База даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210Сторінка12/30
Дата конвертації06.11.2017
Розмір6.97 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30

93/94 Історія

93/94

К68


Короткий історичний словник [Текст] / В. М. Даниленко, С. А. Кокін, А. Г. Слюсаренко, О. В. Даниленко. – Запоріжжя : Прем`єр, 2001. – 320с. – 9.90.

(1 прим.)

930 Історична наука. Історіографія

930

H86


Hryhorij Hrabjanka's "The Great War of Bohdan Xmelnycky" [Текст] / introd. by Y.Lutsenko. – USA : Harvard University Press, 1990. – 588p. – (Harvard Library of Early Ukrainian Literature ; Vol.IX). – 15grn.00kop.

(1 прим.)

930

L62


930 T44

Lev Krevza's Obrona iednosci cerkiewney and Zaharija Kopystens'kyj's Palinodija [Текст] / introd. by O.Pritsak, B.Struminsky. – USA : Harvard University Press, 1987. – LVIIIp.; 596p. – (Harvard Library of Early Ukrainian Literature ; Vol.III). – 10grn.00kop.

(1 прим.)

"The Treasure Houses of Austria" : the Austrian State Archives [Текст]. – Vienna : Published by Federal Press Service, 1996. – 72p. : il. – (Austria documentation). – 20grn 00kop.

(2 прим.)

930

S51


Seventeenth-century writing on the Kievan Caves Monastery [Текст] / introd. by P.Lewin. – USA : Harvard University Press, 1987. – XXXVp.; 429p. – (Harvard Library of Early Ukrainian Literature ; Vol.IV). – 10grn.00kop.

(1 прим.)930

S97


Swiezawski, A. Warsztat naukowy historyka. Wstep do badan historycznych [Текст] / A. Swiezawski. – Wydanie drugie. – Poland : Wydawnictwo Wyzczej Szkoly Pedagogicznej, 1999. – 219s. – 15grn.00kop.

(1 прим.)

930

T44


The Povest vremenykh let [Текст] : an Interlinear Collation and Paradosis / compiled and edited by D.Ostrowski. – USA : Harvard University Press, 2003. – LXXXIIIp.+690p. – (Harvard Library of Early Ukrainian Literature ; Vol.X ; Part 1). – 15grn.00kop.

(1 прим.)
930

T44


The Povest vremenykh let [Текст] : an Interlinear Collation and Paradosis / compiled and edited by D.Ostrowski. – USA : Harvard University Press, 2003. – P.XCVI-CLXVI; p.691-1372. – (Harvard Library of Early Ukrainian Literature ; Vol.X ; Part 2). – 15grn.00kop.

(1 прим.)

930

T44


The Povest vremenykh let [Текст] : an Interlinear Collation and Paradosis / compiled and edited by D.Ostrowski. – USA : Harvard University Press, 2003. – P.CLXXV-CXCI; p.1373-2166. – (Harvard Library of Early Ukrainian Literature ; Vol.X ; Part 3). – 15grn.00kop.

(1 прим.)

930

T44


The Old Rus'Kievan and Galician-Volhynian Chronicles [Текст] : the Ostrozkyj (Xlebnikov) and Cetvertyn'skyj (Pogodin Ciodices) / introd. by O.Pritak. – USA : Harvard University Press, 1990. – LXXXIXp.; 761p. – (Harvard Library of Early Ukrainian Literature ; Vol.VIII). – 15grn.00kop.

(1 прим.)930

T44


The Diariusz Podrozny of Pylyp Orlyk (1720-1726) [Текст] / introd. by O.Subtelny. – USA : Harvard University Press, 1989. – XLIIIp.; 794p. – (Harvard Library of Early Ukrainian Literature ; Vol.V). – 15grn.00kop.

(1 прим.)

930

T44


The Diariusz Podrozny of Pylyp Orlyk (1727-1731) [Текст] / introd. by O.Pritsak. – USA : Harvard University Press, 1988. – XXVIIp.; 867p. – (Harvard Library of Early Ukrainian Literature ; Vol.VI). – 15grn.00kop.

(1 прим.)

930

Г29


Гене, Б. История и историческая культура средневекового Запада [Текст] / Б. Гене ; пер. с фр. Е.В.Баевской, Э.М.Береговской; отв. ред. И.И.Соколова. – М. : Языки славянской культуры, 2002. – 496 с. – (Studia historica). – 37 грн.00 коп.

(1 прим.)

930

Г84


Грімстед, П. К. "Празькі архіви" у Києві та Москві [Текст] : повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної Україніки / П. К. Грімстед. – К. : Держ. комітет архівної Україніки, 2005. – 251с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)

930

Г85


Гринбаум, Н. С. Микенологические этюды(1959-1997) [Текст] / Н. С. Гринбаум ; отв. ред. Н.Н.Казанский. – СПб : Алетейя, 2001. – 241 с. – (Античная библиотека. Исследования). – 26 грн.67 коп.

(2 прим.)

930

З-41


Збірник на пошану Олександра Шульгина (1889-1960) [Текст] : Праці історично-філософічної Секції / За ред.В Янева. – Париж;Мюнхен, 1969. – (Записки Наукового Товариства ім.Шевченка ; Т.CLXXXVI).

(1 прим.)
930

И18


Иван, ІV Грозный Сочинения [Текст] / І. Г. Иван. – СПб : Азбука, 2000. – 245 с. – (Азбука-Классика). – 8 грн.70 коп.

(1 прим.)

930

И25


Ивин, А. А. Введение в философию истории [Текст] / А. А. Ивин. – М. : Гуманитарный пздат. центр ВЛАДОС, 1997. – 288 с. – 7 грн.80 коп.

(1 прим.)

930

І-90


Історична наука:термінологічний і понятійний довідник [Текст] : Навч. посібник для вузів. – К. : Вища шк., 2002. – 430с. – 14грн.21коп.

(11 прим.)

930

Л79


Лосев, А. Ф. Античная философия истории [Текст] / А. Ф. Лосев. – М. : Наука, 1977. – 207с. – (Из истории мировой культуры). – 10грн.00коп.

(1 прим.)

930

Л79


Лосев, А. Ф. Античная философия истории [Текст] / А. Ф. Лосев. – СПб. : Алетейя, 2000. – 256с. – (Античная библиотека. Античная философия). – 26грн.40коп.

(1 прим.)930

С38


Сінкевич, Є. Г. Краківська історична школа в польській історіографії [Текст] : монографія / Є. Г. Сінкевич. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 332с. – 25грн.00коп.

(2 прим.)

930

Т19


Тарасов, Б. Н. Куда движется история? [Текст] : Метаморфозы людей и идей в свете христианской традиции / Б. Н. Тарасов. – СПб : Алетейя, 2002. – 348 с. – 36 грн.60 коп.

(1 прим.)
930

Т50


Тойнби, А.Дж. Цивилизация перед судом истории [Текст] : сборник, пер. с англ. / А.Дж. Тойнби. – М. : Прогресс-Культура, 1996. – 480 с. – 20 грн.00 коп.

(1 прим.)

930

Т50


Тойнбі, А.Дж. Дослідження історії [Текст] : пер. з англ. Т.2 / А.Дж. Тойнбі. – К. : Основи, 1995. – 406 с. – 5 грн.50 коп.

(7 прим.)

930

Т50


Тойнбі, А.Дж. Дослідження історії [Текст] : пер. з англ. Т.1 / А.Дж. Тойнбі. – К. : Основи, 1995. – 614 с. – 5 грн.50 коп.

(9 прим.)

930

Я99


Ящук, Т. І. Філософія історії [Текст] : Курс лекцій: Навч. посібник для вузів / Т. І. Ящук. – К. : Либідь, 2004. – 536с. – 25грн.46коп.

(30 прим.)
930.1 Історія як наука

930.1

Б87


Брайчевський, М. Ю. Вступ до історичної науки [Текст] : навч. посібник / М. Ю. Брайчевський. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 1995. – 168с.

(5 прим.)

930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни

930.2

D74


Doroshenko, D. A Survey of Ukrainian Historiography [Текст] / D. Doroshenko ; Ukrainian Historiography 1917-1956/ O.Ohloblyn. – USA : The Ukrainian Academy, 1957. – 456p. – (The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the Us ; Vol. V-VI ; No. 4(18)-1,2(19,20)). – 20grn00kop.

(1 прим.)

930.2

G84


930.2 G84

Grimsted, P. K. Archives and Manuscript Repositories in the USSR : Estonia, Latvia, Lithuania, and Belorussia [Текст] / P. K. Grimsted. – USA : Princeton University Press, 1981. – XLIII, 928p. – 40grn 00kop.

(2 прим.)

Grimsted, P. K. Archives and Manuscript Repositories in the USSR: Estonia, Latvia, Lithuania, and Belorussia [Текст] / P. K. Grimsted. – USA : Princeton University Press, 1981. – XIII,929p. – 40grn.00kop.

(1 прим.)

Grimsted, P. K. Archives and Manuscript Repositories in the USSR : Estonia, Latvia, Lithuania, and Belorussia [Текст] / P. K. Grimsted. – USA : Princeton University Press, 1981. – XLIII, 928p. – 40grn 00kop.

(2 прим.)930.2

Г16


Галузевий державний архів СБУ [Текст] : путівник / автор-упоряд.: В.М.Даниленко та ін.; ГДА СБУ. – Харків : Права людини. – 136с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

930.2

Д36


Державний архів Миколаївської області [Текст] : анотований реєстр описів. Т.1 : Фонди дорадянського періоду / автор-упоряд. М.Мельник. – Миколаїв, 2006. – 160с. – (Архівні зібрання України). – 14грн.00коп.

(2 прим.)

930.2

И90


Историография истории СССР: с древнейших времен до Великой Октябрьской революции [Текст] : учебник для вузов / под ред.: В.Е.Иллерицкого, И.А. Кудрявцева. – 2-е изд., исправ. и доп. – М. : Высшая школа, 1971. – 460с.

(1 прим.)

930.2

І-90


Історичні джерела та їх використання [Текст]. Вип.1. – К. : Наукова думка, 1964. – 291с. – 8грн.20коп.

(1 прим.)

930.2

І-90


Історичні джерела та їх використання [Текст]. Вип.2. – К. : Наукова думка, 1966. – 288с. – 12грн.50коп.

(1 прим.)

930.2

І-90


Історичні джерела та їх використання [Текст]. Вип.3. – К. : Наукова думка, 1968. – 300с. – 8грн.20коп.

(1 прим.)

930.2

І-90


Історичні джерела та їх використання [Текст]. Вип.4 / ред. кол.: І.Л.Бутин, Ф.П.Шевченко, А.М.Катренко. – К. : Наукова думка, 1969. – 299с. – 8грн.20коп.

(1 прим.)

930.2

І-90


Історичні джерела та їх використання [Текст]. Вип.5 / ред. кол.: І.Л.Бутин, А.М.Катренко, Ф.П.Шевченко. – К. : Наукова думка, 1970. – 220с. – 8грн.20коп.

(1 прим.)

930.2

І-90


Історичні джерела та їх використання [Текст]. Вип.6 / ред. кол.: І.Л.Бутин, І.О.Гуржій, В.С.Скорина та ін. – К. : Наукова думка, 1971. – 211с. – 8грн.20коп.

(1 прим.)930.2

К59


930.2 Л38

Козерод, О. В. Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії [Текст] : [монографія] / О. В. Козерод. – К. : Радуга, 2014. – 192с. – 80грн 00коп.

(1 прим.)

Левченко, В. В. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи [Текст] / В. В. Левченко, Г. С. Левченко. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 360с. – 80грн 00коп.

(1 прим.)
930.2

М34


Матузова, В. И. Английские средневековые источники ІХ-ХІІ вв. [Текст] : тексты, перевод, комментарий / В. И. Матузова. – М. : Наука, 1979. – 268С. – (Древнейшие источники по истории народов СССР). – 8грн.00коп.

(1 прим.)

930.2

Н34


Наукові записки [Текст] : збірник праць молодих вчених та аспірантів / НАН України; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К. – 2005. – Т.11. – 455с. – ISBN 966-02-3572-0 : 10грн00коп.

(1 прим.)

930.2

Н34


Наукові записки [Текст] : збірник праць молодих вчених та аспірантів / НАН України; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К. – 2005. – Т.10. – 504с. – ISBN 966-02-3572-0 : 10грн00коп.

(1 прим.)

930.2

Н40


Невідомий Драгоманов [Текст] / гол. ред. Ю.Буряк. – К. : Фенікс, 2009. – 463с. – (Хроніка-2000 ; Вип.79). – 102грн.00коп.

(1 прим.)

930.2

П77


Пріцак, О. Походження Русі [Текст] : Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саг). Т.1 / О. Пріцак. – К. : Обереги, 1997. – 1080с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Т.11 ; Студії). – 45грн.00коп.

(1 прим.)

930.2

Р51


Римський, С. В. Вспомогательные исторические дисциплины [Текст] : учебное пособие для вузов / С. В. Римський. – М. : Высш. школа, 2008. – 112с. – 138грн.80коп.

(15 прим.)930.2

Р93


Рыбаков, Б. А. Петр Бориславович: поиск автора "Слова о полку Игореве" [Текст] / Б. А. Рыбаков. – М. : Молодая гвардия, 1991. – 286с.

(1 прим.)

930.2

У-45


Український археографічний щорічник [Текст] : нова серія. Вип. 5/6 : Український археографічний збірник. Т.8/9 / НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К., 2001. – 382с. – 20грн.00коп.

(2 прим.)

930.2

У-45


Український археографічний щорічник [Текст] : нова серія. Вип. 8/9 : Український археографічний збірник. Т.11/12 / НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К. : Вид-во М.П.Коць, 2004. – 811с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)


930.2

У-45


Український археографічний щорічник [Текст] : нова серія. Вип. 7 : Український археографічний збірник. Т.10 / НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К. : Вид-во М.П.Коць, 2002. – 542с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

930.2

У-45


Український археографічний щорічник [Текст] : нова серія. Вип. 10/11 : Український археографічний збірник. Т.13/14 / НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К. : Вид-во М.П.Коць, 2006. – 884с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)930.2

Ф77


Фонд Херсонської духовної консисторії [Текст] : відомості про метричні записи 1780-1812 років / Автор упоряд.: А.В.Пивовар, М.В.Ковтун. – К. : Академперіодика, 2008. – 312с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)
930.2

Х-91


Хрестоматія з архівознавства [Текст] : Навч. посібник для вузів / Упоряд.: Г.В.Боряк, І.Б.Матяш, Р.Я.Пиріг. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2003. – 408с. – 54грн.00коп.

(10 прим.)

94 Всесвітня історія

94

B68


Blum, J. Lord and Peasant in Russia from the ninth to the nineteenth century [Текст] / J. Blum. – New York : Athenaeum, 1966. – 656p. – 50grn.00kop.

(1 прим.)94

B84


Braudel, F. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II [Текст]. Vol.1 / F. Braudel ; transl. from the French by S.Reynoldes. – New York : Harper and Row, Publishers, 1972. – 641p. – 40grn.00kop.

(1 прим.)
94

B84


Braudel, F. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II [Текст]. Vol.2 / F. Braudel ; transl. from the French by S.Reynoldes. – New York : Harper and Row, Publishers, 1973. – 1375p. – 40grn.00kop.

(1 прим.)

94

C87


Cracraft, J. The church reform of Peter the Great [Текст] / J. Cracraft. – Macmillan, 1971. – 336p. – 35grn.00kop.

(1 прим.)

94

H24


Harvard Ukrainian Studies: Russ writ large: languages, histories, cultures. [Текст] : essays. Vol.28. #1-4 / ed. by H.Gold-Blatt, H.S.Kollmann. – Ukrainian Research Institute, 206. – 662p. – 50grn.00kop.

(1 прим.)

94

M35


Martynowych, O. T. Ukrainian in Canada: the formative period, 1891-1924 [Текст] / O. T. Martynowych. – Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1991. – 562p. – 35grn.00kop.

(1 прим.)

94

M46


Mediaevistik: Internationale Zeitschrift fur interdisziplinare Mittalterforschung [Текст]. Band 3, 1990. – Frankfurt an Main : Peter Lang, 1992. – 444p.

(1 прим.)

94

M46


Medish, V. The Soviet Union [Текст] / V. Medish. – USA : Prentice Hall, Inc., 1987. – 357p.

(1 прим.)

94

S82


Steiger, B. The Strange World [Текст] / B. Steiger. – USA : Zebra Books, 1975. – 255p. – 3grn.00kop.

(1 прим.)94

В12


Вавренюк, Р. Мистификация истории [Текст] / Р. Вавренюк. – Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2005. – 207с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94

Г58


Гоголицын, Ю. Тайны гениев и злодеев [Текст] / Ю. Гоголицын. – СПб; М. : Нева; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 543 с. – (Зловещие страницы истории). – 21 грн.00 коп.

(1 прим.)

94

Г67


Горбовський, О. Загадки історії [Текст] / О. Горбовський. – К. : Веселка, 1973. – 118 с. : іл.

(1 прим.)
94

Д16


Дамаскин, И. А. Сто великих разведчиков [Текст] / И. А. Дамаскин. – М. : Вече, 2004. – 524с. – (Сто великих). – 15грн.00коп.

(1 прим.)94

Д31


Демченко, В. Л. Методичні рекомендації з історії (для абітурієнтів) [Текст] / В. Л. Демченко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 101с. – (Методична серія. Доуніверситетська підготовка ; Вип.8). – 5грн.00коп.

(1 прим.)94

Д96


Дюпюи, Р. Э. Всемирная история войн: Харперская энциклопедия военной истории [Текст]. Кн. 1 : 3500 год до Р.Х.- 1400 год от Р.Х. / Р. Э. Дюпюи, Т. Н. Дюпюи. – СПб. : Полигон, 1997. – 937с. – 79грн.76коп.

(1 прим.)94

Д96


Дюпюи, Р. Э. Всемирная история войн: Харперская энциклопедия военной истории [Текст]. Кн.3 : 1800 год-1925 год / Р. Э. Дюпюи, Т. Н. Дюпюи. – СПб.-М. : Полигон, 1997. – 1016с. : ил. – 79грн.96коп.

(1 прим.)
94

Д96


Дюпюи, Р. Э. Всемирная история войн: Харперская энциклопедия военной истории [Текст]. Кн.2 : 1400 год-1800 год / Р. Э. Дюпюи, Т. И. Дюпюи. – СПб.-М. : Полигон, 1997. – 894с. : ил. – 79грн.96коп.

(1 прим.)

94

И90


Историки и история [Текст] : жизнь, судьба, творчество. Т.1. – М. : Остожье, 1997. – 701с. – (Анатомия истории). – 20грн.00коп.

(1 прим.)

94

И90


94 К73

Историки и история [Текст] : жизнь, судьба, творчество. Т.2. – М. : Остожье, 1998. – 870с. – (Анатомия истории). – 20грн.00коп.

(1 прим.)

Котляр, Ю. В. Курсові та дипломні роботи [Текст] : метод. рекомендації для студентів спеціальності "Історія та археологія" / Ю. В. Котляр. – Николаев : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 52с. – (Методична серія ; вип.243). – 16грн 25коп.

(23 прим.)


94

М70


Мицик, Ю. Кваліфікаційні та курсові роботи й реферати з історії [Текст] : поради студентові щодо написання та захисту / Ю. Мицик, О. Бажан, В. Зубко. – К. : КМ"Академія", 1998. – 35 с.

(9 прим.)

94

П81


Прометей [Текст] : Историко-биографический альманах. Т.ІІ / Сост. А.Ефимов. – М. : Молодая гвардия, 1977. – 358с. – (Жизнь замечательных людей). – 5грн.00коп.

(1 прим.)

94

С 48


Словарь исторический: Личности. Общество. Политика [Текст]. т.1. – в 2-х т. – М. : Остожье, 1999. – 534с. – (Анатомия истории). – 14грн.04коп.

(1 прим.)

94

С 48


Словарь исторический: Личности. Общество. Политика [Текст]. т.2. – в 2-х т. – М. : Остожье, 1999. – 521с. – (Анатомия истории). – 14грн.04коп.

(1 прим.)94

С81


Сто великих чудес света [Текст]. – М. : Вече, 2000. – 528 с. – (100 великих). – 12 грн.20 коп.

(1 прим.)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка