Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справиСторінка2/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.78 Mb.
#456
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1. Природничі науки. Екологія.


2. Техніка. Комп’ютерні науки і технології.

3. Статистика. Соціологія.

4. Історія. Історичні науки.

5. Економіка. Економічні науки. Історія економічних вчень.

6. Економіка праці. Охорона праці. Безпека життєдіяльності.

7. Бухгалтерський облік. Економічний аналіз. Аудит.

8. Фінанси. Гроші і кредит. Бюджетна система. Податки.

9. Банківська справа.

10. Страхування. Пенсійна система.

11. Підприємництво. Бізнес. Економіка підприємства.

12. Інновації. Інвестиції.

13. Маркетинг. Менеджмент.

14. Світова економіка.

15. Політологія. Право. Юридичні науки.

16. Наука. Педагогіка. Освіта.

17. Мовознавство. Літературознавство.

18. Мистецтво. Релігієзнавство. Психологія.

19. Логіка. Етика. Естетика.

20. Художня література.

  1. Природничі науки. Екологія


1.

28я7

Б11Біологія. Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров'я [Текст]: навч. посібник/ А. О. Слюсарєв та інші ; ред. : В. О. Мотузний. - К.: Вища школа, 2003. - 622 с.: іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


2.

65.28-21

Ж34Жарова, Л.В.

Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління [Текст]: монографія/ Л. В. Жарова, Є. Ю. Какутіч, Є. В. Хлобистов ; ред. : Б. М. Данилишин. - Суми: Університетська книга, 2013. - 240 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: У монографії висвітлюються питання екологізації підприємництва та екологічного підприємництва, особлива увага приділяється механізмам стимулювання екологічного підприємництва, інноваційно-інвестиційним факторам екологізації підприємництва, концептуальним засадам розвитку екологічного підприємництва та екологізації підприємницької діяльності в Україні.


3.

22.18я73

К29Катренко, А.В.

Прийняття рішень: теорія та практика [Текст]: підручник/ А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; ред. : В. В. Пасічник . - Львів: Новий світ-2000, 2013. - 447 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: У підручнику викладено як теоретичні засади, так і методи прийняття рішень, а також практична реалізація рішень.


4.

22.18я73

П58Попов, А.М.

Экономико-математические методы и модели [Текст]: учебник/ А. М. Попов, В. Н. Сотников ; ред. : А. М. Попов. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: Юрайт, 2013. - 479 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: В учебнике изложены основные разделы математических методов и моделей в экономике.


5.

22.172я73

П75Прикладна математична статистика для економістів [Текст]: навч. посібник/ І. М. Копич [та ін.]. - Львів: Новий світ-2000, 2012. - 408 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)Анотація: Викладено теоретичні засади математичної статистики в супроводі з практичними застосуваннями в STATISTICA 6.0. Запропоновані численні завдання з відповідями для аудиторної та самостійної роботи студентів економічних напрямів підготовки, що допоможе їм оволодіти сучасними методами статистичного моделювання економічних процесів та явищ.


6.

65.28-21

П80Прокопенко, О.В.

Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід [Текст]: монографія/ О. В. Прокопенко. - Суми: Університетська книга, 2013. - 392 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: У монографії системно викладено теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти мотиваційного підходу до екологізації інноваційної діяльності. Запропоновано конкретні рекомендації щодо дослідження мотивації екологізації діяльності та впливу на неї. Досліджено особливості мотивування екологізації інноваційної діяльності на державному рівні, мотивації екоатрибутивної поведінки споживачів, управління процесом екологізації на вітчизняних підприємствах, чим закладено теоретико-методичні основи формування мотиваційного механізму екологізації інноваційної діяльності.


2. Техніка. Комп’ютерні науки і технології

1.

32.81

Г65Гончаров, Д.И.

Решение специальных прикладных задач в "1С: Предприятии 8.2"[Текст]/ Д. И. Гончаров, Е. Ю. Хрусталева. - М.: 1C-Паблишинг, 2012. - 300 с.: ил.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: В книге рассказывается о механизмах платформы "1С: Предприятие", которые позволяют решать прикладные задачи узкой направленности. Это задачи описания и автоматизации бизнес-процессов, а также задачи статистического анализа данных и построения прогнозов на основе имеющейся выборки. Кроме этого, значительная часть книги посвящена использованию интерфейсных обьектов, помогающих представить аналитическую информацию в удобном и понятном виде. Это различные диаграммы, включая диаграмму Ганта, географическая схема, табличный документ и графическая схема.


2.

32.973.26

Г71Горюнова, М.А.

Интерактивные доски и их использование в учебном процессе [Текст]: учебное пособие/ М. А. Горюнова, Т. В. Семенова, М. Н. Солоневичева ; ред. : М. А. Горюнова. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013. - 336 с.: ил.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Раскрыты особенности работы с разными типами интерактивных досок. Даны основные характеристики, описаны установка и настройка доски и ее программного обеспечения, возможности информационных ресурсов их программных комплексов.


3.

65.9я73

И74Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс]: электронный учебник/ ред.: В. В. Трофимов. - М.: КНОРУС, 2013.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Представляет собой обобщенный труд в области современных информационных систем и технологий, применяемых в экономике.


4.

65.052.204.5я73

К63Комп'ютерні технології обробки облікової інформації [Текст]: навч. посібник/ В. Є. Ходаков [та ін.] ; ред. : В. Є. Ходаков. - Херсон: ОЛДІ- плюс; К.: Ліра-К, 2012. - 534 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)Анотація: У навчальному посібнику представлений комплекс лабораторно-практичних робіт по вивченню дисциплін "Автоматизовані інформаційні системи обліку", "Інформаційні системи бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту", "АСУ в управлінні", "Корпоративні інформаційні системи". Тематика робіт побудована з врахуванням існуючих організаційно-методичних підходів, для придбання студентами практичних навиків при автоматизованій обробці облікової інформації. Теоретичний матеріал містить пояснення кожної теми і практичні рекомендації для кращого освоєння матеріалу.

5.

32.973я73

К64Коноплева, И.А.

Информационные технологии [Электронный ресурс]: электронный учебник/ И. А. Коноплева, О. А. Хохлова, А. В. Денисов. - М.: КНОРУС, 2012.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)

Анотація: Охватывает широкий круг вопросов, связанных с организацией и внедрением информационных технологий на экономическом обьекте. Особое внимание уделено технологическому процессу обработки информации, функционированию сетевых информационных технологий, защите информации, платформе, открытым системам и др. Материал основан на отественном и зарубежном опыте.


6.

30.2я73

Н27Напрями творчого проектування та його техніко-економічне обгрунтування. Книга 1[Текст]: навч. посібник/ Жук А.Я. [та ін.]. - К.: Кондор, 2012. - 540 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Висвітлено методологію підходів при виконанні проектно-конструкторських рішень, що визначається критеріями науково-технічної творчості, стандартизації та економіки конструювання.


7.

30.2я73

Н27Напрями творчого проектування та його техніко-економічне обгрунтування. Книга 2[Текст] : навч. посібник/ Жук А.Я. [та ін.]. - К.: Кондор, 2012. - 542 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У навчальному посібнику висвітлено методологію складання техніко-економічного обгрунтування проектування, методики визначення витрат на проектування, складання технологічної документації, виготовлення, монтаж та налагодження механічного обладнання. Охарактеризовано основні показники економічної ефективності технічних розробок, загально-визначальні критерії та методики розрахунків економічної ефективності.


8.

32.973.23

П19Пастернак, Е.Б.

Компьютер - ваш личный стилист (+СD с уникальной программой подбора прически, макияжа, аксессуаров) [Текст]/ Е. Б. Пастернак. - СПб.: Питер, 2012. - 96 с.: ил.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Самоучитель и прилагаемый к нему компакт-диск с уникальной программой моделирования внешности "Студия красоты. Виртуальный стилист". Освоив эту программу, вы сможете с легкостью "примерить" любую прическу, научитесь правильно подбирать макияж и аксессуары и сможете сделать свой образ неповторимым.


9.

32.973.26-018.1

П58Попов, С.А.

DELPHI и 1С: Предприятие. Программирование информационного обмена [Текст]/ С. А. Попов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. - 592 с.: ил.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Рассмотрены вопросы, связанные с программированием информационного обмена между системой 1С: Предприятие и внешними приложениями, разработанными в Delphi. Приведены общие сведения о конфигурации системы 1С: Предприятие. Материал сопровождается большим количеством практических примеров, размещенных на прилагаемом компакт-диске.


10.

65.291.9-23

С44Скотт Проктор, К.

Бюджетирование и финансовые расчеты с помощью Microsoft Excel [Текст]: практическое руководство/ Скотт Проктор, К. - М.: СмартБук, 2013. - 432 с. + (CD-ROM) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Эта книга представляет собой практическое руководство по использованию мощного инструмента (Microsoft Excel) для выполнения любой сложной задачи, например, построения финансовой модели. Кратко и внятно рассказывается об использовании электронных таблиц в финансовом планировании и бизнес-расчетах. Несмотря на быструю смену версий электронных таблиц базовые функции, используемые в бюджетировании и финансовом планировании предприятий и организаций, входят во все версии, как старые так и вновь выпускаемые. Поэтому принципы и модели, описываемые в настоящей книге можно использовать в любых версиях программы MS EXCEL, для любых организаций и предприятий.


11.

32.81

Х95Хрусталева, Е.Ю.

Разработка сложных отчетов в "1С: Предприятии 8". Система компоновки данных [Текст]/ Е. Ю. Хрусталева. - 2-е изд. - М.: 1C-Паблишинг, 2012. - 484 с.: ил.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Книга адресована разработчикам прикладных решений в системе "1С: Предприятие 8". Она позволяет самостоятельно изучить возможности системы компоновки данных. Все примеры, рассматриваемые в книге, содержатся на прилагаемом компакт-диске.


3. Статистика. Соціологія

1.

60.56я73

К56Коваліско, Н.В.

Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства [Текст ]: навч.посібник/ Н. В. Коваліско. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 312 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Навчальний посібник присвячено оригінальному підходу до стратифікаційного аналізу сучасного суспільства на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду вивчення соціальної нерівності.


2.

60.5я73

П12Павленок, П.Д.

Социология [Текст]: учебное пособие/ П. Д. Павленок, Л. И. Савинов, Г. Т. Журавлев. - 3-е изд.. - М.: Дашков и К, 2013. - 736 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические и процедурно-эмпирические основы социологии, специфика социологического изучения процессов и явлений в социальной, экономической, политической и духовной сферах, в том числе проблем сферы сервиса и социальной работы.


3.

60.5я73

С69Соціологія [Текст]: підручник/ ред. : В. М. Піча. - 4-е вид., випр. . - Львів: Новий світ-2000, 2013. - 296 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)Анотація: У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини, основи спеціальних і галузевих теорій, вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів, бакалаврів, магістрів а також методологія конкретних соціологічних досліджень.


4.

60.6я73

Т67Тринько, Р.І.

Основи теоретичної і прикладної статистики [Текст]: навч.посібник/ Р. І. Тринько, М. Є. Стадник. - К.: Знання, 2011. - 397 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)

Анотація: Висвітлено основні поняття і терміни загальної теорії статистики, викладені у взаємозв'язку. Проілюстровано їх прикладами, на яких розглянуто методичні основи застосування статистичних методів.


4. Історія. Історичні науки


1.

63.3(4УКР )я2

А67Анісімов, В.В.

Історія України [Текст]: словник-довідник/ В. В. Анісімов. - К.: УБС НБУ, 2012. - 284 с.

Примірники: всього:80 - ЧЗ(4), АБ(76)

Анотація: У словнику-довіднику подано назви понять і категорій, уживаних у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі з історії України. Подано статті про науковців, політичних та державних діячів, діяльність яких вивчається в навчальному курсі дисціплини "Історія України". Словник-довідник містить також хронологічні таблиці років правління українських та іноземних державців, а також найвизначніших подій української історії.


2.

63.5(4УКР)я2

Б14Багнюк, А.Л.

Символи українства [Текст]: художньо-інформаційний довідник/ А. Л. Багнюк. - 2-е вид., доп.. - Тернопіль: Терно-граф, 2009. - 832 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розкрито значення і зміст античних, християнських і національних символів та образів, що належать до основи української духовності.


3.

63.3(4УКР)-8

Б81Бондаренко, К.

История в профиль [Текст]/ К. Бондаренко. - К.: Знання: Фонд "Українська політика", 2012. - 663 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


4.

63.3(4УКР)-7я73

Г81
Греченко, В.А.

Історія української культури [Текст]: навч. посібник/ В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К.: Кондор, 2013. - 352 с.

Примірники: всього:20 - ЧЗ(2), АБ(18)

Анотація: Висвітлюються основні аспекти розвитку української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Розглядаються основні теоретичні проблеми і напрями вивчення вітчизняної культури. На широкому фактичному матеріалі розкриваються основні тенденції поступу освіти, науки, літератури та образотворчого мистецтва в Україні.

5.


63.3(4УКР )я2

Е64

Енциклопедія історії України: В 10 т.Т.9: Прил-С [Текст]/ Національна Академія Наук України Інститут історії України; ред. : В. А. Смолій, та ін. - К.: Наукова думка, 2012. - 944 с.: іл.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


6.

63.3(4УКР)-7

З-11З верховин півстоліття. Національній премії України імені Тараса Шевченка – 50[Текст]/ Б. І. Олiйник [та ін.]; укл.: В. Костюченко. - К.: Либідь, 2013. - 392 с.: іл.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Ця книга, присвячена піввіковому ювілеєві Національної премії України імені Тараса Шевченка, мовою документа і словом відомих фахівців розповідає про твори та авторів - лауреатів Премії. Перед читачем постає непроста історія найпрестижнішої державної мистецької нагороди.


7.

63.3(4УКР)я73

І-90Історія України : Новітня доба [Текст]: навч. посібник/ В. М. Литвин [та ін.] ; ред. : Є. Литвин. - К.: Академвидав, 2012. - 480 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У посібнику із сучасних методологічних позицій осмислюється значний фактичний матеріал, узагальнюються здобутки історіографії, а також нові факти суспільного життя.

8.

63.3 (4 УКР)

К55Комаринська, З.М.

Україна незалежна (1991-2011) у фактах, документах, ілюстраціях [Текст]/ З. М. Комаринська. - К.: УБС НБУ, 2012. - 243 с.: іл.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Пропонована праця є грунтовним дослідженням останніх двадцяти років в історії України, у якій авторки рік за роком висвітлюють найважливіші події 1991-2011 років у різних царинах Української держави та суспільства: становлення і розвиток державних та політичних інститутів, правової системи, громадянського суспільства, ринкової економіки, банківської системи, міжнародних відносин, культури і спорту тощо. Основний текст усіх розділів роботи доповнено фотографіями, схемами, таблицями, картами і хрестоматійними матеріалами, які допоможуть отримати цілісне уявлення про факти, події та процеси, що відбувалися в незалежній державі Україна за останнє двадцятиріччя.

9.

63.3(5КИТ)

М72Млечин, Л.М.

Китай - великая держава номер один? [Текст]/ Млечин Л.М.. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. - 400 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Задача книги - изменить представление читателей о современном Китае, основанное на расхожих домыслах и мифах, показать истинное лицо этой страны и ответить на главный вопрос, интересующий не только наших политиков и финансистов, но и обычных граждан: представляет ли Китай угрозу для России?

10.

63.3(0)

П32Пидлуцкий, О.

25 портретов на фоне эпохи [Текст]/ О. Пидлуцкий. - Х.: Фолио, 2012. - 478 с.: ил.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Героев этой книги объединяет то, что они смогли стать подлинными лидерами нации, сплотить соотечественников и вывести свои страны из глубоко кризисных ситуаций. Автор, рассказывая о 25 знаковых личностях ХХ века, показывает их без привычных штампов, приводит малоизвестные факты и вто же время заставляет задуматься, каким должен быть политический лидер, что может Украина позаимствовать из безценного опыта этих выдающихся деятелей.

11.

63.3(4укр)6

С12Савченко, В.А.

Симон Петлюра [Текст] / В. А. Савченко. - Харьков: Фолио, 2011. - 415 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Эта книга рассказывает о человеке, которого советская пропаганда начиная с 20-х годов ХХ столетия сделала воплощением всего самого темного: предательства, обмана и человеконенавистничества - о Симоне Петлюре. Он был политиком, и политиком искусным, хотя и противоречивым, сумевшим в течение десяти лет сохранить политическое влияние.

12.

63.3(4укр)4

С42"Скарбниця потребна й пожиточна" [Текст]: Українські монастирські літописи, житія, повчання ченцям, чуда та інше / укл., авт.передм., комент. В. Шевчук. - К.: Либідь, 2012. - 488 с.: іл.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Унікальна багатожанрова збірка представляє маловідомі, а то й зовсім не знані історично-літературні пам'ятки ХІ - ХVII ст., що вийшли зі стін українських монастирів чи дотичного середовища. Тексти супроводжено грунтовною вступною статтею, коментарями та ілюстровано витворами староукраїнського мистецтва.

13.

63.3(0)53

Т12Табачник, Д.В.

Крестный путь Петра Столыпина [Текст]/ Д. В. Табачник, В. Н. Воронин. - 2-е изд.. - Х.: Фолио, 2012. - 540 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Фундаментальное историческое исследование посвящено одной из наиболее знаковых фигур отечественной истории - великому премьеру-реформатору П.А.Столыпину.

14.

63.3(4УКР)-7я73

Х-76Хома, І.Я.

Історія української культури [Текст]: навч. посібник/ І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина. - 2-е вид., доп.. - Львів: Львівська політехніка, 2013. - 356 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Подано теоретичні основи культури, розкрито процес розвитку української культури від найдавніших часів до сьогодення, розглянено найвизначніші здобутки, що стали найбільшими надбаннями української нації та світової цивілізації.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка