«бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва україни» кириченко анастасія ВолодимирівнаСкачати 118.12 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір118.12 Kb.
#8110
ТипРеферат
Кабінет Міністрів України
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Наукова робота

на здобуття щорічної премії Президента України

для молодих вчених«БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ»
КИРИЧЕНКО Анастасія Володимирівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри податкової та страхової справи Національного університету біоресурсів і природокористування України


РЕФЕРАТ

Київ – 2013

Актуальність теми. Агропромисловий сектор економіки призваний забезпечувати одну із найважливіших життєвих функцій – це забезпечення харчування населення, а в кінцевому результаті – продовольчу безпеку держави. Водночас ефективність цієї сфери значною мірою залежить від того, як державні інституції ставляться до створення нормальних економічних умов її функціонування. В цьому процесі важливе місце займає дієва пряма та непряма державна фінансова підтримка і оподаткування агропромислового виробництва. Податкові надходження до різних рівнів бюджету дають можливість здійснювати їх перерозподіл на користь прискореного розвитку сільського господарства та харчової промисловості. Тому дослідження питань щодо бюджетно-податкового регулювання розвитку агропромислового виробництва, зокрема через механізм спрямування в цей сектор частини бюджетних коштів, набуває особливої ваги. Даний вид регулювання може бути збалансований та ефективний лише за умови врахування особливостей ведення сільськогосподарського виробництва в розрізі природно-економічних зон. Варто також враховувати такі реалії сьогодення, як глобалізація, вимоги Світової організації торгівлі, забезпечення конкурентних переваг вітчизняних товаровиробників.

Актуальність комплексного наукового дослідження цієї теми зумовлена тим, що вивчення, практичне застосування механізмів та інструментів бюджетно-податкового регулювання, визначення ефективних бюджетних програм підтримки агропромислового виробництва, а також вибір методів оподаткування сільськогосподарських і переробних підприємств сприятимуть подоланню нераціональності та неефективності бюджетно-податкового впливу на розвиток агропромислового виробництва, що набуває особливого значення в умовах фінансово-економічної кризи та обмежених бюджетних можливостей.

Значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними та світовими аналогами. Важливий вклад у дослідження проблем оподаткування та державної фінансової підтримки, у т. ч. агропромислового виробництва, зроблено багатьма вітчизняними вченими, зокрема О. М. Бородіною, А. Г. Борщ, О. Д. Василиком, А. А. Верзуном, В. М. Гейцем, О. Є. Ґудзь, М. Я. Дем’яненком, Д. І. Демою, А. Д. Дібровою, І. І. Долженко, Т. І. Єфименко, Ю. Б. Івановим, С. М. Квашою, Г. Г. Кірейцевим, І. В. Кобутою, І. В. Комаровою, А. І. Крисоватим, П. А. Лайком, Ю. Я. Лузаном, І. О. Луніною, Л. О. Мармуль, В. П. Мартиненком, О. М. Могильним, О. О. Непочатенко, О. В. Олійником, С. М. Онисько, В. М. Опаріним, Є. А. Опрею, Ю. В. Пасічником, Д. В. Полозенком, Н. С. Прокопенко, П. Т. Саблуком, В. П. Синчаком, Л. В. Синявською, А. М. Соколовською, Н. С. Танклевською, Л. Д. Тулушем, В. М. Федосовим, Л. М. Худолій, О. С. Щекович, С. І. Юрієм. Проте слід зазначити, що дослідження згаданих авторів зорієнтовані здебільшого на реалізацію окремо бюджетного або податкового регулювання. Водночас питання щодо бюджетно-податкового регулювання розвитку агропромислового виробництва потребує комплексного дослідження в частині визначення його місця в системі державного регулювання економіки, необхідності розроблення та впровадження ефективних державних програм фінансування розвитку агропромислового виробництва у взаємозв’язку з оподаткуванням цієї сфери економіки з урахуванням особливостей регіонального ведення виробництва, які б відповідали сучасним умовам господарювання. Необхідність і практична значущість розв’язання порушених питань зумовлює актуальність обраної теми дисертації та її соціально-економічне значення.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування подальшого розвитку теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій щодо удосконалення бюджетно-податкового регулювання розвитку агропромислового виробництва як обов’язкової передумови забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських і переробних підприємств, нарощування їх конкурентних переваг в зінтегрованій світовій економіці.

Відповідно до поставленої мети розв’язувалися такі завдання:- поглиблення розуміння сутності та об’єктивної потреби у бюджетно-податковому регулюванні розвитку агропромислового виробництва, визначення його механізму реалізації та ролі в системі державного регулювання економіки;

виявлення особливостей та тенденцій розвитку бюджетно-податкового регулювання агропромислового виробництва для встановлення закономірностей його розвитку;

- проведення оцінки державних програм бюджетного фінансування сільського господарства та підготовка пропозицій щодо удосконалення бюджетного регулювання з урахуванням наукових рекомендацій щодо ведення рослинництва і тваринництва в розрізі природно-економічних зон;

- визначення перспективних напрямів та обґрунтування пропозицій щодо удосконалення фінансування державних програм розвитку вітчизняного агропромислового виробництва;

- встановлення закономірностей і залежностей податкових надходжень від сільськогосподарських і переробних підприємств до державного та місцевих бюджетів за природно-економічними зонами, що підвищить рівень обґрунтованості їх прогнозування на перспективу;

- оцінення механізму справляння податку на додану вартість у сільському господарстві та розробка рекомендацій щодо його удосконалення;

- здійснення прогнозу податкових надходжень від сільськогосподарських і переробних підприємств до державного та місцевих бюджетів, а також визначення перспектив фінансування державних програм розвитку агропромислового виробництва.Об’єктом дослідження є фінансово-економічні взаємовідносини держави з сільськогосподарськими і переробними підприємствами, що виникають в процесі державного регулювання розвитку АПК.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні і практичні засади бюджетно-податкового регулювання розвитку агропромислового виробництва.

Методи дослідження. В основу дослідження покладено діалектичний метод пізнання, що дало змогу комплексно вивчити питання бюджетно-податкового регулювання агропромислового виробництва у їх розвитку, взаємозв’язку та взаємозалежності, виявити його закономірності та тенденції. Для досягнення мети дослідження на різних етапах використовувались загальнонаукові методи (метод порівняння та теоретичного узагальнення, термінологічний, аналіз та синтез, індукція і дедукція, історичний, логічний) при визначенні сутності та взаємозв’язку економічних категорій, проведенні критичного аналізу результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів, формулюванні теоретичних узагальнень та висновків; економіко-статистичні методи (прийоми групування, відносних та середніх величин, графічного зображення та табличного подання результатів дослідження, аналіз інтенсивності динаміки, дисперсійного аналізу, виявлення основної тенденції (тренду) динамічного ряду) і експертних оцінок, які покладено в основу аналітичної оцінки бюджетно-податкового регулювання розвитку агропромислового виробництва.

Основними джерелами інформації при виконанні досліджень стали законодавчі акти України, статистична звітність Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної податкової адміністрації України та Державного комітету статистики України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів з питань державного фінансового забезпечення та оподаткування, а також результати власних досліджень і розрахунків.Наукова новизна одержаних результатів. На основі системних наукових досліджень отримано такі результати, що можна кваліфікувати як нові положення:

вперше:

- обґрунтовано концептуальні підходи до формування механізму бюджетно-податкового регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва в розрізі природно-економічних зон з урахуванням наукових основ ведення виробництва та результатів комплексної оцінки реалізації державних програм його бюджетного фінансування;удосконалено:

- трактування поняття “бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва” як комплекс заходів, методів та фінансових інструментів, що застосовуються державою для акумулювання і використання фінансових ресурсів бюджету з метою забезпечення продовольчої безпеки, ефективного функціонування сільськогосподарських і переробних підприємств, виробництва конкурентоспроможної продукції та розв’язання соціально-економічних завдань сільських територій;

- методичні підходи до виявлення залежності між природно-економічним поділом території та величиною податкових надходжень від сільськогосподарських і переробних підприємств, що дозволяє об’єктивніше прогнозувати наповнення бюджету;

- класифікація державних програм шляхом виділення п’яти напрямів бюджетних видатків, спрямованих на розвиток агропромислового виробництва, що сприятиме їх систематизації та посиленню контролю за цільовим використанням;дістали подальшого розвитку:

- обґрунтування об’єктивної потреби у комплексному дослідженні формування та витрачання бюджетних коштів з метою встановлення значення та ролі бюджетно-податкового регулювання розвитку агропромислового виробництва в системі державного регулювання економіки;

- механізм реалізації бюджетно-податкового регулювання розвитку агропромислового виробництва як сукупність методів та інструментів впливу для досягнення цілісності бюджетної і податкової складових, підвищення ефективності використання фінансових ресурсів;

- функції бюджетно-податкового регулювання розвитку агропромислового виробництва шляхом виділення стабілізаційної, алокаційної, розподільної, регуляторної, соціальної, фіскальної, контрольної, екологічної та вирівнювання доходів;- механізм функціонування податку на додану вартість та обґрунтування його ставки для сільськогосподарських підприємств.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні науковообґрунтованих пропозицій щодо удосконалення бюджетно-податкового регулювання розвитку агропромислового виробництва. Здійснення видатків на розвиток сільського господарства на основі поділу України на природно-економічні зони дасть змогу виділяти бюджетні кошти з урахуванням наукових основ ведення сільськогосподарського виробництва (довідка Головного управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації від 1 квітня 2010 р. № 02‑07‑1/592). Практичне значення має також модель прогнозування можливих значень податкових надходжень до зведеного бюджету від сільськогосподарських і переробних підприємств (довідка Департаменту фінансів Міністерства аграрної політики України від 19 березня 2010 р. № 21/89). Теоретичні положення та аналітичні матеріали роботи використовуються при викладанні дисциплін “Податкова політика” (акт Національного університету біоресурсів і природокористування України від 6 липня 2010 р.), “Фінанси підприємств”, “Бюджетна система”, “Податкові системи” та “Податковий менеджмент” (акт Білоцерківського національного аграрного університету від 27 березня 2010 р. № 01‑12/223).

Публікації. Загальна кількість публікацій автора налічує 25 праць. Основні положення дослідження опубліковано у двох монографіях, двох тезах доповідей, а також у 10 статтях, в тому числі 8 у фахових наукових виданнях.

Монографії:

1. Кириченко А. В. Стан бюджетної підтримки підприємств аграрного сектору економіки та напрями законодавчого реформування в умовах членства України в СОТ // Механізм бюджетного та податкового регулювання аграрного сектору України в умовах членства в СОТ / [Лайко П. А., Борщ А. Г., Долженко І. І., Лайко Г. П., Жарко Р. П., Борщ О. Г., Лабенко О. М., Мамчур Р. М., Детюк Т. Г., Ібатулліна А. В., Шевчук І. В., Страшок Р. В., Азізова К. Е., Кириченко А. В.] / За ред. П. А. Лайка. – К.: ЗАТ “Нічлава”, 2008. – С. 116-172.

2. Кириченко А. В. Бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва України: Монографія. – К.: ЦП “КОМПРИНТ”, 2012. – 245 с.

Статті:


1. Кириченко А. В. Державні програми бюджетного фінансування агропромислового виробництва і їх оцінка / А. В. Кириченко // Науковий вісник Національного аграрного університету – 2008. – Вип. 131. – С. 249-256.

2. Кириченко А. В. Бюджетно-податкове регулювання та розвиток продовольчої безпеки України / А. В. Кириченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України – 2009. – Вип. 142, Ч.2 – С. 36-39.

3. Кириченко А. В. Бюджетне фінансування агропромислового виробництва за регіонами України / А. В. Кириченко // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 73-77.

4. Кириченко А. В. Бюджетно-податкове регулювання в системі державного регулювання економіки / А. В. Кириченко // Економіка АПК – 2010. – № 1 – С. 78-82.

5. Кириченко А. В. Податкове стимулювання діяльності підприємств агропромислового комплексу України / А. В. Кириченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки.– 2010. – Вип. 98. – С. 313-319.

6. Кириченко А. В. Вплив зонального розподілу території України на оподаткування аграрних підприємств / А. В. Кириченко // Вісник аграрної науки. – 2010. - № 4. – С.75-76.

7. Кириченко А. В. Прогнозування обсягів податкових надходжень до зведеного бюджету України від агропромислових підприємств / А. В. Кириченко // Агросвіт – 2010. – № 10 – С. 59-64.

8. Лайко П. Податкові платежі сільськогосподарських і переробних підприємств / П. Лайко, А. Кириченко // Бухгалтерія в сільському господарстві – 2010. – № 23 [272) – С. 34-38.

9. Лайко П. Непряме фінансування сільськогосподарського виробництва / П. Лайко, М. Бабієнко, А. Кириченко // Бухгалтерія в сільському господарстві – 2010. – № 24 [273) – С. 34-37.

10. Кириченко А. В. Основні напрями реформування бюджетно-податкового регулювання розвитку агоропромислового виробництва / А.В. Кириченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. - К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 177 – Ч. 2 – С. 239-244.

Тези міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій:

1. Кириченко А. В. Бюджетно-податкова підтримка аграрного сектору економіки / А. В. Кириченко // Збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції “Фінансове та облікове забезпечення функціонування аграрних підприємств”. Том 1. – 16-17 квітня 2009 р. – Херсон. – Ред.-вид. Центр “Колос”. – ХДАУ. – 2009. – С. 90-92.2. Кириченко А. В. Бюджетно-податкове регулювання агропродовольчого розвитку в умовах членства України в СОТ / А. В. Кириченко // Наука і вища освіта: тези доповідей учасників XVIII Міжна. наук. конф. студентів і молодих учених, 22 23 квітня 2010 р.: у 4 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя: Вид-во КПУ. – 2010. – Т.1. – С.17-18.

Кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри податкової

та страхової справи національного

університету біоресурсів і

природокористування України А. В. КИРИЧЕНКО

Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 118.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка