Ббк 74. 200 Д36 Дербеньова А. ГСторінка8/18
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.73 Mb.
#65165
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

 • 60

 • Педагогічна діагностика у класному керівництві  • Закінчення табл. 10 Прізвища учнів

 • Бали Види роботи на уроці

 • 3. Результативність інтелектуальної діяльності 3.1. Результат отримує

 • 4 успішно (раціонально, ефективно); відтворює запропонований учителем алгоритм

 • 3 в оригінальний творчий спосіб

 • 2 нераціональним («довгим») шляхом

 • 1 шляхом підгонки під відповідь («мето-

 • дом тику»)

 • 3. 2. Викладення результату

 • 4 здатний дати розгорнену відповідь
  і аргументувати своє рішення

 • 2 1

 • здатний дати правильну відповідь, але не може його обґрунтувати

 • доводиться «витягати» відповідь

 • необхідність відповідати, як правило, викликає серйозні труднощі

 • 4. Самооцінка результату роботи

 • здатний дати об'єктивну оцінку резуль­тату своєї роботи, оскільки усвідомлює свої помилки

 • не завжди може дати об'єктивну оцінку своїй роботі, хоча, як правило, бачить свої помилки

 • не може об'єктивно оцінити свою робо­ту, оскільки не розуміє, що припустився помилки • З 2 1

 • 5. Відповідність статусу учня вимогам програми навчання

 • здатний засвоїти програму з вашого предмета в нормативні терміни

 • для засвоєння програми потрібна система додаткових занять

 • засвоєння програми з різних причин утруднене

 • Підсумковий бал

 • Педагогічна діагностика в контексті діяльності класного керівника 61

 • Ключ

 • Кожній позиції, вибраній учителем для кожного учня, відповідає пев­ний бал (див. крайню ліву колонку). Необхідно скласти всі бали кожного учня і записати їх у рядок «Підсумковий бал». Далі всі підсумкові бали кож­ного учня складаються і діляться на число, яке відповідає кількості учас­ників опитування. Так ми отримуємо середньоарифметичний бал кожного учня за шкалою «Інтелектуальні ЗУНи». Ці бали — умовні, вони потрібні для того, щоб віднести учнів класу до певної групи.

 • За результатами підрахунків можна виділити три групи учнів: слабка група (від 9 до 15 балів), середня група (від 16 до 23 балів), сильна група (від 24 до 31 балів).

 • Слабка група (9—15 балів)

 • Сприймаючи навчальну інформацію, практично не в змозі діяти самостійно; особливі труднощі викликає інформація, що пред'являється у письмовій формі. Зазнає значних труднощів у ході виділення нового й головного під час інтелектуальної обробки інформації. Темп інтелекту­альної діяльності і її результативність яскраво знижені. Результат роботи найчастіше отримує шляхом «підгонки під відповідь», а необхідність викладати його викликає серйозні труднощі, відповіді, як правило, дово­диться «витягати». Не може об'єктивно оцінити свою роботу, оскільки часто не бачить своїх помилок або не розуміє, що припустився їх, у зв'язку з тим що у внутрішньому плані не сформоване уявлення про еталон робо­ти. Засвоєння шкільної програми значно утруднене.

 • Рекомендації вчителям

 • Покрокове пред'явлення навчальної інформації з покроковим кон­тролем її засвоєння. Під час інтелектуальної обробки інформації необ­хідна значна навчальна, організуюча й стимулююча допомога вчителя. Необхідно розвивати прийоми логічного мислення, формувати уявлення про еталон роботи і критерії її оцінки. Для успішного засвоєння більшості навчальних предметів потрібна система додаткових занять.

 • Середня група (16—23 бали)

 • Сприймаючи навчальну інформацію (як усну, так і письмову), потребує додаткових роз'яснень. Під час інтелектуальної обробки інформації по­трібна деяка (стимулююча, організуюча) допомога. Темп інтелектуальної діяльності середній. Результат роботи найчастіше отримує, відтворюючи запропонований учителем алгоритм, хоча часом діє самостійно, йде нера­ціональним, «довгим» шляхом. Даючи правильну відповідь, не завжди може аргументувати її, обґрунтувати свою точку зору. Не завжди може об'єктивно оцінити свою роботу, хоча, як правило, бачить помилки.

 • Рекомендації вчителям

 • Потрібно надавати учневі організуючу і стимулюючу допомогу. Необ­хідно розвивати здатність діяти раціональними способами, вміння аргу-

 • 62

 • Педагогічна діагностика у класному керівництві

 • ментувати свою позицію, обґрунтовувати здобутий результат. Слід удоско­налювати вміння об'єктивно оцінювати свою роботу

 • Сильна група (24—31 бал)

 • Успішно сприймає навчальну інформацію (як усну, так і письмову) з першого разу. Здатний самостійно виділити нове й головне під час інтелектуальній обробки навчального матеріалу. Темп інтелектуальної діяльності дещо вищий, ніж у інших учнів. Результат роботи отримує, успішно відтворюючи запропонований алгоритм, у деяких випадках може діяти оригінальним, творчим способом. Здатний дати розгорнену відповідь і обґрунтувати її, аргументувати свою позицію. У більшості випадків може дати об'єктивну оцінку результатові своєї роботи, оскільки розуміє суть допущених помилок

 • Рекомендації вчителям

 • Бажано заохочувати творчий підхід до виконання навчальних завдань, розвивати пізнавальну мотивацію.

 • Діагностика організаційних умінь та навичок

 • Інструкція. У середній колонці наведено характеристики навчальної діяльності дітей. Виберіть відповідну характеристику й поставте галочку на перетині цього твердження і прізвища учня.

 • Таблиця 11  • али

  • Види роботи на уроці

  • Прізвища учнів  • 1. Отримавши зав^

  • іання

  • 3

  • планує роботу до її початку планує дії в ході роботи взагалі не складає плану  • 2  • 1

  • 2. Питання, що уточнюю

  • ть завдання

  • 4  • 3  • 2  • 1

  • 3. Виконуючи завд

  • ання

  • 4

  • точно дотримується плану  • 3

  • відступає від плану в деталях, дотри­муючись загальної послідовності дій • починає працювати за планом, але
  в ході роботи грубо порушує порядок
  дій

 • працює хаотично, без плану

 • Педагогічна діагностика в контексті діяльності класного керівника 63  • Закінчення табл. 11

  • Бали

  • Види роботи на уроці

  • Прізвища учнів

  • 4. Завершуючи зав;

  • обов'язково досягає запланованого результату

  • не доводить роботу до кінцевого результату

  • задовольняється помилковим резуль­татом

  • 5. Закінчивши рої

  • перевіряє її результат, знаходить і ви­правляє помилки

  • результат не перевіряє, оскільки задо­вольняється будь-яким результатом

  • результат не перевіряє, оскільки зав­жди переконаний у його правильності

  • результат перевіряє, але помилок не «бачить»

  • 6. Допомога в ро(

  • щння

  • 3  • 2  • 1

  • юту

  • 4  • 3  • 2 1  • 4 3 2 1

  • юті

  • не має потреби має потребу і приймає має потребу, але не вміє користуватися має потребу, але не звертається Підсумковий бал • Процедура обробки даних опитування така сама, як і за інтелектуаль­ними ЗУНами.

 • За результатами підрахунків можна виділити три групи учнів: слабку (від 6 до 10 балів), середню (від 11 до 16 балів), сильну (від 17 до 22 бали).

 • Слабка група (6—10 балів)

 • Утруднене осмислення навчального завдання як мети діяльності. Береться до роботи, не маючи плану; уточнюючих питань не ставить, хоча й потребує пояснень; діє імпульсивно, хаотично. Якщо план роботи за­пропонований педагогом, у ході роботи грубо порушує його, не помічаючи цього.

 • Завершивши завдання, часто задовольняється помилковим результа­том. При цьому, навіть перевіряючи результат, помилок не бачить. Не здат­ний звернутися по необхідну допомогу і, навіть якщо допомогу надано, не вміє нею скористатися.

 • 64

 • Педагогічна діагностика у класному керівництві

 • Рекомендації вчителям

 • Необхідно навчати вміння ставити мету власної діяльності, розробляти кроки для її досягнення, завбачливо звіряти свої дії з наявним планом. Пі­сля закінчення роботи слід спонукати дитину порівнювати здобутий резуль­тат з еталоном, знаходити й виправляти помилки і на підставі цього дава­ти самооцінку. Бажано показувати дитині, де можна отримати допомогу і як нею скористатися.

 • Середня група (11—16 балів)

 • У цілому здатний осмислити навчальне завдання як мету своєї діяль­ності. При цьому планування і необхідні уточнення здійснює вже в хо­ді роботи. Маючи цілу низку сформованих алгоритмів роботи, не зав­жди здатний вибрати оптимальний. Під час реалізації плану роботи відступає від нього в деталях, дотримуючись загальної послідовності дій. Завершуючи роботу, не завжди досягає запланованого результату. Результат роботи не перевіряє у зв'язку з тим, що наперед переконаний в його правильності або тому, що задовольняється будь-яким результатом. У разі потреби може звернутися по допомогу, але не завжди здатний нею скористатися.

 • Рекомендації вчителям

 • Потрібно надавати учневі організуючу й стимулюючу допомогу. Необ­хідно розвивати навички планування власної діяльності і здатність діяти відповідно до плану, вміння вибирати оптимальний алгоритм роботи. Також слід формувати чіткіші уявлення про еталон роботи й критерії її оцінювання.

 • Сильна група (17—22 бали)

 • Має здатність осмислити навчальне завдання як мету своєї діяль­ності. У більшості випадків, приступаючи до роботи, наперед планує свої дії або успішно користується вже сформованими алгоритмами роботи. У разі потреби уточнює деталі до початку роботи. Виконуючи роботу, точно дотримується наявного плану або відступає від нього лише в дета­лях, дотримуючись загальної послідовності дій. Виконуючи завдання, обов'язково досягає запланованого результату. Закінчивши роботу, пере­віряє її, знаходить і виправляє помилки. Уразі потреби здатний звернутися по необхідну допомогу й скористатися нею.

 • Рекомендації вчителям

 • Слід розвивати самостійність у навчальній роботі, заохочувати знайдені дитиною оригінальні й раціональні способи організації власної роботи.

 • Діагностика комунікативних умінь та навичок

 • Інструкція. У середній колонці («Види роботи на уроці») наводяться характеристики навчальної роботи дітей, які ви постійно спостерігаєте на

 • Педагогічна діагностика в контексті діяльності класного керівника 65

 • своїх уроках. Виберіть відповідну характеристику й поставте галочку на перетині твердження і прізвища учня.

 • Таблиця 12

 • Бали

 • З 2

 • Види роботи на уроці

 • 1. Виклад власних думок

 • може самостійно донести свою думку до інших

 • може донести свою думку до інших тільки з допомогою додаткових запитань

 • не може донести свою думку до інших навіть з допомогою додаткових запитань

 • Прізвища учнів • 4 З


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка