Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи


Бухгалтерський облік. Економічний аналіз. АудитСторінка4/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

7. Бухгалтерський облік. Економічний аналіз. Аудит.

1.

65.052я73

Б12Бабаев, Ю.Д.

Международные стандарты финансовой отчётности [Электронный ресурс]: электронный учебник/ Ю. Д. Бабаев, А. М. Петров. - М.: КНОРУС, 2010.- эл. опт. диск (CD-ROM) Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Учебник раскрывает содержание Международных стандартов финансовой отчетности и позволяет изучить правила организации и ведения бухгалтерского учета имущества, источников его финансирования, доходов, расходов и финансовых результатов на основе МСФО, освоить методику составления форм бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в собственном капитале.


2.

65.052.252.62я73

Б26Бартош, О.М.

Фінансовий облік у банках [Текст]: збірник тестів/ О. М. Бартош. - Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. - 135 с. Примірники: всього:46 - ЧЗ(6), АБ(40)Анотація: Збірник тестів складений за темами дисципліни "Фінансовий облік у банках". До кожної теми подані тестові контрольні запитання закритого типу. Тести складені за основними банківськими операціями: кредитними, депозитними, операціями за безготівковими розрахунками, в іноземній валюті, фінансовими інвестиціями, внутрішньобанківськими операціями тощо. Більшість тестів побудована так, щоб показати всі деталі тих чи інших операцій.


3.

65.052я2

Б94Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник [Текст]/ Ю. А. Верига [та ін.]. - К.: ЦУЛ, 2013. - 292 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Термінологічний словник вміщує три складові, що є дуже зручним для користування студентами та іншими користувачами в залежності від того, яка мова для них є основною. Може бути корисним при написанні підручників і навчальних посібників для забезпечення навчального процесу при викладанні облікових дисциплін російською та англійською мовами.

4.

65.053я73

В19Васильева, Л.С.

Финансовый анализ [Электронный ресурс]: электронный учебник/ Л. С. Васильева, М. В. Петровская. - М.: КНОРУС, 2012.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)

Анотація: При подготовке настоящего издания авторами были проанализированы и использованы теоретические разработки российских и зарубежных ученых в области теории финансового анализа, эффективного бизнеса.


5.

65.052я73

В32Верига, Ю.А.

План рахунків бухгалтерського обліку: підприємств та організацій, суб'єктів малого підприємництва, бюджетних установ, банків. Коментар [Текст]: навч. посібник/ Ю. А. Верига, Г. І. Зима, Н. О. Кулявець. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К.: ЦУЛ, 2012. - 276 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Наведено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, Інструкцію про застосування Плану рахунків та коментар до них. Крім цього в посібнику наведено План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, Порядок його застосування і коментар до них та План рахунків бухгалтерського обліку банків.


6.

65.052.852.62я73

В60Внутрішній аудит у банку [Текст]: навч. посібник/ Н. П. Погореленко [та ін.]. - Львів: Новий світ-2000, 2012. - 270 с.

Примірники: всього:40 - ЧЗ(3), АБ(37)Анотація: Розглянуто сутність, функції та роль внутрішнього аудиту у здійсненні контролю за діяльністю банків. Значну увагу приділено інтерпретації стандартів внутрішнього аудиту та їх застосуванню в практичній діяльності банків України. Викладено питання щодо організації внутрішнього аудиту основної та допоміжної банківської діяльності, внутрішнього аудиту фінансового менеджменту банку, стратегічного внутрішнього аудиту.


7.

65.052.8я73

Д53Дмитренко, І.М.

Аудит (за міжнародними стандартами) [Текст]: навч. посібник/ І. М. Дмитренко. - К.: Кондор, 2013. - 398 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Включає теоретичні положення, що розкривають важливі особливості та порядок застосування професійних стандартів аудиту; практичні ситуаційні завдання й завдання логічних лабірінтів для активного освоєння та закріплення запропонованого матеріалу, а його основне завдання - сприяти формуванню професійних знань та навичок в галузі застосування міжнародних стандартів при формуванні системи внутрішнього контролю якості, проведені аудиту, огляду, інших завдань з надання впевненості та наданні супутніх послуг.


8.

65.052.25я73

З-14Загородній, А.Г.

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Текст]: навч. посібник/ А. Г. Загородній , І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко. - Львів: Львівська політехніка, 2012. - 216 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)

Анотація: Розкрито основи організації й методики бухгалтерського обліку підприємств різних видів економічної діяльності, зокрема підрядних будівельних організацій, сільскогосподарських підприємств, підприємств торгівлі й автотранспортних підприємств, відповідно до національних положень (стандартів) обліку та відомчих нормативних документів.


9.

65.053я73

З-14Загурський, О.М.

Фінансовий аналіз: кредитно-модульний курс [Текст]: навч. посібник/ О. М. Загурський . - К.: ЦУЛ, 2013. - 472 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Цей посібник - перша спроба викласти курс фінансового аналізу відповідно до вимог Болонської конвенції. Розкрито програмний матеріал з позиції комплексного підходу до планування, обліку, звітності й аудиту, розглянуто методологічні й організаційні засади аналітичних досліджень для діагностики та оцінки фінансового стану фірми.


10.

65.052.204.5я73

З-36Засадна, Х.О.

Бухгалтерський облік у програмі 1С:Бухгалтерія 8.1[Текст]: навч. посібник/ Х. О. Засадна, І. І. Демко, Г. В. Пришляк. - К.: УБС НБУ, 2013. - 302 с.

Примірники: всього:75 - ЧЗ(2), АБ(73)

Анотація: Посібник містить теоретичні відомості, практичні завдання для самостійної роботи з програмою 1С:Бухгалтерія версії 8.1.


11.

65.052я7

І-58Інвентаризація [Текст]: практичний посібник/ укл. : Д. М. Лівшиц.- К.: ЦУЛ, 2013.- 140с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


12.

65.053я73

К63Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: электронный учебник/ А. И. Алексеева [та ін.]. - М.: КНОРУС, 2013.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Изложены теоретические и практические средства и методы экономического финансового анализа хозяйственной деятельности, позволяющие повысить эффективность деятельности организаций. Особое внимание уделено организации аналитической работы, планированию деятельности коммерческих организаций, анализу в системе маркетинга и работы с ценными бумагами, инвестиционному анализу, оценке экономического потенциала и бизнеса. Приведены аналитические методики, учитывающие современную ориентацию на международные стандарты бухгалтерского учета.


13.

65.053я73

К82Кривов'язюк, І.В.

Економічна діагностика [Текст]: навч. посібник/ І. В. Кривов'язюк. - К.: ЦУЛ, 2013. - 456 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Розкриває теоретичні, методологічні та прикладні аспекти економічної діагностики підприємства. Визначено зміст економічної діагностики, дана грунтовна характеристика її визначальних складових - діагностики конкурентоспроможності підприємства, виробничого потенціалу, вартості підприємства як цілісного майнового комплексу, управлінської діагностики, фінансової діагностики, діагностики економічної безпеки та економічної культури.


14.

65.052.2я73

К91Кундря-Висоцька, О.П.

Бухгалтерський фінансовий облік[Текст]: навч.посібник/ О. П. Кундря-Висоцька. - К.: УБС НБУ, 2012. - 399 с.

Примірники: всього:75 - ЧЗ(5), АБ(70)

Анотація: Викладено теорію обліку, висвітлено сутність бухгалтерської збалансованості, будову бухгалтерських рахунків, порядок проведення господарських операцій на них і принципи бухгалтерського документування; змістові та класифікаційні характеристики, методику первинного, аналітичного і синтетичного обліку активів; синтетичний і аналітичний облік пасивів, методику складання фінансової звітності.


15.

65.052.238я73

Л84Лукашова, І.О.

Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності[Текст]: навч.-практичний посібник/ І. О. Лукашова, О. М. Головащенко. - 2-е вид., переробл. і доп.. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 288 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: У посібнику розглядається купівля-продаж товарів ( робіт, послуг) за іноземну валюту, порядок розрахунків з державними і не державними установами, укладання й підписання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).


16.

65.052.8ц

М58Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року, частина 1[Текст]/ пер. : О. Л. Ольховікова, та ін.. - К.: Аудиторська палата України, 2010. - 842 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Це видання призначене для використання як посібник для аудиторів, бухгалтерів, керівників фінансових установ та підрозділів, а також для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.


17.

65.052.8ц

М58Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року, частина 2[Текст]/ пер. : О. Л. Ольховікова, та ін.. - К.: Аудиторська палата України, 2010. - 409 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)
18.

65.053я73

М26Маркарьян, Э.А.

Экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: электронный учебник/ Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. - М.: КНОРУС, 2013.- эл. опт. диск (CD-ROM) Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Излагается методика проведения анализа обьема и себестоимости продукции предприятия. Приводятся способы оценки и факторного анализа материальных и трудовых ресурсов, дается комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности. Исследуются вопросы формирования и анализа финансового состояния и деловой активности предприятия. Обобщены современные методики оценки и факторного анализа прибыли и рентабельности продукции, активов, капитала. Рассматриваются состав и структура имущества, источники его финансирования; показатели финансовой устойчивости; платежеспособности и ликвидности; методы финансового прогнозирования и анализа деловой активности. Излагаются методики оценки эффективности инвестиционных проектов, оптимальной структуры источников финансирования капиталовложений, инвестиционной чувствительности в условиях инфляции и риска, оценки эффективности финансовых инвестиций.


19.

65.052я73

М47Мельник, Т.Г.

Бухгалтерський облік. Практикум [Текст]: навч. посібник/ Т. Г. Мельник. - К.: Кондор, 2013. - 425 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: У посібнику викладено теоретичні та практичні основи організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на підприємствах, установах та організаціях відповідно до Положень бухгалтерського обліку. Посібник містить конспект лекцій, практичні завдання, тести, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, тлумачний словник.


20.

65.052я73

О-16Облік і аудит [Текст]: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення нормативних дисциплін бакалавра з обліку і аудиту/ укл. : Л. Г. Смоляр, Р. Ю. Овчарик. - К.: Ліра-К, 2013. - 618 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)Анотація: Подано основні завдання що допоможуть студенту організувати самостійну навчальну роботу, а саме диференційовано використовувати завдання з урахуванням рівня підготовки; розвивати мотиваційну навчальну діяльність; забезпечити розвиток ініціативності та творчості студента.


21.

65.052

О-17Облік операцій з паливно-мастильними матеріалами [Текст]: інструкція/ укл. : Д. М. Лівшиц. - К.: ЦУЛ, 2012. - 318 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)
22.

65.052.29я73

О-16Облік у зарубіжних країнах [Текст]: навч. посібник/ Л. А. Янковська [та ін.]. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 384 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Розлянуто концептуальні основи, регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності у зарубіжних країнах; подано характеристики та відмінності систем бухгалтерського обліку; висвітлено основи організації обліку за рубежем; проаналізовано особливості застосування та вимоги Міжнародних стандартів (IAS) та звітності (IFRS); висвітлено загальноприйняті методики ведення обліку у зарубіжних країнах за всіма розділами складання фінансової звітності; подано основи управлінського обліку та його вплив на прийняття управлінських рішень.


23.

65.052.204.5

О-421С: Предприятие 8.0 Зарплата, управление персоналом [Электронный ресурс]. - М.: ООО "ИД "РАВНОВЕСИЕ", 2008.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Пособие содержит необходимые материалы для успешного освоения программного продукта "1С: Зарплата и Управление Персоналом 8.0", созданного на технологической платформе нового поколения "1С: Предприятие 8.0". Это эффективный инструмент для реализации кадровой политики предприятия, а также автоматизации различных служб предприятия, начиная от службы управления персоналом и линейных руководителей до работников бухгалтерии, занимающихся расчетом зарплаты. В руководстве раскрывается, как с помощью программы научиться планировать потребность в персонале и обеспечивать бизнес кадрами, эффективно планировать занятость персонала, вести учет и анализ кадрового состава, грамотно организовывать кадровое делопроизводство, рассчитывать заработную плату персонала и исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с фонда оплаты труда.


24.

65.052.204.5

О-421С:Бухгалтерия 8.0 [Электронный ресурс] Практический самоучитель. - М.: ООО "ИД "РАВНОВЕСИЕ", 2008.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Пособие по 1С: Бухгалтерии 8.0 содержит необходимый краткий теоретический материал и практические материалы для успешного освоения программного продукта. Практический материал представляет сквозную задачу ведения бухгалтерского учета в течение одного квартала на промышленно-торговом предприятии.


25.

65.052я73

О-74Оксанич, О.Е.

Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг [Текст]: навч.посібник/ О. Е. Оксанич, І. А. Волкова, О. О. Миронова. - К.: ЦУЛ, 2013. - 326 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Мета посібника - дати студентам базові знання щодо процесу формування калькуляції собівартості продукції та встановлення цін, вивчення методів розрахунку цін та існуючих принципів їх регулювання, а також розширення, конкретизація знань, одержаних у процесі вивчення теоретичного курсу шляхом використання тестових та практичних завдань.


26.

65.052.8я73

П30Петренко, С.М.

Аудит : теорія і практика застосування міжнародних стандартів [Текст]: навч. посібник/ С. М. Петренко, І. М. Пальцун. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 520 с.

Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)

Анотація: Висвітлено питання: теоретичних засад аудиту; організаційних засад аудиту; методичні засади аудиту. Враховано останні зміни до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.


27.

65.052.201.1я73

П69Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами [Текст]: навч. посібник/ ed. : М. Ф. Огійчук. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К.: Алерта, 2013. - 608 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Висвітлено організацію фінансового і управлінського обліку згідно із Законом "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Податковим кодексом України, національними стандартами бухгалтерського обліку та Планом рахунків.

28.

65.052я73

С14Садовська, І.Б.

Бухгалтерський облік [Текст]: навч. посібник/ І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. - К.: ЦУЛ, 2013. - 688 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Навчальний посібник вирішує досить важливе завдання дисципліни бухгалтерський облік, яке полягає в тому, щоб на належному рівні подати студентам навчальний матеріал, максимально наближаючи виробничі ситуації до дійсності, навчити студентів спрямувати теорію бухгалтерського обліку на розвиток методів отримання, обробки і використання облікової інформації в системі управління підприємством в умовах глобалізації економіки.


29.

65.053я73

С17Склабінська, А.І.

Фінансовий аналіз [Текст]: навч. посібник/ А. І. Склабінська, С. А. Дражниця, Л. Д. Федорук ; ред. : М. П. Войнаренко. - Львів: Новий світ-2000, 2013. - 342 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Теоретичний матеріал підпорядкований вивченню основних методів, прийомів та моделей фінансового аналізу. В центрі уваги - аналіз активів та джерел формування капіталу, оцінка фінансової стійкості, дослідження ліквідності, рентабельності та ділової активності підприємства, комплексне оцінювання фінансового стану господарюючих суб'єктів.


30.

65.052

С49Сльозко, Т.М.

Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика [Текст]: монографія/ Т. М. Сльозко. - К.: ЦУЛ, 2013. - 304 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: У монографії досліджено сучасний стан та напрями подальшого розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку у контексті тенденцій його інституціоналізації. Критичний аналіз широкого кола наукових джерел вітчизняних і зарубіжних фахівців дозволив автору сформулювати ряд висновків концептуально-теоретичного, методологічного та науково-практичного характеру, що виявляється у концептуальному підході до побудови інтегрованої системи обліку та розробки парадигми сучасної облікової теорії на основі поглиблення змісту облікової науки з точки зору теорії і практики бухгалтерського обліку шляхом збагачення за рахунок системи знань фундаментальних теоретичних наук відповідно до запитів користувачів на облікову інформацію.


31.

65.052.206я73

С84Стрельніков, О.І.

Звітність підприємства [Текст]: навч.посібник/ О. І. Стрельніков, Ю. Л. Петрушевський. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 312 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Акцентує увагу на ключових елементах складання та подання фінансової і податкової звітності підприємств і організацій. У посібнику висвітлені теоретичні та практичні засади складання звітності, наведена методика відображення в звітних формах інформації про зміни у фінансовому стані, результатах діяльності та руху грошових коштів з урахуванням застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. Розкриває порядок заповнення та подання податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість відповідно до вимог Податкового кодексу України.


32.

65.053я73

Т98Тютюнник, Ю.М.

Фінансовий аналіз [Текст]: навч.посібник/ Ю. М. Тютюнник. - К.: Знання, 2012. - 815 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: У посібнику висвітлено найважливіші питання фінансового аналізу, а саме теоретичні засади, інформаційне забезпечення фінансового аналізу, аналіз майна підприємства, оборотних активів, джерел формування капіталу підприємств, грошових потоків, ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, кредитоспроможності, ділової активності, прибутковості та рентабельності, інвестиційної активності підприємств, комплексне оцінювання фінансового стану підприємств.


33.

65.053я73

Ф59Фінансовий аналіз [Текст]: навч. посібник/ ред. : Т. Д. Косова, І. В. Сіменко. - К.: ЦУЛ, 2013. - 440 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Висвітлюються основи фінансового аналізу та оцінки фінансового стану, грошових потоків, фінансових результатів, фінансових ризиків підприємства.


34.

65.052.2я73

Ф59Фінансовий облік [Текст]: підручник/ Я. Д. Крупка [та ін.]. - 2-е вид., доп. і перероб.. - К.: Кондор, 2013. - 551 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Структура підручника відповідає типовій програмі та діючому Плану рахунків бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, облік активів, капіталу та зобов'язань. Розкриваються господарські процеси та пов'язаний з ними облік витрат, доходів діяльності, фінансових результатів. Описано форми та порядок складання фінансової звітності, умови переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності. У кінці підручника подаються діючий і оновлений План рахунків бухгалтерського обліку, перелік та структура Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, предметний покажчик найбільш важливих термінів та понять, які використовуються у нормативних документах з бухгалтерського обліку, з поясненнями до них, а також список рекомендованої літератури.


35.

65.052я73

Ф59Фінансовий облік: практикум [Текст]: навч. посібник/ ред. : П. Й. Атамас. - К.: ЦУЛ, 2013. - 444 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Наводяться основні терміни та визначення, практичні завдання для аудиторних занять та самостійної підготовки студентів, тести для контролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу, контрольні питання для проміжного та підсумкового контролю знань.Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка