База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207


Позитивне право. Правова норма. Законодавчо закріплене право. Письмове право. Дія правової норми. Правила її застосуванняСторінка3/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

340.13 Позитивне право. Правова норма. Законодавчо закріплене право. Письмове право. Дія правової норми. Правила її застосування

340.13

М30


Марченко, М. Н. Источники права [Текст] : Учеб. пособие / М. Н. Марченко. – М. : Проспект, 2008. – 760с. – 93грн.00коп.

(2 прим.)
340.15 Історичні типи й системи права

340.15

А23


Агафонов, С. А. Римське право [Текст] : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / С. А. Агафонов. – 2-е вид. – К. : КНЕУ, 2006. – 143с. – 21грн.80коп.

(3 прим.)340.15

Б55


Бехруз, Х. Исламские традиции права [Текст] / Х. Бехруз. – Одесса : Юридична література, 2006. – 293с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)
340.15

М42


Медведев, И. П. Правовая культура Византийской империи. [Текст] / И. П. Медведев. – СПб. : Алетейя, 2001. – 576с. – (Византийская библиотека. Исследования). – 26грн.40коп.

(1 прим.)

340.15

Н73


Новицкий, И. Б. Римское право [Текст] / И. Б. Новицкий. – 6-е изд. – М. : ТЕИС, 1996. – 245с. – 12грн.40коп.

(3 прим.)

340.15

П32


Підопригора, О. А. Римське право [Текст] : підручник / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 512с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)

340.15

П32


Підопригора, О. А. Римське приватне право: Академічний курс [Текст] : Підручник для вузів / О. А. Підопригора. – 3-є вид., пепроб. та доп. – К. : Ін Юре, 2001. – 440с. – 26грн.00коп.

(10 прим.)

340.15

П44


Подопригора, А. А. Основы римского гражданского права [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А. Подопригора. – 2-е изд., перераб. – К. : Вентури, 1995. – 288с. – 7грн.90коп.

(2 прим.)

340.15

П48


Покровский, И. А. История римского права [Текст] / И. А. Покровский. – СПб : Летний сад; Журнал "Нева", 1999. – 533с.

(1 прим.)
340.15

Ш24


Шаповалова, О. І. Римське право [Текст] : Методичні матеріали для самостійного вивчення / О. І. Шаповалова. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 98с. – (Методична серія ; Вип.№45). – 5грн.15коп.

(88 прим.)
340.5 Порівняльне правознавство

340.5

Б55


Бехруз, Х. Введение в сравнительное правоведение [Текст] : Учеб. пособие / Х. Бехруз. – Одесса : Юридич.лит., 2002. – 328с. – 26грн.10коп.

(5 прим.)

340.5

К80


Кресін, О. В. Порівняльне правознавство: вітчизняні та зарубіжні спеціалізовані центри дослідження і викладання [Текст] : Довідник / О. В. Кресін ; За ред. В,Н.Денисова. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – 192с. – (Енциклопедія порівняльного правознавства ; Вип. 2). – 15грн.00ккоп.

(2 прим.)

340.5

П59


Порівняльне правознавство [Текст] : Підручник для вузів / За ред. В.Д.Ткаченка. – Харків : Право, 2003. – 270с. – 25грн.20коп.

(10 прим.)


340.5

С42


Скакун, О. Ф. Общее сравнительное парвоведение: Основные типы (семьи) правовых систем мира [Текст] : Учебник для вузов / О. Ф. Скакун. – К. : Ін Юре, 2008. – 464с. – 100грн.80коп.

(7 прим.)340.5

Т46


Тихомиров, А. Д. Юридическая компаративистика [Текст] : философские, теоретические и методолгические проблемы / А. Д. Тихомиров. – К. : Знання, 2005. – 334с. – 52грн.80коп.

(1 прим.)
340.5

Х-20


Харитонова, О. І. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції [Текст] : Посібник / О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов. – 2-е вид., доп. – Харків : Одіссей, 2006. – 624с. – 40грн.00коп.

(2 прим.)
340.6 Допоміжні правничі науки. Судова психологія.

Судова хімія. Судова медицина


340.6

А16


Абрамова, В. М. Альбом схем із судово-почеркознавчої експертизи [Текст] : Навч. посібник / В. М. Абрамова, О. О. Садченко, Є. Ю. Свобода. – К. : Вид.Паливода А.В., 2003. – 120с. – 10грн.00коп.

(3 прим.)

340.6

Б43


Белоглавек, А. И. Эксперты в международных условиях (в гражданских и уголовных судебных процессах, арбитражных и инвестиционных разбирательствах) [Текст] / А. И. Белоглавек, Р. Хотова. – К. : Таксон, 2011. – 504с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

340.6

Б86


Бочелюк, В. Й. Юридична психологія [Текст] : навч. посібник для вузів / В. Й. Бочелюк. – К. : ЦУЛ, 2010. – 336с. – 60грн.00коп.

(5 прим.)

340.6

Г37


Герасименко, О. Словник-довідник термінів судової медицини [Текст] / О. Герасименко. – К. : Ін Юре, 2002. – 484с. – 29грн.00коп.

(1 прим.)340.6

Г54


Глібко, В. М. Судова бухгалтерія [Текст] : підручник для вузів / В. М. Глібко, О. П. Бущан. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2011. – 192с. – Реком. МОН України. – 63грн.00коп.

(5 прим.)
340.6

Д20


Датий, А. В. Судебная медицина и психиатрия [Текст] : Практикум:Учеб.пособие для вузов / А. В. Датий. – М. : ЮНИТИ-ДАНА:Закон и право, 2002. – 415с. – 25грн.26коп.

(5 прим.)

340.6

Д67


Дондик, Н. Я. Судова бухгалтерія [Текст] : навч. посібник для вузів / Н. Я. Дондик, Г. Г. Дондик. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 208с. – Реком. МОН України. – 60грн.00коп.

(2 прим.)340.6

Е45


340.6 Е45


Експертизи в Україні [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 448с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №6).

(1 прим.)

Експертизи у судочинстві України: роз'яснення, законодавство, судова практика [Текст] / за ред.: В.Г.Гончаренко, І.В.Гори. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 510с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №5-6).

(1 прим.)
340.6

З-13


Завальнюк, А. Х. Судова медицина [Текст] : Курс лекцій: Навч. посібник для вузів / А. Х. Завальнюк. – 2-е вид. пероб. і доп. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – 672с. – 84грн.60коп.

(5 прим.)

340.6

К18


Камлик, М. І. Судова бухгалтерія [Текст] : Підручник / М. І. Камлик. – 4-е вид., доп. та перероб. – К. : Атіка, 2003. – 592с. – 44грн.65коп.

(22 прим.)

340.6

К59


Козляковський, П. А. Юридична психологія [Текст] : навч. посібник / П. А. Козляковський, А. П. Козляковський. – 2-е вид., доп. і перероб. – Миколаїв : Дизайн і поліграфія, 2008. – 432с.

(1 прим.)

340.6

К59


Козляковський, П. А. Юридична психологія [Текст] : Навч. посібник / П. А. Козляковський, А. П. Козляковський. – Миколаїв : Дізайн і поліграфія, 2006. – 424с. – 42грн.00коп.

(2 прим.)

340.6

К60


Колесник, В. А. Судова психіатрія [Текст] : Курс лекцій / В. А. Колесник. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 128с. – 3грн.00коп.

(6 прим.)

340.6

К64


Коновалова, В. Е. Правовая психология [Текст] : учебное пособие / В. Е. Коновалова. – Х. : Консум, 1997. – 160с. – 7грн.

(2 прим.)

340.6

К64


Коновалова, В. О. Юридична психологія [Текст] : Підручник для вузів / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. – К. : Ін Юре, 2005. – 424с. – 26грн.18коп.

(25 прим.)
340.6

К64


Коновалова, В. О. Юридична психологія [Текст] : підручник для вузів / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. – 2-е вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2008. – 240с. – 38грн.50коп.

(8 прим.)
340.6

М30


Марчук, А. І. Судова психіатрія [Текст] : Навч. посібник / А. І. Марчук. – К. : Атіка, 2003. – 240с. – 18грн.00коп.

(25 прим.)340.6

М84


Мостовая, И. М. Юридическая психология [Текст] / И. М. Мостовая. – 3-е изд. – К. : ВІРА-Р, 2000. – 120с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

340.6

О-75


Основи загальної та юридичної психології [Текст] : курс лекцій: навч. посібник для вузів / Н. Р. Бобечко, В. П. Бойко, І. В. Жолнович, І. І. Когутич ; за ред.: В.Т.Нора. – К. : Правова Єдність, 2011. – 224с. – 50грн.00коп.

(2 прим.)340.6

П75


Пригунов, П. Я. Юридична психологія [Текст] : тестові завдання: навч.-метод. посібник для вузів / П. Я. Пригунов. – К. : КНТ, 2006. – 100с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)

340.6

С89


Судова медицина [Текст] : Підручник / За ред.: А.С.Лісового, Л.Л.Голубовича. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Атіка, 2003. – 512с.:32іл. – 44грн.00коп.

(2 прим.)

340.6

С89


Судові експерти в Україні [Текст] : [Збірник нормативних актів]. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – 14грн.00коп.

(2 прим.)340.6

С89


Судово-бухгалтерська експертиза [Текст] : навч. посібник / Л. В. Гуцаленко, Л. Г. Михальчишина, В. М. Сидорчук, І. К. Пентюк. – К. : ЦУЛ, 2011. – 352с. – 70грн.00коп.

(4 прим.)

340.6

С89


Білкун, В. В. Судова медицина [Текст] : підручник / В. В. Білкун, Л. Л. Голубович, П. Л. Голубович. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 480с. : іл. – 16грн.20коп.

(1 прим.)
340.6

С91


Сущенко, В. М. Правнича психологія [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / В. М. Сущенко. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 32с. – (Методична серія ; Вип. №119). – 3грн.42коп.

(62 прим.)

340.6

С91


Сущенко, В. М. Правнича психологія [Текст] : навч.-метод. посібник для вузів / В. М. Сущенко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 28с. – (Методична серія; Вип.103). – 3грн.50коп.

(59 прим.)340.6

Т51


Токарчик, Р. Юридична етика [Текст] : [монографія]: пер. с пол. / Р. Токарчик. – 3 вид., виправ. – К. : Таксон, 2009. – 356с. – 90грн.00оп.

(1 прим.)

340.6

Ш26


Шарманська, В. М. Судова бухгалтерія [Текст] : навч. посібник для вузів / В. М. Шарманська, С. О. Шарманська, І. В. Головко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 454с. – 48грн.00коп.

(8 прим.)

340.6

Ю70


Юридична психологія: альбом схем з коментарями [Текст] : навч. посібник / за ред.: Л.І.Казміренко, Є.М.Моісеєва. – 3-є вид. доопрац. та доп. – К. : КНТ, 2008. – 152с. – 20грн.00коп.

(2 прим.)341 Міжнародне право

341

A10


A warless world [Текст] / ed. by A.Larson. – New York : McGraw-Hill Book Company. Inc., 1963. – 209p.

(1 прим.)

341

B84


Bray, W. G. Russian frontiers. From Muscovy to Khrushchev [Текст] / W. G. Bray. – New York : The Bobbs-Merril company, Inc., 1963. – 273p. – 8grn.

(1 прим.)

341

B92


Bucley, W. F. United nations Journal. A Deligate's Odyssey [Текст] / W. F. Bucley. – New York : G.P.Putnam's Sons, 1974. – 280p.

(1 прим.)

341

K89


Kugelmass, J. A. Ralph J. Bunche fighter for peace [Текст] / J. A. Kugelmass. – New York : Julian Messner, Inc., 1959. – 174p. – 7grn.

(1 прим.)

341

А68


Аннерс, Э. История европейского права [Текст] / Э. Аннерс ; Ин-т Европы. – М. : Наука, 1999. – 395с. – 18грн.70коп.

(3 прим.)341

А74


Анцелевич, Г. О. Міжнародне право [Текст] : Підручник для вузів / Г. О. Анцелевич, О. О. Покрещук. – К. : Алерта:Пектораль, 2003. – 410с. – 25грн.00коп.

(30 прим.)
341

Б64


Бирюков, П. Н. Международное право [Текст] : учеб. пособие / П. Н. Бирюков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристь, 2000. – 416с. – 10грн.94коп.

(2 прим.)
341

Д27


Действующее международное право [Текст] : В 3-х т. Т.1 / сост. Ю.М.Колосов, Є.С.Кривчикова. – М. : Издательство Московского независимого института международного права, 1996. – 864с. – 15грн.40коп.

(1 прим.)
341

З-19


Законотворчість [Текст] : Словник термінів і понять з міжнародного та єропейського права / За ред.М.Т.Кравчука; Ін-т законодавства Верховної Ради України; Укр.-європ. консультативний центр з питань законодавства (UEPLAC). – К., 2005. – 159с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

341

М18


Маланчук, П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом [Текст] : Пер. с англ. / П. Маланчук. – 7-е вид., перероб. – Харків : Консум, 2000. – 592с. – 30грн.00коп.

(2 прим.)

341

М43


Международное право [Текст] : учебник / отв. ред. Ю.М. Колосов,В.И.Кузнецов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Международные отношения, 1998. – 624с. – 18грн.

(1 прим.)

341

М58


Міжнародне право [Текст] : підручник для вузів / за ред. В.А.Ліпкана. – К. : КНТ, 2009. – 752с. – 120грн.00коп.

(10 прим.)

341

М58


Міжнародне право:Основні галузі [Текст] : Підручник для вузів / За ред.В.Г.Буткевича. – К. : Либідь, 2004. – 816с. – 21грн.02коп.

(100 прим.)

341

П69


Практикум по международному праву [Текст]. – М. : НОРМА, 2002. – 304с. – 17грн.40коп.

(15 прим.)
341

П81


Пронюк, Н. В. Практикум з міжнародного права [Текст] : навч. посібник / Н. В. Пронюк. – К. : КНТ, 2008. – 224с. – 40грн.00коп.

(5 прим.)341

Т58


Топорнин, Б. Н. Европейское право [Текст] : учебник / Б. Н. Топорнин. – М. : Юристъ, 1998. – 456с. – 12грн.20коп.

(1 прим.)

341

У45


Україна в міжнародно-правових відносинах [Текст]. Кн.2 : Правова охорона культурних цінностей / За ред.: Ю.С.Шемшученко, В.І.Акуленко. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – 863с. – 24грн.00коп.

(1 прим.)
341

У-45


Україна в міжнародно-правових відносинах [Текст]. Кн. 1 : Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога / упоряд. В.Л.Чубарєв, А.С.Мацко. – К. : Юрінком Інтер, 1996. – 1184с.

(2 прим.)341

Ч-48


Черкес, М. Ю. Міжнародне право [Текст] : підручник / М. Ю. Черкес. – К. : Знання, 2000. – 284с. – (Вища освіта ХХІ століття). – 17грн.00коп.

(1 прим.)341

Ч-48


Черкес, М. Ю. Міжнародне право [Текст] : підручник / М. Ю. Черкес. – К. : Правова єдність, 2009. – 392с. – 48грн.00коп.

(5 прим.)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка