Бакуменко в. Д


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛСторінка13/13
Дата конвертації09.09.2018
Розмір2.36 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функ­ци­­о­нальные вопросы) : Учебное пособие. / Г. В. Атаманчук. – М. : ОАО "НПО "Экономика", 2000. - 302 с.

 2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид. лит., 1997;

 3. Бакуменко В. Д. Тенденції й чинники впливу суспільних трансформацій на постановку завдань науки державного управління / Проблеми і тенденції розвитку галузі науки “Державне управління” в Україні: від теорії до практики: (з нагоди 10-річчя галузі науки “Державне управління”). Зб. матеріалів симп. за міжнар. участю / За заг. ред. О. Оболенсь­кого, С. Сьоміна, С. Загород­нюка. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – С.50 -53.

 4. Бакуменко В. Д. Аналітичне забезпечення формування державно-управлінських рішень / В. Д. Бакуменко // Вісн. УАДУ. - 2000. - № 4. - С. 350-359.

 5. Бакуменко В. Д. Базові моделі дослідження проблем удосконалення діяльності керівника в органах державної влади / В. Д. Бакуменко, О. П. Губа // Акт. пробл. держ. управ. : Зб. наук. праць Нац. ака­демії держ. упр. при Пре­зидентові України: Дніпро­петровський регіон. ін-т держав. упр.- 2004. – Вип. 2 (16). - С. 163-171.

 6. Бакуменко В. Д. Базові моделі науково обґрунтованого управління в соціальних системах / В. Д. Бакуменко // Науковий інформаційний вісник з державного управління. - Вид-во НАДУ, № 1, 2010. С.2-6.

 7. Бакуменко В. Д. Виділення та характеристика загальних трансформаційних тенденції державного управління в умовах суспільних змін / В. Д. Бакуменко, О. В. Червякова // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – К.: ВПЦ АМУ, 2012.- вип. 2 (4). – С.5-12.

 8. Бакуменко В. Д. Державне управління: основи теорії, історія і практика : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи // За. заг. ред. Надолішнього П. І. , Бакуменка В. Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

 9. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко // - К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 444 с.

 10. Бакуменко В. Д. Загальні моделі діяльністного підходу як інструмент дослідження суб’єкт-об’єктних відносин / В. Д. Бакуменко // Наук. вісник АМУ. Серія: Управління. – К.: ВПЦ АМУ, 2012.- вип. 2 (20). – С. 6 -18.

 11. Бакуменко В. Д. Загальні моделі уявлення суб’єкт-об’єктних відносин в со­ціаль­них системах // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. Укр. Ака­демії держ. упр. при Президентові України. - О.: Одеський філ., 2000. - № 4. - С. 73-80.

 12. Бакуменко В. Д. Загальні та проблемно-орієнтовані підходи до прогнозування і планування у нормотворчій діяльності / В. Д. Бакуменко // Вісн. Держ. служби України. - 1999. - № 3. - С. 82-92 .

 13. Бакуменко В. Д. Законо­мір­нос­ті, принципи та фактори вибору в науковому пізнанні процесів державотворення / В .І. Луговий, В. М. Князєв, В. Д. Бакуменко, Державне управління в Україні : реалії та перспективи : Збірник наук. праць /За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва, Вид. НАДУ, 2005. – С.7-21. ( 432 с.)

 14. Бакуменко В. Д. Збірка вибраних наукових праць / В. Д. Бакуменко. – К. : АМУ, 2015. – у 2 томах. – Том 1. Розвиток теорії та методології державного управління, 320 с., Том 2. Науково-прикладні аспекти державного управління, 328 с.

 15. Бакуменко В. Д. Класифікація напрямів державного управління та державно-управлінських рішень / В. Д. Бакуменко // Зб. наук. праць Укр. Ака­д. держ. упр. при Пре­зи­дентові України. - К.: УАДУ. - 2000. - Вип 2, ч.4. - С.188-193.

 16. Бакуменко В. Д. Концептуальне забезпечення проблеми виділення та подальшого розроблення теоретико-методологічних засад формування державно-управлінських рішень / В. Д. Бакуменко // Акт. пробл. держ. управ. : Зб. наук. праць Укр. Ака­демії держ. упр. при Президентові України : Одесь­кий філіал. - 2001. - Вип. 6. - С.28 - 37

 17. Бакуменко В. Д. Методологічна база державно-управлінських рішень / В. Д. Бакуменко // Вісн. УАДУ. - 2000. - № 1. - С. 5 - 19.

 18. Бакуменко В. Д. Методологічний аналіз проблем діяльності через системний взає­мо­­зв’язок теорії та практики // В. Д. Бакуменко // Вісн. УАДУ. - 1999. - № 2. - С. 256-268.

 19. Бакуменко В. Д. Методологічний підхід до аналізу процесів самоорганізації в соціальних системах / В. Д. Бакуменко, О. В. Червякова // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. пр. Серія: Управління / Акад. муніцип. упр. - К., 2012, N 3. С. 6-15

 20. Бакуменко В. Д. Методологічний підхід до аналізу розвитку соціальних систем з позицій дослідження сфери їх впливу / В. Д. Бакуменко // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. Укр. Академії держ. упр. при Президентові України. - О.: Одес. філ., 1999. - Вип. 2. - С. 72-82.

 21. Бакуменко В. Д. Методологічний підхід до оцінки розвитку соціальних систем / В. Д. Бакуменко // Зб. наук. праць Укр. Ака­демії держ. упр. при Пре­зи­дентові Ук­раїни. - К.: УАДУ. - 1999. - Вип 2, ч.1. - С. 89-95.

 22. Бакуменко В. Д. Методологічні "наголоси" прийняття сучасних управлінських рішень / В. Д. Бакуменко, Ю. П. Сурмін// Вісник НАДУ при Президентові України. - 2003. - № 3. - С. 14-24.

 23. Бакуменко В. Д. Напрями і підходи до розвитку теоретико-методологічних засад формування державно-управлінських рішень / В. Д. Бакуменко // Вісник Української Ака­демії державного управ­ління при Президентові України. - 2002. - № 1.- С. 5 - 14.

 24. Бакуменко В. Д. Підходи та моделі креативного державного управління / В. Д. Бакуменко, С. О. Кравченко, О. М. Руденко. – К. : АМУ, 2014. – 228 с.

 25. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ АМУ, 2010;

 26. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. – К. ; ВПЦ АМУ, 2010.

 27. Бакуменко В. Д. Принципи та завдання вдоско­налення функції контролю у системі державного управління в Україні / Н. Р. Нижник, В. Д. Бакуменко, Ю. Г. Кальниш // Президентський контроль. – 2004. - № 3. – С. 10-16.

 28. Бакуменко В. Д. Системно-ситуаційне зображення процесів управління в соціальних систе­мах // Вісн. УАДУ. - 1999. - № 3. - С. 312 - 324.

 29. Бакуменко В. Д. Сутність та складові міжрівневої взаємодії у системі державного управління / Бакуменко В. Д., Дончик Н. П. // Зб. наук. праць Одеського регіон. інституту державного управління “Актуальні проблеми державного управління”. – Одеса: ОРІДУ НАДУ. – 2009. – Вип. 4.

 30. Бакуменко В. Д. Сучасні моделі-підходи управління суспільним розвитком / В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко, С. О. Борисевич // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Сучасні проблеми та підходи у муніципальному управлінні // За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. – К.: ВПЦ АМУ, 2007. – Вип. 1. – С.7-10.

 31. Бакуменко В. Д. Теоретичні основи дослідження державно-управлінських процесів / В. Д. Бакуменко // Акт. пробл. держ. управ.: Зб. наук. праць Укр. Ака­демії держ. упр. при Пре­зидентові України: Дніпро­петровський регіон. ін-т держав. упр.- 2002. - Вип. 2 (8). - С. 11 - 33.

 32. Бакуменко В. Д. Удосконалення прийняття державно-управлінських рішень як один з найважливіших чинників розвитку державного управління / В. Д. Бакуменко // Зб. наук. праць Укр. Ака­демії держ. упр. при Пре­зи­дентові Ук­раїни. - К.: УАДУ. - 2003. - № 1. - С. 72 - 86. (виданий спільно з РАДС при Президентові Російської Федерації).

 33. Бакуменко В. Д. Формування концептуальних засад розвитку методології державного управління / В.М. Князєв, В. Д. Бакуменко, Ю.П.Сурмін // Вісник Української Ака­демії державного управ­ління при Президентові України. - 2003. - № 2. - С. 11 - 27.

 34. Бакуменко В. Д. Функція контролю як важлива складова державного управління / В. Д. Бакуменко // Акт. пробл. держ. управ. : Зб. наук. праць Укр. Ака­демії держ. упр. при Пре­зидентові України : Одесь­­кий регіон. ін-т держ.упр. - 2002. - Вип. 11. - С. 8 - 31.

 35. Бакуменко В. Д. Характерні особливості та пріо­ри­тет­ні напрями удосконалення діяль­ності керівника в органах державної влади України / В. Д. Бакуменко, Ю. Г. Кальниш, О. П. Губа // Вісн. Держ. служби Укра­ї­ни. - 2004. - № 4. - С. 28 - 37.

 36. Бакуменко В. Д. Чинник самоорганізаційної спроможності розвитку соціальної системи та його врахування в процесах управління / В. Д. Бакуменко, О. В. Червякова // Науковий вісник АМУ. Серія: Управління. – К.: ВПЦ АМУ, 2013.- вип. 1. - С.15-24.

 37. Бакуменко В.Д. Впровадження сучасної методології державного управління в практичній діяльності державних службовців / В.Д. Бакуменко, С.О.Кравченко. - Акт. пробл. держ. управ.: Зб. наук. праць Укр. Ака­демії держ. упр. при Презид. України: Одесь­кий філіал. - 2002. - Вип. 10. - С. 10 - 18.

 38. Бакуменко В.Д. До методології формування словника-довідника з державного управління / В.Д. Бакуменко, Д.О.Безносенко, С.О.Кравченко, Л.Г.Штика. - Вісник Української Ака­демії державного управ­ління при Президентові України. - 2002. - № 3. - С. 5 – 16.

 39. Бакуменко В.Д. Підхід до визначення паспортів спеціальностей шляхом системного аналізу державного управління / В.Д. Бакуменко. - Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління . - 2014. - Вип. 1. - С. 8-18.

 40. Бакуменко В.Д. Реформи державного управління : співвідношення понять /В.Д.Бакуменко, С.О.Кравченко. - Науковий вісник АМУ. Серія : Управління. – К.: ВПЦ АМУ, 2009.- вип. 2 (8) – С. 7-18.

 41. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проб­ле­ми теорії, методології, практики: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 320 с.

 42. Бакуменко В.Д., Сурмін Ю.П. Методологічні "наголоси" прийняття сучасних управлінських рішень // Вісник НАДУ при Президентові України. - 2003. - № 3. - С. 14-24.

 43. Браун, М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / М. Пол. Браун // Пер. з англ. - К.: Основи, 2000.

 44. Волкова В. Н. Теория систем и методы ана­ли­за в управлении и связи / Волкова В. Н., Воронков В. А., Денисов А. А. - М.: Радио и связь, 1983. - 248 с.

 45. Воронков А. А. Методы анализа и оценки государственных программ в США / Воронков А. А. - М.: Наука, 1986. - 190 с.

 46. Гвишиани Д. М. Организация и управление: Социологический анализ буржуазных теорий / Д. М. Гвишиани. - М.: Наука, 1970. - 383 с.

 47. Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне // Пер. з франц. В.Шовкуна. - К. : Осно­ви, 1993. - 165 с.

 48. Державне управління: Словн.-довід. / Укладачі: В.Д.Бакуменко (кер. творчого кол.), Д.О.Безносенко, С.М.Вазар, В.М.Князєв, С.О.Кравченко, Л.Г.Штика; За заг. ред.. В.М.Князєва, В.Д.Бакуменка. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с.

 49. Дункан Джек У. Основопологающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики / Джек У. Дункан; пер. с англ. - М.: Дело, 1996.

 50. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

 51. Карданская Н.Л. Основы принятия управленческих решений. Учеб. посо­бие / Н. Л. Карданская. - М.: Рус. Деловая Лит-ра, 1998. - 288 с.

 52. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД). Державний кла­си­фі­катор України. ДК 009-2005. - К.: Держстандарт України, 2005.

 53. Кунц Г. Управление: системный ситуационный анализ управленческих функций / Кунц Г., О'Доннел // В 2 т. Пер. с англ., общ. ред. акад. Д.М. Гвишиани.- М.: Прогресс, 1981. - Т. 2. - С.500-506.

 54. Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки. - М.: Юрид. лит., 1988. - 320 с.

 55. Литвак Б.Г. Управленческие решения. - М.: Ассоциация авторов и из­да­телей "Тандем", Изд-во ЭКМОС, 1998. - 248 с.

 56. Луговий В. М.,. Державне управління як галузь профе­сій­ної діяльності, академіч­ної підготовки, наукових досліджень / В. М. Луговий, В. М. Князєв // Вісн. УАДУ. - 1997. - № 3-4. - С. 9-12.

 57. Малиновський В. Зовнішній контроль у державному управлінні // Вісник УАДУ, 2000. №1. – С.46-57.

 58. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 702 с.

 59. Методологія державного управління: Словник-довідник / Уклад.: В.Д.Бакуменко (кер. автор. кол), Д.О.Безносенко, С.В.Бутівщенко та ін. – За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва, В.Д.Бакуменка. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 196 с.

 60. Мильнер Б. З. Теория организаций / Б. З. Мильнер. - М.: ИНФРА, 1998.

 61. Нижник Н. Р. Контроль у сфері державного управління / Нижник Н. Р., Машков О. А., Мосов С. П. // Вісник УАДУ, 1998. № 2. – С.23-31.

 62. Нижник Н.Р., Мосов С.П. Про державне управління, об’єкт і предмет його теорії // Вісн. УАДУ. - 2000. - № 3. - С. 56-61.

 63. Одинцова Г. С. Державне управління і менеджмент : Навч. посібник у таблицях і схемах / Г. С. Одінцова, Г. І. Мостовий, О. Ю. Амосов та ін. ; За. заг. ред. Г. С. Одінцової. – Х.: ХарРІ УАДУ, 2002. – С. 455 - 475.

 64. Організаційна поведінка /Д.Гелрігел, Дж.В.Слокум-молодший, Р.В.Вудмен, Н.С.Бренінг; пер. з англ. – К.: Основи, 2001. – 726 с.

 65. Пал Леслі А. Аналіз державної політики / Леслі А. Пал // Пер. з англ. - К.: Основи, 1999.

 66. Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури. – К: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. – 211 с.

 67. Полінець О. Контроль в державному управлінні: сутність, види та форми його здійснення / О. Полінець //Вісник УАДУ, 2000. № 2. – С.71-76.

 68. Пригожин А. И. Организационные управленческие паталогии / А. И. Пригожин // Об­ще­ст­венные науки и современность. - 1998. - № 3. - С. 16-23.

 69. Райт Г. Державне управління / Г. Райт // Пер. з англ. - К. : Основи, 1994. - 191 с.

 70. Реформування державного управління в Україні : проблеми і перспек­тиви / Кол. авт.; наук. керів. В. В. Цвєтков - К.: Оріяни, 1998. - 364 с.

 71. Саймон Г. Адміністративна поведінка : Дослідження прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. Саймона // Пер. з англ. вид. – К. : АртЕк, 2001.

 72. Саймон Г. Менеджмент в органи­зациях / Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. // Пер. с англ. 15-го изд. - М. : Экономика, 1995.

 73. Смирнов Э. А. Управленческие технологии как объект функ­цио­наль­ного аудита / Э. А. Смирнов // Ме­нед­­жмент в России и за рубежем. - 1998. - № 6.

 74. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998. - 272 с.

 75. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (по­лі­ти­ко-правовий аспект). - X.: Право, 1996. - 164 с.

 76. Шевченко В. Н. Философские предпосылки комплексного анализа научно-техни­чес­кой революции / В. Н. Шевченко // НТР. Общетеоретические проблемы. - М.: Наука, 1976. - С.117-123.

 77. Duncan W. When Necessity Becomes a Virtue: The Case for Taking Stra­te­gy Seriously // Journal of General Management. - 1987. - Winter. - № 13. - Р. 28-42.

 78. Lan Z., Anders K.. A Paradigmatic View of contemporary Public Administration Reserch: An Empirical Test // Administration & society. - 2000. - May. - Vol. 32. - № 2. - Р. 138 - 165.

 79. Schuman D., Olufs D. Public Administration in the United States. - Se­cond Edition. - D.C. Heath and company. - Lexington, Massachusetts, Toronto, 1993. - 533 p.

Бакуменко Валерій Данилович, відомий український вчений, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний доктор Національної академії державного управління при Президентові України, член експертної ради МОН України з державного управління, кількох міжнародних академій наук, низки редколегій вітчизняних та міжнародних фахових видань з державного та публічного управління.

Зробив вагомий внесок у розвиток теорії та методології державного управління. Заснував українську наукову школу креативного державного управління, що поєднала під його науковим консультуванням та керівництвом багатьох знаних та молодих вітчизняних вчених, зокрема докторів наук з державного управління: Грицяк Н.В., Кравченка С.О., Руденко О.М., Іванову Т. В., Шпачука В.В., Козюру І.В., Чалу Н.Д., Єлагіна В.П., Попова С.А., кандидатів наук з державного управління: Губу О.П., Кушнір М..О., Краснейчук А.О., Зайцева В.М., Стригуна В.О., Рибчинську Л.В., Башкатова В.М., Кормілецького О. М., Козака В.М., Власенко О.С., Михайлова А.О., О.Бєлоусову, Червякову О.В., С.В. Штурхецького, М.Г. Цедік.

Каталог: app -> uploads
app -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
app -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
app -> Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра Спеціальність
app -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
app -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
uploads -> Програма навчальної дисципліни для курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм власності та викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню
uploads -> Програма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
uploads -> Бюджеті на реалізацію проекту "Вища освіта України"
uploads -> Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. №681-р


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка