Бесіди з техніки безпеки ( На допомогу класному керівнику) Види інструктажів з техніки безпекиСторінка1/3
Дата конвертації20.07.2017
Розмір0.56 Mb.
#26226
  1   2   3
Бесіди з техніки безпеки
( На допомогу класному керівнику)

Види інструктажів з техніки безпеки

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони  праці поділяються на вступний,  первинний, повторний, позаплановий  та цільовий.

Вступний інструктаж

Проводиться:  з усіма працівниками,які  приймаються  на  постійну  або  тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство  і беруть безпосередню участь у виробничому процесі  або  виконують  інші роботи для підприємства;з учнями та  студентами,  які  прибули  на  підприємство  для  проходження виробничої практики; у разі екскурсії на підприємство; з усіма  вихованцями,  учнями,  студентами та іншими особами,  які  навчаються  в  СЗО,  ПЗО, ПТЗО,  ВЗО,  при  оформленні або  зарахуванні до ЗО.Первинний інструктаж

Проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці  з працівником: новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство; який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; який буде виконувати нову для нього роботу; відрядженим працівником,  який  бере  безпосередню  участь  у  виробничому процесі на підприємстві. Проводиться з вихованцями,  учнями та  студентами  СЗО,  ПЗО,  ПТЗО, ВЗО: на початку  занять  у  кожному  кабінеті, лабораторії, де  навчальний  процес  пов'язаний  із  застосуванням  небезпечних або  шкідливих хімічних,  фізичних,  біологічних факторів,  у  гуртках,  перед уроками трудового навчання, фізкультури, перед спортивними  змаганнями,  вправами  на  спортивних  знаряддях,  при  проведенні  заходів за межами території ЗО; перед виконанням кожного навчального завдання,  пов'язаного з  використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо; на початку вивчення кожного нового предмета  (розділу,  теми)  навчального плану  (програми)  -  із  загальних  вимог  безпеки,  пов'язаних з тематикою і особливостями проведення цих занятьПовторний інструктаж

Проводиться із  працівниками  на  робочому  місці  в  терміни, визначені  відповідними чинними галузевими нормативними актами або  керівником підприємства з урахуванням конкретних умов  праці,  але  не рідше: на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці; для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.Позаплановий інструктаж

Проводиться: З працівниками на  робочому  місці  або  в  кабінеті  охорони  праці: при введенні в дію нових або переглянутих  нормативних  актів  про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них; при зміні технологічного  процесу,  заміні  або  модернізації  устаткування,приладівта інструментів,  вихідної  сировини,  матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці; при порушенняхпрацівниками  вимог  нормативних  актів  про  охорону праці,  що можуть призвести або призвели до травм, аварій,  пожеж тощо; при виявленні особами,  які  здійснюють  державний  нагляд  і  контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт,  що виконуються працівником; при перервів  роботі  виконавця  робіт  більш  ніж  на  30  календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою,  а для решти  робіт - понад 60 днів. З вихованцями,учнями,студентами - в кабінетах,  лабораторіях,майстерняхтощоприпорушенняхними  вимог  нормативних актів про  охорону  праці,  що  можуть  призвести  або  призвели до травм, аварій, пожеж тощо.Цільовий інструктаж

Проводиться з працівниками: при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою; при ліквідації аварії, стихійного лиха; при проведенні  робіт,  на  які  оформлюютьсянаряд-допуск,  розпорядження або інші документи. Проводиться з  вихованцями,  учнями,  студентами  ЗО  в  разі  організації масових заходів (екскурсії,  походи,  спортивні заходи  тощо).Порядок проведення інструктажів для працівників.

Усі  працівники,  які  приймаються  на постійну чи  тимчасову  роботу  і  при  подальшій роботі,  повинні проходити на  підприємстві навчання в формі інструктажів з питань охорони праці,  подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків,  а також  з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж  і стихійних лих.Вступний  інструктаж  проводиться  спеціалістом служби  охорони праці, а в разі відсутності на підприємстві такої служби -  іншим фахівцем,  на якого наказом (розпорядженням) по підприємству  покладено  ці  обов'язки  і  який  в  установленому  цим Типовим  положенням  порядку  пройшов  навчання  і перевірку знань з питань  охорони праці. Вступний інструктаж  проводиться в кабінеті охорони праці або  в приміщенні,  що спеціально для цього обладнано,  з використанням  сучасних технічних засобів  навчання,  навчальних  та  наочних  посібників за  програмою,  розробленою  службою  охорони  праці  з  урахуванням особливостей  виробництва.  Програма  та  тривалість  інструктажу затверджується  керівником  підприємства.  Орієнтовний  перелік питань  для  складання  програми  вступного  інструктажу  додається (додаток 6). Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі  реєстрації вступного інструктажу (додаток 7),  який зберігається в  службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення  вступного  інструктажу,  а  також  у документі про прийняття  працівника на роботу.

Первинний інструктажпроводиться індивідуально  або  з  групою  осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з  охорони  праці  відповідно  до  виконуваних  робіт,  а також з  урахуванням вимог орієнтовного переліку питань  первинного  інструктажу.

Повторний інструктажпроводиться  індивідуально  з  окремим  працівником  або  з  групою  працівників,  які  виконують  однотипні роботи,  за обсягом і змістом переліку питань первинного  інструктажу.

Позаплановий  інструктаж  проводиться  індивідуально з  окремим працівником або з групою працівників одного фаху.  Обсяг і  зміст  позапланового  інструктажу  визначаються в кожному окремому  випадку залежно від причин і обставин,  що спричинили потребу його  проведення.

Цільовий інструктажпроводиться індивідуально з  окремим  працівником  або  з  групою  працівників.  Обсяг  і зміст  цільового інструктажу визначаються в залежності від виду робіт, що  ними виконуватимуться.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовийінструктажі  проводить  безпосередній  керівник  робіт  (начальник  виробництва, цеху, дільниці, майстер).

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий  інструктажі  завершуються  перевіркою  знань  у вигляді усного  опитування або за допомогою технічних засобів,  а також перевіркою  набутих навичок безпечних методів праці.  Знання перевіряє  особа,  яка проводила інструктаж. При незадовільних  результатах  перевірки  знань, умінь і  навичок щодо безпечного виконання  робіт  після  первинного,  повторного чи позапланового інструктажів для працівника на протязі  10  днів  додатково  проводиться  інструктаж  і повторна перевірка  знань. При незадовільних результатах і повторної перевірки  знань  питання  щодо  працевлаштування  працівника  вирішується  згідно з  чинним законодавством. При незадовільних результатах перевірки знань після цільового  інструктажудопуск  до  виконання  робіт  не  надається. 

Повторна  перевірка знань при цьому не дозволяється.

Працівники, які  суміщають  професії ,  проходять  інструктажі  як з їх  основних професій, так і з професій за сумісництвом.

Про проведення первинного,  повторного, позапланового  та цільового інструктажу тапро  допуск  до  роботи  особою, якою  проводився  інструктаж,  вноситься  запис  до  журналу  реєстрації  інструктажів  з  питань  охорони  праці.  При  цьому  обов'язкові підписи як того,  кого інструктували,  так і того, хто  інструктував.  Сторінки журналу  реєстрації  інструктажів  повинні  бути пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою. У разі виконання робіт, що потребують оформлення  наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому  наряді-допуску,  а  в  журналі  реєстрації інструктажів - не  обов'язково.

Перелік професій та посад працівників, які  звільняються від первинного, повторного та позапланового інструктажів, затверджується керівником підприємства за  узгодженням  з державним інспектором по нагляду за охороною праці.  До цього переліку можуть  бути зараховані  працівники,  участь  у  виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім  обслуговуванням обладнання,застосуванням приладів  та  інструментів, збереженням  чи переробкою  сировини,матеріалів  тощо.Запобігання отруєнь грибами, речовинами рослинного походження
Не меншу, ніж інфекційні захворювання небезпеку для здоров'я людини представляють отруєння речовинами рослинного походження, грибами, продуктами харчування, водою, перш за все, в теплу пору року.

Перші симптоми такого отруєння виявляються через 2-4 години після вживання їжі. При цьому у людини починається нездужання, нудота блювота, болі в животі, частий рідкий стіл з домішкою крові. У постраждалого підвищується температура тіла, знижується артеріальний тиск, з’являється спрага, розвивається серцево-судинна недостатність.

Для надання першої допомоги постраждалому від харчової токсикоманії необхідно дати багато теплого пиття (1,5 – 2 літри), промити шлунок до чистої води, дати активоване вугілля, проносне.

Особливо необхідно звернути увагу на наявність в природі отруйних рослин і грибів. Учні, йдучи в ліс, зобов'язані знати такі рослини і гриби, щоб забезпечити своє здоров'я і здоров'я людей, що оточують його, підказати незнаючому про небезпеку таких рослин.

Основними ознаками отруєння грибами є розлад зору, марення, галюцинації, судоми.

При зборі грибів треба уміти відрізняти отруйні гриби від їстівних. Особливо отруйні: бліда поганка, мухомор, жовчний гриб, несправжні лисички і несправжні опеньки. Бліді поганки декілька схожі на шампіньйони, але у блідої поганки нижня сторона капелюшка зеленувато-бела, а в шампіньйонів – рожева.

Мухомор легко взнати по яскраво-червоному з білими плямами капелюшку. Інколи зустрічаються мухомори з сірими капелюшками.

Жовчний гриб схожий на білий, але верхня частина його пенька покрита малюнком у вигляді чорної або темно-сірої сіток, а м'якоть на зламі червоніє. Несправжні лисички схожі на лисички їстівні, але їх капелюшки рівні, червоно-оранжеві, а не світло-жовті, як в їстівних, і з надломленого капелюшка лисички виділяється білий сік.

Збираючи опеньки, уважно оглядайте їх пеньки. В їстівних є кільце з плівки, а в несправжніх такою плівки немає і пластинки під капелюшком зеленуваті.

Щоб не отруїтися грибами, будьте уважні при зборі грибів. Якщо знайдений гриб схожий на отруйний, якщо ви сумніваєтеся в його їстівності, краще такий гриб не беріть. У любому випадку всі гриби, які ви назбирали покажіть дорослій людині. Дуже старі плодові тіла їстівних грибів теж можуть бути отруйними.

Сморчки і деякі інші гриби перед споживанням двічі прокип'ятити, а воду після кожного кип'ятіння злити. Разом з водою, що зливається, віддаляються отруйні речовини, які містяться в цих грибах.

Збираючи лікарські рослини, слід не забувати і про отруйні. Їх так само, як і гриби треба добре знати і не чіпати.

Найчастіше зустрічається блекота чорна, дурман звичайний, беладона. Частіше за інших зустрічається блекота чорна. Брудно-білі пелюстки її квіток покриті мережею фіолетових жилок. Клейко-пухнасте стебло блекоти має неприємний запах. Отруйна вся рослина. При отруєнні з'являється головний біль, прискорене серцебиття, утруднене дихання, сильне нервове збудження, розширюються зіниці, в роті відчувається сухість. Блекоту та інші отруйні рослини не слід брати в руки.

Заходи безпеки при купанні
       Купатися краще вранці або увечері, коли немає небезпеки перегріву. Температура води повинна бути не нижчою 17-19 градусів тепла.

       Якщо не вмієш плавати, не заходи у воду глибше за пояс.

       Плавати можна не більше 20 хвилин, і цей час збільшують поступово, починаючи з 3-5 хвилин.

       Не можна доводити себе до ознобу. При переохолодженні можуть виникнути судоми, відбутися зупинка дихання, втрата свідомості.

       Після тривалого перебування на сонці необхідно відійти в тінь, охолонути і тільки потім входити у воду, оскільки при різкому охолоджуванні може наступити рефлекторне скорочення м'язів і зупинка дихання.

       Якщо немає поблизу обладнаного пляжу, треба вибирати безпечне місце для купання з твердим, бажано піщаним, не засміченим дном, поступовим схилом. Ніколи не стрибайте в місцях, не обладнаних спеціально: можна ударитися головою об камінь або інший предмет.

       Не запливайте далеко, оскільки можна не розрахувати своїх сил. Відчувши стомленість, не розгублюйтесь і не прагніть швидше допливти до берега. Слід "відпочити" на воді, перекинувшись на спину і підтримуючи себе на поверхні легкими рухами рук і ніг.

       Якщо захопило течією, не намагайтеся з нею боротися. Пливіть вниз за течією, поступово, під невеликим кутом, наближаючись до берега.

       Якщо Ви потрапили у водоверть, наберіть більше повітря в легені, зануртеся у воду і, зробивши сильний ривок убік, спливіть.

       У водоймах з великою кількістю водоростей пливіть у самої поверхні води, не зачіпаючи рослин і не роблячи різких рухів. Якщо ж руки або ноги заплуталися в стеблах, зробіть зупинку, прийнявши положення "поплавець" і звільниться від них.

       Не плавайте на надувних матрацах, автомобільних камерах і надувних іграшках. Вітер або течія можуть віднести їх далеко від берега, а хвиля - захлеснути. Якщо із надувних плавзасобів вийде повітря, вони втратять плавучість.

       Діти до 16 років катаються на човнах та водних велосипедах тільки з дорослими. Не перенавантажуйте човен, водний велосипед.

       Не пустуйте на воді, не лякайте інших. Неприпустимо організовувати на воді ігри, пов’язані з пірнанням і захватом тих, хто купається.


Знахідка, що може вибухнути.

Інколи ти можеш натрапити на незнайомі предмети. Хоч як би тобі не було цікаво, не бери їх у руки. Вони можуть бути небезпечними.


Ти, напевно, читав книжки, бачив кінофільми про Велику Вітчизняну війну. Вона давно минула, але в землі ще знаходяться бомби, міни, снаряди, патрони, гранати. Вони є вибухонебезпечними і при найменшому дотику до них можуть вибухнути. Саме тому після війни загинуло багато людей і серед них — діти.


Вибухонебезпечні предмети після тривалого зберігання в землі та воді становлять ще більшу небезпеку. Не встигнеш і оком кліпнути, як снаряд чи граната розлетяться на сотні осколків, здатних заподіяти смерть чи каліцтво.


Якщо ти знайшов незнайомий предмет, забороняється:

— перекладати, перекочувати його з місця на місце;
— брати, зберігати, нагрівати та бити;
— намагатися розібрати;
— використовувати для розведення вогню;
— заносити у приміщення;
— закопувати у землю;
— кидати у криницю або річку;
— здавати у металобрухт;
— використовувати для виготовлення саморобних піротехнічних засобів: петард чи вибухових пакетів.

Запам'ятай!

При виявленні вибухонебезпечних предметів негайно повідом дорослих або зателефонуй до міліції за номером «102».

Коли кусають комахи.

Вкусити людину можуть ґедзі, комарі, мухи, кліщі, блохи...


Найчастіше дістається людині від ос та бджіл. Отрута потрапляє через жало, яке знаходиться в хвостовій частині черевця.

Прояви ураження:


— місце, куди вжалила комаха, починає пекуче боліти (причому біль не вгамовується протягом кількох годин);
— з'являються почервоніння та набряк;
— у деяких людей єдиний укус бджоли чи оси може викликати важку алергічну реакцію і навіть смерть;
— за сильної реакції на укус з'являються підвищене серцебиття, задишка, руки та ноги холонуть. Шкіра бліднішає, можливі навіть судоми та порушення зору, запаморочення, блювання.
Увага! Особливо небезпечні укуси в голову, ротову порожнину, губи.
Запам'ятай! Якщо після укусу бджоли або оси з'явився великий набряк, відчуття ядухи, нудота, спазми в животі, негайно звернись до лікаря!

Перша допомога.
1. Видали з ранки жало, але так, щоб не роздушити мішечок з отрутою. Тому не варто видавлювати жало чи намагатись витягнути його пальцями.Краще обережно пошкреби по місцю укусу тупим боком ножа чи нігтем, тоді і жало, і мішечок вийдуть назовні.

2. Промий ранку водою з милом.

3. Місце укусу потри нашатирним спиртом, борною кислотою або одеколоном.
4. Від болю та свербежу може допомогти дезодорант від поту (немає значення, «бризкалка» чи «кулька»), У ньому є речовини, які зменшують дію бджолиної отрути.
5. Допомагає змочена водою та прикладена до ранки пігулка валідолу.
6. Можна продезінфікувати ранку спиртом чи хоча б розчином марганцівки.
7. Можна накласти на місце укусу напівспиртовий компрес.
8. Гарний засіб від укусів комах — цибуля. Відріж шматочок і білим соком змаж місце укусу.
9. Біль та свербіж також знімає листок подорожника. Тільки пам'ятай: якщо просто приліпити листок до шкіри, великої користі не буде. Листок спочатку треба добряче розім'яти чи пожувати. Тоді вивільняються лікувальні речовини, котрі є в клітинах рослини. Цю зелену масу треба прикласти до місця укусу.
10. Втамувати біль від укусу допомагає і зубна паста. Ментол, що в ній міститься, знімає біль і набряк. Пасту необхідно втерти в місце укусу і накласти холодний компрес.

Запам'ятай!Бджіл і ос дратує запах спирту, парфумів, дезодорантів, різкі рухи.Надання першої долікарняної допомоги людині, що провалилась під лід.

Від перебування в холодній воді людина зазнає переохолодження всього організму. Декілька хвилин в крижаній купелі можуть призвести до втрати свідомості. Якщо такій людині своєчасно не надати допомоги, вона, вже витягнута з води, може померти на березі.

Потерпілого необхідно;
— насухо витерти;
— перевдягнути чи загорнути в сухий теплий одяг;
— енергійно розтерти тіло шматком вовняної тканини;
— дати гаряче питво;
— обкласти грілками або помістити у ванну з теплою водою (в першу чергу зігрівають потилицю та шию);
— при відсутності дихання та серцебиття, до прибуття швидкої допомоги роблять штучне дихання і закритий масаж серця.
Якщо потерпілий може рухатись, йому пропонують біг на місці протягом 10—15 хвилин.

Якщо ти опинився в ополонці і поряд нікого нема, рятуй себе сам:


— розкинь руки в сторони, щоб вони лежали на кризі;
— грудьми чи спиною намагайся обпертися об край ополонки;
— ногами впирайся в протилежний її бік;
— потихеньку виповзай на лід і поповзом просувайся до берега;
— весь цей час клич на допомогу.


Найстрашніша біда для лісу.

Найбільша небезпека для лісу і тих, хто там знаходиться, — це пожежа. Найчастіше лісові пожежі виникають з вини людей: від кинутого запаленого сірника, залишеного багаття.


Особливо небезпечні вогнища влітку, в суху, жарку погоду. У цей час краще не розпалювати багаття взагалі. Якщо ж в цьому є необхідність, вогнище розкладають на відстані не менше 50 м від хвойних дерев.
Забороняється розпалювати вогонь на полях, коли дозрівають хліба і збирають урожай.
Треба бути обережним.з вогнем на луках, де буває суха трава, стоять скирти сіна.
Інколи пожежа трапляється від блискавки. Найчастіше блискавка б'є найвищі предмети, тому під час грози небезпечно ховатись від дощу під високі дерева в лісі.

Як погасити лісову пожежу?


— Щоб загасити вогонь, його засипають землею або піском, заливають водою.
— Найпоширеніший засіб гасіння пожеж у лісах, на полях і луках — захльостування полум'я віником з гілок листяних дерев. Б'ють з притисканням, відмітають палаючі частини в бік пожежі.
— Наступ на вогонь починають з того боку, куди він рухається, і намагаються оточити район пожежі з усіх боків.

Запам'ятай!

Гасити пожежу можуть тільки дорослі. Тобі треба від неї втікати.
Як захистити себе під час пожежі у лісі?
— Рухайся упоперек вітру — так простіше утекти від вогню.
— Можна бігти обличчям проти вітру, тоді він відведе від тебе полум'я в іншу сторону.
— Якщо поруч є вода — намочи одяг, закрий вологою хустинкою ніс та рот, щоб уникнути опіків, врятуватись від диму.
— Якомога швидше повідом дорослих про пожежу.

Якщо в палаючому лісі серед твоїх друзів є постраждалий, який не може рухатись, його необхідно;


— перенести в безпечне місце;
— покласти на обличчя намочену водою хустку;
— при першій же можливості викликати лікаря.
При опіках допомагає натерта картопляна «кашка» з 1 чайною ложкою меду на 100 г картоплі. Суміш нанеси на пов'язку і приклади до обпеченого місця.
Через 2 години повтори.


Небезпечні предмети (знахідки) та дії при їх виявленні.

Час від часу в землі знаходять небезпечні знахідки -- вибухові предмети, що й до сьогодні являють велику загрозу життю і здоров'ю людей. Це різні види боєприпасів: артилерійські снаряди, артилерійські та реактивні міни, авіаційні бомби, інженерні міни, ручні гранати. Зовні небезпечні предмети нагадують безформні шматки металу. Роздивлятися їх та кидати у вогонь не можна, адже це може призвести до нещасного випадку.

Знайшовши небезпечний предмет, сповістіть про це дорослих.

Щоб уникнути нещасних випадків, треба твердо запам'ятати, що доторкатися до вибухових або невизначених предметів не можна, бо це небезпечно для життя.

Виявивши вибухонебезпечні предмети далеко від населених пунктів, треба добре запам'ятати дорогу до того місця, де їх виявлено, поставити біля них пам'ятну вішку.

Про знайдені вибухонебезпечні предмети треба негайно сповістити працівників місцевого самоврядування, міліції, найближчого підприємства, школи або просто дорослих, які є поблизу. До жодних самостійних дій вдаватися не можна!

Не можна користуватися без нагляду дорослих піротехнічними засобами: хлопавками, петардами, феєрверками.

Більш того,не можна зберігати їх удома, адже вони належать до вибухонебезпечних предметів.

Міра небезпеки зростає у випадку із саморобними піротехнічними іграшками: можна отримати важкі опіки, втратити зір, скалічитися та навіть загинути.

Так само існує висока ймовірність спричинити пожежу, якщо бавитися з вогнем біля горючих і легкозаймистих речовин та матеріалів.

Особливо уважними треба бути при збиранні металевого брухту. При виявленні незнайомих предметів негайно сповістити про це класного керівника або когось із дорослих. Вибухові предмети являють високу загрозу здоров'ю і життю людей, отже, не можна ризикувати через власну недбалість або необережність.

Обережно: тварини!

Останнім часом в містах та селах постала проблема — наявність великої кількості безпритульних собак. Зграї дворняг, великі і малі породисті собаки розгулюють по вулицях, збираються на пустирях, смітниках, в лісових смугах тощо. Голодні та злі, вони завдають певної загрози здоров'ю, а іноді й життю людей. Надзвичайно небезпечними можуть бути і коти: рани, заподіяні котами, гояться набагато гірше, ніж укуси собак.


Але вчені доводять, що бродячі тварини нападають на людину рідше, ніж свійські. Це трапляється тому, що людина поводиться зі свійськими тваринами як господар, забуваючи правила елементарної безпеки, вважаючи, що «знайома» тварина не заподіє зла. І помиляється. Щоб при спілкуванні з твариною не сталося лиха, вивчи ці правила:

1. Дражнячи собаку чи кішку, відбираючи у них смачну кістку чи дитинча, замахуючись палицею чи знущаючись, ти змушуєш тварину оборонятися. Не роби цього!

2. Особливо стережись собак-охоронців: ротвєйлерів та доберманів. У них загострене почуття охорони господаря, тому вони нападають частіше.

3. При зустрічі з собакою уникай вузьких місць. Ніколи не втікай — це викликає у собаки рефлекс переслідування. Повернись до пса обличчям і не рухайся.

4. Під час спілкування з хворою твариною можна заразитися. Будь обережним!

5. Прийшовши дозоопарку, ніколи не просовуй руки в клітки з тваринами, не дражни їх.Каталог: tbkp
tbkp -> За час роботи на кск надія Анатоліївна розробила для дітей ряд вправ, що сприяють поліпшенню їх фізичного стану. В планах на майбутнє критий манеж, та взаємодія з медичними закладами
tbkp -> Урок конференція, урок подорож, урок турнір знавців, інтегрований урок, урок концерт
tbkp -> Урок №35 Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті. 7 Урок №36
tbkp -> Міжнаро́дний день рі́дної мо́ви — день, який відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000
tbkp -> Пошук інформації в Інтернеті
tbkp -> Методичний вісник: портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку особистості
tbkp -> Програма біологія 9 11 класи Учитель Кобець Наталія Михайлівна Борзна 2015 рік
tbkp -> Гребінка Євген Павлович


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка