Частина І 13 економіка підприємства 13Скачати 29.08 Mb.
Сторінка1/140
Дата конвертації10.03.2017
Розмір29.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   140

Зміст


Зміст 4

ВСТУП 10


Частина І 13

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 13

Глава 1 ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 14

Глава 2 ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА 37

2.3. Знос, амортизація і відтворення основних фондів 46

Глава 3 ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА 62

Глава 4 ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ 78

4.1. Персонал підприємства, його склад, структура і класифікація 79

4.2. Набір та підготовка персоналу підприємства 83

4.3. Визначення чисельності окремих категорій персоналу підприємства 85

4.4. Продуктивність праці, показники та методи її вимірювання 88

Глава 5 98

ОПЛАТА ПРАЦІ 98

Глава 6 СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 121

Глава 7 ЦІНОУТВОРЕННЯ 138

Глава 8 ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 166

8.1. Фінанси підприємств: сутність, функції 167

Глава 9 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 194

Глава 10 ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ 214

Частина ІІ 231

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 231

Глава 11 232

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА 232

Глава 12 241

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА 241

Глава 13 254

Контрольні питання 283

Глава 14 284

ТЕХНОЛОГІЧНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА 284

Таблиця 14. 1. Зміст організаційної підготовки виробництва 294

Глава 15 302

ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ 302

Глава 16 320

320


МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 320

Ознаки 323

Види потокових ліній 323

. (16.7) 326

Глава 17 338

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ 338

Глава 18 350

ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 350

Глава 19 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ 374

Глава 20 394

Глава 21 412

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 412

Частина ІІІ 431

ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 431

Глава 22 432

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНУВАННЯ 432

Глава 23 443

СТРАТЕГІЧНЕ ТА ТАКТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 443

Глава 24 469

469


ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 469

Глава 25 493

ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 493

ЛІТЕРАТУРА 509
ВСТУП


Основною ланкою економіки держави було, є і залишатиметься підприємство. Саме з підприємства розпочинається створення соціально-економічного потенціалу держави, на підприємстві здійснюється процес виготовлення продукції, підприємство створює ланцюжок робочих місць, на підприємстві розкриваються здібності, творчий потенціал людини, працівника. Конкурентоспроможність держави – це насамперед конкурентоспроможність її підприємств, які формують економічну «піраміду» держави. Для підтримання належного рівня конкурентоспроможності власники, керівники, усі працівники підприємства мають піклуватися про ефективне використання трудових, матеріальних, фінансових, інформаційних ресурсів, застосовувати високопродуктивне обладнання, прогресивну технологію, дбати про конкурентоспроможність продукції. Основну роль у створенні потужного економічного потенціалу держави відіграють підприємства машинобудівного комплексу, оскільки їхня продукція призначається для технічного оснащення усіх галузей економіки та задоволення зростаючих потреб населення. Усе це потребує глибоких економічних знань інженерів для створення, виробництва і експлуатації нових зразків приладів, обладнання, ліній, машин.

Професійна економіко-організаційна підготовка студентів здійснюється за рахунок вивчення комплексної навчальної дисципліни «Економіка та організація виробництва», що входить до переліку фундаментальних або професійно-орієнтованих дисциплін підготовки бакалаврів машинобудівних напрямів: 0901 «Інженерне матеріалознавство», 0902 «Інженерна механіка», 0907 «Радіотехніка», 0908 «Електроніка», 0909 «Прилади», 0910 «Електронні апарати», 0911 «Лазерна та оптоелектронна техніка», 0914 «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління», 0923 «Зварювання» та інші.

До недавнього часу студенти технічних спеціальностей традиційно вивчали окремі дисципліни «Економіка підприємства» та «Організація і планування виробництва». Тому для вивчення цих дисциплін видавались окремі підручники і навчальні посібники. Крім того треба відмітити, що останнім часом видано багато навчальних посібників «Економіка підприємства», але всі вони практично призначені для студентів економічних спеціальностей. Посібники та підручники «Організація і планування виробництва» для студентів технічних спеціальностей в останні десять років не видавалися в Україні.

Автори поставили за мету створити комплексний підручник «Економіка та організація виробництва» для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Економіка (від грец. oikonomike – мистецтво ведення господарства) в сучасних умовах набула подвійного поняття. По-перше, економіка – це національне господарство держави, регіону, області, міста, села, тобто сукупність підприємств промисловості, сільського господарства, торгівлі, транспорту, всіх видів трудової діяльності людей, що забезпечують їм матеріальні умови життя. По-друге, економіка – це сукупність методів ефективного використання виробничого потенціалу для досягнення максимальних результатів господарської діяльності. Таке поняття є наслідком обмеження ресурсів життєдіяльності людей – сільськогосподарських угідь, корисних копалин, води, палива, енергії, а також можливостей людини, її капіталу. Тому ефективне використання обмежених ресурсів для задоволення конкретних потреб – першочергове  завдання кожного суб’єкта господарювання.

Організація (з французької organisation сполучення когось або чогось у єдине ціле) у загальному понятті – це сполучення окремих елементів цілого у просторі і часі. Організація притаманна усім сферам живого і неживого світу, у тому числі: організація Сонячної системи, організація навчального процесу, організація надання інженерам другої – економічної освіти тощо.

Організація виробництва – координація та оптимізація в часі та просторі процесів праці і матеріальних елементів виробництва з метою створення організаційних передумов для досягнення максимальних результатів господарської діяльності. Як вид діяльності організація виробництва має подвійне поняття. З одного боку – це зв’язок та взаємодія праці і матеріальних елементів виробництва в часі та просторі. Таке поняття характеризує етап організації виробництва в конкретних умовах або його організованість. З другого боку, це процес створення та удосконалення раціональних зв’язків і взаємодії між елементами виробництва.

Предметом економіки та організації виробництва як навчального курсу є сукупність форм і методів ефективної виробничої господарської діяльності, що ґрунтується на досягненнях науки і передового досвіду з урахуванням галузевих особливостей в умовах чинного законодавства України.

Об’єктом вивчення курсу «Економіка та організація виробництва» є машинобудівне підприємство у широкому розумінні цієї комплексної галузі.

Вивчення курсу «Економіка та організація виробництва» передбачає здобуття студентами знань сутності економічного механізму діяльності підприємств різних форм власності, організаційних основ створення і функціонування сучасного виробництва, планування робіт, оволодіння методами розрахунку й обґрунтування інженерних та господарських рішень, досягнення найвищих результатів роботи.Основне завдання економічних дисциплін полягає у розвиненні економіко-організаційного мислення майбутніх інженерів. Це обумовлено тим, що їх праця являє собою систематичне прийняття конструкторських, технологічних, організаційних та інших рішень в умовах постійних змін внутрішніх і зовнішніх чинників діяльності. Тому економічні дисципліни не можуть бути набором готових рецептів, а мають містити ті правила, рекомендації, якими повинен керуватися спеціаліст у своїй повсякденній творчій діяльності.

Економіко-організаційне мислення – це сукупність передумов у поведінці фахівців відповідно до їх інтересів. По-перше, фахівці здійснюють ті дії, що, на їх думку, принесуть найбільшу користь справі. По-друге, фахівці завжди роблять вибір між можливими варіантами (альтернативами) дій, а оскільки вибір займає важливе місце в економіці та організації, то необхідно зосереджувати увагу на тому, як зробити правильний вибір. По-третє, передбачається, що фахівець діє, зважаючи на плюси і мінуси можливих варіантів, а також вчиться на помилках. По-четверте, вибір інженерних рішень завжди виконують індивідууми, тому треба розчленяти колективне рішення на рішення окремих фахівців, які входять до цього колективу. По-п’яте, фахівці, що діють у своїх інтересах, створюють можливості вибору для інших фахівців. Колективна координація є процес безперервної взаємодії спеціалістів в умовах обґрунтованих взаємообумовлених рішень.

Економіка та організація пов’язані, з одного боку, з основами економічної теорії, з другого – з технічними дисциплінами, що мають об’єктами вивчення технології виробництва, машини, апарати, прилади, електронні системи, процеси конструювання, проектування та інше.

Автори сподіваються, що підручник сприятиме формуванню економіко-організаційного мислення фахівців і допоможе використовувати здобуті знання для якісного виконання своїх професійних обов’язків.Підручник «Економіки та організації виробництва» – підготував колектив науковців і викладачів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Співавторами підручника є: д-р наук, проф. В.Г. Герасимчук (вступ, підрозд. 1.3, 1.4, 12.5, 24.1, гл. 7, 14), канд. наук, доц. А.Е. Розенплентер (вступ, підрозд. 1.1, 1.2, 1.5, 12.1-12.4, гл. 11), канд. наук, доц. К.В. Березовський (гл. 4), канд. наук, доц. С.В. Войтко (гл. 10, 13, 25), канд. наук, доц. А.М. Задольський (гл. 2, 15, 21), д-р наук, проф. КНЕУ А.М. Колот (гл. 5), канд. наук, доц. В.І. Кривда (гл. 18, 19, 23, 26), ст. викл. С.В. Лисенко (гл. 8, 20), ст. викл. Т.В. Левицька (гл. 3, 17), канд. наук, доц. В.С. Сичов (гл. 6, 16), канд. наук, доц. Т.Є. Шевченко (гл. 9), канд. наук, доц. І.Д. Шеламова (підрозд. 24.2-24.4).

Значну організаційно-технічну роботу у процесі підготовки рукопису виконали С.В. Нараєвський, А.А. Мхітарян, Т.В. Сакалош, С.В. Мариніна, за що автори висловлюють їм щиру подяку.

Частина І

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Глава 1

ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ


РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Зміст

ВСТУП


Частина І

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Глава 1 ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

1.1.Підприємство: цілі діяльності, організаційні основи, продукція

1.2.Організаційно-правові форми підприємства

1.3. Ринкове середовище підприємства

1.4. Маркетинг товарів промислового виробництва

1.5. Економічний механізм діяльності підприємства

Глава 2 ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА2.1. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства

2.2. Класифікація, структура, облік та оцінка основних фондів

2.3. Знос, амортизація і відтворення основних фондів2.4. Показники використання основних фондів

2.5. Нематеріальні активи

Глава 3 ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА3.1. Оборотні засоби: загальна характеристика, склад та структура

3.2. Нормування оборотних засобів

3.3. Ефективність використання оборотних засобів підприємства

Глава 4 ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

4.1. Персонал підприємства, його склад, структура і класифікація

4.2. Набір та підготовка персоналу підприємства

4.3. Визначення чисельності окремих категорій персоналу підприємства

4.4. Продуктивність праці, показники та методи її вимірювання

Глава 5

ОПЛАТА ПРАЦІГлава 6 СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Сутність, значення та класифікація витрат

6.2. Групування витрат за економічними елементами

6.3. Калькуляція собівартості продукції

6.4. Наближені методи розрахунку собівартості виробів

6.5. Напрями зниження собівартості продукції

Глава 7 ЦІНОУТВОРЕННЯ7.1. Ціна: поняття, функції, класифікація

7.2. Методи ціноутворення

7.3. Цінова політика підприємства

Глава 8 ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

8.1. Фінанси підприємств: сутність, функції

8.2. Грошові розрахунки підприємства

8.3. Формування та розподіл прибутку

8.4. Оподаткування підприємств

Глава 9 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА9.1. Інвестиції: сутність, класифікація

9.2. Джерела інвестицій

9.3. Інвестиційний проект: зміст основні елементи

9.4. Аналіз ризиків інвестиційних проектів

Глава 10 ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

Частина ІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Глава 11

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА11.1. Організація виробництва: сутність, принципи

11.2. Загальні форми організації виробництва

11.3. Типи виробництва, їх техніко-економічна характеристика

Контрольні питання

Глава 12


ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА

12.1. Комплексна організація підготовки виробництва до випуску нової продукції

12.2. Організація винахідницької, раціоналізаторської та патентно-ліцензійної роботи

12.3. Інформаційне забезпечення виробничої діяльності підприємства

Глава 13


13.1. Види, методи і етапи виконання наукових досліджень

13.2. Завдання та стадії проектно-конструкторських робіт

13.3. Забезпечення технологічності конструкцій виробів

13.4. Автоматизація проектно-конструкторських робіт

13.5. Планування, фінансування і звітність про виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт

13.6. Організаційні форми проведення наукових досліджень та проектно-конструкторських робіт

Контрольні питання

Глава 14

ТЕХНОЛОГІЧНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА14.1. Завдання, стадії та етапи технологічної підготовки виробництва

14.2. Структура і завдання органів технологічної підготовки виробництва на підприємстві

14.3. Технологічна уніфікація та стандартизація

14.4. Порівняльний техніко-економічний аналіз технологічних процесів

14.5. Зміст та головні етапи організаційної підготовки виробництва

Таблиця 14. 1. Зміст організаційної підготовки виробництва14.6. Організація переходу на випуск нових видів продукції

Контрольні питання

Глава 15


ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ

15.1. Складові виробничого процесу

15.2. Виробничий цикл та його структура

15.3. Тривалість циклу простого процесу

15.4. Виробнича структура підприємства та цеху

Контрольні питання

Глава 16
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА16.1. Організація виробництва непоточними методами

16.2. Сутність потокового виробництва та класифікація потокових ліній

Ознаки


Види потокових ліній

16.3. Організація та основні розрахунки потокових ліній

. (16.7)


16.4. Організація автоматизованого виробництва

16.5. Система виробництва "канбан"

Глава 17


ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

17.1. Цілі, завдання та зміст організації праці

17.2. Поділ і кооперування праці

17.3. Організація робочого місця та його обслуговування

17.4. Організація праці керівника

Глава 18


ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

18.1. Сутність і задачі нормування праці

18.2. Класифікація витрат робочого часу та склад норми часу

18.3. Система норм і нормативів праці

18.4. Методи нормування праці

18.5. Вивчення витрат робочого часу спостереженням

18.6. Нормування праці управлінського персоналу

Завдання з розв’язанням

Завдання для самостійного розв’язання

Глава 19 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ19.1. Організація інструментального господарства у виробничій інфраструктурі підприємства
19.2. Ремонтні роботи та технічне обслуговування

19.3. Енергетичне забезпечення виробничих процесів

Глава 20

20.1. Організація матеріально-технічного забезпечення і складського господарства

20.2 Нормування витрат і запасів матеріалів

20.3. Організація транспортного господарства

Глава 21


КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

21.1. Конкурентоспроможність продукції та її показники

21.2. Системи якості продукції та організація її контролю

21.3. Сертифікація продукції та атестація виробництва

Частина ІІІ

ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 22


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНУВАННЯ

22.1. Сутність планування та різновиди планів підприємства

22.2. Принципи, організація і методи планування

22.3. Система планових норм і нормативів

Глава 23


СТРАТЕГІЧНЕ ТА ТАКТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

23.1. Визначення, принципи формування, класифікація стратегій

23.2. Складові плану стратегічних змін

23.3.  Тактичне планування виробничої діяльності підприємства

23.4. План виробничої діяльності

23.5.  Бізнес-планування

Глава 24
ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ24.1. Завдання і методи планування інноваційних процесів

24.2. Сітьове планування, його сутність

24.3. Методика розробки і розрахунку сітьового графіка
24.4. Оптимізація сітьових графіків

Глава 25


ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

25.1. Сутність, завдання і зміст оперативно-календарного планування

25.2. Системи оперативно-календарного планування виробництва та основні календарно-планові нормативи

25.3. Особливості оперативно-календарного планування в умовах різних організаційних типів виробництва

25.4. Організація диспетчерування виробництва

ЛІТЕРАТУРА

Ключові поняття і терміни: підприємство; статут підприємства; майно підприємства; продукція; комунальні, державні, казенні, приватні підприємства; господарські товариства; об’єднання підприємств; оточуюче середовище підприємства; ринкова економіка; маркетинг; маркетингові дослідження; сегментація ринку; економічний механізм діяльності підприємства
Студент повинен знати: види діяльності підприємств; організаційно-правові форми підприємства; процедуру створення підприємств; вартісні показники продукції; макро- і мікро середовище підприємства; особливості ринкової діяльності підприємств; принципи маркетингу; регулятори діяльності підприємств
    1. Підприємство: цілі діяльності, організаційні основи, продукціяПідприємство – основна організаційна ланка економіки держави. Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, який має, як правило, права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Діяльність підприємств регулюється Законами: “Про підприємство”, “Про підприємництво”, “Про власність”, “Про господарські товариства”, “Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців” та іншими законодавчими актами України.

Підприємство здійснює будь-які види господарської і зовнішньоекономічної діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства. Окремими видами діяльності підприємства можна займатися тільки на підставі ліцензії. Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також порядок отримання ліцензії встановлюється Законом “Про підприємництво”. Підприємство також здійснює соціальну діяльність, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров’я робітників та їх сімей відповідно до статуту підприємства, колективного договору та законодавчих актів України.

Головною метою діяльності підприємства усіх форм власності є максимізація прибутку. Серед цілей підприємств колективної форми власності є також взаємодопомога власників один одному. Підприємства державної та комунальної власності повинні забезпечити державу, відповідні регіони необхідними товарами і послугами за прийнятними цінами і тарифами.

Конкретні цілі діяльності підприємства повинні відповідати основним напрямам їх функціонування, бути реальними та враховувати обмеження ресурсів і часу, потреби в продукції, кон’юнктуру ринку та інші чинники.

Підприємство створюється згідно з рішенням власника (власників) майна чи уповноваженого ним (ними) органу, підприємства-засновника або за рішенням трудового колективу у випадках, передбачених законами України. Підприємство може бути створено внаслідок примусового поділу підприємства-монополіста або в результаті виділення зі складу діючого підприємства окремих підрозділів.

Підприємство набуває прав юридичної особи від дня його державної реєстрації. Державна реєстрація здійснюється у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням підприємства. До державної реєстрації підприємства подають: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір, положення); документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. Для проведення державної реєстрації фізична особа-підприємець повинна подати державному реєстратору за місцем проживання такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця; копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів.Підприємство діє на підставі статуту. Статут затверджується власником (власниками) майна, а для державних підприємств – власником майна за участю трудового колективу. Статут казенного підприємства затверджує міністерство або державний комітет. У статуті підприємства визначаються власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, його органи управління, порядок їх формування, компетенція та повноваження трудового колективу і його виборних органів, порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації та припинення діяльності підприємства.

Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Джерелами формування майна підприємства є: грошові та матеріальні внески засновників; доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; надходження від роздержавлення і приватизації власності; придбання майна іншого підприємства, організації; безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатки із своїм найменуванням, а промислове підприємство – також товарний знак.Продукція – результат виробничої діяльності підприємства. Її поділяють на товари (матеріалізовані результати) та послуги (нематеріалізовані результати). Види продукції залежать від галузі промисловості. У харчовій промисловості – це харчові продукти, у гірничій – вугілля, руди та ін.

Так, продукція машинобудування поділяється на сім груп.

Перша група – обладнання, у тому числі:


  • для виробництва засобів виробництва (обладнання для машинобудівної, гірничої, металургійної, хімічної промисловості та ін.);

  • для виробництва предметів споживання (обладнання для легкої, харчової, парфумерної промисловості, сільського господарства та ін.);

  • для невиробничої сфери (обладнання для торгівлі, науки, медицини, зв’язку).

Друга група – електронна, обчислювальна техніка, прилади.

Третя група – транспортна техніка (літаки, морські та річкові судна, автомобілі, рухомий склад залізничного транспорту та ін.).

Четверта група – предмети споживання (побутова техніка, телевізори, радіоприймачі, велосипеди та ін.).

П’ята група – засоби озброєння.

Шоста група – інші вироби (інструменти, комплектуючі вироби, вузли, деталі, напівфабрикати).

Сьома група – послуги (монтажні, ремонтні, консультаційні, інформацій та ін.).

Обсяг продукції вимірюється у натуральних (штуках, кубічних метрах, тоннах) та вартісних показниках. До вартісних показників належать реалізована, товарна, валова і чиста продукція. Реалізована – це така продукція, яка відвантажена покупцю. Товарна – це вироблена і передана на склад підприємства продукція, у тому числі готові вироби, напівфабрикати і послуги. Валова – це товарна продукція з урахуванням змін залишків незавершеного виробництва (у незмінних цінах). Чиста продукція – це валова продукція за виключенням матеріальних витрат, тобто заробітна плата та прибуток.


Каталог: Books -> Учебники%20сводная%202-4%20курс%20алфавитный%20порядок -> Економіка%20та%20організація%20виробництва
Учебники%20сводная%202-4%20курс%20алфавитный%20порядок -> Методичні вказівки для організації самостійної роботи студента з предмету: «електроакустика» для студентів спеціальності 05020204
Учебники%20сводная%202-4%20курс%20алфавитный%20порядок -> Тема 9 правове І нормативне регулювання охорони праці
Учебники%20сводная%202-4%20курс%20алфавитный%20порядок -> ? Виберіть синонім до іншомовного слова
Учебники%20сводная%202-4%20курс%20алфавитный%20порядок -> Iii культура велику роль у формуванні цілісності суспільства, його якіс­ної визначеності відіграє культура
Учебники%20сводная%202-4%20курс%20алфавитный%20порядок -> Постає запитання: а чи існують взагалі системи лінійно незалежних векторів? Розглянемо систему векторів в n
Учебники%20сводная%202-4%20курс%20алфавитный%20порядок -> Державний вищий навчальний заклад «дніпропетровський транспортно-економічний коледж» затверджу ю: Заст директора з нр

Скачати 29.08 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   140
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка