацтва

6. Козацькі повстання та їх наслідки


2

2
Лекція, обговорення, порівняння складання політичного портрету

[1] ст. 20–29;

[2] ст. 70–85


Фронтальне опитування, оцінка версій

7

Тема 6: Визвольна війна українського народу середини XVII століття. Утворення козацької держави.

1. Причини, характер, рушійні сили війни

2. Початковий етап війни (1648-1649 рр.).

Зборівський мир

3. Формування української державності

4. Переяславська Рада та Березневі статті 1654 р.

5. Становище Гетьманщини після смерті

Б.Хмельницького

6. Історичне значення визвольної війни

українського народу2

2
Семінарське заняття, виступи, доповіді, рецензування, обговорення, робота з картами

[1] ст. 44–55;

[2] ст. 100–124Законспектувати "Березневі статті", доповідь «Гетьман Б.Хмельницький»

Оцінка знань, версій студентів

8

Тема 7: Соціально-економічний та політичний розвиток України в другій половині XVIIXVIII століття

1. Зародження буржуазних відносин в Україні

2. Зовнішньополітичні зв’язки України в XVII–

XVIII ст.

3. Політичне життя в Україні. Доба «Руїни»

4. Визначні гетьмани: І Мазепа, П.Орлик

5. Посилення антиукраїнської політики

російського царизму. Катерина II.

6. Українські землі у складі Речі Посполитої

7. Визвольні повстання XVIII ст. Коліївщина, рух

опришків.


2

2
Лекція, бесіда, пояснення, проблемні запитання

[1] ст. 55–76;

[2] ст. 130–150Робота з підручником, аналіз Конституції П.Орлика

Відповіді на запитання, письмове опитування

9

Тема 8: Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині XIX століття

1. Адміністративне та економічне становище

українських земель

2. Селянські повстання. У.Кармелюк

3. Початковий етап національного відродження

4. Участь України в зовнішньополітичних акціях

російської імперії

5. Політика австрійського уряду щодо українців.

Суспільно-політичний рух


2
2

Конспекту-вання за підручником

[1] ст. 83–90;

[2] ст. 150–160Підготовка рефератів та повідомлень. Пошукова робота «Охтирський гусарський полк»
10

Тема 9: Українські землі в другій половині XIX століття

1. Соціально-класові протиріччя. Кріпацтво

2. Буржуазні реформи 60–70 років та їх

здійснення в Україні.

3. Культурно-просвітницький етап національного

руху: громади, народники, революційно-

демократичний рух.

4. Політико-адміністративний статус західно-

українських земель

5. Народовці, москвофіли і поява українських

політичних партій


2

2
Лекція, узагальнення, порівняння, робота з картою

[1] ст. 102–114;

[2] ст. 163–166


Оцінка знань, версій студентів

11

Тема 10: Україна на початку XX століття (1900–1914 рр.)

1. Соціально-економічний розвиток України

2. Революційні події в Україні. Політичні партії

3. Столипінська реформа в Україні

4. Становище на західноукраїнських землях

5. Розвиток культури на початку ХХ століття2

2
Семінарське заняття: виступи, обговорення, узагальнення та порівняння

[1] ст. 119–135;

[2] ст. 166–186Пошукова робота «Видатні діячі культури початку ХХ ст.»

Усне опитування, оцінка елементів диспуту

12

Тема 11: Україна в роки Першої світової війни

1. Причини і характер війни

2. Основні воєнні дії на території України

3. Політика Росії та Австро-Угорщини на

західноукраїнських землях

4. Наростання національно-визвольної боротьби в

Україні

5. Діяльність Союзу визволення України таУкраїнських січових стрільців


2
2
[1] ст. 135–139

Самостійна робота

Робота з атласамиІндиві-дуальна робота
Тема 12. Українська державність

1917-1920 роках

6

4

2

13

Утворення та діяльність Центральної Ради

1. Початок Української революції. Утворення

Центральної Ради

2. Внутрішня і зовнішня політика Центральної

Ради

3. Більшовицький переворот та Центральна Рада4. Проголошення УНР

5. Війна радянської Росії проти УНР. ІV Універсал2

2
Лекція, бесіда, проблемні запитання, пояснення, порівняння

[1] ст. 139–145;

[2] ст. 187–190Складання політичних портретів діячів Центральної Ради

Оцінка знання версій щодо розв'язання проблемних запитань

14

Гетьманський переворот П.Скоропадського

1. Німецько-австрійська Інтервенція.

2. Політичний портрет П.Скоропадського

3. Внутрішня та зовнішня політика Української

держави.

4. Боротьба проти гетьманського режиму2
2
[1] ст. 145–148;

[2] ст. 195–199Самостійна робота

Перевірка тестових завдань

15

Політика Директорії УНР та ЗУНР

1. Утворення Директорії. Відновлення УНР

2. Отаманщина

3. Проголошення ЗУНР. Війна з Польщею

4. Акт злуки УНР та ЗУНР


2

2
Лекція, бесіда, пояснення, аналіз документів

[1] ст. 148–156;

[2] ст. 199–218


Оцінка версій, захист рефератів

16

Тема 13: Українська РСР в умовах НЕПу (1921–1928 роках)

1. Становище України після революції. Політика

«воєнного комунізму»

2. Причини НЕПу та її суть

3. Голодомор 1921-1922 рр.

4. Утворення СРСР. Статус України

5. Політика українізації


2
2
[1] ст. 159–165;

[2] ст. 218–238
Тема 14: закріплення радянської влади в україні (1929-1938 роках)

4

2

2

17

Форсована індустріалізація та колективізація (1929-1938 рр.)

1. Перехід до форсованої індустріалізації та

командної економіки

2. Перші п’ятирічки

3. Прискорення колективізації. Розкуркулення

4. Голодомор 1932–1933 рр., його причини та

наслідки


2

2
Семінарське заняття, виступи, пояснення, оцінка версій

[1] ст. 165–176

Аналіз Закону України «Про Голодомор 1932–33 рр. в Україні»

Фронтальне опитування. Захист рефератів

18

Розвиток культури. «Розстріляне відродження»

1. Становище у галузі освіти та науки

2. Література і мистецтво. «Розстріляне

відродження»

3. Політика держави щодо церкви.

Ліквідація УАПЦ
2
2
[1] ст. 172–176

Доповіді про діячів «розстріляного відродження»

Перевірка конспектів

19

Тема 15: Західноукраїнські землі в 1921–1939 р.

1. Становище Східної Галичини та південно-

західних земель в складі Польщі

2. Політична ситуація. «Пацифікація»

3. Утворення Української військової організації

та ОУН


4. Українські землі під владою Румунії та

Чехословаччини

5. Проголошення Карпатської України.

А.Волошин
2

2
Лекція, бесіда, пояснення нового матеріалу

[1] ст. 176–179;

[2] ст. 238–250


Оцінка версій студентів
Тема 16: Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

6

4

2

20

Радянізація Західної України. Початок Великої Вітчизняної війни

1. Радянсько-німецький пакт про ненапад

2. Возз’єднання Західної України з УРСР та його

наслідки. Депортації

3. Діяльність ОУН в 193 9-1940 рр.

4. Напад Німеччини на СРСР. Оборонні бої 1941-

1942 рр.


2

2
Лекція, бесіда, пояснення, аналіз документів

[1] ст. 182–185;

[2] ст. 251–256


Відповіді на запитання та робота з картою

21

Окупаційний режим та рух Опору в Україні

1. Нацистський «новий порядок» в Україні

2. Колабораціонізм. Голокост. Остарбайтери

3. Рух Опору та його течії в Україні

4. Створення УПА


2
2
[2] ст. 260–264

Пошукова робота про діячів Руху Опору в Україні за вибором студентів

Тестові завдання

21

Боротьба за визволення України в 1943– 1944 рр.

1. Початок вигнання окупантів з України

2. Визволення Лівобережної України та Києва

3. Визволення Правобережної та Південної

України

4. Кримська операція та депортація населення

5. Завершення визволення України

6. Втрати України в роки війни. Ціна перемоги2

2
Лекція, бесіда, робота з картою

[1] ст. 189–193;

[2] ст. 264–272


Усне та письмове опитування

23

Тема 17: Україна в перші повоєнні роки (1945 – початок 195 0-х рр.)

1. Адміністративно-територіальні зміни

2. Міжнародний статус України в ООН

3. Політичні репресії в Західних областях України.

4. Боротьба радянської влади з ОУН–УПА

5. Голод 1946–1947 рр.

6. Операція «Вісла»

7. Розвиток культури в повоєнні роки2
2
[1] ст. 195–202;

[2] ст. 272–279Робота з підручником, конспектування

Відповіді на запитання

24

Тема 18: Україна в умовах лібералізації суспільства (1953-1964 рр.)

1. Соціально-економічне становище в Україні

2. ХХ з’їзд КПРС і початок лібералізації.

М.С.Хрущов

3. Розвиток та реформування економіки

4. «Відлига» в українській культурі

5. Дисидентський рух в Україні та його

особливості2

2
Семінарське заняття, виступи, доповіді, рецензування, дискусія

[1] ст. 202–205;

[2] ст. 279–284


Усні відповіді, оцінка рефератів, письмові завдання

25

Тема 19: Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60 – початок 80-х років ХХ ст.)

1. Жовтневий пленум ЦК (1964 р.)

2. Діяльність в Україні П.Шелеста та

В.Щербицького

3. Реформи в промисловості та сільському

господарстві

4. Зміни в соціальній та національній структурі

населення

5. Розвиток культури

6. Активізація опозиційного руху2

2
Лекція, бесіда, пояснення, аналіз документів

[1] ст. 205–208;

[2] ст. 284–291Пошукова робота «Діячі дисидентського руху»

Перевірка рефератів та доповідей про дисидентів

26

Тема 21: Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

1. Перебудова та її особливості в Україні

2. Чорнобильська катастрофа

3. Формування багатопартійної системи

4. Зростання громадсько-політичної активності

Суспільства. Релігійне відродження

5. Діяльність Верховної Ради в 1990–1991 рр.

6. Проголошення незалежності України.

Створення СНД


2

2
Семінарське заняття, виступи, доповіді, рецензування, дискусія

[1] ст. 208–216;

[2] ст. 291–312Аналіз документів та першоджерел

Відповіді на запитання, усне та письмове опитування

27

Тема 22: Україна в умовах незалежності

1. Державотворчі процеси в Україні

2. Конституція 1996 року

3. Спроби реформування економіки

4. Економічні відносини. Європейська та світова

Інтеграція

5. Розвиток культури в Україні.

6. Екологічні проблеми. Міжнародне співробіт-

ництво у сфері охорони довкілля

5. Зовнішня політика незалежної України
Лекція, бесіда, пояснення, аналіз документів

[1] ст. 216–220;

[2] ст. 312–340Робота з періодичною пресою та інтернет-ресурсами

Усне опитування, тестові завдання

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка