База даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210Сторінка23/30
Дата конвертації06.11.2017
Розмір6.97 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   3094(477)

Д69


Дорошенко, Д. По рідному краю (подорожні враження й замітки) [Текст] / Д. Дорошенко. – Вид.2-ге, перероб. й доп. – Нью Йорк : Булава, 1956. – 156 с.

(1 прим.)

94(477)

Д69


Дорошенко, Д. І. Нарис історії України [Текст] : в 2-х т. Т.1 : До половини ХVІІ століття / Д. І. Дорошенко. – К. : Глобус, 1992. – 238 с.

(1 прим.)

94(477)

Д69


Дорошенко, Д. І. Нарис історії України [Текст] : в 2-х т. Т.2 : Від половини ХVІІ століття / Д. І. Дорошенко. – К. : Глобус, 1992. – 349 с.

(1 прим.)

94(477)

Д75


Дрогобиччина - земля Івана Франка [Текст] : збірник географічних, історичних, етнографічних матеріалів та мемуарів. Т.4 / Упоряд. і ред. М.Шалата. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 776с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)
94(477)

Д72


Драгоманов, М. П. Про українських козаків, татар та турків [Текст] / М. П. Драгоманов. – К. : Дніпро, 1991. – 44с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

Д76


Другий зимовий похід: Листопадовий рейд. Базар [Текст]. – К., 1995. – 240 с.

(2 прим.)

94(477)

Д79


Дубинський, І. В. Червоне козацтво (історичний нарис) [Текст] / І. В. Дубинський, Г. М. Шевчук. – К. : Політвидав України, 1965. – 172с.

(1 прим.)

94(477)

Д81


Дужій, П. Степан Бандера - символ нації: ескізний нарис про життя і діяльність провідника ОУН [Текст]. Ч.2 / П. Дужій. – Львів : "Галицька Видавнича Спілка", 1997. – 383 с.

(1 прим.)

94(477)

Е64


Енциклопедія історії України [Текст] : в 5-ти т. Т.3 : Е-Й / редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2005. – 672с. – 238грн.

(1 прим.)

94(477)

Е70


Ерем, Т. Роботяги [Текст] / Т. Ерем. – Нью-Йорк : Видавець М.Корніїв, 1955. – 131с.

(1 прим.)

94(477)

Є22


Єврейські діти України - жертви голокосту [Текст] : каталог додаткової експозиції з історії голокосту на теренах України. – К. : Зовнішторгвидав України, 2009. – 56с. – (Українська бібліотека голокосту). – 10грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

Є91


Єфименко, О. Я. Історія України та її народу [Текст] / О. Я. Єфименко. – К. : Мистецтво, 1992. – 256 с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

Ж74


Життєвий досвід українців у Канаді: рефлексії [Текст]. – Вінніпег, Канада, 1994. – 378с.

(11 прим.)

94(477)

Ж86


Жуковський, А. Нарис історії України [Текст] / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів : Вид-во Наукового товариства ім. Т.Шевченка, 1992. – 230с. – 14грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Ж86


Жуковський, А. Нарис історії України [Текст] / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів : Вид-во НТШ, 1991. – 230 с.

(3 прим.)
94(477)

З-11


З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ [Текст] : науковий і документальний журнал. – Харків : Права людини, 2009. – 304с. – №1(32). – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

З-12


"За волю і долю України" (Наш край у 1917-1920 роках) [Текст] : матеріали обласної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції / відп. за вип. О.Г.Романенко. – Кіровоград, 2002. – 203с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

З-12


За волю України [Текст] : Історичний збірник УСС:В 50-ліття збройного виступу Українських Січових Стрільців проти Москви 1914-1964. – Ню Йорк : Вид-во Головної Управи Братства УСС, 1967. – 608с.

(1 прим.)94(477)

З-12


За державність: Матеріали до історії війська українського [Текст] : збірник ХІ. – Торонто : Укр. воєнно- історичний інститут, 1966. – 240с.

(5 прим.)94(477)

З-12


За матеріалами кримінальної справи про Голодомор-геноцид 1932-1933 років в Україні [Текст] / ред. колегія М.М.Герасименко та ін. – К. : Ін-т дослідження проблем держ. безпеки, 2010. – 224с. – (Вісник СБУ. Спец. випуск ; №57). – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

З-12


За Україну: Подорож Вельможного Пана Гетьманича Данила Скоропадського до Злучених Держав Америки й Канади. Осінь 1937-весна 1938 [Текст] / уложив І.Ісаїв. – Канада : "Українські Вісті", 1938. – 318с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

З-12


За що усунули Шелеста? [Текст]. – Вид-во "Сучасність", 1973. – 85с. – (Суспільно-політична бібліотека; Ч.13).

(1 прим.)

94(477)

З-14


Загачевський, Е. Бєлярія-Ріміні-Англія [Текст] : репортаж-спогади / Е. Загачевський. – Мюнхен : "Ціцеро", 1968. – 319с.

(1 прим.)94(477)

З-14


Загін "Червона Калина" [Текст] : Ювілейне видання платового загону "Червона Калина" / Гол. ред. В,Воловодюк. – Ню Йорк, 2000. – 299с. – 22грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

З-15


Задніпровський, О. Голод в історії України: короткий нарис (Х-ХХ ст.) [Текст] / О. Задніпровський. – Донецьк : Укр. культурологічний центр, 1999. – 88 с. – 2 грн.00 коп.

(2 прим.)94(477)

З-18


Заклинський, М. Хмельницький як полководець [Текст] / М. Заклинський. – Ню Йорк : Накладом станиці УСС, 1950. – 32 с.

(1 прим.)94(477)

З-23


Залізняк, Л. Л. Первісна історія України [Текст] : Навч. посібник для вузів / Л. Л. Залізняк. – К. : Вища школа, 1999. – 263с. – 14грн.40коп.

(10 прим.)

94(477)

З-26


Замлинский, В. А. Богдан Хмельницкий [Текст] / В. А. Замлинский. – М. : Мол. гвардия, 1989. – 336 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей. Сер. биогр. ; Вып.9).

(1 прим.)

94(477)

З-32


Записки наукового товариства імені Шевченка [Текст] : праці історично-філософічної секції. Т.CLXIII : Прокопович В. "Печать Малороссійская": сфрагістичні етюди. – Париж, Нью-Йорк : Перша Українська друкарня у Франції, 1954. – 113с.

(1 прим.)

94(477)

З-32


Записки наукового товариства імені Шевченка [Текст] : праці історично-філософічної секції. Т.CLXIV : Корона Данила Романовича(1253-1953). – Мюнхен : Записки ЧСВВ, 1955. – 78с.

(1 прим.)

94(477)

З-38


Захаров, Б. Є. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956-1987) [Текст] / Б. Є. Захаров. – Харків : Фоліо, 2003. – 144с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

З-41


Збаразький, С. Крути: У 40-річчя Великого Чину [Текст] / С. Збаразький. – Мюнхен : Шлях молоді, 1958. – 104с.

(1 прим.)
94(477)

З-43


Зверев, Б. И. Севастопольская оборона 1854-1855 гг. [Текст] / Б. И. Зверев. – М. : Учпедгиз, 1956. – 183 с.

(1 прим.)94(477)

З-63


Зінченко, О. Година папуги: Українські сторінки Катині [Текст] / О. Зінченко. – К. : Дух і Літера, 2011. – 400с. – (Бібліотека "Історичної правди"). – 40грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

З-68


Злочин: На вічну пам'ять дочкам і синам української землі [Текст] / упоряд. П.Кардаш. – К. : Фортуна, 2003. – 555с. – 50грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

З-81


Золочів [Текст] : збірник архівних документів і матеріалів / гол. ред.А.І.Епштейн. – Харків : Фоліо, 1995. – 104с. – (Старовинні міста Харківщини).

(1 прим.)

94(477)

И32


Из истории Новгорода-Северского [Текст]. – Чернигов, 1989. – 138с. –

(1 прим.)

94(477)

И90


История Украинской ССР [Текст] : в 10 т. Т.1 : Первобытнообщинный строй и зарождение классового бощества. Киевская Русь (до II половины ХІІІ в.) / ред. коллегия: И.И.Артеменко, В.Д.Баран, С.Н.Бибиков. – К. : Наукова думка, 1981. – 496с.

(1 прим.)94(477)

И90


История Украинской ССР [Текст] : в 10 т. Т.2 : Развитие феодализма. Наростание антифеодальной и освободительной борьбы( ІІ пол.ХІІІ І пол. XVII в.) / ред. коллегия: И.С.Слабеев, В.А.Голубуцкий, А.А.Зимин. – К. : Наукова думка, 1982. – 592с.

(1 прим.)94(477)

И90


История Украинской ССР [Текст] : в 10 т. Т.3 : Освободительная война и воссоединение Украины с Россией. Начало разложения феодализма и зарождение капиталистических отношений (ІІ пол.XVII- XVIII в.) / ред. коллегия: Г.Я.Сергиенко, В.И.Борисенко, В.А.Маркина. – К. : Наукова думка, 1983. – 720с.

(1 прим.)

94(477)

И90


История Украинской ССР [Текст] : в 10 т. Т.4 : Украина в период разложения и кризиса феодально-крепостнической системы. Отмена крепостного права и развитие капитализма (ХІХ в.) / ред. коллегия: Н.Н.Лещенко, А.М.Анфимов, А.К.Волощенко. – К. : Наукова думка, 1983. – 696с. : ил.

(1 прим.)

94(477)

И90


История Украинской ССР [Текст] : в 10 т. Т.5 : Украина в период империализма (нач.ХХ в.) / ред. коллегия: В.Г.Сарбей, А.Ф.Вовчик, П.В.Замковый. – К. : Наукова думка, 1983. – 560с. : ил.

(1 прим.)

94(477)

И90


История Украинской ССР [Текст] : в 10 т. Т.6 : Великая Октябрская социалистическая революция и гражданская война на Украине (1917-1920) / ред. коллегия: Н.И.Супруненко, Ю.М.Гамрецкий, Ю.Ю.Кондуфорн. – К. : Наукова думка, 1984. – 656с. : ил.

(1 прим.)

94(477)

И90


История Украинской ССР [Текст] : в 10 т. Т.7 : Украинская ССР в период построения и укрепления социалистического общества (1921-1941) / ред. коллегия: С.В.Кульчицкий, Н.Д.Березовчук, П.П.Гудзенко. – К. : Наукова думка, 1984. – 720с.

(1 прим.)

94(477)

И90


История Украинской ССР [Текст] : в 10 т. Т.8 : Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945 г.) / ред. коллегия: В.И.Клоков, П.А.Жилин, В.С.Коваль. – К. : Наукова думка, 1984. – 640с.

(1 прим.)

94(477)

И90


История Украинской ССР [Текст] : в 10 т. Т.9 : Украинская ССР в период построения развитого социалистического общества (1945-нач. 60-х годов) / ред. коллегия: А.В.Лихолат, Н.Г.Ищенко, М.П.Ким. – К. : Наукова думка, 1985. – 582с.

(1 прим.)
94(477)

И90


История Украинской ССР [Текст] : в 10 т. Т.10 : Украинская ССР в условиях развитого социализма (60-е - нач. 80-х г.) / ред. коллегия: А.В.Лихолат, Л.Д.Витрук, Н.Г.Ищенко. – К. : Наукова думка, 1985. – 776с.

(1 прим.)

94(477)

І-19


Іванис, В. Симон Петлюра – Президент України (1879-1926) [Текст] / В. Іванис. – Торонто : Trident Press,LTD, 1952. – 258с.

(2 прим.)

94(477)

І-19


Іваницький, С. Переяславський договір з 1654 року [Текст] / С. Іваницький. – Ню Йорк, Детройт, Скрентон, 1954. – 133 с.

(1 прим.)

94(477)

І-19


Іванис, В. Симон Петлюра - Президент України [Текст] / В. Іванис. – К. : Наукова думка, 1993. – 270с. – 13грн.50коп.

(1 прим.)


94(477)

І-20


Іванова, Р. П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (ІІ половина ХІХ ст.) [Текст] / Р. П. Іванова. – К. : Вид-во Київського ун-ту, 1971. – 235 с.

(1 прим.)

94(477)

І 23


Іванцев, І. О. Повстання українського народу проти шляхетської Польщі 1635-1638 р. [Текст] / І. О. Іванцев. – К. : Академпериодика, 2002. – 289с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

І-31


Іжик, С. Сміх крізь сльози. Спомини з років 1939-1947 [Текст] / С. Іжик. – Вінніпег, 1961. – 208с.

(1 прим.)

94(477)

І-49


Ілюстрована енциклопедія історії України [Текст]. В 3-х т. Т.1 : від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / Автор тексту О.Кучерук. – Вид. перероб., доп. – К. : Спалах, 2004. – 216с. : іл. – 52грн.80коп.

(2 прим.)

94(477)

І-90


Історія війн і збройних конфліктів в Україні [Текст] : Енциклопедичний довідник / Упоряд.: О.І.Гуржій, В.В.Корнієнко, В.Д.Макаров, С.П.Мосов. – К. : Вид-во гуманітарної літератури, 2004. – 520с. – 21грн.02коп.

(2 прим.)

94(477)

І-90


Історія селянства Української РСР [Текст]. у 2-х т. Т.1 : Від найдавніших часів до Великої Жовтневої Соціалістичної революції / відп.ред. В.А.Дядиченко. – К. : Наукова думка, 1967. – 551с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія селянства Української РСР [Текст]. у 2-х т. Т.2 : Від Великого Жовтня до наших днів / відп.ред. І.І.Компанієць. – К. : Наукова думка, 1967. – 535с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія України [Текст] : навчально-методичний посібник. – Миколаїв : Видав. відділ МФ НаУКМА, 1997. – 143с. – 3грн.21коп.

(84 прим.)

94(477)

І-90


Історія України в запитаннях та відповідях [Текст]. – К. : Знання, 1991. – 64с. – (Час і суспільство ; №7).

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія українського війська 1917-1995 [Текст] / В. Гриневич, Л. Гриневич, Р. Колісник та ін. ; упоряд. Я.Дашкевич. – Львів : Світ, 1996. – 840с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія ООЧСУ: Нарис до 30-річчя діяльності 1946-1976 [Текст]. – Нью-Йорк : Накладом Головної Управи ООЧСУ, 1977. – 307с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія робітничого класу української РСР [Текст] : у 2-х т. Т.1. – К. : Наукова думка, 1967. – 588с.

(1 прим.)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка