Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів в усіх сферах людської діяльностіСкачати 66.27 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір66.27 Kb.
#328

Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів в усіх сферах людської діяльності

 • У побутовій сфері, що охоплює суму факторів, які впливають на людину в побуті. Реакцію організму на побутові фактори вивчають такі розділи науки, як комунальна гігієна, гігієна харчування, гігієна дітей і підлітків.
 • На виробництві, де існує сукупність факторів, що оточують працівника в процесі трудової діяльності. З ним студенти знайомляться при вивченні курсу “Основи охорони праці”.
 • У природному середовищі – в процесі взаємодії організму людини із складовими довкілля.

Дисципліна вирішує такі основні завдання:

 • вивчає методи і способи ідентифікації (розпізнавання і кількісну оцінку) негативних впливів середовища існування;
 • знайомить студентів із принципами попередження впливу негативних факторів на людину та захисту її від небезпек;
 • розкриває сутність ліквідації негативних наслідків впливу шкідливих, небезпечних і уражаючих факторів;
 • пропонує шляхи створення нормального, тобто комфортного стану середовища життя і діяльності людини.

Розподіл часу

 • 144
 • 51 – заняття під керівництвом викладача
 • 90 – самостійні заняття
 • 3 – іспит
 • КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
 • з дисципліни” Безпека життєдіяльності”
 • для студентів всіх спеціальностей й спеціалізацій
 • ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ
 • Види самостійної роботи
 • Планові терміни виконання
 • Форми контролю та звітності
 • Максимальна оцінка,
 • бали
 • І. Обов’язкові
 • За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях
 • В період сесії
 • Активна участь на практичних заняттях, якість доповідей, участь у дискусіях, представлення тез доповідей, виступів, розрахунково-графічних робіт, відповіді на тестові запити
 • 20
 • За виконання індивідуальних завдань, під керівництвом викладача
 • 1.2. Підготовка та виконання індивідуальних завдань
 • На протязі семестру під час індивідуальних занять, але не пізніше ніж за тиждень до сесії
 • Перевірка якості виконання індивідуальних завдань
 • 10
 • (по 10 балів за кожне з двох індивідуальних завдань)
 • 1.3. Підготовка до модульних контрольних робіт
 • На останньому семінарському занятті
 • Перевірка якості виконання модульних завдань
 • 10
 • Разом балів за обов’язкові види СРС
 • 40
 • ІІ. Вибіркові
 • За виконання завдань для самостійного опрацювання
 • 2.1. Написання реферату (есе) за темами 2.1 - 3.5
 • Рецензування реферату (есе) викладачем
 • 10
 • 2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за темами 2.1 - 3.5
 • На протязі семестру, але не пізніше передостаннього заняття за розкладом
 • Обговорення результатів проведеної роботи під час планових занять або захисту роботи
 • 10
 • 2.3. Формування аналітичних звітів за темами 3.1 - 3.5
 • На протязі семестру, але не пізніше передостаннього заняття за розкладом
 • Обговорення результатів проведеної роботи під час планових занять або захисту звіту
 • 10
 • 2.4. Проведення оцінки інженерної обстановки на об’єкті господарювання
 • На протязі семестру, але не пізніше передостаннього заняття за розкладом
 • Рецензування роботи викладачем
 • 10
 • Разом балі за вибіркові види СРС
 • 10
 • Всього балів за СРС
 • 50
 • Змістовий модуль 2: Безпека життєдіяльності.
 • Тема 2. Лекція 1. Негативні для людини фактори природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру.
 • формування системи теоретичних і прикладних знань із правових, економічних й організаційних питань захисту людини від впливу негативних факторів середовища мешкання й праці.
     • ЛІТЕРАТУРА
 • Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України. - К.: 2000.
 • Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях, Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 286 с.
 • Стеблюк М.І. Цивільна оборона. - Київ.: “Знання-прес”, 2003, - 570 с.
 • Шоботов В.М. Цивільна оборона. - Київ.: “Знання-прес”, 2004, - 430 с.
 • 1 навчальне питання
 • 1. Навколишнє середовище життя і діяльності людини.
 • 3 навчальне питання
 • Шкідливі, небезпечні та
 • уражаючі фактори природного,
 • техногенного, соціально -
 • політичного та воєнного характеру,
 • їх класифікація за механізмом уражаючої дії на людину.
 • В с т у п
 • Завершальна частина
 • МЕТА ЗАНЯТТЯ
 • 2 навчальне питання
 • Джерела небезпеки життєдіяльності людини та їх класифікація.

Біосфера (від грец. "bios" – життя, "spharia" – куля, сфера) – оболонка нашої планети, в якій розвивається життя різноманітних організмів

 • Тропосфера
 • (25...30 км)
 • Літосфера
 • (3...5 км )
 • Гідросфера
 • Озоновий шар
 • Склад атмосфери

Загальна маса живої речовини оцінюється величиною (2,4…3,6)*1012 т. Жива речовина має специфічний хімічний склад. В ній перебільшує:

 • Водню - 10%
 • Вуглецю - 1-10%
 • Кальцію - 1-10%
 • Хлору - 0,1 - 1%
 • Калію - 0,1 - 1%
 • Сірки - 0,1 - 1%
 • Інших елементів - до 10%
 • Кисню – 60 – 70%
 • БІОГЕОЦЕНОЗ
 • БІОЦЕНОЗ (біотична частина)
 • ЕКОТОП (абіотична частина)
 • Аутотрофи
 • Організми, співтовариства
 • Хімічні сполуки довкілля абіотична речовина, сонячна енергія
 • Органічна речовина
 • Гетеротрофи
 • Організми, співтовариства
 • Детритоядні
 • Організми, співтовариства

Біоакумуляція

 • 0,1
 • 1000
 • 10 000…100 000
 • 100
 • 1

За ступенем й характером дії на організм усі негативно впливаючи фактори умовно поділяють на шкідливі, небезпечні та уражаючі

 • Шкідливими - є фактори, що стають причиною захворювань або зниження працездатності. Симптоми ураження, як правило, зникають після відпочинку чи перерви в їх дії.
 • Небезпечними називають такі фактори, які сприяють, у визначених умовах, травматичним ушкодженням або раптовому і різкому збудженню організму.
 • Під уражаючими факторами розуміють такі, що обов'язково викликають важкі порушення життєдіяльності організму аж до летального наслідку.
 • Небезпечні
 • Фактори довкілля
 • Фізичні
 • Хімічні
 • Біологічні
 • Соціально – політичні
 • Джерела
 • Побут:
 • --
 • Виробництво:
 • --
 • Транспорт:
 • --
 • Суспільство:
 • --
 • Природа:
 • --
 • Надзвичайні ситуації
 • Побут:
 • Параметри за межами допустимих значень
 • Виробництво:
 • - аварії,
 • катастрофи
 • Транспорт:
 • - аварії,
 • - катастрофи
 • Суспільство:
 • - збуджене,
 • спокійне
 • Природа:
 • Параметри за межами допустимих значень
 • Шкідливі
 • Уражаючі
 • Вересень - жовтень
 • Березень - квітень
 • Магнітні бурі
 • 11Р - випромінювання
 • Вітри
 • Спека
 • Повені
 • Смерчі
 • Серцево – судинні системи
 • Нервово – психічні системи
 • Смертність збільшується у 3 – 5 разів, ДТП на 30 %, …

Фізично діючі шкідливі, небезпечні та уражаючі фактори

 • Рухомі машини і механізми
 • Гострі і падаючи предмети
 • Підвищений рівень шуму, інфразвуку, ультразвуку, вібрації
 • Іонізуюче випромінювання
 • Електромагнітні хвилі, ...
 • Електромережа
 • Хімічно діючі шкідливі, небезпечні та уражаючі фактори
 • Небезпечні хімічні речовини та сполуки
 • Утворені
 • Рослинами
 • Тваринами
 • Мікроорганізмами
 • Важки метали, отруйні вулканічні гази …
 • Токсини
 • Отрути
 • Токсичні речовини
 • Людиною
 • Біологічно діючі шкідливі, небезпечні та уражаючі фактори
 • Патогенні мікроорганізми
 • Хворі організми
 • Продукти життєдіяльності організмів
 • Бактерії; ріккетсії; гриби; віруси
 • Люди, худоба, птахи, риба …

Шляхи інкорпорації речовин

 • Органи дихання
 • Шкіра
 • Ограни травленная

Заключення

 • Абіотична
 • Біотична
 • Біогеоценоз:
 • - Абіотична речовина;
 • - Аутотрофи;
 • - Гетеротрофи;
 • - Детритоядні
 • Умови:
 • - ΔР;
 • - Δt0C;
 • - широта;
 • - продукти харчування
 • Адаптивні типи людей:
 • - Гірський;
 • - Тропічний;
 • - Помірного поясу;
 • - Арктичний
 • Шкідливі
 • Небезпечні
 • Уражаючі
 • Фактори
 • Фізично
 • Хімічно
 • Біологічно
 • Соціально – політично
 • Біосфера
 • Тема 2.4. Запобігання та захист від впливу на людину радіоактивних, небезпечних хімічних речовин та біологічних засобів.
     • ЛІТЕРАТУРА
 • Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України.-К.,2000.
 • Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях, Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2005.-286 с.
 • Стеблюк М.І. Цивільна оборона.-Київ.: “Знання-прес”,2003,-570 с.
 • Шоботов В.М. Цивільна оборона.-Київ.: “Знання-прес”,2004,-430 с.
 • 1 навчальне питання
 • Сучасні уявлення механізму уражаючої дії характерних для виробництва та побуту радіоактивних, небезпечних хімічних речовин та біологічних засобів.
 • 3 навчальне питання
 • Принципи, способи та засоби надання до лікарняної допомоги людині, при наявності у неї симптомів ураження радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами та біологічними засобами.
 • 2 навчальне питання
 • Запобігання впливу на людину радіоактивних, шкідливих хімічних речовин, біологічних засобів та принципи захисту від їх негативної дії.

Реактивність - здатність організму реагувати на впливи факторів навколишнього середовища

 • Забезпечується
 • захисно-компенсаторними системами і механізмами
 • вирішальна роль належить
 • Нервовій системі
 • Її найважливіші функції:
 • 1) здійснює взаємодію організму з навколишнім середовищем;
 • 2) поєднує органи і системи організму у єдине ціле та погоджує їхню діяльність;
 • 3) на вищому етапі розвитку нервова система здійснює психічну діяльність на основі фізіологічних процесів відчуття, сприйняття і мислення.

Основними властивостями нервових волокон є:

 • Збудливість
 • Провідність
 • Рецептор
 • Роздратування
 • Нерв
 • Ускладнюється і зникає при:
 • - розриві;
 • - здавлюванні;
 • припиненні кровопостачання;
 • сильному охолодженні;
 • отруєнні...
 • Біострум
 • Рецептор
 • Ефектор
 • Руховий нерв
 • Чуттєвий нерв
 • Ентеро- інтеро- рецептори:
 • фото-, фоно-, термо-, баро-, хемо-, ...
 • Рефлекторна дуга
 • Чутливість дотику
 • Кінчиків пальців – 3 мг/мм2
 • Долоня – 12 мг/мм2
 • П’ЯТКА – 25 мг/мм2
 • Рецептори шкіри
 • Тепла
 • Холоду
 • Дотику
 • Болю
 • В 1 см2
 • 200
 • 5
 • 20
 • 25

Нейрон

 • Дендріти
 • Синаптична бляшка
 • L
 • A - L = 150см, V = 150 м/с
 • B - L = 35см, V = 20…30 м/с
 • C - L = 0,5 …5,0см, V = 2…5 м/с
 • Аксон

Синапс

 • АХЕ
 • ХР
 • ХР
 • Синаптична бляшка
 • Везикули з
 • медіатором
 • Медіатор - АХ
 • Постсинаптична мембрана
 • Пресинаптична
 • мембрана
 • Синаптична
 • щелина
 • Електричний імпульс
 • Електричний імпульс
 • АХ
 • Емейоцетоз
 • Рецепція
 • Дерецепція
 • АХ
 • АХЕ+АХ
 • ХР
 • Na+
 • Стимулятори
 • (амінопірідіни)
 • Блокатори АХ
 • (ботулотоксин)
 • Імітатори АХ
 • (нікотін, мускалін)
 • Блокатори ХР
 • (атропін, кураріни)
 • Пробки К, Nа нас.
 • (саксітоксин,
 • Тетродотоксин)
 • Везикула
 • Електричний імпульс

Шум – звукові коливання з частотою 16 ... 20 000 Гц

 • Частота - Гц
 • Голосність – Вт/м2
 • Рівень L = 10* lg(I/I0), дБ
 • І0 = 10-12 Вт/м2
 • Необхідний шум для людини – 10 ... 20 дБ
 • Поріг болючості – 140 дБ
 • Уражається ЦНС – перевантаження рецепторів,
 • виснаження клітин головного мозку:
 • симптоми: безсонниця, стомленість, зниження працездатності,
 • туговухість.
 • Характеристика шуму

Інфразвук – коливання з частотою менше 16 Гц

 • Невидимі і нечутливі хвилі
 • Особливо небезпечні коливання з частотою 8 Гц за
 • рахунок виникнення резонансу з біострумами
 • Слабкий
 • Сильний
 • Вібрація внутрішніх органів
 • Уражає внутрішнє вухо.
 • Симптоми “морської хвороби”
 • 110 ... 150 дБ
 • Розлад органів травлення і мозку:
 • загальна слабкість;
 • непритомність ...

Ультразвук – коливання з частотою понад 16 000 Гц

 • В організмі виникають такі процеси:
 • - коливання часток тканини - мікро масаж;
 • - утворення внутрішнього тепла;
 • - розширення кровоносних судин;
 • - посилення біохімічних реакцій;
 • - подразнення нервових закінчень
 • Уражаюча дія починається при інтенсивності – 120 дБ
 • Симптоми: пригніченість; непояснений страх;
 • “морська” хвороба; сліпота

 • Е < 0,02 МеВ
 • (Фотоефект)
 • Е > 1,02 МеВ
 • (Ефект утворення пари)
 • Е ~ 0,8 МеВ
 • (Комптон ефект)
 • е-
 • е-
 • е+
 • е-
 • γ

Які величини характеризують спроможність радіоактивних елементів до роспаду

 • А – активність, [Бк], [Ku];
 • 1 Бк = 1 росп. / с;
 • 1 Ku = 3,7 *1010 Бк.

Які величини характеризують уражаючу дію іонізуючого випромінювання ?

 • Dекс - енергія, що викликає іонізацію середовища [Кл/кг], [P]
 • Dп - енергія будь-якого випромінювання, що поглинається рецептором [Дж/кг], [Гр], [рад]
 • Dекв = Dп Кя , [Зв], [бер]

Розподіл активності у ядерному реакторі

 • ВВЕР-1000
 • А = 1010Ku (104 т Ra )
 • 0,1%
 • оболонка ТВЕЛів +
 • теплоносій 1-го контуту
 • 99,9%
 • у ядерному паливі

Зони радіоактивного забруднення

 • 5 ; 0,014 50; 0,14 500; 1,4
 • Г
 • В
 • Б
 • А
 • М
 • 1500; 4,2 5000, 14
 • де (50; 0,14)
 • 50 – Dn, рад
 • 0,14 – Pn, рад/год

Опромінювання людини

 • Початковий період
 • Наступне опромінювання
 • 90% дози - внутрішнє
 • опромінювання щитовидної
 • залозі інгалірованими 131I,133I;
 • 1% дози - зовнішне
 • опромінювання;
 • 9% дози - контактне
 • опромінювання.
 • 70% дози - внутрішнє
 • опромінювання організму внаслідок
 • інгаляції, шкіряної резорбції,
 • перорального шляху проникнення
 • радіоактивних речовин.

Шляхи руху РР до організму людини

 • РР
 • Атмосфера
 • Наземна частина
 • рослинної їжі
 • Трава на пасовищах
 • Поверхня ґрунту під
 • рослинною їжею
 • Підповерхневий
 • шар ґрунту
 • Грунт
 • на пасовищах
 • Стічні води
 • Молоко
 • М’ясо
 • Джерела
 • питної води
 • Легені:
 • 85Kr ;
 • 238Pu,239 Pu;
 • 222Rn; 233; 133Xe; 235 U.
 • Печінка:
 • 137Cs;
 • 58Co; 60Co;
 • 239Np;
 • 238Pu; 239Pu; 241Pu.
 • Кістки:
 • 140Ba;
 • 14C;
 • 154Eu; 155Eu;
 • 32P;
 • 238Pu; 239Pu; 241Pu;
 • 226Ra;
 • 89Sr,90Sr;
 • 233U,235U.
 • Щитовидна залозь:
 • 129I; 131I;
 • 99Tc.
 • Шкіра:
 • 35S.
 • Селезінка:
 • 210Po.
 • Нирки:
 • 134Cs; 137Cs;
 • 106Ru.
 • яічники:
 • 140Ba;
 • 134Cs; 137Cs;
 • 58Co; 60Co;
 • 131I;
 • 85Kr;
 • 239Pu.
 • М’язи:
 • 134Cs; 137Cs;
 • 154Eu; 155Eu;
 • 40K; 42K.
 • Ураження людини радіоактивними речовинами
 • Опромінювання
 • Зовнішнє
 • Ступінь ураження = f (Di, P, t, % тіла)
 • Гостре
 • Хронічне
 • Внутришнє
 • РР
 • Пара
 • Аерозолі
 • Легені:
 • інгаляція
 • Органи травлення:
 • перорально
 • Через шкіру:
 • мікстово
 • Кров
 • Шкіра
 • Тканини
 • Органи
 • α
 • β
 • γ
 • РР
 • РР
 • Тема 3.1. Класифікація надзвичайних ситуації природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру.
     • ЛІТЕРАТУРА
 • Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України.-К.,2000.
 • Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях, Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2005.-286 с.
 • Стеблюк М.І. Цивільна оборона.-Київ.: “Знання-прес”,2003,-570 с.
 • Шоботов В.М. Цивільна оборона.-Київ.: “Знання-прес”,2004,-430 с.
 • Причини виникнення надзвичайних ситуацій, їх ознаки та класифікація.
 • Зони зараження та осередки ураження, що виникають при аваріях та катастрофах з викидами небезпечних хімічних речовин у навколишнє середовище, їхня характеристика.
 • Радіоактивне зараження як можливий наслідок аварії на радіоактивно небезпечному об’єкті.
 • Стисла характеристика зон та осередків ураження, що виникають при застосуванні сучасної зброї.

Причини виникнення надзвичайних ситуацій

 • Природні явища:
 • Діяльність людини:
 • Стихійні лиха
 • Катаклізми
 • Явища макросвіту
 • Аварії
 • Катастрофи техногенного походження
 • Війни
 • Революції
 • Специфічні
 • Епідемії
 • Війни
 • Голодомор
 • Збройні конфлікти
 • Телуричні та тектонічні
 • Пожежі
 • Виверження
 • вулканів
 • Землетруси
 • Цунамі
 • Космічні
 • Метеорити
 • Сонячна активність
 • Гравітаційні
 • бурі
 • Інші космічні
 • катастрофи
 • Топологічні
 • Повені
 • Селі
 • Зсуви
 • Лавини
 • Транспортні
 • Транспортні,
 • космічні
 • катастрофи
 • Катастрофи
 • на річковому
 • та на морському
 • транспорті
 • Автодорожні
 • катастрофи
 • Катастрофи на залізничному транспорті
 • Промислові
 • Механічні
 • Хімічні
 • Радіоактивні
 • Термічні
 • Бактеріологічні
 • Соціальні
 • Тероризм
 • Громадські безпорядки
 • Алкоголізм
 • Наркоманія

Зони хімічного зараження

 • Г2
 • Г1
 • Зона розливу НХР
 • Небезпечний хімічний об'єкт
 • Зона поширення первинної хмари
 • Зона поширення вторинної хмари

Ознаки стійкості атмосфери у приземному шарі

 • Інверсія
 • Ізотермія
 • Конвекція

Осередок землетрусу

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Параметр
 • Магнетуда,
 • бали
 • Щільність енергії,
 • бали
 • Ступінь руйнування будинків, споруд
 • Ступінь руйнування гідротехнічних споруд
 • Пожежі
 • Енерго- водопостачання
 • Уражен-ня людей в будівлях
 • І - Зона
 • 8 – 9
 • 9 - 12
 • Суцільна
 • Суцільна
 • Окремі
 • Відсутнє
 • 100 %
 • Висока
 • ІІ - Зона
 • 7 - 8
 • 8 - 9
 • Висока
 • Утворен-ня прорану
 • Суцільні
 • Відсутнє
 • До 90%
 • Висока
 • ІІІ - Зона
 • 6 - 7
 • 7 - 8
 • Середня
 • Можливе утворен-ня прорану
 • Суцільні
 • До 50 %
 • До 40%
 • Не висока
 • ІV - Зона
 • 4 - 6
 • 5 - 7
 • Низька
 • Низька
 • Окремі
 • До 80%
 • Окремі випадки
 • Низька

Аварія на гідротехнічній споруді

 • h
 • R
 • u
 • tпр = R / u
 • H
 • U = 5 …7м/с
 • В
 • 1,7Т
 • 0,015Н
 • 0,03Н
 • 0,075Н
 • 0,2
 • Н
 • 300
 • 200
 • 100
 • 25
 • 2,6Т
 • Т
 • Термін існування хвилі, год.
 • 0,02Н
 • 0,05Н
 • 0,15Н
 • 0,25Н
 • h, м
 • 250
 • 150
 • 50
 • 0
 • R, км
 • Параметр
 • 350
 • 125
 • 30
 • 10
 • N,м3/с*м
 • 50
 • 25
 • 10
 • 5
 • Н,м

Вторинні уражаючі фактори при аварії на пожежа- вибухонебезпечному об’єкті

 • І – зона детонації
 • ΔP= 1700 кПа
 • ІІ – зона дії продуктів вибуху: R2=1,7R1; ΔΡ= 1300(R1/R)3+50 = 300…1350 кПа
 • ІІІ – зона дії ПУХ: ΔΡ=700 / [3(1+29,8х3)0,5-1] при (х=0,24R/R1)≤ 2
 • ΔΡ=22 / [х(lgx+0,158)0,5] при (х=0,24R/R1)≥ 2
 • 1 кПа ≈ 0,01 кгс/см2;
 • 1 атм ≈ 100 кПа.

Зони радіоактивного зараження

 • 5 ; 0,014 50; 0,14 500; 1,4
 • Г
 • В
 • Б
 • А
 • М
 • 1500; 4,2 5000, 14
 • де (50; 0,14)
 • 50 – Dn, рад
 • 0,14 – Pn, рад/год
 • Параметр
 • ΔРф,
 • кгс / см2
 • q=1Мт,
 • R, км
 • Ступінь руйнування будинків, споруд
 • Ступінь руйнуван
 • ня гідротехнічних споруд
 • Пожежі
 • Енерго- водопоста
 • чання
 • Уражен-ня людей в будівлях
 • Імовір-ність епідемій
 • І - Зона
 • >0,5
 • 4,0
 • Суцільна
 • Суцільна
 • Окремі
 • Відсутнє
 • 100 %
 • Висока
 • ІІ - Зона
 • 0,3-0,5
 • 5,4
 • Висока
 • Утворен-ня прорану
 • Суцільні
 • Відсутнє
 • До 90%
 • Висока
 • ІІІ - Зона
 • 0,2-0,3
 • 6,9
 • Середня
 • Можливе утворення прорану
 • Суцільні
 • До 50 %
 • До 40%
 • Не висока
 • ІV - Зона
 • 0,1-0,2
 • 13
 • Низька
 • Низька
 • Окремі
 • До 80%
 • Окремі випадки
 • Низька
 • Ядерний осередок ураження
 • “Science”
 • G = 5800 Мгт. -- 15000 од.
 • 1 млн. Км2
 • лісів
 • 400 млн. т2
 • Пороху з
 • d = 1 мкм
 • Пожежі на протязі 2 – х місяців
 • Через 10 діб Косл сонячної радіації становитиме 0,5 ... 0,95
 • У північнній півкулі температура в літку знизиться до – 230 С,
 • а через місяць піднімется до – 100 С
 • У північнній півкулі загине фіто і зоо світ
 • У північнній півкулі миттєво загинуть 1 млрд. людей
 • У північнній півкулі отримує ураження 1 млрд. людей
 • У світі на протязі доби 50% людей отримує дози опромінення, що не сумісні з життям
 • У північнній півкулі у промислових районах повітря буде заражене небезпечними хімічними речовинами підприємств, що зруйновані ядерними ударами

Інформаційна війна

 • Ag I
 • Метеорологічна війна
 • Тема 3.2. Основи захисту об’єкта господарської діяльності.
     • ЛІТЕРАТУРА
 • Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України.-К.,2000.
 • Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях, Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2005.-286 с.
 • Стеблюк М.І. Цивільна оборона.-Київ.: “Знання-прес”,2003,-570 с.
 • Шоботов В.М. Цивільна оборона.-Київ.: “Знання-прес”,2004,-430 с.
 • Законодавство України у сфері захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях. Призначення, мета, основні принципи, завдання та заходи цивільного захисту (ЦЗ) населення.
 • Єдина державна система запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного походження, її структура та режими функціонування.
 • Сили і засоби цивільного захисту населення та персоналу об’єкту.

Цивільний захист

 • Система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

Правова основа цивільного захисту

 • Конституція України;
 • Закони України: "Про правові засади цивільного захисту" – 2004 р.;
 • "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";
 • "Про Цивільну оборону України";
 • "Про правовий режим надзвичайного стану";
 • "Про правовий режим воєнного часу";
 • " Про аварійно-рятувальні служби";
 • "Про об'єкти підвищеної небезпеки"; "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";
 • "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" та інші.

Мета цивільного захисту

 • реалізація Державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період;
 • подолання наслідків надзвичайних ситуацій

Завдання цивільного захисту

 • збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайну ситуацію (НС);
 • прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків НС;
 • здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту;
 • розробка та виконання нормативно-правових актів;
 • розробка і здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту;
 • створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів спрямованих на забезпечення ПС;
 • оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення НС;
 • організація захисту населення і територій від НС та інші

Основні заходи цивільного захисту

 • оповіщення та інформування;
 • спостереження і лабораторний контроль;
 • укриття у захисних спорудах;
 • здійснення заходів з евакуації населення;
 • інженерний захист;
 • медичний захист;
 • психологічний захист;
 • біологічний захист;
 • екологічний захист;
 • радіаційний і хімічний захист;
 • захист населення від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій

Сили цивільного захисту

 • оперативно-рятувальна служба ЦЗ;
 • спеціалізовані (воєнізовані) та спеціалізовані аварійно-рятувальні формування;
 • аварійно-відновлювальні формування;
 • формування особливого періоду;
 • авіаційні та піротехнічні підрозділи;
 • технічні служби;
 • підрозділи забезпечення та матеріальних резервів.

Єдина державна система цивільного захисту населення і територій

 • Органи управління
 • Сили й засоби ЦЗ
 • На які покладається
 • виконання
 • Державної політики у сфері цивільного захисту

Режими функціонування ЄСЦЗ

 • режим повсякденного стану;
 • режим підвищеної готовності;
 • режим надзвичайної ситуації;
 • режим надзвичайного стану;
 • режим воєнного стану.
 • Пропан – 120 т
 • Хлор – 50 т
 • Аміак – 200 т
 • Хлор – 40 т
 • РБМК - 1000
 • Бельци
 • Поповка
 • Хатинкаа
 • Масштаб: 1: 100 000
 • Рибне
 • Гусенці
 • Хліби
 • Яблунька
 • Хутори
 • Ольшанка
 • Сади
 • Атомград
 • Дачі
 • Приріччя
 • ІІІ - зона
 • ІІ - зона
 • Заріччя
 • Пропан – 120 т
 • Хлор – 50 т
 • Аміак – 200 т
 • Хлор – 40 т
 • РБМК - 1000
 • Бельци
 • Поповка
 • Хатинка
 • Масштаб: 1: 100 000
 • Рибне
 • Гусенці
 • Хліби
 • Яблунька
 • Хутори
 • Ольшанка
 • Сади
 • Атомград
 • Дачі
 • Приріччя
 • Заріччя
 • 13.00 12.08
 • 5
 • 2
 • Тг=150С
 • Тп=130С
 • інверсія
 • Зона ІІ
 • Зона ІІІ

Каталог: olderfiles
olderfiles -> Лекція 12. 2011 Шморгун А. М. Конституційне право зарубіжних країн модуль +10 балів +5 балів в методичці теми робіт, які повинні зробити (реферат)
olderfiles -> Функціонально-планувальні основи проектування громадських будівель і споруд
olderfiles -> Реферат Безпека інформаційних систем та технологій
olderfiles -> Лекція з дисципліни «цивільний захист» для студентів всіх спеціальностей
olderfiles -> Методичні вказівки до вивчення теми Поняття та структура валютного ринку
olderfiles -> Реферат Тема: п оширен ня соціальн их небезпек, які загрожують життю І здоров'ю людини
olderfiles -> Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисциплін " Товарознавство (Харчові продукти)" для напряму підготовки
olderfiles -> Реферат здати за місяць до початку сесії Кафедра конституційного та адміністративного права 535 каб
olderfiles -> Реферат (по особл частині)?!

Скачати 66.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка