Бюлетень нових надходжень літератури


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Сторінка3/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.69 Mb.
#402
1   2   3   4   5

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

407

Т98


Тюленев-Лисовик, Леонид Петрович

Словарные множества. 3 / Л. П. Тюленев-Лисовик. – К. : Феникс, 2010. – 416 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45


Український латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник : у 4-х т. Т. 1. А - Д / уклад.: Л. Петрух, І. Головко; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – К. : Медицина, 2012. – 704 c. –

37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

У45


Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник : у 4-х томах. Т. 2. Е - Н / уклад.: Л. Петрух, І. Головко; Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – К. : Медицина, 2013. – 744 c. – 37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

44

Ф83


Франко, Иван Яковлевич

Когда звери ещё умели разговаривать : сказки на фр. яз. /

И. Я. Франко. – К. : Днипро, 1985. – 106 c. : ил. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


4

Я41


Язык и личность в поликультурном пространстве : сб. ст. / под ред.

Л. В. Адониной. – Севастополь : Рибэст, 2011. – 540 c. – (Молодой филолог. Вып. 1). – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

Я41


Язык и личность в поликультурном пространстве : сб. ст. /

под ред. Л. В. Адониной, О. С. Фисенко. – Севастополь : Рибэст, 2012. – 572 c. : ил. – (Молодой филолог. Вып. 2). – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)5. Математика та природничі науки

50. Загальні відомості про математичні та природничі науки


502/504:1(07)

Б82


Борейко, Володимир Євгенович

Екологічна естетика : метод. посіб. для вчителів / В. Є. Борейко,

Н. А. Пустовіт. – К. : ЛОГОС, 2012. – 72 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


502

Б87


Браун, Винсон

Настольная книга любителя природы : как сделать мир природы своей лабораторией / В. Браун ; пер.с англ. Н. Е. Вольцингера. – Л. : Гидрометеоиздат, 1985. – 279 c. : ил. – 8 грн.Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)

502.14(075.8)

Е45


Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів (Інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність) : практ. посіб. / В. Карамушка; за ред. В. Кучинського. – К. : К.І.С., 2012. – 138 c. : ілюстр. + CD. – Проект партнерства Канада-Україна "Регіональне врядування та розвиток". – 30 грн.

Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)

502/504(477)

І-23


Іванюта, Сергій Петрович

Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків : монографія / С. П. Іванюта, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2012. – 308 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

502.171

О-92


Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів : зб. доп. XXIII Всеукр. наук. конф. аспір. і студ.

16-18 квітня 2013 р. Т. 1 / відп. ред. Є. О. Башков; Донецький нац техн. ун-т; Донецький нац. ун-т та ін. – Донецьк : ДонНТУ; ДонНУ, 2013. – 218 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

502.171

О-92


Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів : зб. доп. XXIII Всеукр. наук. конф. аспір. і студ.

16-18 квітня 2013 р. Т. 2 / відп. ред. Є. О. Башков; Донецький нац. техн. ун-т; Донецький нац. ун-т та ін. – Донецьк : ДонНТУ; ДонНУ, 2013. – 237 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

502/504

О-92


Охотники и экологи против весенней охоты. Антология (1898-2012) / сост. В. Е. Борейко; Киев. эколого-культ. центр. – К. : ЛОГОС, 2013. – 264 c. : ил. – (Охрана дикой природы. Вып. 59). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
51. Математика


512

В17


Ван-дер-Варден, Б. Л.

Современная алгебра. Ч. 2 / Б. Л. Ван-дер-Варден ; пер. с нем.

Л. Я. Окунева. – М.-Л. : Науч.-техн. изд-во, 1937. – 212 c. – 10 р.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


51(082)

М54


Метода математики. 13. : науково-методичні результати сучасної математики / під ред. О. С. Столярчука; тов-во ім. С. Банаха. – Л.;

Дубно : Вид-во Тараса Сороки, 2013. – 32 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія


528(082)

С91


Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Вип. 1(25), 2013 / голов. ред. І. С. Тревого; Західне геодезичне тов-во; УТГК. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 157 c. : ілюстр. –

20 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


53. Фізика


532.7

А72


Антонченко, Виктор Яковлевич

Физика воды / В. Я. Антонченко. – К. : Наукова думка, 1986. – 127 c. : ил. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

538

В17


Ван-дер-Зил, А.

Флуктуации в радиотехнике и физике / А. Ван-дер-Зил ; пер.с англ.

Л. С. Гуткина. – М.-Л. : Госэнергоиздат, 1958. – 296 c. – 15 р. 65 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


530.145

Д13


Давидов, Олександр Сергійович

Квантова механіка : підруч. для студ. фіз., фіз.-мат. та інж. ф-тів класич. і техн. ун-тів / О. С. Давидов. – К. : Академперіодика, 2012. – 708 c. – Затв. МОНУ . – 150 грн.Кільк. прим.: 7 (ВНЛ. – 2, УБП. – 4, ФТФ. – 1)

539.122

Є97


Єщенко, Олег Анатолійович

Плазмоніка : навч. посіб. для студ. фіз. спец. ун-тів / О. А. Єщенко. – К. : Фенікс, 2013. – 176 c. : ілюстр. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53:51(082)

Ф50


Фізико-матиматичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. Вип. 16 / голов. ред. Є. Чапля. – Л. : Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і мат. ім. Я. Підстригача НАН України, 2012. – 176 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія


547.23

В17


Ванг, Г.

Нитроиндандион / Г. Ванг. – Рига : Изд-во АН Латв. ССР, 1954. –

117 c. – 5 р. 45 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


54(060.55)

Л89


Львівський національний університет ім. І. Франка. Вісник. Серія хімічна. Вип. 53 / гол. ред. Б. Котур. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2012. –

403 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

549(060.55)

М61


Мінералогічний збірник №62 : зб. наук. пр. Вип. 1 / голов. ред.

О. Матковський. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 264 c. : ілюстр. –

30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


54(082)

Н35


Національний університет "Києво-Могилянська академія". Наукові записки. Т. 131. Хімічні науки та технології / відп. ред. С. М. Квіт. – К. : НаУКМА, 2012. – 76 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(060.55)

О-41


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Вісник. Серія Хімія. Т. 16. Вип. 13(39)- 14(40) / голов. ред. І. М. Коваль. – О., 2011. – 108 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(060.55)

О-41


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Вісник. Серія Хімія. Т. 17. Вип. 1(41) / голов. ред. І. М. Коваль. – О., 2012. –

75 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(060.55)

О-41


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Вісник. Серія Хімія. Т. 17. Вип. 2(42) / голов. ред. І. М. Коваль. – О., 2012. –

77 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(060.55)

О-41


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Вісник. Серія Хімія. Т. 17. Вип. 3 (43) / голов. ред. І. М. Коваль. – О., 2012. –

75 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
55. Геологія. Науки про землю


551.248

І-19


Іванишин, Володимир Андрійович

Геологія і нафтогазоносність Голотівщинсько-Мехедівсько-Луценківсько-Свиридівського структурного вузла в Дніпровсько-Донецькій западині : монографія / В. А. Іванишин. – Чернігів : ПАТ "ПВК "Десна", 2013. – 336 c. : ілюстр. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.248(477)

І-19


Іванишин, Володимир Андрійович

Геологія і перспективи нафтогазоносності Глинсько-Розбишівського валу : монографія / В. А. Іванишин. – Чернігів : ПАТ "ПВК "Десна", 2013. – 272 c. : ілюстр. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.4(С2)

К65


Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР : теор. и метод. исслед. /

отв. ред. А. М. Маринич, М. М. Паламарчук. – К. : Наукова думка, 1990. – 200 c. : ил. – 4 р.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.4

Ш63


Шипович, Євген Йосипович

Методика викладання георафії : для студ. геогр. фак-тів ун-тів /

Є. Й. Шипович ; за ред. А. А. Москалюк. – К. : Вища школа, 1981. –

176 c. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57. Біологічні науки в цілому


574(477)

Б63


Біотопи (оселища) України: наукові засади, їх дослідження та практичні результати інвентаризації : матер. робочого семінару м. Київ, 21-22 березня 2012 р. / за ред. Я. П. Дідуха, О. О. Кагало, Б. Г. Проць. – К.-Л. : ТзОВ ПРОСТІР-М, 2012. – 194 c. – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія біологічна : зб. наук. пр. Вип. 58 / голов. ред. В. Федоренко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 316 c. : ілюстр. – 34 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія біологічна : зб. наук. пр. Вип. 59 / голов. ред. В. Федоренко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 326 c. : ілюстр. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник : зб. наук. пр. Вип. 178. Серія "Біологія, біотехнологія, екологія" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2012. – 249 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

574

О-72


Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу / наук. ред.: О. О. Кагало, Б. Г. Проць. – Л. : ЗУКЦ, 2012. – 278 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

574(4)

Р36


Рекомендації щодо впровадження в Україні директиви про оселища Європейського Союзу: стратегічний план дій (2012-2020) / авт.:

Г. Зінгстра, В. Костюшин, Б. Проць, О. Кагало и др. – Л. : ЗУКЦ, 2012. – 60 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

577.1

С65


Сорочан, Ольга Олександрівна

Біохімічні основи екотоксикології : навч. посіб. для студ. біол.-екол.

ф-ту / О. О. Сорочан ; Дніпропетровський нац. ун-т. Каф. біофіз.та біохімії. – Д. : ТОВ ВКФ Оксамит-Текс, 2006. – 80 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

58. Ботаніка


582.28

К59


Козак, Василий Тимофеевич

Всё о съедобных грибах / В. Т. Козак, С. Н. Козьяков. – К. : Урожай, 1987. – 158 c. : ил. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


59. Зоологія


595.792

Г94


Гумовський, Олексій Васильович

Їздці родини Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): систематика, морфологія і біологічні особливості / О. В. Гумовський ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. – К. : Наук. думка, 2012. – 215 c. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – Парал. титул. сторінка англ. мовою. – 213 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)
6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки


611.018(075.8)

В67


Волкова, Ольга Васильевна

Основы гистологии с гистологической техникой : учеб. для уч. фельдшерско-лаборантских отд. мед. училищ / О. В. Волкова,

Ю. К. Елецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1982. –

304 c. : ил. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

613.2

И46


Ильина, Светлана Ивановна

Здоровье на вашем столе / С. И. Ильина. – 6-е изд., испр. – К. : Медицина, 2012. – 424 c. – (Энциклопедия народной медицины). –

37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


616-056

М55


Механизмы формирования аллергических заболеваний и принципы терапии / под ред. Н. М. Бережной. – К. : Здоров'я, 1981. – 200 c. : ил. –

8 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)61(060.55)

Н34


Наукове товариство ім. Шевченка. Праці. Том XXXII. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. Т. XХI / відп. ред.

З. Служинська. – Л., 2012. – 234 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

618.2

П44


Подольський, Вл. В.

Акушерські та перинатальні ускладнення і шляхи їх корекції у жінок фертильного віку, що перенесли хронічні запальні захворювання статевих органів : метод. реком. / В. В. Подольський,

В. В. Подольський. – К. : Б. в., 2013. – 24 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


613.24

Э15


Эвенштейн, Зиновий Михайлович

Популярная диетология / З. М. Эвенштейн. – М. : Экономика, 1989. – 317 c. – 3 грн.; 10 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)
62. Машинобудування. Техніка в цілому


629.78

Б43


Профессор Белан Николай Васильевич : библиогр. сб. / сост.

И. В. Олейник, В. С. Гресь; под общ. ред. Н. М. Ткаченко. – Х. : ХАИ, 2012. – 144 c. : ил. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.38(060.55)

Е50


Електроніка та інформаційні технології : зб. наук. пр. Вип. 2 /

голов. ред. І. Болеста. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 210 c. : ілюстр. – 27 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)629.7

К26


Профессор Карпов Яков Семёнович : библиогр. указ. / сост.

И. В. Олейник, И. П. Бега и др.; под общ. ред. Н. М. Ткаченко. – Х. : ХАИ, 2009. – 58 c. : ил. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство


630

Л63


Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість = Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 38 / голов. ред. В. М. Максимів; Нац. лісотехн. ун-т України. – Л. : НЛТУ України, 2012. – 188 c. – Текст англ. та укр. мовами. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630

Л63


Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість = Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 39.1 / голов. ред. В. М. Максимів; Нац. лісотехн. ун-т України. – Л. : НЛТУ України, 2013. – 232 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.171

(060.55)


Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 170, Ч. 1. Серія "Техніка та енергетика АПК" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2012. –

388 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.171

(060.55)


Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 170, Ч. 2. Серія "Техніка та енергетика АПК" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2012. –

394 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт


7.036

Л63


Листування Павла Жолтовського / під ред. Ю. А. Мицика. – К., 2012. – 188 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

7(060.55)

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія мистецтвознавство. Вип. 11 / голов. ред. О. Козаренко. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2012. – 284 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади


711.4

М65


Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 46 / відп. ред. М. М. Осєтрін. – К. : КНУБА, 2012. – 694 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

711.4

М65


Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 47 / відп. ред. М. М. Осєтрін; Київ. нац. ун-т будівн. і архіт. – К. : КНУБА, 2013. – 731 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
72. Архітектура


728

Д46


Дім, home століття змін / Центр міської історії Центрально-Східної Європи. – Л. : ФОП Шумилович Б. М., 2012. – 215 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

72.01(075.8)

К39


Кильпе, Татьяна Леонидовна

Основы архитектуры : учеб. для ПТУ / Т. Л. Кильпе. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1989. – 175 c. : ил. – 6 грн.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка