Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологійСторінка1/6
Дата конвертації11.12.2018
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 28.12.2015 до 11.01.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.
Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

Нових надходжень за цією темою немає
Природничі науки в цілому
1. ВС59878 Андрусенко І. В. Тестові завдання з природознавства : навч. посіб. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. В. Андрусенко. - Київ : Генеза, 2015. - 63 с. : іл. - (Веселкова школа)
2. СО33951 Аномальні явища: методологія та практика досліджень : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т авіац. та косм. систем, Укр. н.-д. Центр вивч. аномалій "Зонд" ; під заг. ред. канд. техн. наук, доц. А. С. Білика. - Київ : НТУУ "КПІ", 2015. - 126 с. : іл.
3. ВС59869 Гільберг Т.Г. Природознавство : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. - Київ : Генеза, 2015. - 159 с. : іл.
4. ВС59824 Грущинська І. В. Природознавство : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ірина Грущинська. - Київ : Освіта, 2015. - 175 с. : кольор. іл.


Фізико-математичні науки
5. РА419649 Бабічук І. С. Оптичні та структурні властивості напівпровідникових сполук типу Cu2ZnSnS4 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Бабічук Іван Степанович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
6. РА419688 Берест О. Б. Методи класифікації функціонального стану технологічного процесу в автоматизованій системі керування вирощуванням монокристалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Берест Олег Борисович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
7. РА419424 Бровчук С. М. Дисперсійна керована макродеформацією інтегральна динамічна дифрактометрія : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Бровчук Сергій Михайлович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
8. РА419397 Васько О. Б. Задача Коші для вироджених параболічних систем типу Колмогорова векторного порядку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Васько Олена Борисівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
9. РА419287 Вельможна О. С. Розробка методів збагачення гадолінієм пластмасового сцинтилятору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Вельможна Олена Сергіївна ; НАН України, Ін-т монокристалів. - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
10. РА419565 Гунько М. М. Ауксетичні властивості та динаміка кристалічної ґратки монокристалів високої, середньої і низької категорій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гунько Михайло Миколайович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с. : рис.
11. РА419586 Іванов М. А. Динамічні закономірності резонансних квантових систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Іванов Микита Анатолійович ; Дніпропетр. нац. ун-т. - Дніпропетровськ, 2015. - 16 с. : іл.
12. РА419422 Комишан О. О. Вплив хаотичної генерації на вимушене комбінаційне розсіяння барвників : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Комишан Олександра Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
13. РА419630 Кузніцька Б. М. Обмежені кільця з умовами адекватності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кузніцька Богданна Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 19 с.
14. РА419557 Малець Р. Б. Чисельне моделювання та аналіз термопружного деформування тонкостінних елементів, податливих до зсувів і стиснення : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Малець Романна Богданівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів, 2015. - 20 с.
15. РА419374 Мельник Н. Б. Термонапружений стан двошарових електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Мельник Наталія Богданівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
16. РА419542 Мироник О. Д. Вичерпні, напіввичерпні простори та нарізно неперервні відображення : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Мироник Оксана Дмитрівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
17. РА419418 Неспляк Д. М. Розвиток ітераційних методів стосовно задач нестаціонарної термопластичності просторових тіл : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Неспляк Дмитро Михайлович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
18. РА419270 Нефьодова І. В. Вибір оптимальних базисних функцій та вузлів в методі скінченних елементів (прямокутні елементи) при математичному моделюванні розподілу тепла : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Нефьодова Інна Віталіївна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. - Харків, 2015. - 24 с. : рис.
19. РА419620 Радченко Т. М. Вплив упорядкування дефектної структури на транспортні властивості змішаних кристалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Радченко Тарас Михайлович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. - Київ, 2015. - 40 с. : рис.
20. РА419648 Сингаївська Г. І. Сильнопольовий та надвисокочастотний транспорт носіїв заряду в напівпровідникових структурах на основі GaN: моделювання методом Монте-Карло : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Сингаївська Галина Іванівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2015. - 18 с. : рис.
21. РА419466 Сухарева Т. В. Еволюція електрофізичних властивостей, вихрової та кристалічної структури гранулярних оксидних і BCS ВТНП під дією температури, магнітного поля, транспортного струму й електронного опромінення : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Сухарева Тетяна Віталіївна ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". - Харків, 2015. - 37 с. : рис.
22. РА419356 Сухачов П. О. Динамічна генерація щілини та поверхневі стани в діраківських та вейлівських напівметалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Сухачов Павло Олександрович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. - Київ, 2015. - 16 с. : рис.
23. РА419435 Терновський В. Б. Спектроскопія важких рідбергівських атомів та релятивістський квантовий хаос : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Терновський Валентин Борисович ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : табл.
24. Р129259 Базові поняття лінійної алгебри : практикум : дисципліни 02.02 "Алгебра і геометрія" для напряму підгот. 6.040301 "Прикладна математика" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Сирота С. В., Мальчиков В. В., Ліскін В. О. ; відп. ред. Копичко С. М.]. - Київ : Просвіта, 2015. - 32 с.
25. Р129258 Базові поняття лінійної алгебри : конспект лекцій : дисципліни 02.02 "Алгебра і геометрія" для напряму підгот. 6.040301 - "Прикладна математика" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Сирота С. В., Голуб О. Т.]. - Київ : Просвіта, 2015. - 32 с.
26. В355894/2 Богданович, Михаил Васильевич Тетрадь по математике. 1 класс. Ч. 2. - 2015. - 48 с. : ил.
27. ВА796694 Борисенко В. Д. Основи нарисної геометрії : підручник / В. Д. Борисенко, О. Г. Бідніченко ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2014. - 327 с. : рис.
28. ВА796568 Крутиков В.С. Волны в областях с подвижными проницаемыми границами. Вопросы управления : монография / В. С. Крутиков ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидромеханики, Ин-т импульс. процессов и технологий, Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова. - Киев : Наукова думка, 2015. - 390 с. : рис.
29. Р129245 Кучерявенко А. Л. Цікаво. Обчислюємо в межах 10 : навч. посіб. для учнів 1 кл. / А. Л. Кучерявенко. - Київ : Час майстрів, 2014. - 39 с. : мал.
30. Р129247 Кучерявенко А. Л. Цікаво. Обчислюємо в межах 100 : навч. посіб. для учнів 1 та 2 кл. / А. Л. Кучерявенко. - Київ : Час майстрів, 2015. - 39 с. : мал.
31. Р129246 Кучерявенко А. Л. Цікаво. Обчислюємо в межах 20 : навч. посіб. для учнів 1 кл. / А. Л. Кучерявенко. - Київ : Час майстрів, 2014. - 39 с. : мал.
32. Р129282 Математична логіка та теорія алгоритмів : зб. задач з мат. логіки для практ. занять для студентів напряму підгот. 6.040301 "Прикладна математика" / Нац. техн. ун-т України "Київ політехн. ін-т" ; [уклад. Темнікова О. Л. ; відп. ред. Є. С. Сулема]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2015. - 44 с.
33. СО33962 з дод. Мацюк В.М. Фізика. Тематичні контрольні роботи. 7 клас : [посібник] / Віктор Мацюк, Наталія Струж. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - [184] с. : рис., табл.
34. ВА796778 Моїсєєв Л. М. Мезомеханіка регулярного деформаційного рельєфу : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. М. Моїсєєв, В. В. Ковальчук ; наук. ред. д-р фіз.-мат. наук, проф. Г. В. Лашкарьов ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. Францевича. - Київ : Професіонал, 2004. - 298 с. : рис., табл.
35. АО273163 Попова Н. Автобусні оповідання : [для дітей шк. віку] / Наталя Попова ; [худож. Оксана Степаненко]. - Черкаси : Смірна, 2015. - 70, [1] с. : іл. - (Серія "Мої улюблені оповідання")
36. Р129274 "Предмет, методи, моделі дискретної оптимізації та комп'ютерної математики", студентська математична конференція(2015 ; Миколаїв).Предмет, методи, моделі дискретної оптимізації та комп'ютерної математики. Студентська математична конференція, 14-15 травня 2015 року : матеріали / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2015. - 39 с. - (Науково-технічні конференції / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова)
37. ВС59823 Рівкінд Ф. М. Математика : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька. - Київ : Освіта, 2015. - 191 с. : кольор. іл.
38. ВА796585 Семенець С. П. Методологія і теорія розвивального навчання математики : [монографія] / С. П. Семенець. - Житомир : Євенок О. О. [вид.], 2015. - 235 с. : рис., табл.
39. Р129242 Яцина В. М. 2000 вправ та завдань. Математика. 1 [клас] : [посібник] / В. М. Яцина. - Київ : Час майстрів, 2014. - 48 с. - (Серія "1000 вправ та завдань") (Сформуй навички миттєвого обчислення)
40. Р129257 Яцина В. М. 2000 вправ та завдань. Математика. 2 [клас] : [посібник] / В. М. Яцина. - Київ : Час майстрів, 2015. - 48 с. - (Серія "1000 вправ та завдань") (Сформуй навички миттєвого обчислення)
41. Р129256 Яцина В. М. 2000 вправ та завдань. Математика. 2 [клас] : [посібник] / В. М. Яцина. - Київ : Час майстрів, 2014. - 48 с. - (Серія "1000 вправ та завдань") (Сформуй навички миттєвого обчислення)
42. Р129251 Яцина В. М. 2000 вправ та завдань. Математика. 3 [клас] : [посібник] / В. М. Яцина. - Київ : Час майстрів, 2014. - 47, [1] с. - (Серія "1000 вправ та завдань") (Сформуй навички миттєвого обчислення)
43. Р129252 Яцина В. М. 2000 вправ та завдань. Математика. 3 [клас] : [посібник] / В. М. Яцина. - Київ : Час майстрів, 2014. - 48 с. - (Серія "1000 вправ та завдань") (Сформуй навички миттєвого обчислення)
44. Р129250 Яцина В. М. 2000 вправ та завдань. Математика. 4 [клас] : [посібник] / В. М. Яцина. - Київ : Час майстрів, 2014. - 48 с. - (Серія "1000 вправ та завдань") (Сформуй навички миттєвого обчислення)
45. ІС14976 Aderhold S. Study of field-limiting defects in superconducting RF cavities for electron-accelerators : diss. / Sebastian Aderhold ; Fachbereich Physik der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2015. - IV, 114, XVII p. : fig. - (Deutsches Elektronen-Synchrotron / Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft, ISSN 1435-8085 ; DESY-Thesis-2015-004, February 2015)
46. ІВ221179 Anto B. T. Single wall carbon nanotubes based transparent conducting films for flexible electronics applications : diss. / Bibin Thomas Anto ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2014. - VII, 146 p. : fig.
47. ІС15009 Bayesteh S. Transverse electron beam diagnostics at REGAE : diss. / Shima Bayesteh ; Fachbereich Physik der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2014. - XVIII, 132 p. : fig. - (Deutsches Elektronen-Synchrotron / Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft, ISSN 1435-8085 ; DESY-Thesis-2014-042, December 2014)
48. ІС15021 Gunnellini P. Study of double parton scattering using four-jet scenarios in proton-proton collisions at √s = 7 TeV with the CMS experiment at the Large Hadron Collider : diss. / Paolo Gunnellini ; Fak. für Mathematik, Informatik u. Naturwissenschaften, Fachbereich Physik der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2014. - XV, 278 p. : fig. - (Deutsches Elektronen-Synchrotron / Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft, ISSN 1435-8085 ; DESY-Thesis-2015-010, March 2015)
49. ІС15008 Hodajerdi R. Production cavity and central optics for a light shining through a wall experiment : diss. / Reza Hodajerdi ; Dep. Physik der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2014. - VI, 145 p. : fig. - (Deutsches Elektronen-Synchrotron / Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft, ISSN 1435-8085 ; DESY-Thesis-2015-005, February 2015)
50. ІС14977 Huntemann N. High-accuracy optical clock based on the octupole transition in 171Yb+ : diss. / Nils Huntemann ; Fak. für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2014. - 101 p. : fig.
51. ІС14988 Joumaah M. Automorphisms of irreducible symplectic manifolds : diss. / Malek Joumaah ; Fak. für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2015. - VIII, 94 p.
52. ІС14980 Keitel D. Improving robustness of continuous-gravitational-wave searches against signal-like instrumental artefacts and a concept for an octahedral gravitational-wave detector in space : diss. / David Keitel ; Fak. für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2014. - IX, 229 p. : fig.
53. ІС14989 Liebing N. Thermoelektrische Effekte in magnetischen Tunnelbarrieren. Der Tunnelmagneto-Seebeck-Effekt : Diss. / Niklas Liebing ; Fak. für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2015. - XVII, 122 S. : Abb.
54. A939758 Malevich N. Approximations and Asymptotic Expansions for Sums of Heavy-tailed Random Variables : Dissertation / Malevich. - Magdeburg, 2015. - 150 p.
55. A867682 Michailow I. Asymptotische Analyse zufдlliger diskreter Strukturen mit Methoden der diskreten Potentialtheorie : Dissertation / Michailow. - Hannover, 2015. - 97 S.
56. ІВ221175 Petersen I. Photoelectron momentum distributions from recollision-free strong-field ionization of atoms and molecules : diss. / Ingo Petersen ; Fak. für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2014. - XI, 177 p. : fig.
57. O534516 Prus M. Optimal Designs for the Prediction in Hierarchical Random Coefficient Regression Models : Dissertation / Prus. - Magdeburg, 2015. - 87 p.
58. ІС15003 Sun G. Spin-orbital models in optical lattices : diss. / Gaoyong Sun ; Fak. für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2014. - XI, 133 p. : fig.


Хімічні науки
59. РА419591 Воловенко О. Б. Спектроскопічне і тест-визначення Pt(II), Рt(IV) та Pd(II) з попереднім вилученням модифікованим силікагелем і магнітним нанокомпозитом : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Воловенко Олеся Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
60. РА419601 Репіч Г. Г. Синтез, будова та спектральні характеристики комплексів Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Pd(II), Pt(II), Ag(I) з похідними тіосечовини, гідразонів та тіосемикарбазонів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Репіч Гліб Геннадійович ; НАН України, Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2015. - 24 с. : рис., табл.
61. Р129278 Крикля Л. С. Хімія. 7 клас : зошит для практ. робіт / Л. С. Крикля, П. П. Попель. - Київ : Академія, 2015. - 31, [1] с. : іл.
62. ВС59879 Лашевська Г. А. Хімія. 7 [клас]. Тематичні та підсумкові контрольні роботи : [навч. посіб.] / Г. А. Лашевська, А. А. Лашевська. - Київ : Генеза, 2015. - 63, [1] с.
63. ВА796621 Попель П. П. Хімія. 7 клас. Задачі та вправи : навч. посіб. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. - Київ : Академія, 2015. - 70, [1] с.
64. Р129281 Чмиленко Ф.О. Посібник до вивчення курсу "Сучасні інструментальні методи аналізу" / Ф. О. Чмиленко, О. В. Гуртова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. - 24 с. : рис.
65. ВА796438 Ярошенко О. Г. Робочий зошит з хімії. 7 клас : [навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.] / О. Г. Ярошенко. - Харків : Сиция, 2015. - 128 с. : рис., табл.
66. ІВ221187 Flessau S. Fluorescence spectroscopy of individual semiconductor nanoparticles in solution : diss. / Sandra Flessau ; Dep. Chemie der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2014. - XII, 137 p. : fig. - (Physikalische Chemie)
67. ІС15022 Fricke M. Der Tropfen als Reaktor: Emulsionsgestützte Fällung von Nanopartikeln am Beispiel der Synthese von Zinkoxid : Diss. / Michael Fricke ; Fak. für Verfahrens- und Systemtechnik der Otto-von Guericke Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - XIII, 124 S. : Abb.
68. ІВ221186 Hoffmann M. Entwicklung katalytischer Wittig-Reaktionen : Diss. / Marcell Hoffmann ; Math.-Naturwissenschaftlichen Fak. der Univ. Rostock. - Rostock, 2013. - 141 S. : Tab.
69. ІС15005 Nehmann J.-B. Investigation of HF-based electrochemical etching solutions for porous silicon : diss. / Julia-Beatrix Nehmann ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2014. - VIII, 155 p. : fig.
70. L698738 Werner I. Late-Transition-Metal Cyclopentadienyl Chelate Complexes with Silylphosphane or Secondary Phosphane Tethers : Dissertation / Werner. - Hannover, 2015. - 152 p.


Науки про Землю
71. РА419462 Бабушка А. В. Оцінка інформативності авіаційного лазерного сканування для розв'язання гідрографічних задач : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Бабушка Андрій Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 24 с. : рис., табл.
72. РА419467 Мнацаканян В. Г. Обґрунтування наукових засад екологічно безпечного видобування біогазу донних відкладів Азовського моря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Мнацаканян Ваагн Григорович ; Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 17 с. : рис., табл.
73. РА419463 Олексієнко І. М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Олексієнко Інна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
74. РА419585 Пєстова І. О. Методика оцінювання стану рослинності урбанізованих територій з використанням багатоспектральних космічних знімків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Пєстова Ірина Олександрівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". - Київ, 2015. - 24 с. : рис.
75. РА419597 Романюк В. В. Геодинамічна інтерпретація вертикальних рухів земної кори Європи, визначених за даними ГНСС-вимірів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Романюк Володимир Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 21 с. : рис.
76. РА419461 Четверіков Б. В. Методи опрацювання аерокосмічних та картографічних матеріалів для відображення об'єктів історичного середовища : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Четверіков Борис Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 19 с. : рис.
77. ВА796664 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "ГІС і бази даних" : напрям підгот. - 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій", галузь знань 0801 "Геодезія та землеустрій" ден. форми навчання / Нац. трансп. ун-т ; [розроб. Бондаренко Е. Л.]. - Київ : НТУ, 2014. - 143 с. : табл.
78. ВА796445 Павленко И. Г. Общая география. 6 [класс] : тетр. для практ. работ / И. Г. Павленко. - Харьков : БЕТ, 2015. - 63 с. : рис., табл. - (По новой программе)
79. ВС59885 з дод. Павленко И.Г. Общая география. 6 [класс] : тетр. для текущего и темат. оценивания / И. Г. Павленко. - Харьков : БЭТ, 2015. - 55 с. : карты. - (Контроль знаний на протяжении года!) (По новой программе)
80. ВС59873 Пестушко В. Ю. Географія. 7 [клас]. Зошит для тестового тематичного контролю знань : до підруч. "Географія. 7 клас" авт. В. Ю. Пестушка, Г. Ш. Уварової / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. - Київ : Генеза, 2015. - 64 с. : рис.
81. АО273187 Стрийська О. П. Географія. 9 клас : посіб. для підгот. до держ. підсумк. атестації з детал. відповідями на всі завдання / [О. П. Стрийська, А. С. Медоборський]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 143, [1] с. : іл. - (Державна Підсумкова Атестація - 2014)
82. ВА796710 Федоришин Д. Д. Ядерно-фізичні методи при дослідженнях нафтогазових родовищ : навч. посіб. / Д. Д. Федоришин, С. Д. Федоришин, С. О. Лизун ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 288 с. : рис., табл.
83. ВА796560 Фізична географія Криворіжжя : моногр. навч. кн. / І. С. Паранько [та ін.]. - Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.], 2015. - 268, [3] с. : іл., табл.


Біологічні науки
84. РА419364 Домніч А. В. Ратичні як структурно-функціональний елемент острівних заповідно-охоронних територій Південного Сходу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Домніч Андрій Валерійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 24 с. : рис.
85. РА419559 Коріновська О. М. Функціонально-екологічні особливості мікроміцетів у техногенних едафотопах Криворіжжя : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Коріновська Ольга Миколаївна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 22 с. : рис.
86. РА419284 Коробчанська А. Б. Особливості морфогенезу нижньої щелепи та різця за умов впливу на організм солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Коробчанська Анна Борисівна ; Харків. нац. мед. ун-т. - Харків, 2015. - 23 с.
87. РА419684 Рагуліна М. Є. Участь мохоподібних у процесах самовідновлення техногенно порушених екосистем Волино-Поділля та Передкарпаття : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Рагуліна Марина Євгенівна ; НАН України, Ін-т екології Карпат. - Львів, 2015. - 20 с. : табл.
88. РА419427 Рожак В. П. Цикл вуглецю в лісових екосистемах Стрийсько-Сянської верховини (Українські Карпати) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Рожак Володимир Петрович ; НАН України, Ін-т екології Карпат. - Львів, 2015. - 21 с. : рис., табл.
89. РА419602 Соколов Є. В. Екосистеми лиманів північно-західного Причорномор'я: цілісна оцінка і підходи до управління : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Соколов Євген Володимирович ; НАН України, Ін-т мор. біології. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис., табл.
90. АО273186 Барна І. В. Біологія. 11 [клас] : [посіб. для підгот. до держ. підсумк. атестації] / [І. В. Барна]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 63 с. - (Державна підсумкова атестація, 2014) (Якісна підготовка до ДПА)
91. ВС59839 Біологічна хімія. Лабораторний практикум : практикум для студентів ВНЗ МОЗ України / [М. М. Корда та ін.] ; за ред. проф. М. М. Корди. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. - 215 с. : рис., табл.
92. ВА796658 Койн Д. Чому еволюція правдива / Джеррі Койн ; пер. з англ. Тараса Цимбала. - Київ : Наш Формат, 2015. - 287 с. : іл. - (New York Times bestseller)
93. ВА796640 Кузьмак М. І. Фізіологія людини і тварин : навч. посіб. / М. І. Кузьмак, В. М. Філь ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. - 326 с. : рис., табл. - (Університетська бібілотека)
94. Р129283 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу "Історична геологія з основами палеонтології" / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. геології та гідрогеології ; [уклад.: О. В. Бондар, Т. А. Стефанська]. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. - 24 с. : рис.
95. АО273185 Міщук Н. Й. Біологія. 9 клас : навч. посіб. для підгот. до держ. підсумк. атестації / Наталія Міщук, Надія Дробик. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 159 с. - (Державна підсумкова атестація - 2014)
96. ВС59886 Олійник І. В. Біологія. Практикум. 6 клас : [навч. посіб.] / І. В. Олійник, М. І. Пугач, О. В. Турчин. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 56 с. : іл.
97. ВА796629 Панченко М. М. Вірусологія : навч. посіб. / [М. М. Панченко, Ж. Ю. Сергєєва, Т. В. Іваниця] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2015. - 227 с. : табл., рис.
98. ВС59838 Скляров О.Я. Біологічна хімія : підруч. для студентів стоматол. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, Т. І. Бондарчук. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. - 705 с. : рис., табл.
99. ВА796556 Стрижельчик Н.Г. Мутагенні та модифікуючі властивості неіонізуючих видів випромінювання : монографія / Н. Г. Стрижельчик, Л. І. Воробйова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 175 с. : рис.
100. ІС15002 Buhs S. Beeinflussung Phosphotyrosin-abhängiger Signalwege in humanen Thrombozyten unter Einsatz von SH2-Domänen und Phosphatasen in Kom,ination mit dem TAT-Transduktionssystem : Diss. / Sophia Buhs ; Fak. für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, Fachbereich Biologie der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2014. - 134 Bl. : Abb.
101. ІВ221183 Dreimann J. Evaluierung und Optimierung eines neuartigen Bioreaktorsystems mit Ultraschallzerstäubung : Diss. / Janis Dreimann ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2014. - 186 S. : Abb.
102. ІС14987 Eggert D. Application of nanoparticles in correlative super-resolution light and electron microscopy : diss. / Dennis Eggert ; Fak. für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2014. - 131 l. : fig.
103. ІВ221185 Enthaler B. MALDI imaging in ex-vivo skin. Methodological aspects and feasibility study : diss. / Bernd Enthaler ; Univ. of Hamburg, Dep. of chemistry, Inst. of food chemistry. - Hamburg, 2013. - IV, 165 p. : fig. - (Lebensmittelchemie)
104. ІС15014 Kurnatowski M. Selection theory of dendritic growth in complex systems : diss. / Klaus Kurnatowski ; Fak. für Naturwissenschaften der Otto-von Guericke Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2015. - 173 p. : fig.
105. ІС15001 Schertl P. Mitochondrial Dehydrogenases in Arabidopsis thaliana : diss. / Peter Schertl ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2015. - 137 l. : fig.
106. ІС15013 Wagner A. Kultivierung Carrageen-haltiger Rotalgen auf den Philippinen. Probleme, deren Ursachen und mögliche Lösungsansätze : Diss. / Andrea Wagner ; Math.-Naturwissenschaftlichen Fak. der Univ. Rostock. - Rostock, 2013. - V, 122 Bl. : Abb.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка