Ббк 74. 200 Д36 Дербеньова А. ГСторінка9/18
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.73 Mb.
#65165
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

2

 • 1

 • З 2

 • 2. Ведення дискусії 2.1. Здатність відповідати на запитання

 • зазвичай відповідає, даючи розгорнену відповідь

 • зазвичай відповідає, даючи коротку (неповну) відповідь

 • як правило, під час відповіді зазнає труднощів через хвилювання

 • як правило, під час відповіді зазнає труднощів через обмеженість словникового запасу

 • 2.2. Здатність ставити запитання

 • зазвичай самостійно формулює коректні запитання

 • формулювання запитань не завжди зрозумілі співрозмовнику і вимагають уточнень

 • практично не може формулювати запитання, зрозумілі співрозмовнику  • З 2 1

  • 2.3. Здатність коректно заперечувати опонентові

  • зазвичай суперечить своєму опонентові коректно

  • не завжди коректно суперечить своєму опонентові

  • як правило, некоректний у суперечках з опонентами

  • 3. Взаємодія в навчальній групі (у групі однолітків)

  • З 2

  • 3.1. Здатність аргументовано обстоювати свою позицію

  • зазвичай обстоює свою позицію аргументовано не завжди аргументовано обстоює свою позицію

  • 66

  • Педагогічна діагностика у класному керівництві

  • Закінчення табл. 12

  • Бали Види роботи на уроці

  • 1 як правило, не може аргументовано обстоювати свою позицію

  • Прізвища учнів

  • 3.2. Здатність гнучко (розумно й усвідомлено) змінювати власну позицію

  • 4 зазвичай може гнучко (розумно й усвідомлено) змінювати свою позицію в разі потреби

  • З не завжди може в разі потреби гнучко (розумно й усвідомлено) змінювати свою позицію

  • 2 як правило, не може гнучко (розумно й усві­домлено) змінювати свою позицію, навіть якщо розуміє необхідність цього кроку

  • не може гнучко (розумно й усвідомлено) змі­нювати свою позицію, тому що, як правило, не розуміє необхідності цього кроку

  • 3.3. Здатність підкорятися рішенню групи задля успіху загальної справи

  • зазвичай може підкорятися рішенню групи

  • не завжди може підкорятися рішенню групи як правило, не підкоряється рішенню групи

  • 4. Дотримання соціальної дистанції в ході спілкування (здатність враховувати статус співрозмовника і особливості ситуації спілкування)

  • З зазвичай тримає соціальну дистанцію в ході спілкування

  • 2 не завжди тримає соціальну дистанцію в ході спілкування

  • 1 як правило, ігнорує соціальну дистанцію в ході спілкування

  • Підсумковий бал

  • Процедура обробки даних опитування така сама, як і за інтелектуаль­ними ЗУНами.

  • У результаті підрахунку можна виділити три групи учнів: слабку (від 8 до 13 балів), середню (від 14 до 20 балів), сильну (від 21 до 26 балів).

  • Слабка група (8—13 балів)

  • Не здатний самостійно донести до оточуючих власні думки й формулю­вати відповіді на звернені до нього запитання, а також самостійно форму­лювати запитання. У ході дискусії, як правило, не коректний. Не може аргу­ментовано відстоювати власну позицію і гнучко змінювати її, оскільки не розуміє необхідності цього кроку. Під час взаємодії в групі не підкоряється

  • Педагогічна діагностика в контексті діяльності класного керівника 67

  • загальному рішенню групи. Не здатний будувати спілкування з урахуван­ням статусу співрозмовника й особливостей ситуації спілкування.

  • Рекомендації вчителям

  • Необхідно розвивати прийоми участі в дискусії, формувати здатність обґрунтовувати свою позицію в суперечці, бачити загальну мету групи й діяти відповідно до неї, тримати соціальну дистанцію в ході спілкування з дорослими й однолітками.

  • Середня група (14—20 балів)

  • Зазнає деяких труднощів під час висловлювання власних думок, від­повідей на звернені до нього питання у зв'язку із хвилюванням (обмеже­ним словниковим запасом) і під час спроб самостійно формулювати запи­тання до співрозмовника. Не завжди здатний обстоювати власну думку або розумно змінювати її, а також підкорятися рішенню, яке ухвалила група заради успіху спільної справи. Буває некоректним у ході бесіди з опонен­том. Може порушувати соціальну дистанцію під час бесіди.

  • Рекомендації вчителям

  • Необхідно працювати над удосконаленням уміння висловлювати свої думки, формулювати запитання і відповідати на поставлені запитання. Бажано надати дитині допомогу для розвитку здібностей обстоювати свою позицію або ж розумно змінювати її. Слід працювати над умінням трима­тися соціальної дистанції в ході бесіди.

  • Сильна група (21—26 балів)

  • Здатний чітко й зрозуміло висловлювати свої думки, коректно відпові­дати на поставлені запитання, формулювати запитання співрозмовнику, а також заперечувати опонентові. Вміє аргументувати свою позицію або гнучко змінювати її у разі необхідності. Здатний підкорятися рішенню гру­пи задля успіху спільної справи. Завжди дотримується соціальної дистанції в ході спілкування.

  • Рекомендації вчителям

  • Немає необхідності проводити спеціальну роботу з розвитку комуніка­тивних навичок.

  • Розглянуті статуси учнів та рекомендації щодо роботи з ними мають загальний характер. У кожному конкретному випадку необхідно врахову­вати індивідуальні особливості учнів. Щоб виявити сильні та слабкі сторо­ни навчальної діяльності учнів і вчителів, які ефективно працюють, можна дані за кожною шкалою винести на один великий аркуш. Аби організувати корекційну роботу, можна порівнювати одні й ті самі параметри діяльності учнів з різних предметів. Якщо проводити таку діагностику на початку і наприкінці року, можна виявити динаміку ЗУНів.

  • 68

  • Педагогічна діагностика у класному керівництві

  • Діагностика мотивації навчання й емоційного ставлення до навчання

  • Інструкція. У таблиці наведено твердження, які люди використовують для того, щоб розповісти про себе. Прочитайте уважно кожне речення і обведіть одну з цифр, розташованих праворуч, залежно від того, який ваш звичайний стан на уроках у школі, як ви зазвичай почуваєтесь на них. Немає правильних або неправильних відповідей. Не витрачайте багато часу, але прагніть дати якомога точнішу відповідь.

   • Вік

  • Прізвище, ім'я

   • Дата проведення

  • Школа

  • Клас


   • Іноді

   • 2 2

   • 2 2

   • 2 2 2
   № з/п

  • 1

  • 2

  • З 4

  • 5 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10 11 12

  • 13 14

  • 15

  • 16 17 18

  • Стан

  • Я спокійний

  • Мені хочеться про все дізнатись, зрозуміти, докопатися до суті

  • Я розлючений

  • Я падаю духом, стикаючись з трудно­щами в навчанні

  • Я напружений

  • Я зацікавлений

  • Мені хочеться стукнути кулаком по столу

  • Я прагну отримувати тільки гарні й відмінні оцінки

  • Я розкутий

  • Мені цікаво

  • Я розсерджений

  • Я докладаю багато зусиль, щоб досягти успіху в навчанні

  • Мене хвилюють можливі невдачі

  • Мені здається, що урок ніколи не закінчиться

  • Мені хочеться на кого-небудь накричати

  • Я прагну все робити правильно

  • Я відчуваю себе невдахою

  • Я відчуваю себе дослідником

  • Майже ніколи

  • Пере­важно

  • З

  • З

  • З

  • з з

  • 3

  • з

  • 2 З

  • 2 З

  • 2 З

  • 2 З

  • 2 З

  • 2 З

  • 2 З

  • 2 З

  • 2 З

  • Таблиця 13

  • Майже завжди

  • 4

  • 4

  • 4 4

  • 4 4 4

  • 4 4 4 4

  • 4 4

  • 4 4 4

  • Педагогічна діагностика в контексті діяльності класного керівника 69

  • 7 Стан

  • з/п

  • Мені хочеться що-небудь зламати

  • Я відчуваю, що не впораюся із завданнями

  • Я напружений

  • Я енергійний

  • Я оскаженілий

  • Я пишаюся своїми шкільними успіхами

  • Я відчуваю себе абсолютно вільно

  • Я відчуваю, що в мене добре працює голова

  • Я роздратований

  • Я розв'язую найважчі задачі

  • Мені не вистачає упевненості в собі

  • Мені нудно

  • Мені хочеться що-небудь зламати

  • Я прагну не отримати двійку

  • Я урівноважений

  • Мені подобається думати, вирішувати

  • Я відчуваю себе обдуреним

  • Я прагну показати свої здібності і розум

  • Я боюся

  • Я відчуваю смуток і тугу

  • Мене багато що дратує

  • Я хочу бути серед кращих

  • Закінчення табл. 13

  • Майже ніколи

  • т . Пере- Майже Іноді г

  • важно завжди  • 2

  • 3

  • 4  • 2 3 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2 3 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2 3 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2 3 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2

  • 3

  • 4  • 2

  • 3

  • 4

  • Порядок проведення

  • Діагностика проводиться фронтально — з усім класом або групою учнів. Після роздачі бланків школярам пропонується прочитати інструк­цію, звернути увагу на приклад. Слід перевірити, як кожний з учнів вико­нав перше завдання, чи точно зрозумів інструкцію, відповісти на питання, якщо такі виникли. Після цього учні працюють самостійно. Час, відведе­ний на діагностування,— 15 хвилин.

  • 70

  • Педагогічна діагностика у класному керівництві

  • Шкали пізнавальної активності, тривожності й негативних емоцій, що входять до опитувальника, складаються з 10 пунктів, розташованих у пев­ному порядку, як показано нижче.

  • Шкала

  • Пізнавальна активність Мотивація досягнення Тривожність Гнів

  • Пункти, номер

  • 6 10 14 18 22 26 ЗО 34 38 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 159 13 17 2125 2933 37

  • 7 11 15 19 23 27 3135 39

  • Деякі з пунктів опитувальника сформульовано таким чином, що оцін­ка «4» відображає високий рівень пізнавальної активності, тривожності або гніву, наприклад «Я серджуся». Інші, наприклад, «Я спокійний», «Мені нудно», сформульовано таким чином, що висока оцінка відображає відсут­ність тривожності або пізнавальної активності.

  • Бальна вага (сума балів) для пунктів шкал, в яких висока оцінка відоб­ражає наявність високого рівня емоції, підраховується відповідно до того, як вони підкреслені на бланку:

  • на бланку підкреслено: 12 3 4;

  • вага для підрахунку: 12 3 4.

  • Для пунктів шкал, в яких висока оцінка відображає відсутність емоції, вага підраховується у зворотному порядку:

  • на бланку підкреслено: 12 3 4;

  • вага для підрахунку: 4 3 21. «Зворотними» пунктами є такі:

  • за шкалою пізнавальної активності: 14, 30, 38;

  • за шкалою тривожності: 1, 9, 25, 33;

  • за шкалою гніву подібних пунктів немає;

  • за шкалою мотивації досягнення: 4, 20, 32.

  • Якщо один з 10 пунктів пропущено, необхідно підрахувати середній бал за 9 пунктами, на які відповіли, потім здобутий результат помножити на 10; загальний бал за шкалою буде виражений наступним за цим резуль­татом цілим числом. Наприклад, за сумою 9 пунктів загальний бал за шка­лою дорівнює 2,73 помножити на 10 = 27,3. Загальний бал — 28.

  • Якщо пропущено два й більше пунктів, дані дослідження не врахову­ються.

  • Підраховуємо сумарний бал за формулою:

  • ПА+МД + (-Т) + (-Г),де:

  • ПА — бал за шкалою пізнавальної активності;

  • МД — бал за шкалою мотивації досягнень;

  • Педагогічна діагностика в контексті діяльності класного керівника 71

  • Т — бал за шкалою тривожності; Г — бал за шкалою гніву. Внесемо їх до бланку відповідей.

  • Рівень

  • І

  • II III

  • IV

  • V

  • Ключ

  • 45-60 29-44 13-28

  • (-2)-(+12) (-З)-(-бО)

  • Сумарний бал

  • Сумарний бал може бути в інтервалі від —60 до +60.

  • Визначають такі рівні мотивації навчання:

  • /— продуктивна мотивація зі значною перевагою пізнавальної мотива­ції навчання та позитивним емоційним ставленням до нього;

  • II продуктивна мотивація, позитивне ставлення до навчання, від­повідність соціальному нормативу;

  • середній рівень з дещо низькою пізнавальною мотивацією;

  • знижена мотивація, «шкільне» негативне ставлення до навчання;

  • V— різко негативне ставлення до навчання.

  • Таблиця 14

  • Нормативні показники

  • 10—11 років

  • 12—14 років 15—16 років  • Шкала

  • Пізнавальна активність

  • Тривожність

  • Гнів

  • Рівень

  • Високий Середній Низький Високий Середній Низький Високий Середній Низький

  • Дів­чатка

  • 31-40 21-26 10-25 27-40 20-26 10-19 21-40 14-20 10-13   • Хлоп­чики

   • Хлоп­чики

   • Дів­чатка

   • Дів­чатка

  • Хлоп­чики  • 28-40

  • 28-40

  • 27-40

  • 29-40

  • 31-40

  • 22-27

  • 21-27

  • 19-26

  • 18-28

  • 21-29

  • 10-21

  • 10-20

  • 10-18

  • 10-17

  • 10-20

  • 24-40

  • 25-40

  • 26-40

  • 25-40

  • 23-40

  • 17-23

  • 19-24

  • 19-25

  • 17-24

  • 16-22

  • 10-16

  • 10-18

  • 10-18

  • 10-16

  • 10-15

  • 20-40

  • 19-40

  • 23-40

  • 21-40

  • 18-40

  • 13-19

  • 14-19

  • 15-22

  • 14-20

  • 12-18

  • 10-12

  • 10-13

  • 10-14

  • 10-13

  • 10-11

  • Аналізується поєднання показників за всіма трьома шкалами. Варіанти інтерпретації на прикладі поєднань, що найчастіше зустрічаються, пред­ставлені в наведеній нижче таблиці.
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка