Чаплай І. В., Романенка Є. О. Маркетинг у механізмах державного управління: монографія/ І. В. Чаплай, Є. О. РоманенкоДата конвертації09.09.2018
Розмір121 Kb.
#49500
Монографія «Маркетинг у механізмах державного управління», авторів Чаплай І.В., Романенко Є.О., - високопрофесійна монографія, яка є гідним внеском в процес удосконалення державного управління та переорієнтації діяльності органів державної влади на потреби суспільства та громадян, завдяки подоланню вузько-професійного розуміння управлінських обов’язків, тобто соціальних витоків бюрократизму і відірваності влади від народу. Ці зміни повністю відповідають соціально-ринковій переорієнтації механізмів державного управління у відповідність з напрямками розвитку українського суспільства та з формуванням його демократичних стандартів. Інструменти маркетингу дозволяють органам державної влади досягти своїх цілей, що слушно пов’язуються із задоволенням інтересів і запитів різних соціальних груп населення. Звідси випливає, що становлення маркетингу в механізмах державного управління є базисним, системоутворюючим процесом реформування державного управління в Україні у контексті процесів соціальної модернізації та державотворення.

Висунення, для участі у конкурсі на здобуття премії Президента України для молодих вчених, роботи Чаплай І.В., Романенка Є.О. Маркетинг у механізмах державного управління: монографія/ І.В. Чаплай, Є.О. Романенко, - К.: ДП "Вид.дім "Персонал", 2016. - 208 с. - Бібліогр.: 174-195 схвалено Вченою Радою Міжрегіональної академії управління персоналом (Протокол № 13 від 29 грудня 2016 року).

На монографію отримані рецензії відомих науковців, спеціалістів у галузі державного управління: Володимира Миколайовича Козакова, доктора наук з державного управління, професора кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України; Олександра Михайловича Непомнящого, доктора наук з державного управління, першого заступника голови Об’єднання організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України»; Оксани Ігорівни Пархоменко-Куцевіл, доктора наук з державного управління, головного наукового співробітника Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України.

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади маркетингу у механізмах державного управління; визначено сутність та переваги упровадження маркетингової концепції у механізмах державного управління; обґрунтовано напрями та шляхи використання маркетингових комунікацій у механізмах державного управління; виділено та оцінено основні чинники, що впливають на процеси формування та напрями реалізації маркетингу у механізмах державного управління.Найважливіші наукові результати полягають у тому, що, вперше, розроблено і, практично, впроваджено систему функцій та структуру маркетингового механізму у механізмах державного управління, що забезпечує орієнтацію діяльності органів державної влади на визначення та задоволення потреб та запитів громадян, а, також, удосконалено понятійний апарат маркетингового механізму у системі державного управління, зокрема, поглиблено розкриття змісту понять: «продукт державного управління» через уявлення його як продукту, який створено і/або реалізовано державним (місцевим) органом державної влади, уповноваженою особою чи особою, якій делаговано державні повноваження, з метою формування та задоволення існуючих і/або потенційних потреб населення, юридичних осіб, громадських організацій та інших учасників відносин суспільство-держава; «державні послуги» як діяльності щодо виконання запиту громадян і (або) організацій про визнання, встановлення, зміну, або припинення їх прав, встановлення юридичних фактів, одержання для їх реалізації у відповідних випадках матеріальних, або державних засобів, передбачених чинним законодавством та ін. Це, в свою чергу, сприятиме розвитку процесного підходу до розробки та впровадження маркетингового механізму у механізмах державного управління через визначення основних елементів процесів в їх взаємозв’язку та послідовності: вивчення та аналіз потреб; планування та створення спеціалізованих, маркетингово-орієнтованих структур у системі державного управління; контроль та встановлення зворотного зв’язку; задоволення потреб. Із усіма цими та іншими положеннями, висвітленими у різних розділах монографії, з цікавістю познайомляться представники галузі державного управління та маркетологи різних спеціальностей і, можливо, саме серед цих матеріалів вони знайдуть ключ до пояснення тих явищ, які дотепер важко піддавалися інтерпретації.

Практична значимість роботи полягає полягає у розробці та удосконаленні:

 • методичних рекомендацій стосовно формування концептуального базису маркетингового механізму у механізмах державного управління, які містять концептуальні рішення в межах реалізації запропонованої моделі маркетингового механізму та передбачають визначення та забезпечення структури потреб громади та обґрунтування шляхів їх задоволення у сфері надання послуг органами державної влади;

 • методичних рекомендацій щодо проведення подальших прикладних наукових досліджень з проблем вдосконалення процесів розробки та впровадження комплексу інструментів маркетингового механізму у механізмах державного управління в Україні.

З метою оптимізації результатів та підвищення їх ефективності, вони були впроваджені в діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій.

Результати роботи впроваджені у діяльності Вищого адміністративного суду України (Довідка про впровадження № 219/13-16 від 27.12.2016). Зокрема, вони використані з метою:

підготовки пропозицій щодо вирішення деяких організаційних, експертно-аналітичних та інформаційних питань забезпечення та організації діяльності працівників судової влади в Україні;

методично-ресурсного супроводу та інформаційно-аналітичної допомоги у розробці стратегічних та тактичних планів розвитку системи правосуддя в Україні;

здійснення громадського аналізу стану реалізації і впровадження судових реформ та процедур їх належного виконання;

забезпечення науково-аналітичної діяльності і безприбуткових консультацій щодо ефективності роботи працівників судової влади в Україні, за замовленнями органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій;

організації проведення тренінгів та інших комунікативних заходів щодо розширення участі громадськості з питань реалізації судової практики та політики в Україні, з метою ретельного й повного обліку інтересів і запитів всіх груп населення, а не пріоритетного задоволення потреб окремих адміністративних структур;

удосконалення та оновлення знань і набуття умінь, навичок громадянами з питань засадничих аспектів реалізації судової влади в Україні і, як результат, визначення практичних рекомендацій щодо розробки нових, теоретико-методологічних підходів щодо її вдосконалення.

Використання наукових розробок монографії в практичній діяльності Вищого адміністративного суду України дозволило підвищити ефективність роботи окремих підрозділів апарату, в площині задоволеності соціальних потреб його працівників та населення, в цілому.

Результати запропонованих у монографії досліджень були обговорені на засіданні Вченої ради Академії муніципального управління (далі - Академія) та рекомендовані до друку і впроваджені в її діяльності (Протокол №8 від 24 лютого 2016 року).

Вони використані з метою: • підготовки пропозицій, в рамках діяльності Академії, для реформування державного управління в Україні, у контексті процесів соціальної модернізації та державотворення;

 • сприяння зростанню ефективності діяльності органів державної влади;

 • якісного задоволення об’єктів державного управління (громадян, соціальних організацій та інститутів);

 • надання пропозицій, в рамках діяльності Академії, щодо підвищення управлінської здатності держави;

 • створення певного (позитивного) іміджу органу державної влади або його вдосконалення;

 • генерування, формування та актуалізації потреб громадянина-споживача продукту державного управління;

 • підтримки дружніх, доброзичливих стосунків взаєморозуміння між органами державної влади та громадськістю, партнерами у системі державного управління;

 • надання оперативної, достовірної та своєчасної інформації про державне управління;

 • привернення бажаної уваги громадян, цільової аудиторії населення до діяльності органів державної влади, в цілому;

 • сприяння, в рамках діяльності Академії, впровадженню у діяльність засобів масової інформації принципів системи саморегуляції та прозорої редакційної політики;

- підвищення рівня інформованості та правової обізнаності громадян.

У змісті монографії простежуються тісні міждисциплінарні зв’язки між такими науками, як: державне управління, маркетинг, теорія комунікацій, адміністративний менеджмент, соціологія та інші. Проглядається, також, зв’язок з практичними завданнями, які поставлені автором перед написанням монографії.

Крім того, зміст монографії спрямований на формування у читачів здатності самостійно мислити, глибоко розглянути теоретичні проблеми застосування маркетингової концепції в механізмах державного управління.

Результати монографії опубліковані у близько 70 міжнародних та вітчизняних провідних фахових виданнях, зокрема, 1навчальний посібник, 13 статей у наукових фахових виданнях; 9 статей - у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; 42 - в інших виданнях. 3 статті опубліковані у журналі «Актуальні проблеми економіки», що реферується у науко метричній базі Scopus та 2 статті - в журналі «Науковий вісник Полісся», що реферується у науко метричній базі Thomson Reuters. Перелік додається на окремому аркуші.

Результати досліджень монографії, неодноразово, доповідалися на міжнародних форумах, конференціях, з’їздах, а саме під час: 1. III Міжнародної науково-практичної конференції «Innovation Management and Technology in the Era of Globalization», що відбулася 12-14 січня 2016 року у Шараджа, Об’єднані Арабські Емірати.

 2. Міжнародного бізнес-форуму «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні:», що відбувся 17 березня 2016 р. в Київському національному торговельно-економічному університеті.

 3. Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція наукового співтовариства перед глобальними проблемами сучасності», що відбулася 25 березня 2016 року в Шарм-еш-Шейх (Єгипет).

 4. Міжнародного молодіжного наукового форуму «Україна у світі, світ про Україну», що відбувся 25 березня 2016 р. у Дипломатичній академії України при МЗС України.

 5. Щорічної Міжнародної науково-практичній конференції «Правовий прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах», що відбулася 19 квітня 2016 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України.

 6. Круглого столу «Запобігання корупції на публічній службі в Україні: західноєвропейські методи та досвід Швейцарської Конфедерації», що відбувся 21 квітня 2016 року в Національній академії державного управління при Президентові України.

 7. Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки», що відбулася 04-06 травня 2016 року в Єрусалимі (Ізраїль).

 8. Міжнародної науково-практичної конференції «Підготовка до державної служби як механізм формування управлінської еліти», що відбулася 13 травня 2016 року  в Національному агентстві України з питань державної служби.

 9. VІІ Всеукраїнської міжвузівської конференції студентів та молодих учених «Становлення публічного адміністрування в Україні», що відбулася 22 квітня 2016 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 10. Науково-практичної конференції у форматі відеоконференції, присвячена Всесвітньому дню електрозв’язку та інформаційного суспільства «Інформаційне суспільство та сталий розвиток», що відбулася 17 травня 2016 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 11. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток південного регіону України: історичні традиції та сучасні тенденції», що відбулася 20 травня 2016 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 12. Щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку», що відбулася 27 травня 2016 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 13. Круглого столу «Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект», що відбувся 03 червня 2016 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 14. Міжнародної юридичної науково-практичної інтернет-конференції, що відбулася у м. Києві 16 червня 2016 року. Організатор інтернет-конференції - видання «Актуальна юриспруденція».

 15. Міжнародної науково-практичної конференції «Членство в ВТО: перспективы научных исследований и международного рынка технологий», що відбулася 15-17 червня 2016 року у місті Бангкок (Таїланд).

 16. Міжнародної науково-практичної конференції «Проблемы социально-экономического развития на современном этапе и пути их решения», що відбулася 24 червня 2016 року в Батумі (Грузія).

 17. Міжнародної науково-практичної конференції «Membership in the WTO: Prospects of Scientific Researches and International Technology Market», що відбулася 19-21 жовтня 2016 року у місті Бангкок (Таїланд).

 18. II Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент якості: пошук і рішення», що відбулася 23-25 листопада 2016 р. в Шанхаї (Китай) та ін. Перелік додається на окремому аркуші.

Науково-теоретичні результати роботи доведено до рівня методологічних розробок. Вони можуть бути використані в нормотворчому процесі при підготовці нормативно-правових та підзаконних актів, предметом регулювання яких є забезпечення та захист прав громадян.

Пропозиції, розроблені у монографії покладені в основу концепції Державної політики щодо впровадження маркетингового механізму у діяльність органів влади в Україн, положення, якої були впроваджені в діяльності Академії муніципального управління (Довідка про впровадження Положень концепції Державної політики щодо впровадження маркетингового механізму у діяльності органів влади в Україні №01-779 від 05.11.2015).

Зокрема, вони використані з метою:


 • соціально-ринкової переорієнтації муніципального управління у відповідність з формуванням демократичних стандартів розвитку українського суспільства;

 • позитивної зміни компонентів управлінської діяльності, а саме:

 • суб’єкт-об’єктних відносин;

 • цілепокладання;

 • стратегічного планування;

 • комунікаційної політики;

 • взаємовідносин системи муніципального управління з соціокультурним середовищем;

 • організаційних засад;

 • реформування засадничих аспектів муніципального управління в Україні у контексті процесів соціальної модернізації та державотворення;

 • підготовки пропозицій щодо вирішення проблем реалізації державної, наукової політики, і, як результат, розширення та налагодження ефективного, соціально-детермінованого інтересами та запитами громадян діалогу, на шляху інституціонального та функціонального реформування муніципального управління в Україні;

 • узгодження цілей реформування системи муніципального управління з інтегративною метою розвитку сучасного європейського суспільства - забезпечення якості життя населення;

 • методично-ресурсного супроводу та інформаційно-аналітичної допомоги у сфері муніципального управління, а саме, у розробці стратегічних та тактичних планів її розвитку;

 • зміцнення і послідовного підвищення якості взаємовідносин органів державної влади та місцевого самоврядування з соціокультурним середовищем з найважливіших проблем у галузі муніципального управління;

 • здійснення науково-аналітичної діяльності і безприбуткових консультацій у галузі муніципального управління, за замовленнями органів державної влади та громадських організацій, з питань його соціально-ринкової переорієнтації у відповідність з напрямками розвитку українського суспільства та з формуванням демократичних стандартів функціонування органів державної влади;

 • удосконалення та оновлення знань і набуття умінь, навичок громадянами з питань засадничих аспектів реалізації муніципального управління і, як результат, визначення практичних рекомендацій щодо розробки нових теоретико-методологічних підходів щодо його вдосконалення.

Ці зміни відповідають соціально-ринковій переорієнтації муніципального управління у відповідність з напрямками розвитку українського суспільства та з формуванням демократичних стандартів функціонування органів державної влади і є базисним, системоутворюючим процесом реформування муніципального управління в Україні у контексті процесів соціальної модернізації та державотворення.

На базі монографії у 2016 році в німецькому видавництві LAPLAMBERT Academic Publishing (торгова марка - OmniScriptumGmbH&Co. KG, Bahnhofstase 26, 66111, Saarbrucken, Deutschland) виданий навчальний посібник на російській мові «Формирование инструментов маркетинга в публичном управлении», який використовується вищими навчальними закладами Європи для підготовки російськомовних студентів. Вказаний навчальний посібник рецензований відомими українськими науковцями: Гурковським Володимиром Ігоровичем, доктором наук з державного управління, першим заступником Центру дослідження проблем публічного управління;  Дегтярем Андрієм Олеговичем, доктором наук з державного управління, професором, завідувачем кафедри менеджменту та адміністрування Харківської державної академії культури; Драгомирецькою  Наталією Михайлівною, доктором наук з державного управління, професором, професором кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.   Отриманні результати досліджень монографії вже впроваджені та використовуються у діяльності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Довідка про впровадження № 7/17-479 від 17.01.2017) для:

 • підтримки стратегічного маркетингового планування державної політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Міністерство);

 • здійснення всебічного, категорійно-понятійного маркетингового аналізу основних, вже діючих, комунікаційних засобів організації діяльності Міністерства;

- забезпечення атмосфери довіри до діяльності Міністерства, через створення та підтримку позитивного іміджу його керівництва перед громадськістю;

 • ініціювання змін у корпоративній управлінській культурі працівників Міністерства;

 • формування поведінкових моделей громадян, що найбільшою мірою сприятимуть реалізації загальнодержавних цілей Міністерства;

 • забезпечення науково-аналітичної діяльності щодо ефективності роботи працівників Міністерства;

 • приведення комунікаційної діяльності Міністерства, його структурних підрозділів у відповідність з потребами соціальних груп населення, які виступають в якості об’єкта вказаної діяльності;

 • сприяння налагодженню співробітництва з громадськими організаціями, бізнесом та міжнародними організаціями-партнерами;

 • забезпечення раціональнішого та оптимальнішого розподілу соціальних та інших ресурсів Міністерства;

 • досягнення гармонії (або, хоча б, балансу, або взаємозв’язку) між потребами громадян і результатами діяльності Міністерства щодо їх задоволення;
  - мінімізації негативних настроїв і опору у суспільстві, що перешкоджають реалізації цілей Міністерства та ін. 

Отримані в роботі дослідження були використані при науково-практичних розробках:

спільно з Міжрегіональною академією управління персоналом (далі - МАУП), для участі у програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій, ГОРИЗОНТ 2020, проекту «Research center for institutional development of public administration»;

в рамках діяльності громадської організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», спільно з МАУП, проекту «Моя громадянська свідомість з питань запобігання, протидії корупції та злочинності в Україні» на конкурс, який проводився Канадським фондом підтримки місцевих ініціатив;

спільно з МАУП та Академією муніципального управління, проекту «Ресурсний Центр з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування» і концепції «Формування саморегулівної системи публічної служби в Україні» для Національного агентства України з питань державної служби;

за безпосередньої підтримки МАУП, проекту «Громадянське суспільство та держава: діалог та партнерство», для Фонду демократії Організації Об’єднаних Націй;

спільно з міжнародною Академією Гуманітарних Наук, спільної українсько-болгарської докторантури з підготовки докторів філософії за спеціальностями Право, Менеджмент, Міжнародні відносини;спільної українсько-чеської докторантури з підготовки докторів філософії із залученням до створеної спільної вченої Ради чеських вчених з провідних чеських державних вищих навчальних закладів;

спільної українсько-еквадорської докторантури з підготовки докторів філософії;

Польсько-українського телевізійного університету дистанційного навчання (МТУ) на базах Вищої Соціально-Економічної Школи в Варшаві та МАУП;

спільно з NAFEN (Національна Фундація Інженерів Індії), Проекту - обмін викладачами, створення курсу стратегічного менеджменту для викладачів українських вищих навчальних закладів в Індії з викладанням керівниками департаментів індійського уряду;

проекту з академічної мобільності для студентів американських вузів (прийнято на навчання протягом семестру декілька груп студентів з різних американських вузів в Інститут міжнародних відносин та лінгвістики МАУП з подальшим зарахуванням отриманих результатів навчання протягом періоду перебування в Україні);

спільно з Індійським інститутом S.A.S. Institution of Information and Research (штат Пенджаб), курсів перепідготовки українських спеціалістів комп’ютерної техніки та програмування та ін.Положення монографії застосовуються в навчальному процесі, в межах науково-дослідної роботи Академії муніципального управління «Формування інноваційних механізмів публічного управління в Україні» (державний реєстраційний номер 0115U002894, Довідка про впровадження № 01-23 від 26.01.2016) та науково-дослідної роботи Київського національного торговельно-економічного університету «Економіко-організаційний механізм забезпечення ефективності публічних (державних закупівель) в Україні в умовах євроінтеграції» (державний реєстраційний номер 0116U000783). Особистий внесок авторів полягає в: теоретичному обґрунтуванні видів та функцій інструментів маркетингу в механізмах публічного управління в Україні, що забезпечують орієнтацію діяльності органів державної влади на визначення та задоволення потреб та запитів громадян; визначенні поняття «маркетинг-мікс» в механізмах публічного управління як інструментарію діяльності органів державної влади, що виконує функції регулятора причинно-наслідкових зв’язків між потребами громадян та їх задоволенням; систематизації основних підходів до вдосконалення публічного управління в різноманітних сферах суспільного життя на основі застосування сучасного маркетингового інструментарію.

Монографія є одним із базових документів дисципліни «Маркетинг у публічному управлінні», вивчення якої сприятиме не тільки пошуку нових можливостей для наукової, творчої самореалізацій фахівців, спеціальності «Маркетинг», в ім’я науки та загального блага нашого суспільства, а й подальшому розвитку системи публічного управління, в контексті вироблення маркетингових процедур узгодження різних груп соціальних інтересів населення.

Результати роботи покладені в основу Програми та робочої програми дисципліни «Маркетинг у публічному управлінні», розробленої для студентів Київського національного торговельно-економічного університету, які здобувають освітній ступінь «магістр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 03050701 «Маркетинг».

В результаті вивчення дисципліни, студенти набули наступних компетентностей:

розуміння сутності поняття “маркетинг у публічному управлінні”, засадничих принципів реалізації його концептуального базису;

розуміння специфіки маркетингу у публічному управлінні щодо вирішення реально-існуючих чи можливих завдань у системі державного управління;

формування теоретико-методологічних знань щодо стану та тенденцій розвитку основних чинників, що впливають на процеси формування та реалізації структури маркетингу у публічному управлінні;

знання функціонального призначення маркетингу у публічному управлінні у процесі соціального регулювання системи державних послуг, що орієнтований на забезпечення всього комплексу потреб громадян;

уміння формувати систему людино-орієнтовної діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування з використанням методології та інструментарію маркетингу у публічному управлінні;здатність сформувати, обґрунтовувати власну позицію відносно проблематики використання маркетингу у публічному управлінні.

Виходячи з вищезазначеного, інноваційність, науковість, доступність, необхідна повнота викладу матеріалу, обґрунтованість пропозицій та рекомендацій робить монографію корисною для наукових співробітників, аспірантів, практичних працівників сфери державного управління і такою, що позитивно впливає на суспільний прогрес вітчизняної науки державного управління і утверджує її високий авторитет у світі.

Претенденти:
д-р. наук з держ. упр., професор,

Заслужений юрист України,

завідувач кафедри публічного адміністрування

Міжрегіональної академії

управління персоналом Євген Олександрович Романенко
канд. наук з держ. упр.,

доцент кафедри публічного адміністрування

Міжрегіональної академії

управління персоналом Ірина Віталіївна Чаплай
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка