Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи


Фінанси. Гроші і кредит. Бюджетна система. ПодаткиСторінка5/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.78 Mb.
#456
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

8.Фінанси. Гроші і кредит. Бюджетна система. Податки.

1.

65.25я73

А23Агєєв, Є.Я.

Ціноутворення: збірник тестових та розрахункових завдань [Текст]: навч. посібник/ Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова , С. В. Піча. - Львів: Новий світ-2000, 2012. - 287 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Посібник є додатком до навч. посібника "Ціноутворення: теорія та практикум" і побудований за принципом: від методичних вказівок до практичного рішення тестових та розрахункових завдань.


2.

65.262.6я73

А67Аніловська, Г.Я.

Інформаційні системи і технології у фінансах [Текст]: навч. посіб./ Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Т. М. Стоколоса. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 312 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: У стислій формі висвітлені теми, передбачені програмою дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах". Основна увага приділена теоретичним питанням суті, структури, розробки і впровадження інформаціних систем, практики їх використання у фінансових установах.


3.

65.262.6

А79Арзуманова, Л.Л.

Денежное обращение и история его развития (финансово-правовой аспект) [Текст]: монография/ Л. Л. Арзуманова; ред.: Е. Ю. Грачева. - М.: Проспект, 2013. - 264 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Монография представляет собой одно из первых правовых исследований вопросов денежного обращения. В ней рассматривается история становления и развития такой категори, как деньги, и денежного обращения в целом. Анализируется имеющийся зарубежный и российский опыт в области денежного оращения. Также раскрывается понятие денег и денежной системы.


4.

65.262я73

Б23Бандурка, О.М.

Гроші та кредит [Текст]: підручник/ О. М. Бандурка. - 2-е вид., перероб. і доп.. - Львів: Магнолія 2006, 2014. - 368 с.

Примірники: всього:10 - АБ(8), ЧЗ(2)

Анотація: Викладений теоретичний курс, що є складовою частиною навчального плану підготовки фахівців з фінансів і кредиту та банківської справи. Цей фундаментальний курс висвітлює теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких категорій як гроші, кредит, грошовий та валютний ринок. На цій основі розкривається діяльність фінансових посередників: банків, парабанківських установ, лізингових, трастових та інших компаній. Завдання даного підручника - допомогти студентам оволодіти складною теорією грошового обігу, а також придбати практичні навички, що необхідні в роботі фахівців у фінансово-кредитній системіУкраїни.


5.

65.261.1

(4УКР)


Б86


Боярко, І.М.

Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України [Текст]: монографія/ І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека. - Суми: Університетська книга, 2013. - 165 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: У монографії обгрунтовано теоретичні основи державного сектору економіки; розкрито особливості функціонування його фінансів, досліджено сучасний стан і проблеми розвитку; визначено основні напрями підвищення ефективності фінансів державного сектору економіки. Пропонуються нові методичні підходи до оцінки ефективності фінансів державного сектору економіки як складової системи управління соціально-економічним розвитком України.


6.

65.261.3я73

Б98Бюджетна система [Текст]: підручник/ ред. : В. М. Федосов, С. І. Юрій. - К.: ЦУЛ; Тернопіль: Економічна думка, 2012. – 871 с.

Примірники: всього:25 - ЧЗ(3), АБ(22)Анотація: У підручнику з урахуванням "Бюджетного кодексу" і "Податкового кодексу" висвітлюються питання теорії та практики формування й використання бюджету, особливості побудови і функціонування бюджетної системи України. Всебічно охарактеризовані її складові, система доходів, видатків бюджету і міжбюджетних відносин. Особливу увагу приділено видаткам на економічну діяльність і науку, соціально-культурні заходи, оборону, громадський порядок і управління. За структурою і змістом підручник відповідає нормативній програмі курсу.

7.

65.26я73

Г12Гаврилова, А.Н.

Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: электронный учебник/ А. Н. Гаврилова, А. А. Попов. - М.: КНОРУС, 2011.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)

Анотація: На основе российских законодательных и нормативных актов с использованием современных методов и приемов рассмотрены вопросы анализа и оценки финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской отчетности, прогнозирования финансовых показателей, управления затратами, денежными доходами и прибылью. Представлены методы анализа безубыточности, финансовые аспекты маркетинговой деятельности, способы формирования и финансирования оборотного и основного капитала, методы обоснования инвестиционных решений. Излагаются основы финансового планирования на предприятии.


8.

65.261

Г67Горелик, В.Н.

Финансы: система движения денег [Текст]: монография/ В. Н. Горелик. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 150 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Рассматриваются основополагающие вопросы теории денег и финансов, обосновывается структура финансовых потоков и финансовой системы. Значительное внимание уделяется методологическим аспектам анализа сущности экономических категорий. Основное назначение книги - формирование научного представления о системах движения денег для эффективного управления денежной сферой.


9.

65.262.3я73

З-12Зайцев, О.В.

Фінансові розрахунки. Теорія і практика [Текст]: навч. посібник/ О. В. Зайцев. - К.: Кондор, 2013. - 548 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Містить основні теоретичні принципи і практичні положення фінансових розрахунків. Метою посібника є ознайомлення з теорією і практикою розрахунків у фінансовій сфері.


10.

65.261.41-212.1Я73

К17


Калінеску, Т.В.

Адміністрування податків [Текст]: навч. посібник/ Т. В. Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович. - К.: ЦУЛ, 2013. - 290 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Викладено особливості адміністрування податків, ефективного застосування процедур та механізмів, передбачених чинним законодавством у сфері погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами з боку платників податків. Доповнено практикумом, у якому представлено ситуації, тестові завдання для самостійної роботи та закріплення теоретичного матеріалу.


11.

65.26я73

К56Коваленко, Д.І.

Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [Текст]: навч. посібник/ Д. І. Коваленко , В. В. Венгер. - К.: ЦУЛ, 2013. - 578 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як фінанси, гроші, валюти, кредит, зміст основних теорій фінансів, грошей, поняття про грошовий оборот, грошову масу, грошові потоки, грошовий, валютний, страховий та фінансовий ринки. Проаналізовано організацію грошово-кредитної, банківської, фінансової, податкової, бюджетної систем України, функціонування основ фінансових, кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки.


12.

65.291.9-09я73

К82Кричевский, М.Л.

Финансовые риски [Текст]: учеб. пособие/ М. Л. Кричевский. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2013. - 248 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Главный акцент в книге сделан на получении количественных оценок тех видов финансовых рисков, которые регламентированы Базельским соглашением в банковской сфере.


13.

65.261.783

К89Кузнєцова, А.Я.

Економічний розвиток регіону та роль місцевих бюджетів у його забезпеченні [Текст]: монографія/ А. Я. Кузнєцова, Ю. В. Каспрук, О. Ю. Кузнєцов. - К.: УБС НБУ, 2013. - 174 с. Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)Анотація: Монографія присвячена дослідженню теоретичних положень і розробленню методичних рекомендацій щодо підвищення дієвості місцевих бюджетів у забезпеченні економічного розвитку регіону.


14.

65.262.1

Л84Лук'янов, В.С.

Сучасні фінансові ринки [Текст]: монографія/ В. С. Лук'янов. - К.: Знання, 2013. - 479 с.

Примірники: всього:8 - ЧЗ(2), АБ(6)

Анотація: У монографії системно розглядаються актуальні процеси та явища, недостатньо досліджені вітчизняною фінансово-економічною наукою: фінансові ринки, фінансова економіка, фінансова глобалізація, а також їх базові імперативи, адаптивні механізми і глобалізаційні перспективи.


15.

65.268я73

М58Міжнародні фінанси [Текст]: навч. посібник/ ред. : М. І. Макаренко, І. І. Д`яконова. - К.: ЦУЛ, 2013. - 548 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)Анотація: Розглянуто сутність міжнародних фінансів, розвиток та сучасний стан світової валютної системи, глобалізацію світового фінансового середовища, діяльність міжнародних валютних, фондових, кредитних ринків, особливості діяльності транснаціональних компаній на світових фінасових ринках та ін.


16.

65.268я73

М58Міжнародні фінанси [Текст]: навч. посібник/ С. В. Князь [та ін.] ; ред. : О. Є. Кузьмін . - Львів: Львівська політехніка, 2013. - 364 с.

Примірники: всього:7 - АБ(5), ЧЗ(2)Анотація: Викладено проблеми теорії міжнародних фінансів, висвітлено сутність та елементи системи міжнародних фінансів, питання використання основних фінансових інструментів тощо. Досліджено еволюцію системи міжнародних фінансів, охарактеризовано сучасний стан розвитку світових фінансових центрів та офшорів, основні механізми здійснення операцій через офшори. Розглянуто сутність позиціонування, ставки, рейтинги та індекси, міжнародні розрахунки та кредитні відносини в системі міжнародних фінансів.


17.

65.26с51я73

П34Пістунов, І.М.

Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах [Текст]: навч. посібник/ І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. - К.: ЦУЛ, 2013. - 234 с.

Примірники: всього:25 - ЧЗ(2), АБ(23)

Анотація: Подано інформацію про загальні принципи інформатизації суспільства України, описано інформаційні системи у діяльності фінансових установ, як державних так і комерційних, наведені принципи роботи SWIFT та FOREX, білінгових систем, та інформаційних систем у страхуванні, розглянуто теоретичні і практичні аспекти проектування інформаційних систем, прийоми формалізації опису інформаційних потоків, використання CASE-методу автоматичного проектування.


18.

65.26я73

П27Перчанок, К.Г.

Фьючерсные спреды: классификация, анализ, торговля [Текст]: учеб. пособие/ К. Г. Перчанок. - М.: Дашков и К, 2013. - 288 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: В книге систематизированны различные виды фьючерсных спредов по группам, с подробным рассмотрением фундаментальных факторов, влияющих на них, а также описаны методики анализа спредов. Подробно рассматривается вопрос использования спредов в качестве инвестиционного инструмента, начиная от разработки торговой стратегии и применения на практике различных видов анализа для оценки перспективности открытия торговой ставки до составления торгового плана.


19.

65.261.41-28я73

П58Попова, С.М.

Організація податкового контролю [Текст]: навч. практ. посібник/ С. М. Попова , В. Д. Понікаров, О. В. Кожушко. - К.: ЦУЛ, 2013. - 290 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Розглядаються сутність податкового контролю в ринковій економіці, завдання та функції Державної податкової служби України, питання інформаційного забезпечення контролюючих органів та організації перевірок платників податків. Особлива увага приділяється оформленню результатів податкового контролю та відповідальності за порушення податкового законодавства.


20.

65.262.1я73

П85Прямухіна, Н.В.

Ринок фінансових послуг [Текст]: навч. посібник/ Н. В. Прямухіна. - К.: Кондор, 2013. - 304 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)Анотація: Розкривається економічна сутність, специфіка діяльності суб'єктів, механізми, інструменти та закономірності функціонування ринку фінансових послуг. Враховано специфіку української економіки та динамічність ринкових процесів, які стимулюють виникнення нових видів фінансових послуг. Висвітлено сучасні тенденції розвитку ринку фінансових послуг, визначено роль у економіці послуг нових фінансових ринків.


21.

65.26(4укр)

Р64Розвиток фінансових відносин в Україні [Текст]: монографія/ ред.: Р. Ф. Пустовійт, Л. С. Мартюшева. - К.: УБС НБУ, 2012. - 314 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(3), АБ(9)Анотація: Розглядаються теоретичні засади і практичні результати становлення та розвитку фінансових відносин в Україні. Досліджено особливості формування та використання бюджету розвитку держави, аналізується стан і перспективи розвитку фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць. Досліджено діяльність фінансових посередників на фінансовому ринку України, а саме: розвиток банківського кредитування інноваційно-інвестиційних проектів, проблеми підвищення взаємної довіри між суб'єктами фінансово-кредитних відносин, особливості розвитку системи медичного страхування і недержавних пенсійних фондів. Розглядаються питання підвищення рівня відповідальності органів контролю за фінансовим сектором в Україні.

22.

65.261.41я73

С34Сідельникова, Л.П.

Оподаткування суб`єктів підприємництва [Текст]: навч. посібник/ Л. П. Сідельникова, Т. В. Чижова, Я. В. Якуша. - К.: Ліра-К, 2013. - 424 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)

Анотація: Охоплює методичні та практичні основи оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, особливості справляння податків і зборів юридичними та фізичними особами, систему контролю за повнотою та своєчасністю сплати податків та зборів, умови подання податкової звітності до контролюючих органів тощо.,


23.

65.261.411я73

С34Сідельникова, Л.П.

Податкова система [Текст]: навч. посібник/ Л. П. Сідельникова, Н. М. Костіна. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К.: Ліра-К, 2013. - 604 с.

Примірники: всього:15 - ЧЗ(3), АБ(12)

Анотація: Викладено теоретичні та практичні питання щодо організації та функціонування податкової системи України; наведено перелік питань для самоконтролю; подані ситуаційні та тестові завдання за темами курсу, що дасть змогу закріпити отримані знання. Посібник містить термінологічний словник та список рекомендованих джерел для можливості поглибленого вивчення дисципліни.


24.

65.26я73

Ф59Фінанси [Текст]: навч.посібник/ ред. : А. С. Меглаперідзе. - К.: ЦУЛ, 2013. - 420 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Навчальний посібник містить 19 тематичних блоків, в яких досліджуються теоретичні аспекти фінансових відносин.

25.

65.26я73

Ф59Фінанси для фінансистів [Текст]: підручник/ О. А. Шеремет [та ін.] ; ред. : Т. А. Говорушко. - К.: ЦУЛ, 2013. - 612 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Розкривається теорія фінансів. Окремі підрозділи присвячені вивченню особливостей міжнародних фінансів, фінансів суб'єктів господарювання, домогосподарств, страхових компаній, країн ЄС.

26.

65.26я73

Ф59Фінанси: курс для банкірів [Текст]: підручник/ ред. : О. М. Тридід, О. Б. Жихор. - К.: УБС НБУ, 2012. - 507 с.

Примірники: всього:75 - ЧЗ(5), АБ(70)Анотація: Підручник охоплює ключові аспекти становлення і розвитку фінансів і фінансової системи держави. Розглянуто основи вчення про закономірності і закони розподілу валового внутрішнього продукту країни, правила формування доходів держави та органів місцевого самоврядування, використання їх на потреби населення, принципи функціонування суб'єктів господарювання, здійснення ними фінансової діяльності. Особливу увагу приділено податковій і бюджетній системам, фінансовому і страховому ринкам, фінансовому менеджменту, міжнародним фінансам, фінансовій безпеці країни.

27.

65.26я73

Ф59Финансы и кредит [Электронный ресурс]: электронный учебник/ ред.: Т. М. Ковалева. - М.: КНОРУС, 2011.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Рассматриваются теория и современная российская практика денежного обращения, кредитных отношений, государственных финансов, финансов организаций, налогообложения. Использован материал, содержащий результаты новых разработок в области теоретических основ денег, кредита и финансов в условиях развитых рыночных отношений, учтены изменения, происшедшие за последнее время в финансово-банковском законодательстве.


28.

65.261.78я73

Ч-46Череп, О.Г.

Місцеві фінанси [Текст]: навч. посібник/ О. Г. Череп, О. Ю. Столяр. - К.: Кондор, 2013. - 468 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Автори пропонованого посібника поставили перед собою завдання сформувати у читача розуміння основних проблем становлення й розвитку місцевих фінансів як у нас в країні, так і за її межами. Він допоможе студентам опанувати науку про місцеві фінанси, зрозуміти сутність місцевих фінансів і причини їх появи; визначити функції місцевих фінансів та їх роль в економічній системі держави.

29.

65.262я73

Ш44Шелудько, В.М.

Фінансовий ринок [Текст]: навч. посібник/ В. М. Шелудько. - К.: Знання-Прес, 2003. - 535 с. Примірники: всього:1 - АБ(1)9. Банківська справа.

1.

65.262.5я73

Б23Банківські операції [Текст]: підручник/ ред. : О. В. Дзюблюк. - 2-е вид., випр. і доп.. - Тернопіль: Терно-граф, 2013. - 688 с.

Примірники: всього:20 - ЧЗ(2), АБ(18)Анотація: Розглядаються основи діяльності комерційних банків у ринковій економічній системі та умови і порядок здійсненння основних банківських операцій. Визначено особливості практичних аспектів банківської діяльності, пов'язаної із формуванням банківських ресурсів, кредитуванням, здійсненням розрахунків і платежів, операціями із валютою і цінними паперами, наданням основних видів послуг банків. Розглянуто питання забезпечення фінансової стійкості банківських установ та регулятивного впливу на функціонування комерційних банків з боку НБУ.


2.

65.262я73

Б23Банківська безпека [Текст]: навч.посібник/ О. Д. Вовчак [та ін.]. - К.: Знання, 2013. - 237 с. Примірники: всього:40 - ЧЗ(2), АБ(38)

Анотація: Вміщено програму курсу, плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи, опорний конспект лекцій, термінологічний словник ключових понять, навчальні завдання, тести, тематику рефератів, питання для самоконтролю та складання заліку чи іспиту, список рекомендованої літератури.


3.

65.262.10я73

Б23Банківська система [Текст]: підручник/ ред. : С. К. Реверчук. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 400 с. Примірники: всього:50 - ЧЗ(5), АБ(45)

Анотація: Розглянуто теорію та досвід розвитку банківської системи ринкової і трансформаційної економік. Чільне місце у підручнику посідає висвітлення особливостей і закономірностей функціонування банківської системи України.


4.

65.262.10я73

Б23Банковская система в современной экономике [Текст]: учебное пособие/ ред. : О. И. Лаврушин. - 2-е изд.. - М.: КНОРУС, 2012. - 368 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Книга посвящена исследованию развития национальной банковской системы в современной экономике. В ней содержится анализ как основополагаемых теоретических проблем устойчивого развития, его принципов, критериев и показателей, так и современного состояния банковского сектора. Особое внимание авторы уделили изучению состояния российской региональной банковской системы, ее конкурентной среды, развития банковских кредитов и технологий, а также механизма антикризисного регулирования.

5.

65.262.101-09я73

Б23Банковские риски [Текст]: учебник/ ред.: О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева. - 3-е изд., перераб. і доп. - М.: КНОРУС, 2013. - 296 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Представляет собой сочетание теории банковских рисков и практики управления ими с учетом действующей нормативно-правовой базы. Особое внимание уделено сущности и классификации рисков, основным видам частных и комплексных рисков, а также проблемам современного банковского риск-менеджмента. Более детально рассмотрены комплексные риски банка, а также показаны варианты использования математических методов и моделирования для прогнозирования рисков, подходы к оценке совокупного риска банка.


6.

65.262.101-21я73

Б23Банковский менеджмент [Текст]: учебник/ ред. : Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: В учебнике освещены теоретические основы банковского менеджмента. Рассмотрены цели, задачи, принципы, содержание, правовые и методические основы менеджмента и маркетинга в банках. В рамках комплексного управления банковсккой деятельностью проанализированы управление ликвидностью, пассивными и активными операциями, процентной и инвестиционной политикой, затратами, организационной структурой, матерально-технической базой, финансовыми рисками и персоналом банка. Приведены маркетинговые стратегии банка и специализированных небанковских кредитно-финансовых институтов.


7.

65.262.535я73

Б76Божидарнік, Н.В.

Валютні операції [Текст]: підручник/ Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік. - К.: ЦУЛ, 2013. - 698 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Висвітлено суть і функції таких понять, як валютні операції, валютні рахунки, способи платежів у міжнародній торгівлі, основи кредитних, депозитних, конверсійних, термінових операцій та валютних відносин.


8.

65.262.535я7

В16Валютні операції. Порядок здійснення та обліку [Текст]: практичний посібник/ укл. : Д. М. Лівшиц. - К.: ЦУЛ, 2013. - 342 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)
9.

65.262.533я73

В61Вовчак, О.Д.

Факторинг [Текст]: навч.посібник/ О. Д. Вовчак, Г. Є. Шпаргало, Т. Я. Андрейків. - К.: Знання, 2012. - 247 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)

Анотація: Містить програму курсу, плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи, теоретичний виклад тем дисципліни, термінологічний словник ключових понять із визначенням їхньої суті, контролюючи тести, тематику рефератів, питання для самоконтролю та складання заліку чи іспиту.


10.

65.262.101-933

Д93Д'яконова, І.І.

Методологічні основи формування системи фінансового менеджменту банку [Текст]: монографія/ І. І. Д'яконова. - Суми: Університетська книга, 2013. - 118 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Монографія присвячена дослідженню методології системного підходу, зміни парадигм визначення сутності поняття національної економічної системи, законів розвитку економічних систем. Запропоновано визначення фінансового менеджменту банку з погляду системного підходу, розглянуто його принципи, цілі та функції, досліджено діяльність комерційних банків як головних суб'єктів фінансового менеджменту.


11.

65.262я73

Д34Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: электронный учебник/ ред.: О. И. Лаврушин. - М.: КНОРУС, 2011.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: В его основу положен учебник "Деньги, кредит, банки", выдержавший уже 8 изданий. Рассматриваются основные вопросы денежного обращения, принципы, методы и формы кредитования национальной экономики, механизмы работы банковской системы России. Большое внимание уделяется деньгам, кредиту, банкам в сфере международных финансовых организациях. Учтены произошедшие за последнее время изменения в законодательной и нормативной базе денежно-кредитного регулирования.


12.

65.262.1

(4УКР)


Д76


Другова, В.Т.

Діяльність банків на ринку лізингу в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку [Текст]: монографія/ В. Т. Другова. - К.: УБС НБУ, 2013. - 170 с.

Примірники: всього:22 - ЧЗ(2), АБ(20)

Анотація: Монографія є результатом дослідження теоретичних і прикладних проблем, що стосуються особливостей діяльності банків на ринку лізингу в Україні. Досліджено сучаснй стан розвитку вітчизняного ринку лізингу та місця банківських установ на ньому. Проведено порівняльний аналіз банківської активності на ринках лізингу України, Російської Федерації та Республіки Польща. Оцінено вплив банківської системи на розвиток лізингових відносин в Україні за допомогою методів багатофакторного статистичного аналізу та експертного опитування працівників банківських установ. Запропоновано концепцію розвитку діяльності банків на ринку лізингу в Україні. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення методів реструктуризації проблемної кредитної заборгованості банку через механізм лізингу та застосування сек'юритизації як інструменту зниження кредитного ризику діяльності банків на ринку лізингу.


13.

65.262я2

Е64Енциклопедія для банкіра: у 2 т. - Том 1 (теоретична та історична частини) [Текст]/ ред.: Т. С. Смовженко, Г. Я. Стеблій, З. Е. Скринник. - К.: УБС НБУ, 2012. - 483 с.

Примірники: всього:67 - ЧЗ(7), АБ(60)Анотація: Теоретична частина узагальнює традиції української економічної школи щодо формування термінології грошового обігу, кредиту та банківництва; розглядає світові досягнення лауреатів Нобелівської премії в цій галузі з урахуванням еволюційного розвитку економічної науки; визначає поняття, терміни та категорії макроекономіки, мікроекономіки та фондового ринку як важливого елементу монетарної економіки на основі єдиного методологічного підходу сучасної економічної теорії. Історична частина висвітлює історичний розвиток грошей, грошово-кредитної системи та банківської справи в Україні, визначає найбільш вагомі постаті з історії вітчизняного банківництва.


14.

65.262я2

Е64Енциклопедія для банкіра: у 2 т. - Том 2 (практична термінологія) [Текст]/ ред.: Т.С. Смовженко, Р.А. Слав'юк. - К.: УБС НБУ, 2013. - 547 с.

Примірники: всього:67 - АБ(62), ЧЗ(5)Анотація: Видання складається з близько 1 400 термінів, що використовуються в теоретичних працях і практичній діяльності. Воно висвітлює теоретичні, законодавчо-нормативні засади діяльності банків, розкриває зміст категорій та понять, якими обгрунтовується дієвість кредитної політики банків. Значна кількість категорій та понять слугує при обгрунтуванні основних шляхів оптимітизації управління діяльностю банків.

15.

65.264я73

И72Инструментарий, модели и анализ фондовых рынков [Электронный ресурс]/ Т. Г. Гурнович [та ін.]. - М.: КНОРУС, 2010.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Изложены основные теоретические вопросы курса "Рынок ценных бумаг", приведены практические примеры и задачи, методика финансовых вычислений. Рассмотрены элементы рынка ценных бумаг как подсистемы финансового рынка, основы профессиональной деятельности на фондовом рынке, организация биржевой и внебиржевой торговли, представлена классификация ценных бумаг и рассмотрен порядок их эмиссии, в отдельных главах описаны особенности государственных, корпоративных и производных ценных бумаг. Особое внимание уделено вопросам математического моделирования и численного анализ ценных бумаг.


16.

65.262.2я73

І-58Інвестиційне кредитування [Текст]: навч. посіб./ О. Д. Вовчак [та ін.]. - 2-е вид., переробл. і доп.. - К.: Знання, 2013. - 227 с.

Примірники: всього:40 - ЧЗ(5), АБ(35)Анотація: Посібник призначений для самостійної роботи студентів над тематикою курсу і сприятиме ефективнішому засвоєнню матеріалу та набуттю практичних навичок для вирішення конкретних ситуацій.

17.

65.262.1

К65Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд [Текст]: монографія/ В. С. Стельмах [та ін.]. - Суми: Університетська книга, 2013. - 432 с.

Примірники: всього:2 - АБ(2)Анотація: У монографічному дослідженні розкривається система контролю банків, започаткована НБУ та особливості проведення інспектування, аудиту і банківського нагляду, а поряд з цим розглядаються теоретичні та методологічні аспекти їх проведення з метою ліквідації слабких місць, ризиків та порушень у діяльності банків і на цій основі забезпечення стабільного розвитку банківської системи України.

18.

65.262.6

К78Кравчук, Г.Т.

Інформаційні технології у системі підготовки фахівців банківської справи вищими навчальними закладами [Текст]: монографія/ Г. Т. Кравчук. - К.: УБС НБУ, 2013. - 251 с.

Примірники: всього:16 - ЧЗ(2), АБ(14)

Анотація: Монографія є результатом наукового дослідження і пошуку автора щодо обгрунтування педагогічних засад використання інформаційних технологій у ВНЗ економічного профілю: застосування комплексу напрямів упровадження інформаційних технологій у ВНЗ (інформаційна підтримка навчального процесу та науково-дослідної роботи; формування у студентів знань, умінь і навичок з інформаційних технологій відповідно до потреб майбутньої професійної діяльності; управління діяльністю навчального закладу); формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до використання інформаційних технологій у навчальній і професійній діяльності; застосування методики використання інформаційних технологій, яка базується на методах і формах навчання з використанням банківських інформаційних систем і сучасних інформаційних технологій.


19.

65.262я73

К79Кредитування і контроль [Текст]: підручник/ ред. : Т. С. Смовженко, Р. А. Слав'юк. - К.: УБС НБУ, 2012. - 375 с.

Примірники: всього:75 - ЧЗ(3), АБ(72)Анотація: Розкрито особливості організації процесу банківського кредитування. Розглянуто питання організації кредитування підприємств і фізичних осіб, методи управління кредитним ризиком. До теоретичного матеріалу додаються задачі та тестові завдання.


20.

65.262.101-32

К89Кузнєцова, А.Я.

Механізм забезпечення конкурентоспроможності банків в умовах економіки знань [Текст]: монографія/ А. Я. Кузнєцова, Н. Є. Рак. - К.: УБС НБУ, 2013. - 266 с.

Примірники: всього:20 - ЧЗ(2), АБ(18)

Анотація: Монографія є узагальненням результатів наукових досліджень, проведених щодо періоду 2006-2010 років. Визначено сутність банківської конкуренції та особливості конкурентних відносин у баківському секторі в умовах економіки знань; охарактеризовано економічну сутність конкурентоспроможності банку з виокремленнями основних факторів, що впливають на зміцнення конкурентних позицій у знаннєвій економіці. Представлено механізм забезпечення конкурентоспроможності банку, визначено його структуру та інструментарій реалізації. Досліджено вплив зовнішних і внутрішніх чинників на конкурентоспроможність вітчизняних банків. Розроблено модель забезпечення конкурентоспроможності банку в умовах економіки знань, реалізація якої сприятиме поліпшенню фінансових показників банку та підвищенню конкурентоспроможності. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності банків в умовах знаннєвої економіки.


21.

65.262.10я73

К89Кузнецова, С.А.

Банківська система [Текст]: навч. посібник/ С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська ; ред. : С. А. Кузнецова. - К.: ЦУЛ, 2014. - 400 с.

Примірники: всього:15 - ЧЗ(2), АБ(13)

Анотація: Навчальний посібник спрямований на формування необхідних теоретичних знань і набуття практичних навичок з дисципліни "Банківська система". Розкрито концептуальні основи побудови банківської системи України та зарубіжних країн, висвітлено питання організації та проведення активних та пасивних операцій банків, надання послуг, методологія проведення статистичного та фінансового аналізу діяльності комерційних банків, наведено механізм державного регулювання банківської діяльності, фінансового моніторингу та забезпечення фінансової безпеки банків.


22.

65.262.10я73

К89Кузнецова, С.А.

Банківська система : у схемах і таблицях [Текст]: навч. посібник/ С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська ; ред. : С. А. Кузнецова. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. - 320 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Розглянуто концептуальні основи побудови банківської системи України та зарубіжних країн, висвітлено питання організації та проведення активних та пасивних операцій банків, надання послуг; методологію проведення статистичного та фінансового аналізу діяльності комерційних банків; наведено механізм державного регулювання банківської діяльності, фінансового моніторингу та забезпечення фінансової безпеки банків.


23.

65.262.1

М29Марцин, В.С.

Формування взаємовідносин банківських структур із підприємствами на ринку фінансових послуг [Текст]: монографія/ В. С. Марцин. - К.: УБС НБУ, 2012. - 698 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: У монографії акцентовано на економічному змісті діяльності банківських установ, розглянуто методологічні підходи до оцінки фінансового стану підприємства як основної передумови формування взаємовідносин банківських структур на ринку фінансових послуг. Досліджено формування фінансово-кредитної політики з позицій ефективності управління ресурсами, показано роль держави у формуванні фінансово-кредитної політики в умовах виходу з кризи. На практичних матеріалах проведено аналіз використання кредитних ресурсів банків з метою активізації діяльності на ринку фінансових послуг, здійснено оцінку ефективності використання ресурсів банків. Виділено депозитну політику та майбутню її динаміку розвитку. Тут окреме місце займає вплив цінової політики на обсяг депозитних вкладів фізичних осіб, на ефективність використання депозитного портфеля в умовах виходу з кризи. Приділено увагу маркетинговій діяльності банку зі залучення фінансових ресурсів через інтеграцію українського ринку фінансових послуг у європейський та світовий економічний простір.


24.

65.262.10

М55Механізми забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку [Текст]: монографія/ ред. : Г. М. Азаренкова. - К.: УБС НБУ, 2012. - 334 с.

Примірники: всього:10 - АБ(8), ЧЗ(2)Анотація: Монографія присвячена теоретичним і практичним проблемам забезпечення якості управлінських рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку. Основну увагу приділено процесам формування якості управлінських рішень та оцінці її впливу на результатівність та ефективність реінжинірингу бізнес-процесів банку.


25.

65.262.2

М77Моніторинг кредитного ризику в контексті управління конкурентоспроможністю банку [Текст]: монографія/ Л. О. Гаряга [та ін.]. - К.: УБС НБУ, 2012. - 325 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)Анотація: Досліджено теоретико-методичні аспекти системи моніторингу кредитного ризику в банку, її місце у процесі забезпечення конкурентоспроможності банку на фінансовому ринку. Розроблено і вдосканалено методичні підходи до здійснення моніторингу кредитного ризику в розрізі індивідуального та портфельного рівнів. Запропоновано систему індикаторів з метою оперативної ідентифікації рушійних чинників кредитного ризику та обгрунтовано ефективність імплементації портфельних моделей оцінювання в систему моніторингу кредитного ризику в банку. Розкрито місце внутрішнього аудиту кредитних операцій як підсистеми внутрішнього котролю в системі управління кредитним ризиком і кредитним процесом загалом.


26.

65.262.10я73

О-56Ольхова, Р.Г.

Банковское дело: управление в современном банке [Текст]: учебное пособие/ Р. Г. Ольхова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2013. - 304 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Раскрыты центральные вопросы управления коммерческим банком. Представлены необходимость перехода к планированию, этапы и риски стратегического планирования, организация системы управленческого учета и бюджетирования. Рассмотрены организационные структуры коммерческих банков и их характеристики, факторы, определяющие выбор, и их изменение, роль организационных структур в управлении банком, вопросы организации и функционирования риск-менеджмента и внутреннего контроля.


27.

65.262.101-21я73

О-93Оценка финансовой устойчивости кредитной организации [Текст]: учебник/ ред.: О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонов. - М.: КНОРУС, 2013. - 304 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Рассматриваются вопросы возникновения и эволюции финансовых отношений в России. Систематизированы и проанализированы разрозненные материалы, зачастую рассеяные по труднодоступным источникам, содержащие характеристику наиболее значимых событий в финансовой сфере, показана их взаимосвязь с историческими событиями, а также их взаимное влияние. Представлена хронология основных событий из истории российских финансов.


28.

65.262.101-21я73

П34Погореленко, Н.П.

Фінансове планування в банку [Текст]: навч. посібник/ Н. П. Погореленко, О. М. Сидоренко, Л. В. Сердюк. - Львів: Новий світ-2000, 2013. - 182 с.

Примірники: всього:40 - ЧЗ(2), АБ(38)

Анотація: Розглянуто сутність, функції та роль фінансового планування в системі фінансового менеджменту банку. Викладено питання щодо організації стратегічного планування діяльності банку; бізнес-планування як засобу інтеграції стратегії і тактики банку; бюджетування як інструменту реалізації фінансової стратегіїї банку.


29.

65.264

П63Посткризовий розвиток фондового ринку: світові тенденції і національні особливості [Текст]: монографія/ Г. М. Азаренкова, І. В. Шкодіна та ін.. - К.: УБС НБУ, 2013. - 278 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Монографія є результатом комплексного дослідження розвитку світового фондового ринку в посткризовий період на основі інституційної та синергетичної методології. З'ясовано й узагальнено причини і сутність фінансово-економічних криз та визначено, що кризи є невід'ємною складовою розвитку фінансово-економічної системи і становлять перехід до нової фази економічного циклу. Розкрито тенденції руху фінансових ресурсів на фондових ринках розвинених країн і країн, що розвиваються, та визначено, що найбільш небезпечними ризиками фінансової дестабілізації є невизначеність трендів розвитку світової економіки, посилена волатильність ринків унаслідок збереження (а в деяких країнах навіть посилення) спекулятивної спрямованості фінансової системи. Виявлено, що на сучасному етапі зберігається низка небезпек та ризиків порушення фінансової стабільності вітчизняного фондового ринку, пов'язаних як із потужними негативними зовнішними шоками, так і з нерозв'язаними проблемами вітчизняної економіки.


30.

65.262.5я73

П70Прасолова, С.П.

Банківські операції [Текст]: навч. посібник та практ./ С. П. Прасолова, О. С. Вовченко. - К.: ЦУЛ, 2013. - 568 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни "Банківські операції" навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, а також для дистанційного вивчення дисципліни.


31.

65.262.101-933

С17Самородов, Б.В.

Методологія управління фінансовим розвитком банку [Текст]: монографія/ Б. В. Самородов. - К.: УБС НБУ, 2012. - 307 с.

Примірники: всього:17 - ЧЗ(2), АБ(15)

Анотація: Представлено теоретичні і методологічні аспекти наукового напряму, який стосується впровадження в банківську справу методології управління фінансовим розвитком банку через оптимізацію фінансових показників його діяльності з використанням сучасних економічних підходів і розрахунково-теоретичного інструментарію. Запропоновані адекватні оптимізаційні методи і моделі забезпечують банки дієвим інструментарієм для визначення орієнтирів у своїй фінансовій діяльності, підвищення свого рейтингу через доведення до ідеальних параметрів відповідних показників.


32.

65.262.2

С66Сословський, В.Г.

Активізація участі банків у кредитуванні інвестиційної діяльності підприємств [Текст]: монографія/ В. Г. Сословський, О. В. Москаленко, І. В. Сословська. - К.: УБС НБУ, 2013. - 179 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Досліджено роль і функції банків у фінансовому забезпеченні інвестиційної діяльності; проаналізовано сучасний стан та особливості банківського кредитування інвестиційної діяльності підприємств та визначено науково-методичні аспекти, що сприятимуть активізації участі банків у досліджуваному процесі. Запропоновані теоретико-методичні підходи поглиблюють і розширюють коло досліджень сучасної економічної науки і практики з проблем банківського кредитування інвестиційної діяльності підприємств в умовах інформаційного середовища.


33.

65.262

Т19Тарасенко, О.А.

Небанковские кредитные организации: особенности создания и деятельности [Текст]: монография/ О. А. Тарасенко, Е. Г. Хоменко. - М.: Проспект, 2013. - 112 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Настоящее издание является редким в отечественной науке исследованием, посвященным небанковским кредитным организациям. В нем рассмотрены теоретические и практические проблемы правового положения действующих в России небанковских кредитных организаций (расчетных, депозитно-кредитных и платежных), раскрыт механизмих регистрации и лицензирования, проанализированы обязательные нормативы небанковских кредитных организаций и особенности осуществления Банком России надзора за их соблюдением.


34.

65.262.101-21

У66Управління вартістю банку [Текст]: монографія/ Н. П. Шульга [та ін.]; ред.: Н. П. Шульга. - К.: КНТЕУ, 2013. - 392 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Розкрито теоретико-методологічні засади та інструментарій управління вартістю банку. Висвітлено еволюцію концепції вартісно-орієнтованого управління. Систематизовано фактори впливу на вартість банку. Узагальнено методичні підходи до визначення алгоритму вартісно-орієнтованих показників, а також визначено особливості їх розрахунку в банку з урахуванням специфіки його діяльності. Змодельовано управлінські рішення в банку за результатами розрахунку вартісно-орієнтованих показників. Доведено доцільність імплементації економічного капіталу в систему управління вартістю банку, запропоновано та проведено апробацію моделі економічного капіталу і наведено рекомендації щодо його практичного застосування в банківській діяльності. Викладено сутність та особливості оцінки ринкової вартості банку на основі різних підходів. Описано досвід зарубіжних банків щодо вартісно-орієнтованого управління.

35.

65.262.1

У67Управління проблемними активами в банках [Текст]: монографія/ ред.: Р. А. Слав'юк. - К.: УБС НБУ, 2012. - 370 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)Анотація: Розглянуто суть і причини виникнення проблемних кредитів у банках. Розкрито основні стратегії регулювання кредитних ризиків банку. Завдяки комплексному аналізові стану і сучасних методів управління проблемними активами в банках розкрито перспективи поліпшення фінансового стану банків в Україні. Проаналізовано сучасні механізми резервування, які використовують у системі управління проблемними активами банків та які впроваджуватимуться з наступних років згідно з новими вимогами НБУ.


36.

65.262.100я73

Ф45Фетисов, Г.Г.

Организация деятельности центрального банка [Электронный ресурс]: электронный учебник/ Г. Г. Фетисов, О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова. - М.: КНОРУС, 2010.- эл. опт. диск (CD-ROM) Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Освещаются ключевые вопросы, раскрывающие сущность и происхождение центрального банка, его функции и роль в развитии экономики, а также содержание выполняемых им функций. Излагаются теоретические основы и концепции денежно-кредитной политики, ее методы и инструменты. Описываются взаимодействие центрального банка и правительства при выполнении агентских функций, его взаимоотношения с международными кредитными и финансовыми институтами. Раскрываются сущность банковского регулирования и надзора, современная практика организации надзорной деятельности за рубежом и в России.


37.

65.264.1я73

Ц62Цінні папери: практикум [Текст]: навч.посібник/ В. Д. Базилевич [та ін.] ; ред. : В. Д. Базилевич ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К.: Знання, 2013. - 791 с.+ел. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Представлені у практикумі теоретичні положення, тестові завдання, завдання на встановлення відповідності, задачі різного рівня складності, господарські ситуації та завдання дослідницького характеру допоможуть читачам не лише поглибити та закріпити фундаментальні знання у галузі цінних паперів, а й сформувати відповідні компетенції і навички практичного застосування набутих знань, проведення операцій з цінними паперами, використання новітніх фінансових інструментів у господарській практиці.

38.

65.264

Ш67Шкодіна, І.В.

Самоорганізація фондового ринку в умовах глобальної невизначеності [Текст]: монографія/ І. В. Шкодіна. - К.: УБС НБУ, 2013. - 406 с.

Примірники: всього:16 - ЧЗ(2), АБ(14)

Анотація: Обгрунтовано методологічний підхід до комплексного дослідження еволюції фондового ринку, який базується на синергетичних принципах нелінійності, нестабільності, нерівноважності та ієрархічної багаторівневості розвитку інститутів фондового ринку на основі двох нерозривних процесів самоорганізації та організації (управління), загальною метою яких є цілісне впорядкування інституціональної структури фондового ринку.


39.

65.262.10я73

Щ51Щенин, Р.К.

Банковские системы стран мира [Текст]: учебное пособие/ Р. К. Щенин. - М.: КНОРУС, 2013. - 398 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Всесторонне рассматриваются банковские системы наиболее представительных стран всех континентов мира. Показаны особенности экономического развития стран, эволюция их банковских систем, организационные структуры систем, место и роль крупнейших банков, их внутренних и международных ветвей в мировой экономике и международном бизнесе.


40.

65.262.10

Ю16Юдина, И.Н.

Банковская система в развивающихся экономиках [Текст]: монография/ И. Н. Юдина. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 351 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Анализируются пути становления и развития финансовых ситем в странах с формирующимися рынками, рассматриваются финансовые кризисы и меры денежной политики, направленной на обеспечение финансовой стабильности и преодоления кризисной ситуации в развивающихся экономиках, в том числе и в России.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка