Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справиСторінка6/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

10. Страхування. Пенсійна система.

1.

65.291.93

Г57Говорушко, Т.А.

Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку [Текст]: монографія/ Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко. - К.: ЦУЛ, 2013. - 168 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: У монографії розглянуто теоретико-методичні засади управління фінансовою діяльністю страхової компанії, спрямованого на забезпечення ефективного її розвитку. Розкривається сутність фінансів страховика та особливості їх організації, теоретичні основи управління фінансовою діяльністю страхової компанії, сутність та критерії її ефективного розвитку. Особливу увагу приділено аналізу фінансового стану та фінансової діяльності страхової компанії в контексті виявлення існуючих проблем в системі управління нею.


2.

65.271.7

К53Кнейслер, О.В.

Ринок перестрахування України: теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку[Текст]: монографія/ О. В. Кнейслер. - К.: ЦУЛ, 2012. - 416 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Одна із перших в Україні наукових праць, у якій всебічно досліджено ринок перестрахування як новітнє економічне явище і важливу складову системи страхових відносин. Окреслені пріоритети розвитку ринку перестрахування України у посткризовий період, в умовах активізації інтеграційних та глобалізаційних процесів у світі.


3.

65.272.21

Н42Недержавні пенсійні фонди у структурі сучасних пенсійних систем [Текст]: монографія/ Т.С. Смовженко, Н.В. Ткаченко, Н.А. Цікановська ; ред. : Т.С. Смовженко. - К.: УБС НБУ, 2012. - 310 с.

Примірники: всього:17 - ЧЗ(3), АБ(14)Анотація: Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і практичних засад діяльності недержавних пенсійних фондів у структурі сучасних пенсійних систем. У роботі з позицій системного аналізу розглядаються підходи до визначення місця пенсійного забезпечення в системі соціального захисту населення, визначаються вектори пенсійної реформи в Україні та в окремих зарубіжних країнах, аналізується сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку українських недержавних пенсійних фондів. Сформульовано можливі варіанти мотивації роботодавців і працівників до участі в недержавних пенсійних фондах, заходи з формування пенсійної культури громадян та підвищення суспільної довіри до цих фінансових інститутів.


4.

65.272.21

О-91Оформлення пенсій [Текст]: практичний довідник станом на 26 лютого 2013 р./ укл.: Д. М. Лівшиц. - К.: ЦУЛ, 2013. - 362 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)5.

65.272.21

Т48Ткаченко, Н.М.

Пенсійна реформа та пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників та державних службовців України. Пенсійні реформи: світовий досвід [Текст]: науково-методичний посібник/ Н. М. Ткаченко. - К.: Алерта, 2012. - 84 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Відображені заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи в Україні, вік виходу (і право) жінок і чоловіків на наукову пенсію. Вимоги щодо стажу наукової роботи та страхового стажу; право на наукову пенсію дострокового призначення за віком; обмеження максимального розміру пенсії; призначення наукової пенсії по інвалідності; зміни порядку визначення заробітної плати для обчислення наукової пенсії; реформи та пенсійне забезпечення державних службовців. Розглянуто питання запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні: формування накопичувальної системи, учасники, страхові внески. Обгрунтована необхідність прийняття пенсійної реформи та її другого етапу. Розглянуті пенсійні реформи (світовий досвід): у Сінгапурі, Чілі, Росії, Польщі, Австралії, Швеціїї, Нідерландах.


6.

65.27я73

Щ61Щербаков, В.А.

Страхование [Электронный ресурс]: электронный учебник/ В. А. Щербаков, Е. В. Костяева. - М.: КНОРУС, 2011.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)

Анотація: В краткой и понятной форме рассмотрены цели, проблемы и содержание страхования в современной экономике, юридические основы страхования, государственное регулирование страховой деятельности, деятельность страховых организаций и основы формирования эффективной тарифной политики, подробно охарактеризованы различные виды страхования.


11. Підприємництво. Бізнес. Економіка підприємства.

1.

65.291.931

А72Антикризисное управление [Электронный ресурс]: уч. пособие/ М. М. Мусин [та ін.]. - М.: Книжный мир, 2012.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Излагается современная концепция управления предприятием, раскрывается сущность кризисов и возможности их диагностики, методология антикризисного управления, как на стратегическом, так и на тактическом уровнях. Рассматривается как теоретические основы антикризисного управления, так и практика применения инструментов антикризисного управления: реструктуризация, инвестиции, а также организационно-правовые вопросы банкротства.


2.

65.291.231.1я73

Б59Бізнес-планування [Текст]: навч. посібник/ Т. Г. Васильців [та ін.]. - К.: Знання, 2013. - 207 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні й прикладні аспекти бізнес-планування створення і розвитку підприємства. Розкрито особливості підготовчої, початкової та основної стадій розроблення і презентації бізнес-плану. Охарактеризовано методичні аспекти розроблення таких розділів бізнес-плану: галузь, підприємство, продукція; дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; план ризиків; фінансовий план. Обгрунтовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення бізнес-планування.


3.

65.290.4я73

Б12Бабаш, А.В.

Информационная безопасность. Лабораторный практикум (+СD) [Текст]: учебное пособие/ А. В. Бабаш, Е. К. Баранова, Ю. Н. Мельников. - 2-е вид.. - М.: КНОРУС, 2013. - 136 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Включает в себя 12 методических описаний лабораторных работ по курсу "Информационная безопасность". Все практические задания снабжены необходимыми теоретическими сведениями и комплектом исполяемых модулей на СD.


4.

65.433я73

Б20Балашова, Р.І.

Організація діяльності туристичного підприємства[Текст] : навч. посібник/ Р. І. Балашова. - К.: ЦУЛ, 2012. - 184 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Узагальнено та систематизовано значний теоретичний і практичний досвід створення і функціонування туристичного підприємства в сучасних умовах, технологія розробки бізнес-плану.


5.

65.292я73

Б44Беляев, В.К.

Методы и модели планирования на предприятии [Электронный ресурс]: электронный учебник/ В. К. Беляев. - М.: КНОРУС, 2011.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)

Анотація: Проанализирован позитивный отечественный опыт и зарубежные наработки по использованию методов и моделей в области планирования на промышленном предприятии. Исследованы проблемы соизмерения затрат и результатов, проведен анализ моделей и дана характеристика области их применения при стратегическом, тактическом и оперативном управлении производством.


6.

65.291.23я73

Б86Бочко, О.Ю.

Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери [Текст]: навч. посібник/ О. Ю. Бочко, В. Ф. Проскура. - К.: Кондор, 2012. - 218 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Висвітлено теоретичні, методологічні, практичні особливості процесу планування діяльності підприємств різних галузей невиробничої сфери в умовах сучасної ринкової економіки України.


7.

65.290-09я73

В75Воробьев, С.Н.

Управление рисками в предпринимательстве [Текст]: учеб. пособие/ С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. - 4-е изд., испр.. - М.: Дашков и К, 2013. - 482 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Книга содержит систематизированное изложение методологических, организационных и технологических основ анализа риска в предпринимательстве с использованием математических методов системного анализа. Текст написан по результатам обобщения материалов, опубликованных в открытой отечественной и зарубежной печати, а также на основе практического опыта авторов.


8.

65.290.4я73

Г65Гончаров, С.М.

Основи економічної безпеки підприємства [Текст]: навч. посібник/ С. М. Гончаров, Т. В. Кузнецова, О. Ю. Лесняк. - К.: Кондор, 2012. - 216 с.

Примірники: всього:12 - АБ(10), ЧЗ(2)

Анотація: Висвітлюються загальні підходи до проблеми економічної безпеки підприємства в умовах ринку та ії складові: фінансова, ринкова, інтерфейсна, інформаційна, кадрова, екологічна, інтелектуальна, технологічна, соціальна та ін. Розглянуто методи оцінки кожної з них. Наголос зроблено на складову економічної безпеки, яка передбачає захист підприємства від несанкціонованого втручання в його діяльність конкурентів.


9.

65.290с51я73

Д72Дражниця, С.А.

Електронна комерція [Текст]: навч. посіб./ С. А. Дражниця. - Львів: Новий світ-2000, 2013. - 182 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Детально висвітлюються основні поняття та завдання електронної комерції, особливості електронного маркетингу та електронного ринку, платіжні та фінансові інтернетсистеми, діяльність віртуальних підприємств та проблеми і засоби забезпечення безпеки інформації при електронній комерції.


10.

65.298я73

Д83Дунська, А.Р.

Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика [Текст]: навч. посібник/ А. Р. Дунська. - К.: Кондор, 2013. - 688 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Грунтовно розглянуті теоретичні та практичні аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а саме категоріальний апарат та теоретико-методологічне підгрунтя здійснення зовнішньоекономічних операцій, питання регулювання зовнішньоекономічних операцій та угод, систематизовані питання в сфері торгового посередництва на зовнішньому ринку, міжнародної оренди, докладно вивчені теоретико-прикладні аспекти організації виходу на зовнішній ринок, ціноутворення у зовнішній торгівлі, укладання зовнішньоторгового контракту, оцінки ефективності зовнішньоекономічних операцій, окремо досліджені основні засади спільного підприємництва.


11.

65.290 с51 я73

И20Иванов, М.А.

Защита информации в электронных платежных системах [Электронный ресурс]: электронный учебник/ М. А. Иванов, Д. М. Михайлов, И. В. Чугунков. - М.: КНОРУС, 2011.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)

Анотація: Базовые принципы и технологии, которые лежат в основе современных систем электронной коммерции, в том числе методы обеспечения безопасности транзакций. Предметом рассмотрения являются как уже существующие системы и технологии, так и проектируемые системы на основе инновационных технологий. Анализируются структуры существующих электронных платежных систем, типы электронных платежных систем, типы электронных средств платежа, в том числе их техническая реализация. Описываются базовые методы и средства защиты информации в компьютерных системах и сетях. Подробно рассматривается реализация электронных платежных систем на основе цифровых денег и банковских платежных карт. Уделяется внимание процессу объединения платежных систем и вопросам безопасности, возникающим при подобном объединении.


12.

65.291я73

К17Калініченко, О.В.

Економіка підприємства. Практикум [Текст]: навч. посібник/ О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. - К.: Кондор, 2012. - 600 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Запропоновано основні теоретичні підходи, приклади розв'язку задач, задачі, словник економічних показників, словник основних термінів.


13.

65.291.931

К26Карпунь, І.Н.

Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання[Текст] : монографія/ І. Н. Карпунь. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 440 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Комплексно досліджені сучасні підходи фінансових антикризових заходів на вітчизняних підприємствах. Розглядаються основні фактори негативного впливу на фінансову стійкість і платоспроможність суб'єктів господарювання і шляхи його нейтралізації, узагальнено концептуальні засади антикризового управління та проаналізовано його економічно-правове забезпечення. Значна увага в роботі приділена стратегії та фінансуванню антикризових заходів, методології оцінювання загрози фінансової кризи на підприємстві, а також раціональні підходи удосконалення державної політики фінансової підтримки реального сектора економіки. Особлива увага приділена соціально-психологічним факторам, людській природі виникнення і ліквідації небезпечних виробничих ситуацій. По всіх аспектах антикризового управління обгрунтовані цілі та завдання.


14.

65.290с51я73

К55Кобелев, О.А.

Электронная коммерция [Текст]: учебное пособие/ О. А. Кобелев ; ред. : С. В. Пирогов. - 4-е изд., перераб. і доп.. - М.: Дашков и К, 2013. - 684 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Настоящее учебное пособие является логическим продолжением и развитием учебного пособия "Электронная коммерция", изданного в 2003 г. под ред. С.В.Пирогова. На основе собранных и обобщенных замечаний и предложений материал учебного пособия в значительной мере переработан, расширен и дополнен.


15.

65.291.217я73

К59Козик, В.В.

Практикум з управління проектами [Текст]: навч. посібник/ В. В. Козик, І. Є. Тимчишин. - Львів: Львівська політехніка, 2012. - 180 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: У практикумі викладено теоретичне підгрунтя для вирішення практичних завдань, розроблено умови, сформовано зміст й індивідуальні завдання та наведено приклади розв'язування задач і виконанння вправ, контрольних та курсових робіт і проектів з дисциплін "Управління проектами", "Проектне фінансування", що забезпечує набуття практичних навичок у роботі з реальними проектами.


16.

65.311я73

К60Колесников, О.В.

Економіко-фінансова діяльність будівельних підприємств [Текст]: навч. посібник/ О. В. Колесников. - 2-е вид., перероб. та доп.. - К.: ЦУЛ, 2013. - 240 с.

Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)

Анотація: У посібнику розглянуто багаторічний досвід викладання автором економічних дисциплін для спеціалістів будівельних спеціальностей. Сфера економіко-фінансових відносин між підприємствами та суб'єктами ринкової економіки є важливим питання при формуванні знань з економіки для майбутніх спеціалістів будівельної галузі.


17.

65.432я73

М21Мальська, М.П.

Готельний бізнес: теорія та практика [Текст]: підручник/ М. П. Мальська, І. Г. Пандяк . - 2-е вид., перероб. та доп.. - К.: ЦУЛ, 2012. - 472 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації та управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості споруд готельних підприємств.


18.

65.290-2я73

М21Мальська, М.П.

Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) [Текст] : підручник/ М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. - К.: ЦУЛ, 2013. - 290 с.

Примірники: всього:4 - АБ(2), ЧЗ(2)

Анотація: Системно викладені основи корпоративного менеджменту - теорія і практика управління корпоративними підприємствами в умовах ринкової економіки. Висвітлені проблеми управління корпоративними правами власників, раціонального управління акціонерними товариствами та товариствами з обмеженою відповідальністю, специфіка роботи фондового ринку та шляхи встановлення балансу інтересів інвесторів, менеджерів і держави в межах норм чинного законодавства.


19.

65.291.931

П20Патласов, О.Ю.

Антикризисное управление. Финансовое моделирование и диагностика банкротства коммерческой организации [Электронный ресурс]: уч.пособие/ О. Ю. Патласов, О. В. Сергиенко. - М.: Книжный мир, 2012.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)

Анотація: Предлагается теоретико-методологическое исследование и описан механизм антикризисного менеджмента. Раскрывается экономическая сущность банкротства; проведен анализ зарубежного опыта банкротства. Описано правовое регулирование несостоятельности коммерчиских организаций и особенности учета и аудита банкротства. Изложены методики диагностики несостоятельности организаций и мониторинга финансового состояния коммерческой организации. Определены основные пути и методы кризисного регулирования и финансового оздоровления организаций.


20.

65.291.213

П30Петрович, Й.М.

Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства[Текст] : монографія/ Й. М. Петрович, О. В. Кривешко, І. О. Ступак ; ред. : Й. М. Петрович. - Львів: Львівська політехніка, 2012. - 228 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Висвітлено теоретичні та методичні питання конкурентоспроможності як важливого інструментарію управління підприємством у динамічних умовах ринкового господарювання та прискореного НТП, показано роль маркетингу в цьому процесі, з'ясовано основні аспекти управління конкурентоспроможності в процесі управління підприємством. Значне місце відведене дослідженню проблемних питань формування конкурентних стратегій підприємства.


21.

65.290-2я73

П37Планування діяльності підприємства[Текст] : навч. посібник/ А. Ф. Бурик [та ін.]. - К.: ЦУЛ, 2013. - 260 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Посібник побудований на індивідуальному виконанні наскрізних практичних занять студентами.


22.

65.291.931я73

П60Портна, О.В.

Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посібник/ О. В. Портна, Н. Ю. Єршова, І. А. Юр`єва. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 283 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Містить систему базових знань з теорії та практики антикризового управління підприємством, що застосовуються в нестандартних кризових і надзвичайних ситуаціях.


23.

65.290-2я73

С84Стрекалова, Н.Д.

Бизнес-планирование [Текст] : уч. пособие (+СD с учебными материалами)/ Н. Д. Стрекалова. – СПб.: Питер, 2013. - 352 с.: ил.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: В книге рассмотрены теоретические и прикладные аспекты планирования. Освещены методическое и информационное обеспечение процесса планирования, структура и содержание бизнес-плана, даны технологии и инструменарий бизнес-планирования. Особое внимание уделено вопросам выработки и презентации бизнес-идей, формирования и оценки бизнес-моделей. Подробно раскрываются вопросы анализа рынка, стратегии маркетинга, операционного и финансового планирования в бизнес-планировании современных информационных технологий.


24.

65.32

Т66Третяк, Н.М.

Фінансове забезпечення операційної діяльності агроформувань: сучасний стан та перспективи [Текст]: монографія/ Н. М. Третяк. - К.: УБС НБУ, 2012. - 182 с.

Примірники: всього:115 - АБ(110), ЧЗ(5)

Анотація: Наведено результати комплексного дослідження фінансового забезпечення операційної діяльності агроформувань в умовах ринкових змін і перетворень та визначено пріоритетні напрями оптимізації фінансового забезпечення діяльності агроформувань.


25.

65.298я73

Т98Тюріна, Н.М.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства[Текст]: навч. посібник/ Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. - К.: ЦУЛ, 2013. - 408 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Тематичний зміст навчального посібника дає можливість отримати системні знання щодо розуміння сутності та видів ЗЕД; оцінювання сучасного стану ЗЕД України; особливостей регулювання ЗЕД; форм виходу підприємств на зовнішній ринок; організації та технології міжнародних перевезень; укладання та виконання зовнішньоекономічних угод; страхування ризиків і ціноутворення у ЗЕД; проведення економічного аналізу ЗЕД підприємств й визначення її ефективності.


26.

65.291.931я73

У67Управління фінансовою санацією [Текст] : підручник/ ред. : Т. А. Говорушко. - К.: ЦУЛ, 2013. - 400 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Розглядається теорія і практика управління фінансовою санацією підприємства.


27.

65.290.332я73

Ф91Фролова, Л.В.

Злиття та поглинання підприємств [Текст] : компендіум для студентів економічних напрямів підготовки денної і заочної форм навчання/ Л. В. Фролова, А. Ю. Голобородько. - К.: Кондор, 2013. - 240 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: В сучасних умовах світової інтеграції та глобалізації конкурентного середовища дуже важливе місце займають механізми антикризового управління. Одним з таких механізмів виступають процеси злиття або поглинання підприємств, які стають невід'ємною складовою розвитку економічних відносин суб'єктів господарювання. Все це обумовлює необхідність розуміння сутності механізму проведення злиття та поглинання підприємств та оцінки доцільності його проведення. Компендіум призначено для студентів вищих навчальних закладів при подготовці спеціалістів та магістрів з економіки підприємства.


28.

65.291я73

Ф91Фролова, Л.В.

Тренінг з економіки підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник/ Л. В. Фролова, О. С. Кравченко . - К.: Кондор, 2013. - 154 с.

Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)

Анотація: Посібник є методичним забезпеченням тренінгу з економіки підприємства, передбаченого навчальним планом підготовки бакалаврів. Посібник складений з урахуванням вимог кредитно-модульної системи оцінювання та організації навчального процесу. Тренінг з економіки підприємства організований в формі ділової гри з використанням бази даних про фінансово-господарську діяльність підприємств різних галузей. Містить комплекс тренінгових завдань, що надає додаткову можливість більш якісного засвоєння матеріалу.


29.

65.291.231я73

Ф91Фролова, Л.В.

Формирование бизнес-модели предприятия [Текст]: учебник/ Л. В. Фролова, Е. С. Кравченко. - К.: ЦУЛ, 2012. - 384 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: В учебнике предложены различные подходы к формированию действенной бизнес-модели, обеспечивающей эффективный механизм работы предприятия.


30.

65.29я73

Э40Экономика предприятия (организации) [Текст]: учебник/ ред.: В. Я. Поздняков, О. В. Девяткин. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 640 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Рассматривается современный экономический механизм, обеспечивающий жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции, изучение которого поможет решать текущие и стратегические хозяйственные задачи, которые неизбежно возникают в работе не только экономистов, но и руководителей, инженеров и др. специалистов производственного сектора.31.

65.290-09я7

Я44Як підготувати бізнес-план [Текст]: практичний посібник/ укл. : Д. М. Лівшиц. - К.: ЦУЛ, 2012. - 382 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)32.

65.291я73

Я74Яркіна, Н.М.

Економіка підприємства[Текст] : навч. посібник/ Н. М. Яркіна. - К.: Ліра-К, 2013. - 498 с. Примірники: всього:12 - АБ(10), ЧЗ(2)Анотація: Розкрито сучасні теорії підприємств і їх різновиди як суб'єктів господарювання. Підприємство розглянуте як складна виробнича і соціально-економічна система у взаємодії і взаємозв'язку всіх його елементів і процесів. Докладно розглянуті складники ресурсного забезпечення функціонування підприємств - персонал, інтелектуальний, основний та оборотний капітал. Розкрито зміст інвестиційної, інноваційної та операційної діяльності підприємства. Докладно висвітлено суть і особливості управління підприємством, планування його господарської діяльності, товарної та цінової політики. Визначено сучасні моделі розвитку підприємств, суть і особливості їх трансформації і реструктуризації, а також антикризової діяльності.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка