Ббк 74. 200 Д36 Дербеньова А. ГСторінка12/18
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.73 Mb.
#65165
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

©V

 • ІЛ

 • 00

 • Г4

 • т  • аг

  • о

  • аг

  • О

  • аг

  • о

  • аг

  • Яі

  • 57

  • в

  • в

  • в

  • в

  • в

  • в

  • в

  • в

  • в

  • о

  • и

  • и

  • о

  • и

  • и

  • и

  • и

  • и

  • *

  • *

  • *

  • *

  • *

  • «

  • *

  • «

  • *

  • и

  • Н

  • у

  • Н

  • у

  • Н

  • и

  • Н

  • И

 • 1

  • 1.

  • 2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.

  • 7.

  • 8.

  • 9.

  • 10.

  • 11.

  • 12.

  • 13.

  • 14.

  • 15.

  • 16.

  • 17.

  • 18.

  • 19.

  • 20.

  • 21.

  • 22.

  • 23.

  • 24.

  • 25.

  • 26.

  • 27.

  • 28.

  • 29.

  • 104

  • Педагогічна діагностика у класному керівництві

  • Опитування вчителів є традиційним і найзручнішим способом отри­мання інформації. Проте під час оцінювання здібностей слід враховувати деякі специфічні моменти.

  • По-перше, особистість «ідеального учня» протилежна творчій осо­бистості за своїми характеристиками. Тому, як правило, стан обдарованої дитини багато в чому залежить від особистості вчителя: якщо педагог сам є оригінальною, творчою людиною, нестандартність учня буде сприйнята ним позитивно. Але не секрет, що не всі випускники педагогічних ВНЗ мають здібності, вищі за середні. По-друге, експерт може не визначатися високим інтелектом, а, навпаки, бути авторитарним або схильним до кон­серватизму — креативний учень може бути сприйнятий як уперта, нестерп­на або навіть «тупа» дитина.

  • Батареї креативності

  • Викладачі часто схвалюють і вище оцінюють здібності дітей, які добре одягнені, доброзичливі, дисципліновані. І навпаки, непересічні особис­тості, але з поганою успішністю або недисципліновані, можуть ними ігно­руватися.

  • В оцінюванні такої властивості особистості, як креативність, необхідна діагностика, проведена безпосередньо психологом. На етапі загального моніторингу творчих здібностей школярів слід використати модифікацію субтесту «Закінчи малюнок» батареї креативності Торренса. Приклади для використання подаються нижче.

  • Тести креативності Торренса є найвідомішим і найпоширенішим ін­струментом дослідження творчих здібностей у всьому світі. Фігурний тест Торренса був розроблений у 1966 році. Його переклад, адаптацію і стандартизацію здійснили Н. Б. Шумакова, Е. І. Щебланова і Н. П. Щер-ба (1993 р.). Авторська адаптація і стандартизація методики проводила­ся впродовж 1998—2002 років на прикладі 600 учнів шкіл і ліцеїв міста Херсона.

  • Другий субтест фігурної (невербальної) батареї має ряд переваг: невели­кий обсяг і простота виготовлення стимульного матеріала; забирає небагато часу для проведення тестування й обробки результатів; допускає індивіду­альну і групову форму діагностики. Завдання тесту легкі та цікаві для осіб будь-якого віку й викликають позитивну мотивацію тестової ситуації.

  • Отже, модифікований варіант методики містить сім незавершених малюнків-стимулів.

  • Досліджувані отримують класичні інструкції: • На цих малюнках незавершені фігурки. Якщо ти додаси до них додат­кові лінії, у тебе вийдуть цікаві предмети або сюжетні малюнки. Поста­райся придумати такий малюнок або історію, яку інший придумати не

  • Педагогічна діагностика в контексті діяльності класного керівника 105

  • зможе. Зроби її цікавою. Придумай цікаву назву для кожного малюнка

  • й напиши її внизу.

  • Для молодших школярів у процедуру тестування можна ввести елемен­ти гри. Наприклад, замість типової інструкцїї, можна сказати:

  • — Одного разу художник намалював найпрекрасніші у світі диво­вижні картини, якими довго милувалися і захоплювалися люди. Але зла чаклунка позаздрила його успіху й одного разу вночі прийшла до будин­ку художника та білою фарбою замалювала всі малюнки, залишивши лише загадкові, незрозумілі лінії. Допоможіть засмученому майстру — візьміть чарівні олівці й домалюйте до цих ліній найоригінальніші та най­цікавіші малюнки, які тільки зможете придумати.

  • Варіанти казки можуть бути якими завгодно, головне, що такий при­йом дасть можливість зняти стрес тестової ситуації і створити сприятливу й доброзичливу обстановку гри. З цією ж метою неприпустимо встанов­лювати жорсткі ліміти часу на виконання завдань. На кожен малюнок орієнтовно відводиться 2—3 хвилини — таким чином процедура тестування триває близько 20—25 хвилин.

  • Згідно із сучасними дослідженнями креативності (Т. В. Галкінаі Л. Г. Хус-нутдінова), якщо зняти ліміт часу, ефективність виконання тестів креатив­ності підвищується у більшості досліджуваних (причому вплив відсутності обмеження часу на висококреативних дітей значно більший). Оригінальні відповіді виявляються не на перших стадіях розв'язування креативних завдань, а через деякий час: потрібно подолати «інерцію репродуктив-ності». З іншого боку, стимуляція креативності з допомогою інструкції й налаштування на оригінальну відповідь, навпаки, більшою мірою впливає на продуктивність низькокреативних дітей. Інструкція, яка формулюється в образних і барвистих виразах, стимулює досліджуваного на досягнен­ня унікальних, оригінальних результатів, включає творче міркування істотно впливає на результати тестування. Показники висококреативних досліджуваних змінюються мало, тоді як продуктивність низькокреатив­них — значно зростає. Отже, зовнішня стимуляція креативності через ін­струкцію робить істотний вплив на низькокреативних досліджуваних, але не впливає на висококреативних.

  • Тому є можливим змінювати умови проведення тестування залежно від поставленого завдання. Так, якщо метою діагностики є виявлення висококреативних дітей, доцільно буде збільшити час тестування і, хоч це і звучить досить парадоксально, не акцентувати увагу дітей на необхідності давати саме оригінальні, нестандартні відповіді.

  • Під час обробки результатів тестування використовуються такі показ­ники:

  • 1. Індекс оригінальності — це сума індексів оригінальності окремих від­повідей, зіставлена із загальною кількістю наданих відповідей (індекс

  • оригінальності окремої відповіді — зворотна величина поширеності

  • відповідей у вибірці).

  • 106

  • Педагогічна діагностика у класному керівництві

  • Індекс унікальності відповідей — дорівнює співвідношенню кількості унікальних відповідей (тих, які отримали найвищий бал за оригіналь­ність) із загальною кількістю відповідей.

  • Індекс типовості відповідей — дорівнює співвідношенню кількості стандартних, банальних відповідей із загальною кількістю відповідей.

  • Індекс пластичності — це різниця між індексами унікальності й типо­вості відповідей.

  • Індекс розробленості — середнє арифметичне показників розробле­ності кожного малюнка. Під час оцінки складності та розробленості кожного малюнка бали додаються за кожну значущу деталь (ідею), яка доповнює початкову стимульну фігуру.

  • Оригінальність у назві малюнка — це середнє арифметичне від суми балів, отриманих за кожен малюнок. Бали за назву малюнка нарахо­вуються за наступною схемою: 0 — назву не дано, 1 — назва, яка скла­дається з одного слова, 2 — словосполучення, декілька слів, які відобра­жають зображене на малюнку, 3 — образна назва, в якій висловлено більше, ніж зображено на малюнку, тобто має прихований зміст. Взагалі тест «Закінчи малюнок» призначений для діагностики невер-

  • бальної креативності, тому в класичному варіанті назви малюнків, вигадані досліджуваними, виключалися з подальшого аналізу і використовувалися тільки як допоміжний засіб для розуміння суті малюнка. Але часто діти дають своїм малюнкам надзвичайно яскраві, оригінальні назви, які нада­ють глибшого змісту банальному використоанню тестового стимулу. Отже, показник «Оригінальність в назві малюнка» дає можливість враховувати саме такі риси креативності та значно розширює можливості методики щодо виявлення різних проявів творчої обдарованості.

  • Оскільки під час дослідження цілого класу різні діти працюють з різ­ною швидкістю, рекомендуємо підготувати додаткове завдання (бажано також з групи тестів на творче мислення) для досліджуваних, які першими виконають тестові вправи. Такий прийом буде корисним з двох причин:

  • по-перше, оскільки за групового тестування немає можливості фіксу­вати час виконання завдання кожним учнем окремо, наявність додат­кових вправ буде своєрідним маркером результативності тих дітей, які швидше впоралися із завданням (це може виявитися корисним в оцінюванні й порівнянні результатів, особливо під час інтерпретації розробленості й складності малюнків);

  • по-друге, «якнайшвидші» діти будуть зайняті залишок часу, відведеного на тестування, вони не будуть нудьгувати і впливати на роботу тих, хто ще не закінчив малювати.

  • Можна використовувати як додаткову вправу на складання фраз:

  • — Придумайте якомога більше фраз, в яких слова починаються з літер:

  • Наприклад: Бабуся пішла ловити метеликів.

  • Педагогічна діагностика в контексті діяльності класного керівника 107

  • Під час інтерпретації результатів ми оцінюємо загальну кількість пра­вильно складених фраз і різноманітність речень.

  • Смислові й кількісні характеристики використовуваних критеріїв кре­ативності представлені в таблиці.


   • Зміст критеріїв креативності та нормативні дані Назва критерію
   Індекс оригінальності (несхожість відповідей досліджуваного з від­повідями інших дослі­джуваних — статистична рідкість відповідей). Мінімальне значення — 0. Максимальне значення — 1

  • Кількість і якість складених фраз

  • Значення

  • Здатність до генерування ідей, які відрізняються від очевидних, банальних або твердо встановлених (передбачає здатність уникати оче­видних і тривіальних відповідей). Ті, хто отримують високі бали, звичайно характеризуються інте­лектуальною активністю і некон-формністю. Надзвичайно висока оригінальність може зустрічатися за деяких психічних і невротичних розладів

  • Побіжність думки, генерація вели­кої кількості ідей. Різноманітність типів ідей. Словниковий запас і рівень вербальних проявів твор­чих здібностей

  • Таблиця 21

  • Кількісна характеристика

  • тіп = 0,1 тах = 0,99 М= 0,435 8 = 0,21 є = 0,015

  • тіп = 0 тох = 17 М=4,11 8 = 2,93 є = 0,23

  • Примітка, тіп — мінімальне значення показника; тах — максимальне зна­чення показника; М — середнє значення показника; 8 — стандартне відхилення, є — стандартна помилка.

  • Таким чином, використання двох невеликих, економічних тестів дає нам інформацію не тільки про рівень невербальної креативності учнів (показники оригінальності, унікальності, стандартності та пластичності), але й вербальних творчих здібностей (показник оригінальності назв і ефек­тивність складання фраз).

  • У будь-якому випадку основними принципами психодіагностики творчої обдарованості є такі:

  • комплексність — використання різних джерел суб'єктивноїіоб'єктивної інформації;

  • системність — аналіз показників у всій складності та нерозривності їх­ніх взаємозв'язків;

  • врахування вікових особливостей;

  • виявлення не тільки реальних здібностей і досягнень, але й потенцій­них і прихованих можливостей дітей;

  • використання кількісного і якісного аналізу даних;

  • динамічний підхід — забезпечення тривалих (або повторних) обсте­жень і спадкоємності їх показників.

  • 108

  • Педагогічна діагностика у класному керівництві

  • Тести можна проводити як індивідуально, так і в групі. Щоб запобігти занепокоєнню досліджуваних і створити сприятливу психологічну атмо­сферу, роботу з тестами називають заняттями. Часто ці заняття проводять­ся в ігровій формі. У попередній інструкції, яка дається у вільній формі, пропонують досліджуваним дати якомога більше різноманітних відповідей на наші питання, проявити свої гумор і уяву, постаратися придумати такі відповіді, які не зможе придумати ніхто інший.

  • Час засікається після ознайомлення учнів з інструкцією.

  • Час проведення — близько 40 хвилин.

  • Тести призначені для вікової групи від 5 до 15 років.

  • З дітьми від 5 до 8 років тестування проводиться в індивідуальній формі.

  • З віковою групою від 9 до 15 років робота з тестами проводиться в гру­повій формі (можливе проведення і в індивідуальній формі).

  • Слід зазначити, що субтест 3 (слова або вираз) має дві модифікації. Перша модифікація — слова — призначена для дітей від 5 до 8 років, друга модифікація — вираз — призначена для дітей 9—15 років.

  • Субтест 1. Використання предметів (варіанти використання)

  • Завдання. Перерахувати якомога більше незвичайних способів вико­ристання предмету.

  • Інструкція для досліджуваного. Газета використовується для читання. Ти можеш придумати інші способи її використання. Що з неї можна зробити? Як її можна ще використовувати?

  • Час виконання субтесту — 3 хв. Під час індивідуальної форми прове­дення всі відповіді дослівно занотовуються вчителем. За групової форми проведення відповіді записують самі досліджувані.

  • Опрацювання результатів

  • Результати виконання тесту оцінюються в балах. Оцінювання здійснюється за трьома показниками.

  • 1. Кількість відтворення ідей — сумарна кількість відповідей. За кожну
   відповідь дається 1 бал, всі бали підсумовуються.

  • Потрібно виключити ті відповіді, які згадувалися в інструкції,— оче­видні способи використання газет: читати газету, дізнаватися про нови­ни тощо.

  • 2. Гнучкість — кількість класів, тобто категорій відповідей.

  • Усі відповіді можна віднести до різних категорій. Наприклад, відповіді типу: «З газети можна зробити шапку, корабель, іграшку» відносять до однієї категорії — створення виробів й іграшок.

  • Категорії відповідей

  • 1) Використання для записів (записати телефон, розв'язувати приклади, малювати).

  • Педагогічна діагностика в контексті діяльності класного керівника 109

  • Використання для ремонтних і будівельних робіт (заклеїти вікна, наклеїти під шпалери).

  • Використання як підстилку (постелити на брудну лавку, покласти під взуття, постелити на підлогу під час фарбування стелі).  • Використання для тварин (підстилка для кішки, хом'яка, прив'язати на нитку бантик з газети і грати з кішкою).

  • Використання як засобу для витирання (стола, вікна, посуду, як туалет­ного паперу).  • Здавання в макулатуру.

  • Отримання інформації (дивитися рекламу, давати оголошення, робити вирізки, перевірити номер лотерейного квитка, подивитися дату, поди­витися програму ТУ тощо).

  • Використання як накриття (сховатися від дощу, сонця, прикрити щось від пилу).

  • Спалювання (для розтоплення, для розведення багаття, зробити смо­лоскип).

  • Створення виробів, іграшок (зробити корабель, шапку).

  • Слід надати кожній відповіді номер категорії з наведеного вище списку, потім, якщо декілька відповідей будуть з однієї і тієї ж категорії, врахову­вати тільки першу відповідь з цієї категорії, тобто враховувати кожну кате­горію тільки один раз.

  • Потім слід підрахувати кількість використаних дитиною категорій. У принципі, кількість категорій може змінюватися від 0 до 12 (якщо не буде дано відповідей, віднесених до нової категорії, якої немає в списку).

  • За одну категорію нараховується 3 бали. 3. Оригінальність — кількість незвичайних, оригінальних відповідей. Від­повідь вважається оригінальною, якщо вона зустрічається один раз на

  • клас чи групу з 30—40 дітей.

  • Одна оригінальна відповідь — 5 балів. Усі бали за оригінальні відповіді підсумовуються. Підрахунок сумарного показника за кожним субтестом слід проводити після процедури стандартизації, тобто переведення сирих балів у стандартні. У цьому випадку ми пропонуємо проводити підсумо­вування балів за різними показниками, розуміючи, що така процедура не є достатньо коректною, а отже, сумарними балами можна користуватися тільки як приблизними й оціночними.

  • Т1 = Б1 + Т1 + Ор1 = п + Зт + 5к,

  • Т1 — сумарний показник першого субтесту,

  • Б± — кількість за 1-м субтестом,

  • Г^ — гнучкість за 1-м субтестом,

  • О ! — оригінальність за 1-м субтестом,

  • п — загальна кількість доречних відповідей,

  • т — кількість категорій,

  • к — кількість оригінальних відповідей.

  • 110

  • Педагогічна діагностика у класному керівництві

  • Субтест 2. Наслідки ситуації

  • Завдання. Перерахувати різні наслідки гіпотетичної ситуації. Час виконання субтесту — 3 хв.

  • Інструкція для досліджуваного

  • Уяви, що трапиться, якщо тварини й птахи зможуть розмовляти. Опрацювання результатів

  • Результати виконання субтесту оцінюється в балах. Оцінювання здійснюється за двома показниками.

  • 1. Кількість відтворення ідей — загальна кількість наданих прикладів.
   1 відповідь — 1 бал,

  • Б^ = п.

  • 2. Оригінальність — одна відповідь на загальну кількість наслідків.
   1 оригінальна відповідь — 5 балів,

  • Ор = 5к,

  • 0 — показник оригінальності,

  • к — кількість оригінальних відповідей,

  • Т2 = п + 5к,

  • Т2 — сумарний показник другого субтесту.

  • Як і в першому субтесті, слід звернути увагу на виключення недоречних (неадекватних) відповідей, а саме: тих, що повторюються, і тих, що не сто­суються поставленого завдання.

  • Субтест 3. Слова. Модифікація для дітей 5—8 років

  • Субтест проводиться індивідуально. Для відповіді надається 2 хв.

  • Завдання. Придумати слова, які починаються або закінчуються на пев­ний склад.

  • Інструкція для досліджуваного

  • Придумай слова, які починаються на склад «по», наприклад «полиця».

  • Придумай слова, які закінчуються складом «но», наприклад «сумно». Для відповіді на кожне із завдань надається по 2 хв.

  • Час виконання всього субтесту — 4 хв.

  • Опрацювання результатів

  • Результати виконання субтесту оцінюються в балах. Оцінювання здійснюється за двома показниками. 1. Кількість — загальна кількість наведених слів.

  • 1 слово — 1 бал,
   Бі = «,

  • Бі — показник кількості,

  • Педагогічна діагностика в контексті діяльності класного керівника 111

  • п — загальна кількість слів.

  • Як і раніше, слід викреслити слова, що повторюються, а також не вра­ховувати неадекватні слова. 2. Оригінальність — число оригінальних слів, наведених один раз на

  • 30-40 дітей.

  • 1 оригінальне слово — 5 балів,

  • Ор = 5к,

  • 0 — показник оригінальності,
   к — кількість оригінальних слів,
   Т3 = п + 5к,

  • Т3 — сумарний показник третього субтесту (для дітей 5—8 років).

  • Субтест За. Вираз. Модифікація для дітей 9—15 років

  • Завдання. Придумати речення, що складаються з чотирьох слів, кожне з яких починається з указаної літери.

  • Час виконання субтесту — 5 хв.

  • Інструкція для досліджуваного

  • Придумай якомога більше прикладів, що складаються з чотирьох слів. Кожне слово в реченні має починатися з указаної літери. Ось ці літе­ри: В, X, Д К. Досліджуваним пропонуються картки з літерами.

  • Будь ласка, використовуй літери тільки в такому порядку, не перестав­ляй їх місцями. Приклад: «Веселий хлопчик дивиться кінофільм».

  • Час виконання субтесту — 5 хв.

  • Опрацювання результатів

  • Результати виконання субтесту оцінюються за трьома показниками.

  • 1. Кількість — кількість придуманих речень (п).

  • 1 приклад — 1 бал,
   Б^ п.

  • 2. Гнучкість — кількість слів, що використовує досліджуваний. Кожне
   слово враховується тільки один раз, тобто в кожній подальшій пропо­
   зиції враховуються тільки ті слова, які не уживалися досліджуваним
   раніше або не повторюють слова в прикладі. Однокореневі слова, що
   належать до різних частин мови, вважаються однаковими, наприклад:
   «веселий, весело».

  • 1 слово — 0,1 бала,

  • Г = 0,1т,

  • Г — показник гнучкості,

  • т кількість слів, використаних один раз.

  • 3. Оригінальність.

  • 112 Педагогічна діагностика у класному керівництві

  • Підраховується кількість оригінальних за змістом виразів. Оригіналь­ним вважається речення, яке зустрічається один раз на 30—40 дітей. Один оригінальний вираз — 5 балів. Ор = 5*,

  • О — показник оригінальності, к — кількість оригінальних виразів, Т3 = п + 0,1т + 5к, Т3 — сумарний показник третього субтесту (для дітей 9—15 років).

  • Субтест 4. Словесна асоціація

  • Завдання. Навести якомога більше означень для загальновживаних слів.

  • Час виконання субтесту — 3 хв.

  • Інструкція для досліджуваного

  • Знайди якомога більше означень для слова «книга». Наприклад: красива книга. Якою ще буває книга?

  • Опрацювання результатів

  • Результати виконання субтесту оцінюються в балах за трьома показ­никами.

  • 1. Кількість — сумарна кількість наведених означень (п).
   Одне означення — 1 бал.

  • Бі = п,

  • Бі — показник побіжності.

  • 2. Гнучкість — кількість категорій відповідей,
   Одна категорія — 3 бали,

  • Г = Зт,

  • Г — показник гнучкості,

  • т кількість категорій відповідей.

  • Категорії відповідей

  • Час видання (давня, нова, сучасна).

  • Дії з книгою будь-якого типу (покинута, забута, вкрадена, передана).

  • Матеріал і спосіб виготовлення (картонна, пергаментна, папірусова, рукописна, надрукована).

  • Призначення, жанр (наукова, військова, довідкова, художня, фанта­стична).

  • Приналежність (моя, твоя, Петрова, бібліотечна, загальна).

  • Розміри, форма (велика, важка, довга, тонка, кругла, квадратна).

  • Поширеність, популярність (відома, популярна, знаменита, рідкісна).

  • Ступінь збереження і чистоти (порвана, ціла, брудна, мокра, пошарпа­на, запорошена).

  • Педагогічна діагностика в контексті діяльності класного керівника 113

  • Цінність (дорога, дешева, цінна).

  • Колір (червона, синя, фіолетова).

  • Емоційно-оцінювальне сприйняття (хороша, весела, сумна, страшна, цікава, розумна, корисна).

  • Мова, місце видання (англійською, німецькою, вітчизняна).

  • Усі відповіді, що належать до однієї категорії, враховуються тільки один раз. Максимальний бал — 12 х 3 = 36 балів (якщо у відповідях при­сутні всі дванадцять категорій, що на практиці зустрічається виключно рідко, а також відсутні відповіді, яким привласнюється нова категорія). Як і в субтесті 1, відповідям, що не відповідають жодній з категорій, привла­снюється нова категорія і, відповідно, додається по 3 бали за кожну нову категорію. У цьому випадку максимальний бал може збільшитися.

  • Г = Зт,

  • Г — показник гнучкості,

  • т кількість категорій. 3. Оригінальність — число оригінальних означень.

  • Означення вважається оригінальним, якщо воно наведене всього один раз на 30—40 дітей.

  • Одне оригінальне означення — 5 балів.

  • Ор = 5к.

  • О — показник оригінальності,

  • к — кількість оригінальних визначень,

  • Т4 = п + Зт + 5к,

  • Т4 — сумарний показник четвертого субтесту.

  • Субтест 5. Складання зображень

  • Завдання. Намалювати задані об'єкти, користуючись певним набором фігур. Стимульний матеріал до субтесту (рис. 3) та приклади виконаних малюнків (рис. 4 та рис. 6) наведено на с. 117—118.

  • Час виконання всіх малюнків — 8 хв.

  • Інструкція для досліджуваного

  • Намалюй об'єкти, користуючись таким набором фігур: коло, прямо­кутник, трикутник, півколо. Кожну фігуру можна використовувати кілька разів, змінювати її розміри і розміщення в просторі, але не можна додавати інші фігури або лінії. У першому квадраті намалюй обличчя, у другому — будинок, у третьому — клоуна, а в четвертому — те, що ти хочеш. Підпиши четвертий малюнок.

  • Зразок незаповненого тестового бланка наведено нарис. 5, с. 118.

  • Довжина сторони квадрата — 8 см (для тестового бланка).

  • 114

  • Педагогічна діагностика у класному керівництві

  • Опрацювання результатів

  • Оцінювання здійснюється за двома показниками.

  • 1. Кількість — гнучкість. У цьому показнику враховуються:
   «1 — кількість зображених елементів (деталей),

  • «2 — кількість використаних категорій фігур (з 4-х заданих), «2 — змінюється від 0 до 4. Одна деталь — 0,1 бала. Один клас фігур — 1 бал. «З — кількість помилок (помилкою вважається використання в малюн­ку незаданої фігури або лінії). Одна помилка — 0,1 бала. Б=1 = (0,1ли + п2і — ОДяЗі), Бі — кількість,

  • і — номер малюнка (від 1 до 4). Бали підсумовуються за чотирма малюнками.

  • 2. Оригінальність.

  • к^ — число оригінальних елементів малюнка.

  • Під оригінальним елементом вважається елемент незвичайної форми, незвичайне розташування елемента, незвичайне використання елемента, оригінальне розташування елементів відносно одне одного.

  • Один оригінальний елемент — 3 бали.

  • В одному малюнку може бути декілька оригінальних елементів.

  • к2оригінальність четвертого малюнка (за темою, за змістом). Може зустрічатися один раз на 30—40 дітей.

  • к2 може приймати значення 0 або 1.

  • За оригінальний сюжет нараховується 5 балів (стосується тільки чет­вертого малюнка)

  • °р4і=1 = 5£ + £и,

  • О — оригінальність,

  • і — кількість малюнків (від 1 до 4),

  • Т5 = Бі + Ор,

  • Т5 — сумарний показник п'ятого субтесту,

  • Бі — кількість,

  • О — оригінальність.

  • Субтест 6. Ескізи

  • Завдання. Перетворити на різні зображення однакові кола, що вмальо-вуються в квадрати.

  • Час виконання завдання — 10 хв.

  • Інструкція для досліджуваного

  • Додай будь-які деталі або лінії до основного зображення так, щоб вийшли різні цікаві малюнки. Малювати можна як всередині, так і зовні кола. Напиши назву до кожного малюнка.

  • Педагогічна діагностика в контексті діяльності класного керівника 115

  • Тестовий бланк — це аркуш паперу (формат А4), на якому зображено 20 квадратів з колом усередині кожного. Розміри квадрата 5 х 5 см, діаметр кожного кола — 1,5 см.

  • Нарис. 7 (с. 119) наводиться зразок тестового бланка для цього суб-теста. Як приклад до субтесту демонструється намальований чоловічок ірис. 8, с. 119).

  • Опрацювання результатів

  • Проводиться за трьома показниками:

  • 1. Кількість — кількість адекватних завданню малюнків.
   Один малюнок — 1 бал.

  • Бі = п,

  • п — кількість малюнків (змінюється від 0 до 20).

  • Виключаються малюнки, що точно повторюють один одного (дублі­кати), а також малюнки, в яких не використано стимульний матеріал — коло.

  • 2. Гнучкість — кількість зображених класів (категорій) малюнків. Напри­
   клад, зображення різних осіб ставляться до однієї категорії, зображен­
   ня різних тварин також складають одну категорію.

  • Одна категорія — 3 бали.

  • Г = Зт,

  • т — кількість категорій.

  • Категорії відповідей

  • Війна (військова техніка, солдати, вибухи).

  • Географічні об'єкти (озеро, ставок, гори).

  • Звірі. Птахи. Риби. Комахи.

  • Знаки (літери, цифри, нотні знаки, символи).

  • Іграшки, ігри (будь-які).

  • Космос (ракета, супутник, космонавт).

  • Обличчя (будь-яке людське обличчя).

  • Люди (людина).

  • Машини. Механізми.

  • Посуд.

  • Предмети домашнього ужитку

  • Природні явища (дощ, сніг, град, веселка, північне сяйво).

  • Рослини (будь-які — дерева, трави, квіти).

  • Спортивне знаряддя.

  • їстівні продукти (їжа).

  • Узори, орнаменти.

  • Прикраси (намисто, сережки, браслет).

  • Якщо малюнок не відповідає жодній категорії, йому надається нова категорія.

  • 116

  • Педагогічна діагностика у класному керівництві

  • 3. Оригінальність.

  • Оригінальним вважається малюнок, сюжет якого використано один раз на 30—40 дітей.

  • Один оригінальний малюнок — 5 балів.

  • °Р = 5к>

  • О — показник оригінальності,

  • к — кількість оригінальних малюнків,

  • Т6 = п + Зт + 5к,

  • Т6 — сумарний показник шостого субтесту.

  • Під час підрахунку балів за шостим субтестом слід врахувати всі малюн­ки незалежно від якості зображення. Про сюжет і тему треба складати дум­ку не тільки за малюнком, але й обов'язково брати до уваги підпис.

  • У маленьких дітей, які не вміють писати, після закінчення роботи необхідно запитати, що зображено на малюнках, і підписати їх. В основно­му це стосується вікової групи 5—7 років.

  • Субтест 7. Прихована форма

  • Завдання. Знайти різні фігури, заховані в складному, малоструктурова-ному зображенні.

  • Час виконання субтесту — 3 хв.

  • Інструкція для досліджуваного

  • Знайди якомога більше зображень на цьому малюнку. Що намальо­вано на цьому малюнку?

  • Тестові стимульні матеріали (зображення) наведені на малюнках 10(1), 10(2), 10(3), 10(4): усього чотири різні малюнки (с. 121—123). Пропонувати слід тільки один малюнок. Інші малюнки подаються для того, щоб можна було провести повторне тестування в інший час.

  • Опрацювання результатів

  • Результати виконання субтесту оцінюються в балах за двома показни­ками:

  • 1. Кількість — сумарна кількість відповідей (п).
   Одна відповідь — 1 бал,

  • Бі = п.

  • 2. Оригінальність — кількість оригінальних, рідкісних відповідей.
   В даному випадку оригінальною вважатиметься одна відповідь на
   30-40 дітей.

  • Одна оригінальна відповідь — 5 балів.

  • Ор = 5к. Ор — оригінальність,

  • к — кількість оригінальних, рідкісних відповідей,

  • Т7 = п + 5к,

  • Т7 — сумарний показник сьомого субтесту.

  • Педагогічна діагностика в контексті діяльності класного керівника

  • Якісний опис здобутих даних

  • Висновок

  • Надані батареї тестів можуть бути використані педагогами для вивчен­ня природи творчого мислення, а також у психодіагностиці під час вивчення творчих здібностей дітей та для відбору обдарованих і таланови­тих школярів. Оскільки описані вище тести проводяться в ігровій формі як веселі заняття, вони можуть використовуватися педагогами для розвитку творчого мислення дітей. Хотілося б застерегти педагогів від негативних оцінок наслідків тестів. Під час проведення подібних занять можна тільки заохочувати дітей. Невдале виконання тестів обговорювати не слід, а дітям треба просто сказати: «Ну що ж, добре». Під час обговорення кращих від­повідей педагог повинен намагатися розширити розумові горизонти дітей, виховати у них уміння розглядати речі та явища з різних точок зору, бачити незвичайне у звичному. Так формується самостійність мислення, фантазія, тобто творчий підхід до життя.

  • І

  • О

  • Рис. 3. Стимульний матеріал до субтесту 5

  • Рис. 4. Лампа. Приклад виконаного малюнка до субтесту 5 (для попереднього пред'явлення)

  • 118 Педагогічна діагностика у класному керівництві

  • Рис. 5. Зразок тестового бланка для субтесту 5  • Рис. 6. Приклади малюнків, виконаних у субтесті 5

  • Педагогічна діагностика в контексті діяльності класного керівника 119  Рис 7. Зразок тестового бланка для субтесту 6  Рис. 8. Приклад малюнка для попереднього показу в субтесті 6  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка