«Ази дебютанта дослідника»Скачати 163.27 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір163.27 Kb.
#4030
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти П`ятихатської районної державної адміністрації

Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів П`ятихатської районної ради Дніпропетровської області


Номінація : «Авторський факультатив»

Тема конкурсної роботи: «Ази дебютанта – дослідника»

Автор : Бондаренко Анжеліка Юріївна


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма факультативу «Ази дебютанта – дослідника» (далі - Програма) розроблена на основі Закону України «Про загальну середню освіту» , Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Необхідність запровадження визначається розвитком сучасної освітньої галузі в Україні.

Зміст Програми реалізується в межах 105 годин: 5-6 класи – 35 , 7-8 класи – 35 та 9-11 класи - 35 . Він розрахований на школярів, які виявили бажання до ведення пошуково – дослідницької діяльності, та спрямований на забезпечення учням допрофільної та допрофесійної підготовки.Мета програми:


 • допомогти організаторам шкільних наукових товариств реалізувати державну політику щодо роботи з обдарованою молоддю;

 • сприяти розвитку творчого потенціалу дитини;

 • формувати уявлення про дослідницьку діяльність.
Завдання програми:

 • задовольнити потреби школярів у професійному самовизначенні;

 • залучити учнів до науково – дослідницької, експерементальної, пошукової, творчої діяльності;

 • формувати культуру наукового дослідження;

 • поглибити та систематизувати знання школярів у різних галузях науки;

 • ознайомити учнів із технологіями дослідження джерел у контексті відповідних спеціальних дисциплін, навчити їх розуміти та аналізувати наукову літературу;

 • формувати аналітичне мислення.

Програма складається із пояснювальної записки, основної частини і списку літератури.

Структура курсу передбачає дотримання певної логіки, яка спирається на основні принципи пізнання: • рух від простого до складного,

 • поєднання абстрактного (розуміння понять) і конкретного,

 • перевірку достовірності отриманих знань,

 • навчання у процесі діяльності.

Учні повинні знати:

 • зміст понять «наука» та «дослідження», їх цілі, завдання;

 • основні методи наукових досліджень;

 • вимоги до написання та оформлення наукової роботи.

Учні повинні вміти:

 • накопичувати фактичний матеріал;

 • формулювати та обгрунтовувати гіпотезу;

 • працювати з науковою літературою та джерелами;

 • критично ставитися до інформації та користуватися різними засобами для її збереження;

 • обирати тему та методи власного дослідження, визначати її мету, завдання, об`єкт, предмет та актуальність;

 • складати програму та план роботи;

 • оформляти текст дослідження;

 • писати виступ, тези, реферати, наукові статті;

 • аналізувати результати та робити висновки;

 • привселюдно оголосити основні результати дослідження.

Умови реалізації програми:

Науково – методичні:

 • Організація змісту факультативу здійснюється на основі застосування і поєднання основоположних дидактичних і методичних принципів: взаємозв’язок навчання, виховання та розвитку; демократизація та гуманізація; особистісна орієнтація; практична спрямованість.

 • При викладанні курсу пропонуються різні види роботи: лекції, семінари, консультації, аналітична робота з на­вчальною, науковою, науково-популярною літературою та довідниками, газетними та статистичними матеріалами, конспектування, виконання експериментів і проектів, ор­ганізація фотовиставок та фотостендів, ведення спостережень, екскурсії, пошукова робота в мережі Інтернет, написання науково – дослідницької роботи, конференція.

 • Контроль здійснюється вербально, шляхом самооцінювання, за критеріями оцінювання науково-дослідних робіт на конкурсі МАН.

Психолого – педагогічні:

 • Курс розрахований на учнів 5-11 класів, формуються різновікові групи, які оволодівають основними навичками дослідника.

Технічні:

 • Комп`ютер із підключенням до мережі Інтернет, сканер, принтер, проектор, пакет офісних програм.

До запропонованої Програми вчитель має змогу підходити творчо, змінювати кількість годин, відведених на викладання різних тем, розширювати тематику курсу.

5-6 клас

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Вступ (1 година)

Розділ І. Наукова організація навчальної праці (9 годин)

Тема 1. Поняття та принципи наукової праці.

Інтелектуальна праця. Перспективність, стимулювання, комплексність, науковість.

Практичне заняття № 1. Діагностування учнів (діагностика здібностей).
Тема 2. Джерела інформації.

Друковані видання. Електронні системи.Практичне заняття № 2. Діагностування учнів (творчих нахилів).
Тема 3. Каталог. Систематизація книг.
Тема 4. Правила роботи над книгою.

Практичне заняття № 3. Складання алгоритму роботи над книгою.
Тема 5. Культура навчальної праці та самовиховання невід`ємні складові науково – дослідницької роботи.

Практичне заняття № 4. Формування культури навчальної роботи.
Тема 6. Види читання.

Практичне заняття № 5. Відпрацювання прийомів читання з помітками на полях.
Тема 7. Інтернет як джерело інформації

Практичне заняття № 6. Безпека в Інтернеті
Тема 8. Комп`ютер – ефективний засіб інтелектуальної праці.

Практичне заняття № 7. Культура роботи на комп`ютері.
Тема 9. Пошук інформації в Інтернеті.

Практичне заняття № 8. Способи збереження інформації, знайденої в мережі Інтернет.
Розділ ІІ. Види запису опрацьованих книг (статей). (18 годин)

Тема 1. Простий план.Практичне заняття №1. План власного висловлювання

Тема 2. Складний план.

Тема 3. Питальний план.

Тема 4. Цитатний план.Практичне заняття №2.Відпрацювання техніки складання плану статті

Тема 5. Цитати, їх запис.Практичне заняття №3. Оформлення катотеки

Тема 6. Терміни, іншомовні слова.Практичне заняття №4. Словник іншомовних термінів та тлумачні словники

Практичне заняття №5.Енцеклопедії

Тема 7. Відгук.

Тема 8 . Анотація.

Тема 9.Конспект.Практичне заняття №6. Власне висловлювання (відгук, анотація, конспект)

Тема 10. Тези.

Тема 11. Реценція

Практичне заняття №7. Презентації учнів
Розділ ІІІ. Мала академія наук України (6 годин)
Тема 1. Історія створення.

Мережа. Організація роботи, завдання, структура, напрямки, вступ та навчання.


Практичне заняття № 1. Діагностування учнів (виявлення інтересів)
Тема 2. Конкурси. Літні та заочні профільні школи. Експедиції. Виставки.

Конкурс – захист науково – дослідних робіт. Конкурс «МАН - Юніор». Співпраця МАН України з установами НАН України і провідними вищими навчальними закладами. Вступ і навчання в очно – заочній школі.

Практичне заняття №2. Дніпропетровське відділення МАН
Тема.3. Лабораторія МАНЛаб.

Лабораторний комплекс Національного центру МАН України. Допомога в наукових та навчальних дослідженнях із фізики, хімії, біології, географії, астрономії. Правила роботи.


Тема 4.Темарії науково – дослідницьких робіт за відділеннями МАН. Вебінари. Віртуальні екскурсії
Підсумкове звняття. Конференція (1 година)


називає поняття, принципи наукової праці,
дотримується правил діагностики

складає оптимальний режим дня,

орієнтується в літературі
дотримується правил роботи над книгою

характеризує культуру навчальної праці,
знає чинники, що впливають на наукову працездатність
читає мовчки відповідно до його віку незнайомі тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення
виділяє і запам’ятовує у прочитаному головне, тему і основну думку тексту, деталі;

знає правила роботи на комп’ютері,
дотримується правил поведінки і БЖ у роботі з комп’ютером,
орієнтується, які пристрої призначені для реалізації певних інформаційних процесів;
розрізняє інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання та передавання повідомлень
розрізняє такі поняття, як мовлення, види мовленнєвої діяльності, тема та мікротема висловлювання,
визначає тему, основну думку висловлювання; стилі (розмовний, художній і науковий) мовлення, сферу їх використання, типи (розповідь, опис предметів і тварин, роздум) і жанри мовлення (оповідання, відгук, замітка, лист); адресата мовлення і мету спілкування; вимоги до мовлення;


ділить текст на абзаци,

добирає заголовки до його частин (план);
ставить запитання до прочитаного,

оцінює прочитаний текст з погляду новизни, змісту,

додержується вимог до мовлення та основних правил спілкування;
знаходить і виправляє недоліки та помилки в змісті.

показує на карті міста, де діють територіальні відділення МАН,
виділяє етапи становлення та розвитку МАН,
дотримується правил діагностики,
орієнтуєтьмя в структурі відділень та секціях МАН,
розуміє переваги навчання в МАН

називає види роботи в МАН


використовує інфорацію для самовдосконалення
дотримується правил реєстрації на вебінари

знаходить віртуальні тури по найцікавіших музеям України,

орієнтується в напрямах дослідження

формулює лаконічно думки

7-8 класи

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ І. Наукова діяльність (8 годин)

Тема 1. Поняття про науку. Історія розвитку. Особливості. Складові. НАН України. Цілі, завдання, гіпотеза. Класифікація. Наукові категорії.Практичне заняття № 1. Природничі науки.

Практичне заняття № 2.Гуманітарні науки.

Практичне заняття № 3. Соціально – економічні науки.

Практичне заняття № 4.Техні науки.

Практичне заняття № 5. Сільськогосподарські науки.

Тема 2. Наукова термінологія

Наукові терміни. Наукова проблема. Науковий метод. Довідник наукових термінів.

Тема 3. Види наукової діяльності в МАН.

Теоретичне дослідження. . Експеремент. Пошук. Технічна творчість

розуміє місце і значення науки в житті людства;

характеризує складові науки та особливості;

аналізує наукові категорії

класифікує науки, характеризує їх;

наводить приклади наукових термінів;

аналізує довідники наукових термінів;

розрізняє види наукової діяльності;Розділ ІІ. Наукове дослідження (13 годин)

Тема 1. Наукове дослідження у ЗНЗ як інноваційний напрямок розвитку творчого потенціалу учнів.

Мета, завдання. Види. Об`єкт, предмет, засоби дослідження. Проект.

Практичне заняття № 1. Діагностування учнів (оцінка розподілу тривалої уваги)

Тема 2. Методи науково – дослідницької діяльності.

Поняття «метод науково – дослідницької діяльності». Види. Загальна характеристика методів.

Тема 3. Метод наукового спостереження.

Поняття, ознаки методу. Види спостереження. Підготовка і проведення спостереження. Способи фіксації. Збереження.

Практичне заняття № 2. Складання програми спостереження

Тема 4. Метод опитування.

Бебіда, інтерв`ю. Анкета. Її структура, вимоги до питань. Обробка даних.

Практичне заняття № 3. Розробка анкет.

Практичне заняття № 4. Технології обробки анкет.

Тема 5. Науковий експеремент.

Поняття методу. Види, етапи. Віртуальні лабораторії.

Практичне заняття №5. Робота у віртуальній лабораторії

називає мету та завдання дослідження

пояснює поняття «об`єкт», «предмет».

розуміє , що таке проект. Висловлює свої думки щодо засобів дослідження

знає методи науко – дослідної роботи

називає види досліджень

пояснює особливості кожного метода

описує метод наукового спостереження, вміє зберігати інформацію

складає програму наукового спостереження

використовує текстовий редактор, зберігає інформацію на комп’ютері

знає методи опитування та методи обробки анкет

вміє проводити анкетування


знає комп’ютерні технології обробки анкет

складає електронні таблиці за допомогою Microsoft Excel

описує метод наукового експерименту

розпізнає види експериментів

описує процес роботи експерименту

працює у віртуальній лабораторії


Тема 6.Діагностичний метод.

Тест. Види, характеристика, будова.

Методика розробки. Обробка тестів.

Практичне заняття № 6. Розробка тестів для перевірки засвоєного матеріалу із розділу «Наукове дослідження»

Практичне заняття № 7. Діагностування учнів (мислення)

Розділ ІІІ. Наукова література та джерела (4 години).

Тема 1. Загальна характеристика та класифікація наукової літератури.

Історіографія. Монографія, стаття, збірник наукових праць, підручники, посібники, брошури.

Тема 2. Джерела.

Характеристика. Види, способи фіксації. Архівні фонди. Рукописи.

Тема 3. Періодичні видання.

Характеристика. Класифікація.

Практичне заняття № 1. Правила оформлення бібліографічного опису.

Розділ ІV. Порядок виконання науково – дослідницької роботи ( 10 годин).

Тема 1. Етапи виконання пошуково – дослідної роботи.

Програма дослідження. Шляхи розв’язання проблем.

Тема 2. Підготовка до виконання дослідження.

Вибір теми, формулювання назви. Проблеми. Новизна. Актуальність. Мета. Завдання. Методи.Графік.

Тема 3. Проект .

Вимоги. Цілі. Завдання. Типологія. Тематика. План.

Практичне заняття № 1. Підготовка творчого проету.

Практичне заняття № 2. Підготовка ігрового проекту.

Практичне заняття № 3. Підготовка інформаційного проекту.

Практичне заняття № 4. Підготовка дослідницького проекту


характеризує діагностичний метод

розуміє види та будову тестів

описує процесс розробки та обробки тестів

складає тести

дотримується культури діагностики

знає класифікацію літератури

описує та характеризує види наукової літератури

знає загальну класифікацію джерел

описує способи фіксації джерел

розпізнає види фіксації джерел

описує та характеризує періодичні видання

розуміється в правилах оформлення бібліографічного опису

описує етапи виконання пошуково – дослідної роботи

знає шляхи розв`язання проблем

характеризує поняття новизни в науці

визначає вимоги до вибору теми та формулювання назви

описує етапи роботи над дослідженням

знає вимоги до складання та оформлення проетів

визначає цілі, завдання проекту

розуміється у вимогах до творчого проекту

розрізняє види проектів

використовує знання для підготовки інформаційного проекту

висловлює думку щодо підготовки дослідницького проекту9 – 11 класи

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ І. Написання науково – дослідницької роботи (17 годин)

Тема 1. Вимоги до написання науково – дослідницької роботПрактичне заняття № 1. Вибір теми дослідження формулювання назви

Практичне заняття № 2. Складання плану роботи над дослідженням

Індивідуальні консультації для учнів (1 година)Практичне заняття № 3. Оформлення літератури, титульної сторінки, змісту дослідження. Посилань.

Тема 2. Вступ наукової роботи
знає вимоги до науково – дослідницької роботи

формулює тему та назву дослідження

складає план роботи над дослідженням

оформлює список, використаної літератури, та титульну сторінку

складає зміст науково – дослідницької роботи

знає вимоги до вступу дослідження

Практичнее заняття № 4. Написання вступу власного дослідження

Індивідуальні консультації для учнів (1 година)

Тема 3. Основна частина наукової роботи

Лаконічність. Підрозділи: теоретична та практична частини.Практичнее заняття № 5. Написання основної частини дослідження

Індивідуальні консультації для учнів (3 години)

Тема 4. Висновки дослідженняПрактичнее заняття № 6. Написання висновків наукової роботи

Тема 5. Додатки до наукової роботиПрактичнее заняття № 7. Оформлення додатків

Індивідуальні консультації для учнів ( 1 година)

Розділ ІІ. Оформлення науково – дослідницької роботи (9 годин)

Тема 1. Правила оформлення наукової роботи згідно з Державними стандартамиПрактичнее заняття № 1. Оформлення дослідження в друкованому вигляді

Індивідуальні консультації для учнів ( 1 година)

Практичнее заняття № 2. Редагування та вичитка наукової роботи

Індивідуальні консультації для учнів ( 1 година)

Практичнее заняття № 3. Підготовка наочних сатеріалів для захисту

Практичнее заняття № 4. Створення презентації дослідження

обгрунтовує вибір теми наукової роботи, її актуальність, визначає мету, завдання, предмет, об`єкт, методи

знає вимоги до основної частини наукової роботи

складає історичну довідку розвитку об`єкта дослідження

робить аналіз стану проблеми на момент дослідження


підводить підсумки проведеної роботи

робить аналіз отриманих результатів

знає вимоги до оформлення додатків

знає правила оформлення дослідження згідно з Державним стандартом

характеризує технічні вимоги до науково-дослідницької роботи, розрізнює комп’ютерні технології

редагує надрукований текст

готує наочність для захисту

створює презентацію наукової роботи


Практичнее заняття № 5. Написання тез роботи в електроному вигляді

Розділ ІІІ. Захист науково – дослідницької роботи (6 годин)

Тема 1. Підготовка до захисту

Поради доповідачу. Вимоги

Практичнее заняття № 1. Підготовка виступу

Індивідуальні консультації для учнів ( 1 година)

Конференція № 1.

Виступи перед членами наукового товариства учнів із доповідям по темам наукових робіт. Аналіз доповідей із метою максимальної підготовки до шкільної конференції. Рецензування робіт. Пропозиції щодо участі в шкільному та районному конкурсі-захисті науково-дослідних робіт.Науково-практична конференція № 2.

Шкільний захист наукових робіт.Розділ ІV. Участь у І та ІІ етапах конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт МАН України (3 години)

Тема 1. Вимоги до участі в конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт МАН УкраїниПрактичнее заняття № 1. Анкета та заява учасника для участі в конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт МАН України

Індивідуальні консультації для учнів ( 1 година)

оформляє тези відповідно до вимог


знає сценарій захисту


дотримується вимог до виступу

дотримується правил виступу


аналізує доповіді
висловлює судження
оцінює виступи
обґрунтовує висновки
бере участь у дискусії

знає вимоги до учасника в конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт МАН України


оформляє заяву та анкету учасника конкурсу

Каталог: workFiles
workFiles -> Історія виникнення ляльки мотанки
workFiles -> В. О. Сухомлинський ХХІ століття ера, яка принципово відрізняється від попередньої новою якістю знання, новими способами пізнання, потребою створення інформаційної культури особистості
workFiles -> Урок біології у 9-му класі Підготувала: вчитель біології Єрикалова Люд ми ла Олексіївна
workFiles -> Департамент освіти І науки Черкаської обласної державної адміністрації Відділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Тальнівський районний методичний кабінет Тальнівський нвк «загальноосвітня школа і-іііст
workFiles -> Кругосвітні експедиції (Джеймса Кука, Івана Крузенштерна, Юрія Лисянського). Практична робота №2
workFiles -> Технології успішного навчання
workFiles -> Технології успішного навчання
workFiles -> Тема. Олександр Гаврош. Про письменника. Повість "Неймовірні пригоди Івана Сили". Ознайомлення з історичною довідкою про Івана Фірцака (Івана Силу), про пригоди українського силача. Робота з текстом
workFiles -> Мовно-літературної та художньо -естетичної освіти

Скачати 163.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка