Бюлетень нових надходжень літератури


Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.72 Mb.
#178
1   2   3

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

П69


Практикум із ділової іноземної мови : для студ. ф-ту міжнар. екон. ДНУ / уклад. О. Г. Косьянова; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 32 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

43

П69


Практикум із позааудиторного читання : для студ. ДНУ 1 курсу нім. від-ня, та для студ., які вивч. нім. мову як другу іноземну / уклад.

С. В. Маркіна; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

РВВ ДНУ, 2011. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 7, Чз3. – 1)


42

П78


Проблеми соціального варіювання англійської мови в аспекті перекладу : конспект лекцій для студ. денної форми навч. / уклад.

В. О. Дорда; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2011. – 51 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Р64


Розенталь, Дитмар Эльяшевич

Современный русский язык : пособ. для студ. вузов / Д. Э. Розенталь ; И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. – 11-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2010. –

448 c. – (От А до Я). – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


С48


Слобода, Наталя Володимирівна

Синтаксис поетичної метафори : монографія / Н. В. Слобода ; Державний ВНЗ «Нац. гірничий ун-т». – Д. : НГУ, 2011. – 136 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

С91


Сучасна українська літературна мова : підруч. для студ. філол. спец. ВНЗ / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; За ред.

М. Я. Плющ. – 7-ме вид., стер. – К. : Вища школа, 2009. – 430 c. – Затв. МОНУ. – 32 грн., 45 грн.Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)

С91


Сучасна українська літературна мова. Стилістика / за заг. ред.

І. К. Білодіда; Ін-т мовознавства ім. О. Потебні Акад. наук УРСР. – К. : Наук. думка, 1973. – 588 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 32 (УБГ. – 27, КСХ. – 5)

42

Т40


Тіллі, Роберт

Ділове лістування / Р. Тіллі. – К. : Знання, 2010. – 160 c. – (Fit for Business English). – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

4

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник : серія: Філологія. Соціальні комунікації. Вип. 24 / голов. ред. Ю. М. Бідзіля. – Ужгород : Говерла, 2011. – 252 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Я96


Яшкіна, Вікторія Володимирівна

Посібник до вивчення курсу «Теорія та практика перекладу» : для студ. 4-го курсу романо-герман. від-ня ДНУ / В. В. Яшкіна ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

48 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

504.5(063)

Е45


Екологічні проблеми техногенно-навантажених регіонів : матер.

наук.-практ. конф., присв. 10-річчю каф. екол. 12-14 трав. 2008 р. / редкол. А. С. Бешта, А. І. Голова, Л. Т. Крупська та ін. – Д. : Нац. гірничий ун-т, 2008. – 233 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.211

З-76


Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття : матер. міжнар. наук. конф., присв. 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» 23 - 27 верес. 2008 р. / ред. М. А. Голубець, Н. М. Сичак. – Л. : ТзОВ Простір-М, 2008. – 482 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(477)

Н34


Наукові основи збереження біотичної різноманітності : щорічник.

Т. 1 (8), №1, 2010 / голов. ред. М. А. Голубець; Ін-т екології Карпат

НАН України. – Л., 2010. – 332 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


502.7(075.8)

Р83


Рудько, Георгій

Екологічний моніторинг геологічного середовища : підруч. для студ. геол., екол. спец. ВНЗ / Г. Рудько, О. Адаменко. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 260 c. – Допущ. МОНУ. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)
51 - Математика

519.246(075.8)

В51


Випадкові процеси: редагування та фільтрація : навч. посіб. для студ. спец. «Приклад. математика» та ін. спец. інж. і техн. напрямів ДНУ / авт.: О. П. Приставка, П. О. Приставка, Т. Г. Ємел’яненко, О. М. Мацуга; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

72 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 3, Б3. – 2, ФТФ. – 1, КПМ. – 4)

519.45(075.8)

Г62


Горбатов, Вячеслав Афанасьевич

Основы дискретной математики : учеб. пособ. для студ. вузов /

В. А. Горбатов. – М. : Высшая школа, 1986. – 311 c. : ил. – 20 грн.

Кільк. прим.: 45 (ВНЛ. – 4, УБП. – 41)


512.8

И46


Ильин, Владимир Алексадрович

Линейная алгебра : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Физика» и «Прикладная мат.» / В. А. Ильин, Є. Г. Поздняк. – М. : Наука, 1974. –

296 c. – (Курс высшей математики и мат. физики. Вып. 6). – 77 к.;

20 грн.


Кільк. прим.: 22 (ВНЛ. – 5, Б3. – 6, Б4. – 8, УБП. – 3)

51-7

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник :

серія прикладна математика та інформатика. Вип. 17 / гол. ред.

Г. Шинкаренко, відп. за вип.: Г. Цегелик та Ю. Щербина. – Л. : ЛНУ, 2011. – 142 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


518(075.8)

М30


Марчук, Гурий Иванович

Методы вычислительной математики : учеб. пособ. для вузов /

Г. И. Марчук. – М. : Наука, 1977. – 455 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 47 (КСХ. – 1, Б3. – 41, Чз2. – 3, УБП. – 2)


51(060.55)

М34


Математичний вісник наукового товариства ім. Шевченка. Т. 5. / голов. ред. А. М. Самойленко. – Чернівці : НТШ, 2008. – 318 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.6

П19


Пасічник, Володимир Анатолійович

Математичне моделювання інформаційних процесів : навч. посіб. для студ. ДНУ, що вивч. дисц. мат. моделювання / В. А. Пасічник ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

68 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 6, КПМ. – 2)52 - Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження.Геодезія

528.9

В78


Востокова, Анна Васильевна

Оформление карт. Компьютерный дизайн : учебник / А. В. Востокова, С. М. Кошель, Л. А. Ушакова. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 288 c. –

25 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)


520.1

І-90


Історія Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету ім. Івана Франка / за ред. Б. Новосядлого. – Л. : ЛНУ, 2011. – 240 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

528(075.8)

Н72


Новак, Богдан Іванович

Геодезія : підручник / Б. І. Новак, Г. О. Порицький, Л. П. Рафальська. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Арістей, 2008. – 284 c. : ілюстр. –

42 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

53 - Фізика

537.525

Г41


Герцрикен, Дина Соломоновна

Тлеющий разряд и инертные газы в металлах : монография /

Д. С. Герцрикен, В. М. Тишкевич. – К. : Вид. дом Академперіодика НАНУ, 2006. – 280 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


531/534

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник №5. Т. 19. : серія: механіка. Вип.15. Т.1. / відп. ред.

О. Г. Гоман. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 228 c. – 42 грн.Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

531.5

К17


Калениченко, Александр Григорьевич

Свойство гравитонов образовывать явления и формировать физические системы материального мира в рамках фундаментального единого закона взаимодействия / А. Г. Калениченко. – Препринтне вид. – К. : Техніка, 2008. – 40 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

530.1

Л22


Ландау, Лев Давидович

Теоретическая физика : учеб. пособ. для физ. спец. ун-тов. Т. 9. Статистическая физика. ч. 2 Теория конденсированного состояния /

Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М. : Наука, 1978. – 448 c. –20 грн.

Кільк. прим.: 11 (ВНЛ. – 2, УБП. – 9)


539.61

М36


Мацевитый, Владимир Михайлович

Физико-технические аспекты адгезии твердых тел : монография /

В. М. Мацевитый, И. Б. Казак, К. В. Вакуленко. – К. : Наук. думка, 2010. – 254 c. – Проект «Наукова книга». – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)


537(076)

С13


Савчук, Варфоломій Степанович

Фізичний практикум. Електрика і магнетизм : навч. посіб. для студ. техн. спец. ВНЗ / В. С. Савчук ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. :

РВВ ДНУ, 2000. – 96 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


539.211

Х76


Хомяк, Володимир Васильович

Поверхневі явища в напівпровідниках : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. В. Хомяк. – Чернівці : Рута, 2007. – 88 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

54-Хімія. Кристалографія. Мінералогія


54(03)

Г83


Григорович, Алексей Владиславович

Химия : учеб.-практ. справ. / А. В. Григорович, А. Ю. Мацаков. – Х. : Веста, 2011. – 400 c. – 37 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

549(060.55)

М61


Мінералогічний збірник. №60. Вип. 2 / гол. ред. О. Матковський; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. –

170 c. – 29 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

547.057

С33


Сеферова, Марина Федорівна

Посібник до вивчення курсу «Методи органічного синтезу» : для студ. хім. фак-ту ДНУ / М. Ф. Сеферова, С. І. Оковитий ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 32 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

544

Ю83


Юрченко, Наталя Петрівна

Навчальний посібник із фізичної та колоїдної хімії : для студ. ВНЗ /

Н. П. Юрченко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

РВВ ДНУ, 2011. – 100 c. – Реком. МОНУ. – 5 грн.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 5, УБП. – 1)
55 - Геологія. Науки про землю

55

Д54


Днепропетровский государственный университет. Научные записки : сб. работ геолого-географического фак-та и ин-та геологии. Том ХХХІХ / ред. Г. Л. Агаян. – Д. : ДГУ, 1954. – 156 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

55(060.55)

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

Вісник. № 3/2. Т. 19 : серія: Геологія. Географія. Вип. 13 / Відп. ред.

Г. П. Євграшкіна. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 104 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


550.84

К56


Ковалевский, Александр Леонидович

Биогеохимия урановых месторождений и методические основы их поисков : монография / А. Л. Ковалевский, О. М. Ковалевская ; науч. ред.А. М. Плюснин; Геологический ин-т СО РАН. – Новосибирск : Акад. изд-во «Гео», 2010. – 362 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник :

сер. геологічна: зб. наук. праць. Вип. 24 / гол. ред. М. М. Павлунь. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 250 c. – 33 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

556.3(076)

М54


Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу «Гідрогеологія та основи гідромеліорації» : для студ. III і IV курсів ДНУ спец. «Гідрометеорологія та геоекологія» / уклад.: Г. П. Євграшкіна,

Т. В. Сібуль, В. В. Войцеховська; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, Б5. – 8)
57 -Біологічні науки в цілому


579(075.8)

Д18


Данилейченко, Валерій Васильович

Мікробіологія з основами імунології : підруч. для вищ. мед. навч. закл. 3-4-го рівнів акред. / В. В. Данилейченко, Й. М. Федечко,

О. П. Корнійчук. – 2-е вид., перероб. та допов. – К. : Медицина, 2009. – 392 c. – Допущ. МОНУ. – 65 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


577.472

Д54


Дніпропетровський державний університет. Наукові записки.

Том ХІІІ. : вісник Дніпропетровської гідробіол. станції. Т.5. Дніпровське водосховище (гідробіол. дослід.). Т.2., Вип.2. / під ред.

Д. О. Свіренка. – Д. : ДГУ, 1939. – 248 c. – 8 крб.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


57

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник №7. Т. 19 : серія: Біологія. Екологія. Вип. 19, Т. 2. / відп. ред.

О. Є. Пахомов. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 148 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

57

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник №7/1. Т.19 : серія: Біологія. Медицина. Вип. 2, Т. 2 / Відп. ред.

О. Є. Пахомов. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 136 c. – 31 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

57:51(076)

Л12


Лабораторний практикум із математичних методів у біології. Основи статистики : для студ. ф-ту біол., екол. та мед. ДНУ / уклад.:

М. В. Поляков, Ю. П. Совіт, І. Є. Платонова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 80 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 170 (КСХ. – 3, УБП. – 167)

57

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник :

сер. біологічна: зб. наук. праць. Вип.56 / голов. ред. В. Федоренко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 270 c. – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник :

сер. біологічна: зб. наук. праць. Вип. 55 / голов. ред. В. Федоренко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 205 c. – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

58(477)

М34


Матеріали XIII з’їзду Українського ботанічного товариства

19-23 вересня 2011 р., м. Львів / Укр. ботанічне т-во. – Л. : ТзОВ Простір М, 2011. – 508 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

578(075.8)

Ш71


Шмараков, Ігор Олександрович

Основи вірусології : підруч. для студ. біол. спец. / І. О. Шмараков,

М. М. Марченко, М. Я. Співак ; за ред. В. С. Підгорського. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 320 c. – Реком. МОНУ. – 86 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


577.35(075.8)

Ш95


Шуба, Ярослав Михайлович

Основи молекулярної фізіології іонних каналів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Я. М. Шуба. – К. : Наук. думка, 2010. – 448 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 50 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
59 - Зоологія

59(075.8)

Г40


Гертвиг, Рихард

Учебник зоологии / Р. Гертвиг ;пер.с нем. В. Заленскаго. – 5-е изд., испр. и доп. по 8-му нем. изд. – О. : Изданіе Э. Берндта, 1909. – 796 c. : с 636-ю рисунками. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

59(03)

Ш26


Шарлеман, М.

Словник зоологічної номенклатури. Ч. 1. Назви птахів (проект) /

М. Шарлеман ; зредагувала зоологіч. секція природничого відділу ін-ту укр. наук. мови УАН. – К. : Держ. вид-во України, 1927. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 - Загальні питання прикладних наук

61- Медичні науки

611(084)

А64


Анатомия человека. : иллюстрированный атлас / гл. ред. С. С. Скляр ; пер.с англ. И. Севастьянова. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2011. –

192 c. : ил. – 112 грн.Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

614.253

А72


Антропова, Тетяна Олександрівна

Медсестринство в сімейній медицині : підруч. для студ. вищ. мед. закладів / Т. О. Антропова. – 2-ге вид, стер. – К. : Медицина, 2010. –

488 c. – 75 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


614.253

Г12


Гаврилюк, Олександр Федорович

Основи медсестринства. Практикум : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закладів / О. Ф. Гаврилюк, Л. С. Залюбівська. – К. : Медицина, 2010. – 352 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

615.825(075.8)

Г93


Губенко, Виталий Павлович

Мануальная терапия в вертеброневрологии : пособие / В. П. Губенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Медицина, 2006. – 496 c. : ил. – 45 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

616.2

Н72


Нова тактика діагностики і лікування отогенних внутрішньочерепних ускладнень : метод. реком. / уклад. Г. І. Гарюк, Т. В. Почуева,

О. І. Гетьманцева. – К. : ФОП Васильєва Н. В., 2009. – 26 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

614.894

П32


Підвищення ефективності протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих : монографія / авт.: В. І. Голінько, С. І. Чеберячко, Д. І. Радчук та ін.; Нац. гірничий ун-т. – Д. : ЧП Федорченко, 2010. – 104 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

61(03)

Р18


Райт, Кетрин

Медицинский справочник : как уберечься и вылечиться от болезней / К. Райт ; пер.с англ. С. Савченко. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2007. – 480 c. : ил. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

614.2(477.43)

Р36


Рекреаційні природні ресурси Хмельниччини : реком. бібліогр. покажч. Вип.1. / уклад. В. О. Мельник; Хмельниц. обл. унів. наук. б-ка ім. М. Островського. – Хмельницький, 2009. – 49 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

611(075.8)

С19


Сапин, Михаил Романович

Анатомия человека : учеб. для студ. биол. спец. вузов / М. Р. Сапин,

Г. Л. Билч ; Г. Л. Билч. – М. : Высшая школа, 1989. – 544 c. : ил. –

50 грн., 20 грн.Кільк. прим.: 106 (КСХ. – 4, УБП. – 102)

611(075.8)

С34


Сидоренко, Петро Іванович

Анатомія та фізіологія людини : підруч. для студ. ВНЗ /

П. І. Сидоренко, Г. О. Бондаренко, С. О. Куц. – 2-ге вид., випр. – К. : Медицина, 2009. – 248 c. : ілюстр. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)


616.89(03)

С74


Справочник по психиатрии / под ред. А. В. Снежневского. – 2-е изд, перераб. и доп. – М. : Медицина, 1985. – 416 c. – 8 грн., 2 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б5. – 1)
62-Машинобудування. Техніка в цілому

628.3

Д64


Долина, Леонид Федорович

Очистка сточных вод от биогенных элементов : монография /

Л. Ф. Долина. – Д. : Континент, 2011. – 198 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


622.3

І-66


Інноваційні розробки Національного гірничого університету :

наук.-техн. зб. / уклад. О. С. Бешта, О. Є. Хоменко. – Д. : НГУ, 2007. – 73 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.394

К65


Копничев, Леонид Никтополеонович

Оконечные устройства документальной электросвязи : учеб. пособ. для вузов / Л. Н. Копничев, В. С. Алешин. – М. : Радио и связь, 1986. – 248 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.0

Н35


Національний університет «Львівська політехніка». Вісник. № 702. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відп. ред. З. А. Стоцько. – Л., 2011. – 108 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

622.7

Н74


Новое в технологии и технике переработки минерального сырья :

сб. науч. тр. / пред. редкол. Н. К. Воробьев; ПАО НИПИ «Механобрчермет». – Кривой Рог, 2011. – 218 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.9

П79


Проектування компоновки агрегатного верстата : методичні вказівки до викон. курсових та диплом. проектів для студ. ст. курсів

фіз.-техн.ф-ту ДНУ / уклад.: О. В. Карпович, І. В. Шибко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

60 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, ФТФ. – 8)


629.7(082)

С40


Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної

техніки : зб. наук. пр. Т. ХІ / наук. ред. С. О. Давидов;

упоряд. Л. А. Кулініч; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2011. – 139 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


620.22

С76


Стабильность композиционных материалов : монография /

авт.: И. М. Спиридонова, А. Д. Панасюк, Е. В. Суховая и др.; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. :

Изд-во Свидлер А. Л., 2011. – 244 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


621.454

Т26


Твердотопливные ракетные двигатели. Материалы и технологии : учеб. для студ. ВНЗ / Ф. П. Санин, Л. Д. Кучма, Е. А. Джур,

А. Ф. Санин. – Д. : Вид-во ДНУ, 1999. – 320 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 24 (УБП. – 21, КСХ. – 2, ФТФ. – 1)
63 - Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство


631.461

М54


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу «Екологія мікроорганізмів» : для студ. біол. спец. ДНУ /

уклад.: Н. В. Черевач, Л. П. Голодок, О. А. Дрегваль, К. В. Лаврентьєва; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)


631.41(076)

М54


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу «Хімічний аналіз грунтів» : для студ. 4- 5 курсів фак-ту біол., екол. та медицини ДНУ, які навч. за спец. «Ботаніка» та «Екологія» / уклад.:

А. О. Дубина, М. С. Якуба; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 28 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)


63(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. № 163 ,Ч. 1. : серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» / відп. за вип. В. К. Терещенко. – К., 2011. – 292 c. – 15 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. № 164, Ч.1. : серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2011. –

288 c. – 15 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. №164, ч. 2. : серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2011. –

288 c. – 15 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. №165, Ч. 1. : серія «Право» /

відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2011. – 288 c. – 15 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.4

П16


Панас, Ростислав Миколайович

Картування грунтів: польовий практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. М. Панас. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 212 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 34 грн.Кільк. прим.: 2 (Б5. – 2)

63(060.55)

Х21


Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. Вісник : серія «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». Вип. 1 / голов. ред. Д. Г. Тихоненко. – Х. : ХНАУ, 2011. – 272 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Х21


Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. Вісник : серія «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». Вип. 2 / голов. ред. Д. Г. Тихоненко. – Х. : ХНАУ, 2011. – 246 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
64 -Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

640.43

І-72


Інструкції до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Технологія виробництва продукції ресторанного господарства» : для студ. ДНУ спец. «Технол. харчування» / уклад.: Т. О. Колісниченко, Л. Л. Івашина; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

20 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)65 - Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

659.154

М54


Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Проектування

упаковки» : для студ. 3-5-го курсів ДНУ, які навч. за спец. «Дизайн» / уклад. М. І. Храмцов; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 24 c. – 1 грн.Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 3, УБГ. – 25, Чз3. – 2)
66 - Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі


662.1/.4

С73


Спорягін, Едуард Олексійович

Навчальний посібник до вивчення курсу «Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості спецматеріалів» : для студ. ДНУ спец. «Хімічна технологія високомол. сполук» / Е. О. Спорягін, К. Є. Варлан ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

68 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

68 - Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681.5 - Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології


681.5(060.55)

Н35


Національний університет «Львівська політехніка». Вісник. № 695. Автоматика, вимірювання та керування / відп. ред. В. Б. Дудикевич. – Л., 2011. – 148 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
69 - Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи


69(082)

С86


Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. трудов. Вып. 60. Создание высокотехнологических социоэкокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития / под общ. ред. В. И. Большакова. – Д. : ПГАСА, 2011. – 218 c. : ил. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

69(082)

С86


Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. трудов. Вып. 61. Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения / под общ. ред. В. И. Большакова. – Д. : ПГАСА, 2011. – 548 c. : ил. –

45 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
7 - Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

7.036

Д36


Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР : альбом / авт.-упоряд. В. Ф. Яценко, І. О. Горбачова, Л. С. Ковальська. – К. : Мистецтво, 1985. – 167 c. : ілюстр. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

7.012(075.8)

М69


Михайленко, Всеволод Євдокимович

Основи біодизайну : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Є. Михайленко,

О. В. Кащенко ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – К. : Каравела, 2011. – 224 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 79 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

71 - Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

711.4

М65


Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 40. Ч. 2. / відпов. ред. М. М. Осєтрін. – К. : КНУБА, 2011. – 651 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
72 - Архітектура


72

И46


Ильин, Михаил Андреевич

Каменная летопись Московской Руси. Светские основы каменного зодчества XV - XVII вв. / М. А. Ильин ; под ред. А. Б. Стерлигова. – М. : МГУ, 1966. – 271 c. – 1 руб. 41 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

72:711.4

С91


Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб.

Вип. 27 / відп. ред. М. М. Дьомін. – К. : КНУБА, 2011. – 380 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
74 - Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли


744(075.8)

М69


Михайленко, Всеволод Євдокимович

Інженерна та комп’ютерна графіка : підруч. для студ. ВНЗ /

В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов. – 5-те вид. – К. : Каравела, 2010. – 360 c. – (Українська книга). – Затв. МОНУ. – 87 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт


792

Б86


Бояджиев, Григорий Нерсесович

От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров /

Г. Н. Бояджиев. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1981. – 336 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


796.071.42

Л87


Луческу, Мирча

Моя шахтерская история / М. Луческу ; лит. запись Ю. Юрис. – Донецк : Новый мир, 2011. – 242 c. : ил. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

796.412

Н15


Навчальні заняття з аеробіки: зміст і методика виконання : для студ. ДНУ, які вивч. фіз. виховання в рамках держ. стандартів вищ. освіти / Уклад.: Н. В. Бачинська, Г. В. Лопуга; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 52 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, Б3. – 1, Б4. – 1, Б5. – 1, Чз2. – 1, Чз3. – 1)

796.5(075.8)

П18


Парфіненко, Анатолій Юрійович

Туристичне країнознавство : навч. посіб. для ВНЗ /

А. Ю. Парфіненко. – Х. : Бурун книга, 2009. – 288 c. – Реком. МОНУ. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

8 – Літературознавство


8

В64


Возняк, Михайло

Студії над українськими літописами : зб. наук. пр. / М. Возняк ; упорядкув. та комент. Н. Федорака; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л. : ЛНУ, 2011. – 596 c. – 49 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Е37


Ежеквартальник русской филологии и культуры. Т. 3., №4. / Гос. Эрмитаж. – СПб., 2001. – 412 c. – 15 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К72


Костенко, Анатоль

Леся Українка : худож.-докум. біографія / А. Костенко. – Вид. 2-ге, із змін., допов. – К. : Дніпро, 1985. – 393 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Л89


Львівський національний університет ім.. Івана Франка. Вісник :

серія філологічна. Вип.43 / гол. ред. Т. Салига, упоряд.: Р. Марків,

А. Вовчак. – Л. : ЛНУ, 2010. – 387 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

П52


Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Філологічні науки : зб. наук. пр. Вип. 1 (4) /

голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава, 2010. – 126 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

П52


Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Філологічні науки : зб. наук. пр. Вип. 2 (5) /

голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава, 2010. – 148 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

П52


Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Філологічні науки : зб. наук. пр. Вип. 3 (6) /

голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава, 2010. – 122 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

П75


Привалова, Людмила Петрівна

Актуальні проблеми вивчення течій раннього модернізму в західноєвропейській літературі кінця XIX - початку XX ст. : навч. посіб. для студ. ДНУ / Л. П. Привалова ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 100 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)


8

У11


У сяйві Замцєрли : зб. публ. про творч. М. Миколаєнка - з нагоди

92-ліття. Вип. 2 / упоряд. Ю. М. Радіонова. – Д. : Вид-во

Маковецький Ю. В., 2011. – 196 c. : ілюстр. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


87/88

Ч-68


Чистякова, Наталья Александровна

История античной литературы : учеб. пособ. для филол. спец. ун-тов и пед. ин-тов / Н. А. Чистякова, Н. В. Вулих. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1972. – 454 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 26 (УБГ. – 22, Чз3. – 1, КСХ. – 3)
84 — Художня література

84(4Укр-4Дні)6

Б59


Бідняк, Григорій Прокопович

Планида : роман-сповідь / Г. П. Бідняк. – Д. : Січ, 2010. – 423 c. –

35 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр-4Дні)6

Б59


Бідняк, Григорій Прокопович

Месія : роман-сповідь / Г. П. Бідняк. – Д. : Січ, 2010. – 451 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г12


Гаврилів, Віра

Зажура / В. Гаврилів. – Л. : ФОП Сорока С. В., 2011. – 17 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К72


Костенко, Ліна Василівна

Мадонна перехресть : [поезії різних років] / Л. В. Костенко. – К. : Либідь, 2011. – 112 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

М19


Малинин, Евгений Николаевич

Шут королевы Кины : фантаст. роман / Е. Н. Малинин. – М. : АСТ, 2003. – 507 c. – (Заклятые миры). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

М59


Миколаєнко, Микола

Причал - Печаль : поезії / М. Миколаєнко. – Д. : Ліра, 2011. – 108 c. –

7 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

9- Географія. Біографії. Історія

9(11)

Ш77


Шнирельман, Виктор Александрович

Происхождение скотоводства : культ.-ист. проблема /

В. А. Шнирельман. – М. : Наука, 1980. – 333 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
902 - Археологія

902

П31


Петроглифы древней Сибири : эпоха камня и бронзы. Скифское и хунно-сармат. время. Ср. века и этнограф. время: альбом /

подготовил И. Л. Кызласов, авт. вступ. ст. Ю. Н. Есин, фото

М. М. Виноградова. – М. : Галарт, 2010. – 190 c. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


902.7

П81


Пронников, Владимир Алексеевич

Японцы : этнопсихологические очерки / В. А. Пронников,

И. Д. Ладанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Наука, 1985. – 348 c. : ил. – 7 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

91 - Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

91(075.8)

Г35


Географія. Тести 6 - 10 класи : посіб. абітурієнту / авт. -уклад.

В. В. Безуглий, Н. М. Дук. – К. : Вид. центр «Академія», 2007. – 447 c. – Схвал. МОНУ. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

91

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник :

сер. географічна: зб. наук. праць. Вип. 39 / гол. ред. С. Позняк. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 375 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
94 - Загальна історія

94(477)

Г91


Грушковський, Іван Миколайович

Роздуми про долю України. Історико - публіцистичні матеріали. /

І. М. Грушковський. – 5-те вид., допов. – Вижниця : Черемош, 2011. –

44 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д67


Донбасс в гуманитарном пространстве Русского мира : матер. творческого конкурса молодых ученых. – Донецк, 2011. – 300 c. –

15 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д76


Другий зимовий похід. Листопадовий рейд Базар. /

ред. Н. Удовиченко. – К. : Фундація ім. О. Ольжича, 1995. – 240 c. –

7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Е67


Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького : каталог. музейної колекції / уклад. С. В. Абросимова, А. І. Перкова, О. В. Піцик, А. С. Журба. – Д. : Пороги, 1992. – 222 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

94(477)

Є70


Єременко, Микола

Солдати Перемоги : біографічні відомості про ветеранів Другої світової війни. Ч. 2 / М. Єременко. – Чернігівка : ПП Пенежко В. А., 2011. – 56 c. : ілюстр. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

З-42


Звагельський, Віктор Борисович

Історична географія Лівобережної України доби середньовіччя (в контексті досліджень «Слова о полку Ігоревім») : монографія /

В. Б. Звагельський. – К. : Сумський держ. ун-т, 2010. – 236 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

З-55


Земський, Юрій

Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст. : монографія / Ю. Земський. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2011. – 350 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

І-90


Історична пам’ять : наук. зб. № 1 (25) / 2011 / голов. ред.

М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 146 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник :

серія історична. Вип. 45 / голов. ред. К. Кондратюк, відп. ред.

О. Вінниченко. – Л. : ЛНУ, 2010. – 756 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

М64


Мирский, Рудольф Яковлевич

Знаменитые евреи Украины / Р. Я. Мирский, А. Я. Найман. – Б. м. :

Б. и., 2009. – 96 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

П78


Проблемы региональной идентичности Донбасса : сб. аналит. ст. /

авт.-сост. А. Иванов, А. Мартынов. – Донецк : ТОВ Цифрова типографія, 2011. – 174 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(016)

С79


Феодосій Стеблій (1994 - 2009) : біобібліогр. покажч. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наук. б-ка; уклад. О. Галевич; наук. ред. В. Голубко. – Л. : ЛНУ, 2010. – 228 c. – (Українська бібліографія. Нова серія; чис. 28: Біобібліографія вчених університету). – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(5)(075.8)

Т52


Толстих, Ірина Василівна

Всесвітня історія: історія Японії (Новий та Новітній час) : навч. посіб. для студ. ДНУ / І. В. Толстих ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 132 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 95 (КСХ. – 5, УБГ. – 88, Чз3. – 2)


94(477)

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник :

серія: Історія. Вип. 26. – Ужгород : Говерла, 2011. – 316 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(3)

Ч-49


Черненко, Сергій

Ідентифікація «Скіфії» Геродота на території Східної Європи /

С. Черненко. – Золотоноша, 2011. – 24 c. : карт. – За основу взято кн. Геродота із Галікарнасу «Скіфія», К., 1992, в пер. Теофіла Коструби. –

3 грн.


Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)

Я22


Яворницький, Дмитро Іванович

Україно-руське козацтво перед судом історії / Д. І. Яворницький ; упоряд., авт. вступ. ст. та наук. ред. Б. Якимович; Львів. нац. ун-т

ім. І. Франка, наук. б-ка. – Л., 2010. – 68 c. – (Дрібненька бібліотека,

Ч. 14). – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

„Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень за січень місяць 2012 р.266 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4
Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л.І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск : Кубишкіна С. В.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка