База даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210Сторінка24/30
Дата конвертації06.11.2017
Розмір6.97 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   3094(477)

І-90


Історія робітничого класу української РСР [Текст] : у 2-х т. Т.2. – К. : Наукова думка, 1967. – 588с.

(1 прим.)94(477)

І-90


Історія Української РСР [Текст] : у 8 т., 10 кн. Т.1 : Первіснообщинний лад. Виникнення і розвиток феодалізму (з найдавніших часів до середини XVII ст.). Кн.1 : Первіснообщинний лад і зародження класового суспільства. Київська Русь (до половини ХІІІ ст.). – К. : Наукова думка, 1977. – 443с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія Української РСР [Текст] : у 8 т., 10 кн. Т.2 : Визвольна війна: возз'днання України з Росією. Початок розкладу феодалізму та зародження капіталістичних відносин (друга половина XVII-XVIII ст.). – К. : Наукова думка, 1979. – 616с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія Української РСР [Текст] : у 8 т., 10 кн. Т.3 : ХІХ століття. – К. : Наукова думка, 1978. – 608с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія Української РСР [Текст] : у 8 т., 10 кн. Т.4 : Україна в період імперіалізму (1900-1917). – К. : Наукова думка, 1978. – 531с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія Української РСР [Текст] : у 8 т., 10 кн. Т.5 : Велика Жовтнева соціалістична революція і громадянська війна на Україні (1917-1920). – К. : Наукова думка, 1977. – 592с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія Української РСР [Текст] : у 8 т., 10 кн. Т.6 : Українська РСР у період побудови і зміцнення соціалістичного суспільства (1921-1941). – К. : Наукова думка, 1977. – 544с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія Української РСР [Текст] : у 8 т., 10 кн. Т.7 : Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу (1941-1945). – К. : Наукова думка, 1977. – 535с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія Української РСР [Текст] : у 8 т., 10 кн. Т.8 : Українська РСР в період зміцнення і поступового переходу до комунізму (1945-70-і роки). Кн.2 : Українська РСР в період розвинутого соціалізму і будівництва комунізму (кінець 50-х - 70-і роки). – К. : Наукова думка, 1979. – 700с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія Української РСР [Текст] : у 8 т., 10 кн. Т.8 : Радянська Україна в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945-70-і роки). Кн.1 : Українська РСР в період зміцнення соціолізму (1945-50-і роки). – К. : Наукова думка, 1979. – 390с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія Української РСР [Текст] : науково-популярний нарис. – К. : Політвидав, 1967. – 410с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія Української РСР [Текст] : у 8 т., 10 кн. Т.1 : З найдавніших часів до середини XVII ст. Кн.2 : друга половина XVII-перша половина XVII ст. – К. : Наукова думка, 1979. – 344с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія України та її державності [Текст] : Навч. посібник для вузів / І. Є. Дещинський, І. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич, Я. Я. Денісов ; За ред. Л.Є.Дещинського. – 3-є вид., перероб. і доп. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 368с. – 23грн.90коп.

(10 прим.)

94(477)

І-90


Історія України [Текст] : Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М.Литвина. – К. : Знання, 2006. – 607с. – 15грн.74коп.

(100 прим.)

94(477)

І-90


Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Збірник документів і матеріалів [Текст] : навч. посібник для вузів / За ред.: А.П.Коцупа, Н.В.Терес. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. – 1100с. – 135грн.00коп.

(3 прим.)

94(477)

І-90


Історія України [Текст] : Посібник для абітурієнтів / Авт.-упоряд. О.В.Гісем. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2003. – 332с. – 4грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія українського козацтва [Текст] : Нариси. У 2-х т. Т.1 / Редкол.: В.А.Смолін (відп. ред.) та ін. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 800с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

І-90


94(477) І-90

Історія України [Текст] / І. Крип`якевич, М. Терлецький, П. Ісаїв, М. Дольницький. – Львів : Фенікс, 1991. – 167с.:іл.

(1 прим.)

Історія України ХІХ - ХХІ століть [Текст] : практикум / В. С. Голубко, Р. В. Лаврецький, А. Ф. Лозинський, М. Я. Нагірняк ; за ред. Р.В.Лаврецького. – К. : Знання, 2015. – 375с. – Реком. МОН України. – 34грн 00коп.

(1 прим.)
94(477)

І-90


Історія України [Текст] : Навч.посібник для вузів / Під ред.М.О.Скрипника. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 367с. – 33грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) [Текст]. – 4-те вид.,змінене і доп. – Львів : Світ, 1992. – 702с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія українського селянства [Текст] : нариси в 2-х т. Т.1 / Ред рада: В.М.Литвин (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2006. – 631с. – 102грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія українського селянства [Текст] : нариси в 2-х т. Т.2 / Ред рада: В.М.Литвин (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2006. – 653с. – 102грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія українського козацтва [Текст] : нариси в 2-х т. Т.1 / ред. кол. В.А.Смолій (віп. ред.) та ін. – 2-ге вид. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2009. – 800с. – 93грн.50коп.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія українського козацтва [Текст] : нариси в 2-х т. Т.2 / ред. кол. В.А.Смолій (віп. ред.) та ін. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2007. – 724с. – 93грн.50коп.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія України [Текст] : посібник / за ред. Г.Д.Темка, Л.С.Тупчієнка. – К. : Академія, 2002. – 480с. – (Альма-матер). – 20грн.00коп.

(1 прим.)


94(477)

І-90


Історія України в особах ХІХ-ХХ ст. [Текст]. – К. : Україна, 1995. – 479с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія Українського Війська [Текст] / І. Крип'якевич, М. Капустянський, Б. Гнатевич, С.О. та ін. Шрамченко. – 2-е вид., доп. – Вінніпег : Видавець Іван Тиктор, 1953. – 837с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія України [Текст] : Документи. Матеріали: посібник / Уклад. В.Ю.Короля. – К. : ВЦ "Академія", 2001. – 448с. – (Альма-матер). – 20грн.40коп.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія Українського середньовіччя: Козацька доба [Текст] : збірник наукових праць. В 2-х ч. Ч.1. – К. : НАН України, Інст-т історії України, фундація ім. Ольжича, 1995. – 162 с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія Українського середньовіччя: Козацька доба [Текст] : збірник наукових праць. В 2-х ч. Ч.2. – К. : НАН України, Інст-т історії України, фундація ім. Ольжича, 1995. – 134 с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія українського війська [Текст]. Ч.3 / Б. Гнатевич. – Львів : Вид-ння Івана Тиктора, 1936. – 568 с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія українського війська [Текст]. Ч.2 / І. Крипякевич. – Львів : Вид-ння Івана Тиктора, 1936. – 568 с. : іл.

(1 прим.)


94(477)

І-90


Історія українського війська [Текст]. Ч.1 / І. Крипякевич. – Львів : Вид-ння Івана Тиктора, 1936. – 288 с. : іл.

(2 прим.)

94(477)

І-90


Історія хвороби Леонида Плюща [Текст] : пер. с рос. / упоряд. Т.Ходорович. – 2-е вид., доп. – Мюнхен : Сучасність, 1976. – 207с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історичні постаті України: історичні нариси [Текст] : збірник / упоряд. та авт. вступ. ст. О.В.Болдирєв. – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с.

(2 прим.)

94(477)

І-90


Історія Львова [Текст] : монографія / відповід. ред. В.В.Секретарюк. – К. : Наукова думка, 1984. – 416с. – 27грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія України [Текст] : курс лекцій: У 2-х кн.: навч. посібник. Кн.2 : ХХ століття / Мельник Л.Г., Верстюк В.Ф., Демченко М.В. та інші. – К. : Либідь, 1992. – 464 с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія України [Текст] : курс лекцій: У 2-х кн.: навч. посібник. Кн.1 : Від найдавніших часів до кінця ХІХ століття / Мельник Л.Г., Баран В.Д., Гуржій О.І. та інші. – К. : Либідь, 1991. – 576 с. – 15 грн.00 коп.

(2 прим.)

94(477)

І-90


Історія України: хронологія основних подій [Текст]. – К. : Либідь, 1995. – 112 с.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія Русів [Текст] / пер. І.Драча. – К. : Рад. письменник, 1991. – 318 с.

(4 прим.)

94(477)

І-90


Історія України: Документи. Матеріали [Текст] : посібник / уклад., комент. В.Ю.Короля. – К. : Академія, 2002. – 448 с. – (Альма - матер). – 25 грн.00 коп.

(7 прим.)

94(477)

І-90


Історія: Третій Міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. [Текст]. – Харків : Око, 1996. – 304 с. – 3 грн.50 коп.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія України [Текст] / під ред. В.А.Смолія. – К. : Альтернатива, 1997. – 416 с. : іл. – 25 грн.00 коп.

(1 прим.)

94(477)

І-90


Історія України [Текст] / В. П. Шкварець, В. В. Щукін, В. І. Друмов, О. С. Козирєв ; під ред. В.П.Шкварця та інш. – 2-ге вид., перероб. і доп. – М., 1997. – 345 с. – 4 грн.00 коп.

(140 прим.)

94(477)

І-90


"Історія України-Русі" у листуванні Миколи Аркаса з Василем Доманицьким. 1906-1909 роки [Текст] / упоряд., вступ та коментарі І.Старовойтенко. – К. : Темпора, 2009. – 343с. – 68грн.60коп.

(1 прим.)

94(477)

К19


Кандиба, О. Шипинці: Мистецтво та знаряддя неолітичного селища [Текст] : Монографія / О. Кандиба. – Чернівці : Букрек, 2004. – 208с. – (Буковинська минувшина). – 36грн.00коп.

(1 прим.)


94(477)

К20


Каппелер, А. Мала історія України [Текст] : пер. з нім. / А. Каппелер. – К. : КІС, 2007. – 264с. – 59грн.50коп.

(1 прим.)

94(477)

К20


Капустянський, М. Похід Українських Армій на Київ-Одесу в 1919 році (короткий воєнно-історичний огляд) [Текст]. Кн.1. Ч.І і ІІ / М. Капустянський. – вид. 2-ге. – Мюнхен : Вид-во "Хвильовог", 1946. – 110с. + схеми.

(2 прим.)

94(477)

К20


Капустянський, М. Українська збройна сила й українська національна революція [Текст] / М. Капустянський. – Канада : Новий шлях, 1936. – 50с.

(2 прим.)

94(477)

К21


Каргалов, В. В. Полководцы Древней Руси [Текст] / В. В. Каргалов, А. Н. Сахаров. – М. : Молодая гвардия, 1985. – 575 с. – (Жизнь замечательных людей. Сер. биогр.; ; Вып.16).

(1 прим.)

94(477)

К26


Капранов, В. Мальована історія незалежної України [Текст] / В. Капранов, Д. Капранов ; (Брати Капранови). – К. : Гамазин, 2013. – 80с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К28


Касьянов, Г. В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ століть: соціально-політичний портрет [Текст] / Г. В. Касьянов. – К. : Либідь, 1993. – 176с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

К30


Качкан, В. А. Українське народознавтсво в іменах [Текст] : навч. посібник для вузів: у 2-х ч. Ч.2 / В. А. Качкан ; за ред. М.С.Тимошика. – К. : Либідь, 1995. – 288с. – 18грн.00коп.

(1 прим.)
94(477)

К30


Качкан, В. А. Українське народознавство в іменах [Текст]. У 2-х. ч. Ч.1 / В. А. Качкан ; за ред. А.З.Москаленка. – К. : Либідь, 1994. – 334с. – 18грн.00коп.

(3 прим.)

94(477)

К30


94(477) К35

Качор, А. Мужі ідеї і праці. Андрій Палій і Андрій Мудрик [Текст] / А. Качор. – Вінніпег, Торонто, Клівленд, 1974. – 344с.

(1 прим.)

Кентій, А. Радянські партизани 1941-1944: світло й тіні [Текст] / А. Кентій, В. Лозицький. – К. : Видавець ПП Наталя Брехуненко, 2010. – 80с. – 15грн 00коп.

(1 прим.)
94(477)

К38


Київ Шевченкових часів [Текст] : [альбом] / автор-упоряд. С.Крашенініков. – США : Америка, 1984. – 128с. : фотографії [31]. – 40грн00коп.

(1 прим.)

94(477)

К39


Килиевич, С. Р. На горе Старокиевской [Текст] / С. Р. Килиевич. – К. : Наукова думка, 1982. – 80с. – (Научно-популярная литература). – 5грн.00коп.

(1 прим.)


94(477)

К43


Киричук, О. С. Львівський Ставропігійський інститут у громадському житті Галичини другої половини ХІХ- початку ХХ ст. [Текст] / О. С. Киричук. – Львів : Логос, 2001. – 152 с. – 10 грн.00 коп.

(1 прим.)

94(477)

К53


Книга Памяти Украины [Текст]. Т.8 : Николаевская область. – Николаев : НФ НаУКМА, 2001. – 516с.

(2 прим.)
94(477)

К53


Книш, З. З таємних документів Польської окупації Західної України [Текст] / З. Книш. – Торонто : Срібна Сурма, 1983. – 188 с.

(1 прим.)

94(477)

К53


Книш, З. Б'є дванадцята [Текст] : спогади й матеріяли до діяння ОУН напередодні німецько-московської війни 1941 р. / З. Книш. – Торонто : Срібна Сурма. – 384с.

(1 прим.)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка