Атестаційної роботиСкачати 263.84 Kb.
Дата конвертації07.11.2016
Розмір263.84 Kb.

ЗМІСТ


ЗМІСТ 1

1. АТЕСТАЦІЙНі РОБОТИ 2

1.1. Завдання на атестаційну роботу 2

1.2. Вимоги до структури та змісту дипломного проекту (роботи) 3

1.3. Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації 5

Додаток 12 12

Додаток 12 12

Завдання на дипломний проект (роботу) 12

Додаток 13 14

Додаток 13 14

Завдання на магістерську дисертацію 14

Додаток 14 16

Додаток 14 16

Відгук керівника (наукового керівника) дипломного проекту (роботи) (магістерської дисертації) 16

Додаток 16 17

Рецензія на дипломний проект (дипломну роботу, магістерську дисертацію) 17

Додаток 18 Титульний аркуш дипломної роботи 18

Додаток 19 Титульний аркуш магістерської дисертації 19Додаток 19 Титульний аркуш магістерської дисертації 19


1. АТЕСТАЦІЙНі РОБОТИ

1.1. Завдання на атестаційну роботу


дипломної роботи (додаток 12) та на магістерську дисертацію (додаток 13)
У завданні зазначаються:

 • тема атестаційної роботи та наказ по університету, яким вона затверджена (вписується після отримання наказу деканатом);

 • термін здачі студентом закінченої роботи, який встановлюється рішенням випускової кафедри з урахуванням часу, необхідного для отримання відгуку керівника, візи завідувача випускової кафедри про допуск до захисту, рецензії та подання секретарю ДЕК не пізніше ніж за тиждень до захисту;

 • вихідні дані до проекту (роботи). Зазначаються лише кількісні або (та) якісні показники (характеристики) об’єкта проектування, яким він повинен відповідати після розробки в даному дипломному проекті; умови, в яких повинен функціонувати об’єкт проектування (часові, просторові, кліматичні, енергетичні, навантажувальні, екологічні, ергономічні); припустимі відхилення від нормативних значень показників або похибки (максимальні, мінімальні, середньоквадратичні) тощо. Вихідні дані до дипломної роботи повинні визначати кількісні або (та) якісні показники щодо умов, засобів та методів, які характеризують спрямованість дослідження, конкретизують методику розв’язання теоретичних проблем та проведення експерименту, якщо останнє не є предметом самостійного вибору студента в процесі виконання дипломної роботи. Залишати цей розділ завдання незаповненим або зазначати в ньому літературні джерела (крім тих, де надається опис і характеристика конкретного об’єкта-прототипу) неприпустимо!;

 • об’єкт дослідження (у завданні на МД). Зазначається через назву певної системи (обладнання, пристрою, процесу, технології, програмного продукту, інформаційної технології, інтелектуального твору, явища, економічної діяльності тощо), що породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження. Об’єкт дослідження має належати до класу узагальненого об’єкта діяльності фахівця певної спеціальності. Одна із можливих помилок – коли обраний об’єкт дослідження не належить до певного класу узагальненого об’єкта діяльності фахівця даній спеціальності. Тому необхідно максимально відповідально підійти до вибору об’єкта дослідження й теми дисертації;

 • предмет дослідження (у завданні на МД). Зазначається у вигляді системи властивостей, характеристик, функцій об’єкта дослідження, на які безпосередньо має бути спрямовано дослідження (із зазначенням певних обмежень). Визначення предмета дослідження практично є конкретизацією наукової проблеми, що випливає із завдань дослідження;

 • перелік завдань, які потрібно розробити. Зазначаються конкретні завдання з окремих частин атестаційної роботи (основної, спеціальної, економічної, охорони праці та навколишнього середовища та інших (за необхідності)), послідовність та зміст яких визначають фактично програму дій студента та майбутню структуру атестаційної роботи. Формулювання цих завдань з кожної частини проекту роботи має бути в наказовому способі, тобто починатися зі слів: «Розробити...», «Обґрунтувати...», «Оптимізувати...», «Провести аналіз...», «Розрахувати...» тощо;

 • перелік графічного (ілюстративного) матеріалу. Визначає креслення, діаграми, гістограми, малюнки, плакати тощо, які є обов’язковими для виконання у даній роботі. Кількість обов’язкових креслень (ілюстрацій) та їх формати визначає випускова кафедра з урахуванням вимог цього Положення;

 • консультанти з окремих питань (або частин) дипломного проекту (ДР, МД). Зазначаються назви питань (наприклад, з питань економічного обґрунтування проекту або просто з економічних питань, питань охорони праці, з технологічної частини, інших спеціальних питань) та вчене звання, прізвище, ініціали й посада консультанта з цих питань;

 • дата видачі завдання;

 • календарний план виконання атестаційної роботи.

1.2. Вимоги до структури та змісту
дипломного проекту (роботи)


Дипломні проекти спеціалістів передбачають, як правило, розробку технічного завдання на систему в цілому або її підсистему з наступним детальним проектуванням елементів системи і вирішенням питань охорони праці, техніки безпеки, екології тощо також стосовно системи в цілому.

Дипломний проект складається з обов’язкового графічного матеріалу (креслень) та пояснювальної записки до нього, а дипломна робота – з текстового та ілюстративного матеріалу (плакатів, які містять діаграми, графіки залежностей, таблиці, рисунки тощо). Крім того, при захисті може використовуватись додатково демонстраційний матеріал в графічному (на папері, плівках), електронному (відео матеріали, мультимедіа, презентації тощо) або натурному (моделі, макети, зразки виробів тощо) вигляді.Орієнтовний обсяг, з урахуванням викладеного в попередньому пункті, складає:

 • дипломних проектів (робіт) бакалавра: пояснювальна записка – 50-70 сторінок; обов’язковий графічний (ілюстративний) матеріал – не менше 3 аркушів креслень (плакатів) формату А1;

 • дипломних проектів (робіт) спеціаліста: пояснювальна записка – 80-100 сторінок; обов’язковий графічний (ілюстративний) матеріал – не менше 6 аркушів креслень (плакатів) формату А1.

Пояснювальна записка до дипломного проекту (текстова частина роботи) має у стислій та чіткій формі розкривати творчий задум проекту (роботи), містити аналіз сучасного стану проблеми, методів вирішення завдань проекту, обґрунтування їх оптимальності, методики та результати розрахунків, опис проведених експериментів, аналіз їх результатів і висновки з них; містити необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, схеми, рисунки та ін. В ній мають бути відсутні загальновідомі положення, зайві описи, виведення складних формул тощо. Текст пояснювальної записки складається, як правило, державною або російською (для іноземних студентів) мовою в друкованому вигляді на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5 Lines.

Структура дипломного проекту (роботи) умовно поділяється на вступну частину, основну частину та додатки.

Вступна частина:

 • титульний аркуш ( ДР – додаток 18);

 • завдання на ДП (ДР) (додаток 12);

 • реферат (анотація) українською та іноземною мовами;

 • зміст;

 • перелік скорочень, умовних позначень, термінів;

 • вступ.

Основна частина:

 • розділи (глави), які розкривають основний зміст проекту відповідно до переліку питань, наданих у завданні на дипломне проектування;

 • кожний розділ (глава) має закінчуватися висновками;

 • закінчення (загальні висновки);

 • перелік посилань.

Додатки.

Реферат (анотація) обсягом 0,5-1 сторінки державною та іноземною (яку вивчав студент) мовами повинен стисло відображати загальну характеристику та основний зміст ДП (ДР) і містити:

 • відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, креслень, додатків і бібліографічних найменувань за переліком посилань;

 • мету проекту (роботи), використані методи та отримані результати (характеристика об’єкта проектування, нові якісні та кількісні показники, економічний ефект тощо);

 • рекомендації щодо використання або (та) результати впровадження розробок або досліджень (отримані патенти, прийняті заявки на патент, публікація в наукових журналах, акти про впровадження тощо);

 • перелік ключових слів (не більше 20).

Вступ має відображати актуальність і новизну проекту (роботи) та містити:

 • обґрунтування необхідності нової розробки або удосконалення (модернізації) існуючого об’єкта проектування на основі аналізу сучасного стану проблеми за даними вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури та періодичних видань, патентного пошуку та досвіду роботи підприємств, установ, провідних фірм у відповідній галузі виробництва, економіки або науки;

 • обґрунтування основних проектних рішень або напрямків досліджень;

 • можливі галузі застосування результатів проекту (роботи).

Основна частина пояснювальної записки має включати:

 • розробку вимог до характеристик об’єкта проектування;

 • вибір і обґрунтування оптимальності технічних рішень або теоретичних та експериментальних методів досліджень поставлених задач;

 • вибір та обґрунтування можливих варіантів технічної реалізації та методів розрахунків параметрів елементів (електричних схем, механічних елементів на міцність та ін.);

 • експериментальні дослідження, розробку методики досліджень, опис експериментального обладнання, аналіз результатів експерименту;

 • техніко-економічне обґрунтування дипломного проекту, розрахунок економічного ефекту;

 • пропозиції та заходи щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки, охорони довкілля;

 • висновки за розділами (главами) та загальні висновки щодо відповідності отриманих результатів завданню на дипломне проектування та висунутим вимогам, можливість впровадження або застосування результатів.

До додатків виносяться:

 • технічне завдання на ДП (ДР) (крім ОКР бакалавра);

 • відомість дипломного проекту;

 • специфікації;

 • методики і протоколи випробувань;

 • результати патентного дослідження;

 • виведення розрахункових формул;

 • акти про впровадження у виробництво та копії патентів, отриманих дипломником;

 • інші матеріали, які допомагають більш повно і докладно розкрити задум та шляхи реалізації проекту (роботи).

1.3. Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації


Магістерську дисертацію подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису друкованому вигляді на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5 Lines у твердому переплетенні обсягом до 120 сторінок.

У разі виконання декількома магістрантами комплексної теми, можливо мати спільну частину (том) дисертації, але наявність одноосібних томів є обов’язковою. Дисертацію необхідно оформлювати відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». З огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул, ілюстрацій та списку використаної літератури.Магістерська дисертація – це результат дослідження певного об’єкта (системи, обладнання, пристрою, процесу, технології, програмного продукту, інформаційної технології, інтелектуального твору, явища економічної діяльності тощо), його характеристик, властивостей (що є предметом дослідження).

Магістерська дисертація має бути пов’язана з вирішення конкретних наукових або прикладного задач, які обумовлені специфікою відповідної спеціальності. Магістерська дисертація є кваліфікаційною роботою з певної спеціальності, її зміст має розкрити наявність у автора компетентностей, які зазначені у відповідній освітньо-кваліфікаційній характеристиці стандарту вищої освіти.

Магістерська дисертація виконується на базі теоретичних знань і практичного досвіду, що отримані студентом протягом усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи.

Зміст дисертації має бути цілком присвячений темі роботи, досягненню мети, вирішенню завдань, що поставлені. Неприпустимі будь-які відступи, що не мають відношення до завдань дослідження.Зміст магістерської дисертації передбачає:

 • формулювання наукової (науково-технічної) проблеми, визначення об’єкта, предмета та мети дослідження, аналіз стану рішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій (у тому числі періодичних), обґрунтування цілей дослідження;

 • аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір (розробку) методу (методики) дослідження або апаратурного забезпечення;

 • науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження;

 • викладення отриманих результатів та оцінювання їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методологічного значення;

 • перевірку можливостей практичної реалізації отриманих результатів;

 • апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше, або відповідних заявок, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або публікацій у наукових журналах і збірниках (за результатами виконання магістерської дисертації має бути опубліковано не менше двох праць).

У процесі підготовки і захисту дисертації магістрант має продемонструвати:

 • здатності проводити системний аналіз проблеми та розв’язувати її на підставі відомих підходів, пропонувати нові шляхи до вирішення проблеми;

 • уміння обґрунтовано вибирати методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із задач конкретного дослідження;

 • здатності застосування сучасних методів експериментальних досліджень у конкретній галузі знань, методів планування експерименту та оброблення його результатів;

 • здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розроблення висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати;

 • уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності;

 • володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні досліджень та оформленні кваліфікаційної роботи.

Магістерська дисертація має містити:

 • титульний аркуш додатком 19;

 • завдання додатком 13;

 • реферат;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів;

 • основну частину;

 • висновки;

 • список використаної літератури;

 • список джерел фактологічного матеріалу (за необхідності);

 • додатки (за необхідності).

Титульний аркуш оформлюється згідно з додатком 19. На титульному аркуші відповідно до назви теми дисертації зазначається бібліографічний код УДК.

Реферат призначений для ознайомлення з дисертацією. Він має бути стислим, інформативним і містити інформацію, що дозволяє розкрити сутність дослідження. Реферат обсягом до 500 слів українською та іноземною мовами має відображати зміст дисертації, у такій послідовності:

 • відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, джерел за переліком посилань;

 • текст реферату;

 • ключові слова.

Текст реферату має дати загальну характеристику дисертації в рекомендованій нижче послідовності:

 • актуальність теми. Розкриття сутності та стану розв’язування наукової проблеми (задачі) та її актуальності й значущості для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, обґрунтування доцільності проведення дослідження;

 • зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Висвітлення зв’язку вибраного напрямку досліджень з планами науково-дослідних робот кафедри, а також з галузевими та (або) державними планами та програмами. Обов’язково зазначають номери державної реєстрації науково-дослідних робіт, а також і роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт;

 • мета і задачі дослідження. Формулювання мети роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети (не слід формулювати мету як «дослідження...», «вивчення...» тощо, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету). Мета – це запланований результат дослідження. Виконуючи наукову роботу слід пам’ятати, що метою будь-якої наукової праці є виявлення нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або ж уточнення відомих раніш, але недостатньо досліджених. Отримати заплановані результати, поступово досягти поставленої мети можна шляхом її деталізації у вигляді певної програми цілеспрямованих дій – завдань дослідження. Завдання дослідження формулюються в двох варіантах: перший – у вигляді самостійно закінчених етапів дослідження; другий – як послідовне вирішення окремих проблем наукового дослідження по відношенню до загальної проблеми всієї магістерської дисертації. Формулювати і конкретизувати завдання слід дуже ретельно, оскільки опис їх вирішення становить зміст підрозділів кожного з розділу дисертації;

 • об’єкт дослідження. Визначення об’єкта та предмета дослідження як категорій наукового процесу. Об’єкт дослідження – це певна система, обладнання, пристрій, процес, технологія, програмний продукт, інформаційна технологія, інтелектуальний твір, явище економічна діяльність тощо, що породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження;

 • предмет дослідження. Предметом дослідження є певні властивості, характеристики об’єкта на які безпосередньо спрямовано само дослідження, оскільки предмет дослідження визначає тему дисертації, яка визначається на титульному аркуші;

 • методи дослідження. Подання переліку використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів;

 • наукова новизна одержаних результатів. Подають коротку анотацію нових здобутків (рішень, висновків), одержаних магістрантом особисто. Необхідно показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, підкреслити ступінь новизни;

 • практичне значення одержаних результатів. Подання відомостей про застосування результатів досліджень або рекомендації щодо їх впровадження (використання). Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів;

 • апробація результатів дисертації. Вказується, на яких наукових конференціях, семінарах оприлюднені результати досліджень, що включені до дисертації;

 • публікації. Зазначається, в яких статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, патентах опубліковані результати дисертації;

 • ключові слова, що є найістотнішими для розкриття спрямованості роботи, формують на основі тексту роботи і розташовують у кінці реферату. Перелік 5-15 ключових слів (словосполучень) друкують прописними літерами в називному відмінку в рядок, через коми.

Частини реферату, з яких відсутні дані, опускають.

Зміст має відбивати конкретний поетапний план реалізації роботи, її структуру. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів

Якщо в дисертації вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в дисертації у вигляді окремого списку.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальну розшифровку.

Якщо в дисертації спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.Основна частина дисертації містить вступ, певну кількість (3-5) розділів та висновків з них, а також висновки (загальні). Кожний розділ починають з нової сторінки.

У вступі на підґрунті огляду літератури розкривають стан наукової проблеми (задачі) та її значущість. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, магістрант повинен зазначити ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. Необхідно закінчити цей розділ коротким резюме стосовно доцільності проведення дослідження. Загальний обсяг вступу не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини дисертації.

В наступних розділах, як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи вирішення завдань дослідження і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення дисертаційних досліджень. В теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних – принципи дії і характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювань.

В інших розділах з вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми. Магістрант має давати оцінку повноти розв’язування поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

Між структурними частинами роботи повинен просліджуватися чіткий логічний зв’язок, тобто розділи мають бути пов’язані між собою і починатися з короткого опису питань, що розкриваються в даному розділі в їхньому взаємозв’язку з попередніми і наступними розділами.

Наприкінці кожного розділу обов’язково формулюють висновки із стислим викладенням наукових і практичних результатів тієї частини дослідження, що була розглянута у розділі. У висновках не слід переказувати те що було зроблено в розділі, а сформулювати що з цього випливає.

Висновки є завершальною й особливо важливою частиною магістерської дисертації, що має продемонструвати результати дослідження, ступінь реалізації поставленої мети та завдань. У висновках проводиться синтез всіх отриманих результатів дослідження та їх співвідношення із загальною метою і завданнями дисертації. Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в дисертації, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів.

Висновки краще представляти у вигляді послідовно пронумерованих абзаців. При цьому кожен абзац має містити окремий завершений логічно висновок чи рекомендацію.На підставі отриманих висновків у роботі можуть надаватися рекомендації. Рекомендації розміщують на новій сторінці. У рекомендаціях визначають необхідні, на думку автора, подальші дослідження проблеми; подають пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження.

Список використаної літератури

Список використаних джерел слід розміщувати у порядку появи посилань у тексті. Кожне джерело, що включено до списку, має бути відбито у тексті дисертації. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, надані у «Бюлетені ВАК України», № 5, 2009 р. (стор. 26-30).Список джерел фактологічного матеріалу (за необхідності).

Додатки (за необхідності)

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дисертації: • додаткові ілюстрації або таблиці;

 • матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включити до основної частини (фотографії, проміжні математичні докази, розрахунки; протоколи випробувань)

 • копії технічного завдання, договорів та програми робіт;

 • опис алгоритмів і листинги програм, що розроблені в процесі виконання дисертаційної роботи;

 • опис нової апаратури і приладів, що використовуються під час проведення експерименту; інструкції і методики;

 • копії документів, окремі витяги із положень (інструкцій) тощо.

Додаток 12


Завдання на дипломний проект (роботу)
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»
Факультет (інститут)

(повна назва)

Кафедра


(повна назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень(назва ОКР)

Напрям підготовки(код і назва)

Спеціальність(код і назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_____________20__ р.


ЗАВДАННЯ

на дипломний проект (роботу) студенту

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)

керівник проекту (роботи) ,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____2. Строк подання студентом проекту (роботи)

3. Вихідні дані до проекту (роботи)

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити)

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ

Прізвище, ініціали та посада
консультанта

Підпис, дата

завдання
видав

завдання
прийняв

7. Дата видачі завдання

Календарний план№ з/п

Назва етапів виконання
дипломного проекту (роботи)

Строк виконання
етапів проекту (роботи)

Примітка

Студент ____________ ____________________(підпис) (ініціали, прізвище)

Керівник проекту (роботи) ____________ ____________________(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 13


Завдання на магістерську дисертацію
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»
Факультет (інститут)

(повна назва)

Кафедра


(повна назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Напрям підготовки

(код і назва)

Спеціальність(код і назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_____________20__ р.


ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації

науковий керівник дисертації ,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____2. Строк подання студентом дисертації

3. Об’єкт дослідження

4. Предмет дослідження

5. Перелік завдань, які потрібно розробити

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу

7. Орієнтовний перелік публікацій

8. Консультанти розділів дисертації

Розділ

Прізвище, ініціали та посада
консультанта

Підпис, дата

завдання
видав

завдання
прийняв

9. Дата видачі завдання

Календарний план№ з/п

Назва етапів виконання
магістерської дисертації

Строк виконання етапів магістерської дисертації

Примітка

Студент ____________ ____________________(підпис) (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації ____________ ____________________(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 14


Відгук керівника (наукового керівника) дипломного проекту (роботи)
(магістерської дисертації)
Відгук

керівника (наукового керівника) дипломного проекту

( дипломної роботи, магістерської дисертації)

освітньо-кваліфікаційного рівня «_______________»

(назва ОКР)

виконаного (-ої) на тему:


студентом (-кою)(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник (науковий керівник)
дипломного проекту (роботи)
(магістерської дисертації)

_______________________ ___________ ___________________(посада, науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 16

Рецензія на дипломний проект (дипломну роботу,
магістерську дисертацію)
Рецензія

на дипломний проект (дипломну роботу, магістерську дисертацію)

освітньо-кваліфікаційного рівня «_______________»

(назва ОКР)

виконаний (-у) на тему:(повна назва теми ДП (ДР, МД)

студентом (-кою)(прізвище, ім’я, по батькові)


Рецензент

_______________________ ___________ ____________________(посада, науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
Печатка установи, організації рецензента (тільки для зовнішнього рецензента)

Додаток 18 Титульний аркуш дипломної роботиНаціональний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

(повна назва інституту/факультету)

(повна назва кафедри)

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ _____________(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”_____________20__ р.


Дипломна робота

освітньо-кваліфікаційного рівня «______________»

(назва ОКР)

з напряму підготовки (спеціальності)(код та назва напряму підготовки або спеціальності)

на тему:

Виконав (-ла): студент (-ка) ____ курсу, групи _________

(шифр групи)

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Керівник(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультант(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали) (підпис)

Рецензент(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)
Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________(підпис)

Київ – 20__ року


Додаток 19 Титульний аркуш магістерської дисертації


Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

(повна назва інституту/факультету)

(повна назва кафедри)

«На правах рукопису»

УДК ______________«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”_____________20__ р.

Магістерська дисертація
зі спеціальності

(код і назва спеціальності)

на тему:

Виконав (-ла): студент (-ка) ____ курсу, групи _________

(шифр групи)

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Науковий керівник(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультант(назва розділу) (науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали) (підпис)

Рецензент(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)
Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________(підпис)

Київ – 20__ року

Каталог: media
media -> Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
media -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками
media -> Розробка програм з розвитку та модернізації системи водопостачання: стратегічний та операційний підхід
media -> «М і жнац і ональн і шлюби»
media -> Роль аварії чаес у розвитку патології щитовидної залози
media -> Людина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п'ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування з свого боку… С.Єфремов
media -> Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обґрунтування
media -> Хельсинкский фонд по правам человека польша
media -> Проект Художній світ Т. Г. Шевченка. Автопортрети Кобзаря

Скачати 263.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка