Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справиСторінка3/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5. Економіка. Економічні науки. Історія економічних вчень.

1.

65.209.2

А47Алексеев, И.С.

Богатство и люди [Текст]/ И. С. Алексеев. - М.: Дашков и К, 2013. - 272 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Дается широкий и в то же время детальный анализ сути богатства, его влияния на судьбы людей и государств, начиная с давних времен до наших дней. Книга заставляет задуматься над важнейшими проблемами: где границы обогащения, где пределы потребления, что ждет народы и планету в будущем.


2.

65.012.4

Б14Багратян, Г.

Введение в мегаэкономику: теория, методология, практика [Текст]: монография/ Г. Багратян, И. Кравченко. - К.: УБС НБУ, 2012. - 158 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)

Анотація: Викладено основи нової економічної дисципліни - мегаекономіки. Завдяки застосуваню методу порівняльного аналізу показано різницю в інтерпретації основних категорій і понять сучасної макроекономіки с погляду як традиційного (макроекономічного), так і нового (мегаекономічного) підходів.


3.

65.012.4

Б14Bagratyan , H.

Megaeconomics and global macroeconomic problems [Текст]: навч. посібник/H. Bagratyan, I. Kravchenko. - К.: УБС НБУ, 2013. - 247 c.

Примірники: всього:75 - АБ(71), ЧЗ(4)

Анотація: Викладено основи нової дисципліни - мегаекономіки - в умовах глобалізації світової економіки. Продемонстровано, що, на відміну від макроекономіки, у мегаекономіці формування єдиного простору товарів і послуг не підримується аналогічними потоками ресурсів. Рівновага у світовій економіці порушується: розвинені країни отримують шанс експортувати свої економічні проблеми у менш розвинені.


3.

65.013

Б93Бутук , О.І.

Еволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія та сучасність [Текст]: монографія/ О. І. Бутук. - К.: Знання, 2012. - 350 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розкриваються найважливіші принципи, структура та зміст регулювання соціально-економічних систем. Обгрунтовується тотожність трансакційного змісту регулювальної діяльності з непродуктивними видами праці. Уточнюються епохи історичного прогресу людства на базі визначення найважливіших етапів розвитку способу життя та великих сходинок висхідного руху характеру виробництва. Аналізуються стратегічні зрушення у головних компонентах надбудовної інфраструктури країн СНД та їхній вплив на кардинальне перетворення базису в ході пострадянських реформ. Досліджено ключові зміни у трансакціях обігу провідних країн СНД. Розкриваються вузлові проблеми модернізації алокаційної інфраструктури. Пропонуються заходи, спрямовані на поліпшення податково-видаткової політики.


4.

65в6я73

Г37Герасимов, А.Н.

Эконометрика: теория и практика [Электронный ресурс]: электронный учебник/ А. Н. Герасимов. - М.: КНОРУС, 2011.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)

Анотація: Рассмотрены основные приемы и методы анализа социально-экономических явлений и процессов, порядок спецификации, параметризации и верификации эконометрических моделей парной и множественной регрессии. Отдельные главы посвящены изучению взаимосвязей, анализу и моделированию временных рядов данных и системам одновременных уравнений. Содержит задачи для самостоятельного решения, вопросы для самоконтроля и тестовые задания.


5.

65.012.2я73

Г61Головніна, О.Г.

Основи соціальної економіки [Текст]: підручник/ О. Г. Головніна. - 2-е вид., перероб. та доп.. - К.: ЦУЛ, 2013. - 648 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Послідовно розглядаються теоретичні, методологічні засади соціально орієнтованої ринкової економіки. Докладно висвітлені мікро- та макроаспекти реалізації прав власності, мотивізаційні засади активності особистості в суспільстві, особливості державного регулювання в трансформаційній економіці, основні фактори та критерії, що визначають особливості формування людського та соціального капіталу, розглянуті деякі аспекти ефективності національного українського розвитку та обгрунтовані фактори його сучасного уповільнення. Особливе місце займають розділи методологічного значення.


6.

65.23я73

Д66Домарадзька, Г.С.

Прогнозування і макроекономічне планування [Текст]: підручник/ Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун, Р. В. Фещур, Н. С. Самотій. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 304 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Розглядаються поняття і види прогнозів, на базі яких здійснюється макроекономічне планування, головні елементи методології прогнозування, форми і організація розробки макроекономічних програм і планів, регулювання і мотивація виконання макроекономічних планів.


7.

65в631я73

З-46Здрок, В.В.

Моделювання економічної динаміки [Текст]: Практикум/ В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький, І. М. Паславська. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 256 с.

Примірники: всього:3 - ЧЗ(1), АБ(2)

Анотація: Охоплює основні розділи нормативної програми дисципліни "Моделювання економічної динаміки". Подано короткі теоретичні відомості по кожній темі, методичні рекомендації по застосуванню методів економічної динаміки для розв'язування конкретних екомічних задач, наведені різноманітні вправи, запитання і завданя для самоконтролю.


8.

65.02

К47Классики экономической мысли [Электронный ресурс]. - М.: ООО "Нексмедиа", 2008.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Квалифицированный экономист должен знать историю своей науки. В новом проекте издательства собрана коллекция важнейших работ выдающихся экономистов XVI-XX вв. Представлены сочинения, составившие золотой фонд экономической классики, раритетные переводы известных зарубежных экономистов - меркантилистов, сочинения крупнейших представителей русской экономической мысли, работы авторов середины - второй половины XX в., ряд ключевых трудов по истории экономической мысли.


9.

65.012.4

К78Кравчук, Н.Я.

Дивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору [Текст]: монографія/ Н. Я. Кравчук. - К.: Знання , 2012. - 782 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Пропонована монографія - грунтовне дослідження сучасних проблем глобального розвитку, спроба переосмислити його зміст і рушійні сили, внести уточнення і доповнення у тлумачення класичних аксіом сучасної економічної науки. Матеріал викладено у проекції на актуальні проблеми теорії і практики дивергенції глобального розвитку. Монографія містить оригінальні ідеї щодо реструктуризації геофінансового простору в умовах нерівноваженого розвитку, нові погляди на складні процеси глобальних трансформацій, нові інсталяції дефініцій, що їх описують.


10.

65.012.3я73

Л63Лисюк, В.С.

Макроекономіка. Практикум [Текст]: навч. посібник/ В. С. Лисюк, Т. П. Лисюк. - Львів: Новий світ-2000, 2013. - 354 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Практикум спрямовує студента на самостійне осмислення теоретичного курсу макроекоміки завдяки розв'язуванню задач, тестів та інших завдань, які потребують знання теоретичного матеріалу.


11.

65.01я73

Н35Національна економіка [Текст]: навч.посібник/ ред. : О. В. Носова. - К.: ЦУЛ, 2013. - 512 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Розглянуто поняття і ознаки національної економіки, її структуру та взаємодію елементів структури. Проаналізовано особливості розвитку національної економіки України, теорію суспільного добробуту і її вплив на соціально-ринкову економіку як основу підвищення якості життя громадян. Наведено стислий опис різних теорій щодо розвитку національної економіки. Охарактеризовано економічний потенціал країни, його суть і структуру. Особливу увагу приділено інституціональним аспектам при дослідженні функціонування національної економіки, а також інституціональним чинникам розвитку.


12.

65.01я73

О-75Основи економічної науки [Текст]: навч. посібник/ Н. П. Мацелюх [та ін.]. - К.: ЦУЛ, 2013. - 324 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Розрахований на студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей для їх самостійної підготовки до комплексного державного екзамену з економічної теорії. У посібник включено: перелік теоретичних питань та коментар до них; мікроекономічні та макроекономічні графічні моделі та пояснення до них; завдання щодо аналізу динаміки основних показників розвитку економіки України, тренінг для закріплення та самоперевірки отриманих знань, який включає тести, запитання, завдання, задачі.


13.

65.01

П50Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее [Текст]: монография/ ред. : В. М. Гейц, В. Н. Тарасевич. - К.: ЦУЛ, 2014. - 1056 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: В международной коллективной монографии, посвященной 400-летию политической экономии, рассматривается актуальная проблематика ее генезиса, современного состояния и перспектив развития в условиях глобальных вызовов постнеклассической науке и экономической практике. Внимание акцентируется на широком смысле современной политической экономии, новейших разработках ее предметного пространства и методологии исследований, теорий воспроизводства и цикла, собственности, стоимости и ценности. Анализируются качественные характеристики и дискуссионные вопросы неомарксизма и неоклассики, институциональной и новой политической экономии, политической экономии инноваций, социальной политической экономии, глобальной, ноосферной и экологической экономии, а также особенности диалога политической экономии и философии хозяйства.


14.

65.04я73

Р32Регіональна економіка [Текст]: навч.посібник/ ред. : І. В. Тараненко. - К.: Кондор, 2013. - 305 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Увага зосереджена на проблемах формування регіональної економіки, територіальної організації національного господарства та особливостях соціально-економічних процесів на території України і її регіонів з урахуванням природно-географічних умов. Розкриваються зміст регіональної економіки, типи, види, структура господарського комплексу України, сутність та структура міжнародних економічних зв'язків у регіональному розрізі. Окрема увага приділена екологічним аспектам і засадам раціонального природокористування.


15.

65в631я73

С34Сибаль, Я.І.

Економіко - математичне моделювання в АПК [Текст]: навч.посібник/ Я. І. Сибаль, З. С. Кадюк, І. Є. Іваницький. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 277 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(1), АБ(1)

Анотація: Висвітлюються питання використання методів лінійного програмування для розв'язання планово-економічних задач у галузі сільського господарства. Особлива увага приділяється питанням побудови економіко-математичних моделей оптимізації галузевої структури і спеціалізації. Висвітлені питання щодо особливостей моделювання фермерських господарств.


16.

65.9(4УКР)

Ф11Філатов, В.М.

Державне регулювання економіки [Текст]: навч. посібник/ В. М. Філатов, В. В. Липов, С. В. Вершинін. – Х.: Золоті сторінки, 2003. - 144 с.

Примірники: всього:1 - АБ(1)

Анотація: У посібнику викладено основні матеріали з теорії і практики використання елементів економічної політики держави для сприяння розвитку ринкових відносин в Україні.


17.

65 в631я73

Х76Хома, І.Б.

Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств [Текст]: навч.-метод. посібник/ І. Б. Хома, В. В. Турко. - 2-е вид.. - Львів: Львівська політехніка, 2012. - 328 с.

Примірники: всього:2 - АБ(2)

Анотація: Охоплює основні теми, в яких послідовно розглядається прикладне застосування економіко-математичних методів у детермінованому моделюванні економічних процесів, а також їхній вплив на аналіз зміни результативних показників підприємств. Додатково виокремлено методи математичного програмування як основний засіб розв'язання задач оптимізації виробничо-господарської діяльності і метод Лангранжа - Понтрягіна для неперервних керованих процесів. Посібник містить тести для самопідготовки і розв'язання основних типових задач.18.

65.01я73

Э40Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие [Текст]: учебник/ ред. : И. К. Ларионов, С. Н. Сильвестров. - М.: Дашков и К, 2013. - 876 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Данный учебник для магистров не имеет аналогов. В нем в систематизированном виде реализуется еще не вошедший в практику учебного процесса высших учебных заведений подход к экономике как к структурированной совокупности динамично развивающихся многоуровневых систем, подвергаемых целенаправленному воздействию системного порядка, с учетом альтернативных возможностей и стратегических перспектив.


19.

65.03я73

Ю94Юхименко, П.І.

Економічна історія [Текст]: підручник/ П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - К.: Знання-Прес, 2008. - 567 с.

Примірники: всього:1 - АБ(1)

Анотація: Розглянуто питання економічної історії від найдавніших часів до сьогодення, зокрема, стародавнього світу, античності, середньовіччя, епох первісного нагромадження капіталу, вільної конкуренції, монополістичного капіталізму, соціального ринкового господарства та становлення постіндустріального суспільства. Особливу увагу приділено аналізу трансформаційних етапів, реформ і структурних змін у національних економіках і світовому господарстві новітнього часу. Висвітлено особливості економіки соціалістичних і постсоціалістичних країн. Проаналізовано проблеми входження економіки України у світове господарство.


6. Економіка праці. Охорона праці. Безпека життєдіяльності.

1.

65.24я73

А39Акіліна, О.В.

Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч. посібник/ О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К.: Алерта, 2012. - 820 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розглядаються теоретичні та практичні аспекти функціонування ринку праці. Відповідно до ринкових умов, міжнародних стандартів та норм трудового права сформовано основний понятійний апарат економіки праці, висвітлено методологічні засади дослідження сучасних суспільних тенденцій і явищ у сфері соціально-трудових відносин. Розкриває основні проблеми трансформації концепції зайнятості, становлення та розвитку соціального партнерства, сучасні підходи до управління людськими ресурсами тощо.


2.

68.9я73

Б38Бедрій, Я.І.

Безпека життєдіяльності [Текст]: навч.посібник/ Я. І. Бедрій, В. Я. Нечай. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 499 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Розглядаються питання системного аналізу безпеки життєдіяльності, аспекти життєдіяьності в повсякденних умовах та в побуті, в умовах надзвичайних ситуацій, значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах, надання долікарської допомоги потерпілим.


3.

68.9я73

Б40Безпека життєдіяльності [Текст]: підручник/ О. І. Запорожець [та ін.]. - К.: ЦУЛ, 2013. - 448 с.

Примірники: всього:7 - АБ(5), ЧЗ(2)Анотація: Викладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності людини. Розглянуто питання ідентифікації, аналізу ризиків. Матеріал підручника дозволяє студентам сформувати практичні навички для безпечного життя та збереження власного здоров'я та життя і здоров'я найближчого оточення.


4.

65.24я73

Г85Грішнова, О.А.

Економіка праці та соціально-трудові відносини: практикум [Текст]: навч.посібник/ О. А. Грішнова, О. М. Білик. - К.: Знання, 2012. - 286 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: У пропонованому посібнику до кожної теми наведено питання для обговорення на семінарському занятті, запитання для перевірки знань, терміни і поняття для проведення тематичного диктанту, творчі завдання для домашнього виконання, теми есе для роботи в аудиторії, тести, задачі, ситуаційні вправи та ін. У додатках подано статистичні дані про стан економіки України, необхідні для виконання практичних завдань.


5.

65.240

Г75Грішнова, О.А.

Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку [Текст]: монографія/ О. А. Грішнова, С. Р. Пасєка, А. С. Пасєка. - Черкаси: МАКЛАУТ, 2011. - 360 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження трудового потенціалу, запропоновані методологічні підходи до його оцінювання на різних рівнях, зроблено інтегральну оцінку кількісних та якісних характеристик трудового потенціалу регіонів України. Охарактеризовано сутність, соціальне значення, сучасний стан продуктивності праці як індикатора ефективності використання трудового потенціалу, виявлено вплив інституційних чинників на її динаміку, обгрунтовано шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму її підвищення.


6.

65.240

Г93Гузар, У.Є.

Особливості трансформації трудової діяльності в період формування економіки знань [Текст]: монографія/ У. Є. Гузар. - К.: УБС НБУ, 2012. - 191 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Розроблено теоретико-методологічні основи формування і здійснення на практиці господарювання трудової діяльності в новітніх умовах. Удосконалено поняття трудової діяльності та економіки знань, на основі системного підходу до дослідження трудової діяльності побудовано моделі впливу знаннєвих факторів на продуктивність праці. Велика увага приділяється побудові концепції трансформації трудової діяльності в умовах переходу до економіки знань. Обгрунтовано головні напрями трансформації трудової діяльності, які можуть бути застосованими в українській реальності.


7.

65.42

Д30Демко, І.І.

Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства [Текст]: монографія/ І. І. Демко, Р. К. Шурпенкова. - К.: УБС НБУ, 2013. - 223 с.

Примірники: всього:20 - АБ(18), ЧЗ(2)

Анотація: У монографії систематизовано структурні компоненти трудового потенціалу підприємств із метою визначення ключових показників його кількісної та якісної оцінки; дано оцінку сучасного стану трудового потенціалу та ефективності його використання торговельними підприємствами; визначено особливості діяльності торговельних підприємств та обгрунтовано їхній вплив на організацію і методику аналізу ефективності використання ними трудового потенціалу; окреслено напрями вдосконалення організації поточного аналізу ефективності його використання; обгрунтовано практичні рекомендації з удосконалення методичних засад такого аналізу.


8.

65.24я73

Е45Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст]: навч.посібник/ М. Д. Ведерніков [та ін.]. - Львів: Новий світ-2000, 2012. - 869 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Матеріал посібника включає базові положення і методичні основи економіки праці і соціально-трудових відносин та охоплює всі теми, передбачені навчальною програмою.


9.

65.24я73

Е45Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч.посібник/ Г. В. Назарова [та ін.] ; ред. : Г. В. Назарова. - К.: Знання, 2012. - 573 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Висвітлено теоретичні та практичні питання формування, регулювання та розвитку соціально-трудових відносин. Розкрито сутність і систему соціально-трудових відносин в Україні, роль держави, профспілок і роботодавців у соціальному діалозі, їх вплив на вдосконалення відносин у сфері праці. Значну увагу приділено чинникам розвитку та якісним показникам соціально-трудових відносин, міжнародному досвіду оптимізації відносин у соціально-трудовій сфері, діяльності Міжнародної організації праці.


10.

68.9я73

К56Ковжога, С.О.

Безпека життєдіяльності [Текст]: навч. посібник/ С. О. Ковжога, О. Д. Малько, А. М. Полєжаєв. - Х.: Право, 2012. - 304 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: У навчальному посібнику з позицій системного підходу викладено положення дисципліни "Безпека життєдіяльності". Посібник також містить необхідний довідковий матеріал, який доповнює його загальний зміст, а також контрольні питання до кожного із розділів.


11.

65.240я73

К84Круп'як, Л.Б.

Управління трудовими ресурсами організації [Текст]: навч. посібник/ Л. Б. Круп'як. - К.: Кондор, 2013. - 278 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Розглядаються концептуальні основи і технології управління трудовими ресурсами організацій, а саме державних установ, підприємств (казенних і корпоративних), органів державної влади та недержавних організацій, зокрема обгрунтовано теоретико-методичні засади організації управління трудовими ресурсами як специфічної функції менеджменту в розрізі планування, використання трудових ресурсів, механізму формування трудових ресурсів, управління профорієнтацією та адаптацією трудових ресурсів організації, управління розвитком трудових ресурсів в розрізі формування ефективної системи навчання та підвищення їх кваліфікації; мотивації трудових ресурсів як складової соціально-трудових відносин в організації; оцінювання діяльності працівників та стимулювання їх праці; управління ділової кар'єрою.


12.

65.247я73

О-72Основи охорони праці [Текст]: навч.посіб./ Я. І. Бедрій [та ін.] ; ред. : Я. І. Бедрій. - 3-е вид., переробл. і доп.. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 240 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Посібник написано відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Деякі розділи посібника можуть бути використані для вивчення навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі".


13.

65.246.95я73

О-92Охорона праці в галузі [Текст]: навч. посібник/ П. С. Атаманчук [та ін.]. - К.: ЦУЛ, 2013. - 322 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Посібник адресується науково-педагогічним працівникам та студентам вищих навчальних закладів, практичним працівникам освітньої та виробничих сфер.


14.

68.9я73

П34Пістун, І.П.

Безпека життєдіяльності [Текст]: підручник/ І. П. Пістун, В. І. Кочубей. - Суми: Університетська книга, 2012. - 575 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Підручник містить системний виклад матеріалу з проблематики безпеки життєдіяльності, розглядаються її основні чинники, що має допомогти студентам навчитися розпізнавати небезпеки, запобігати їм, ліквідовувати наслідки їх проявів, сприяти вихованню в людині гуманного свідомого ставлення до питань особистої безпеки та безпеки оточуючих в усіх сферах життєвих і трудових відносин.


15.

65.240

Ч-39Человеческий капитал в экономической перспективе [Текст]: монография/ Мечислав Добия [та ін.]. - К.: Кондор, 2012. - 240 с.

Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)Анотація: Понимание категории капитала и открытие экономической постоянной потенциального прироста позволяет развивать теорию человеческого капитала, то есть способности человека к выполнению работы. Измерение данной способности открывает дорогу для развития теории труда, который, в свою очередь, означает трансферт человеческого капитала к объектам труда, таким как продукты, люди, различные произведения. Определение категории труда приводит к понятию эквивалентного вознаграждения, размер которого определяет стоимость труда.


16.

65.240я73

Ч-49Чернявська, О.В.

Ринок праці [Текст]: навч. посібник/ О. В. Чернявська . - 2-е вид., перероб. і доп.. - К.: ЦУЛ, 2013. - 522 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Може бути корисним для усіх, хто бажає опанувати теоретичну базу функціонування ринку праці та володіти практичними знаннями щодо сучасного стану та прогнозів розвитку ринку праці України.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка