Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справиСторінка7/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

12. Інновації. Інвестиції.

1.

65.291.551я73

І-66Інноваційна політика [Текст] : навч. посібник/ ред. : Б. М. Андрушків. - Тернопіль: Терно-граф, 2012. - 484 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Висвітлено основні поняття, еволюцію та особливості формування інноваційної політики в Україні. Представлено курс лекцій з цього предмету. Розкрито організаційні складові і напрями розвитку інноваційної політики в Україні. В цьому контексті розглядаються проблеми реалізації територіальних і галузевих принципів управління. На прикладі національної економіки України аналізується досвід впровадження інноваційної політики, в т. ч. на мікро-, макро- та мезорівнях, використання нових організаційних форм у цьому процесі з урахуванням галузевих та регіональних особливостей.


2.

65.291.551-21

В41Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості[Текст]: монографія/ ред.: Н. І. Чухрай. - Львів: Львівська політехніка, 2012. - 352 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Розкрито сучасні підходи до формування та розвитку ефективної взаємодії всіх учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості. Особливої уваги автори монографії приділяють дослідженню внутрішнього і зовнішнього середовища взаємодії учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості, визначають пріортетні підходи до налагодження та розвитку кооперації між ними. Обгрунтування показників та параметрів співпраці здійснено на підставі моніторингу інноваціної поведінки промислових підприємств України та Польщі.


3.

65.263я73

К63Коммерческая оценка инвестиций [Текст]: учебное пособие/ В. Е. Есипов [та ін.]. - М.: КНОРУС, 2012. - 698 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Рассмотрены теория и практика коммерческой оценки инвестиций и вопросы управления инвестиционными процессами. Дан анализ источников финансирования инвестиций, включая лизинг и ипотечное кредитование. Исследованы структуры капитала и риски инвестирования. Детально представлены методы оценки инвестиционных проектов.

4.

65.263я73

М15Макаркин, Н.П.

Эффективность реальных инвестиций [Текст]: учеб. пособие/ Н. П. Макаркин. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 432 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Учебное пособие посвящено рассмотрению методов оценки эффективности реальных инвестиций. В нем приведены методические основы измерения эффективности инвестиционных проектов, изложены особенности методов оценки эффективности инвестиций в плановой и переходной экономике.


5.

65.291.551-21

М55Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком [Текст]: монографія/ ред.: О. А. Біловодська. - Суми: Університетська книга, 2013. - 432 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Висвітлено теоретичні засади управління інноваційним розвитком та формування національної інноваційної системи. Обгрунтовано й розроблено підходи до управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств. Викладено науково-методичні засади менеджменту та маркетингу екологічних інновацій.

6.

65.263-21я73

Р54Риск-менеджмент инвестиционного проекта [Текст]: учебник/ ред.: М. В. Грачева, А. Б. Секирин. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 544 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Излагаются основы риск-менеджмента инвестиционных проектов, общие вопросы теории управления риском. Представлены основные этапы управления риском инвестиционного проекта, известные подходы к классификации проектных рисков; качественно охарактеризованы и классифицированы инструменты управления проектными рисками. Изложены основные экономико-математические модели управления риском инвестиционных проектов, включая методы анализа чувствительности, сценарный подход, имитационное моделирование. Рассмотрены новые подходы в проектном риск-менеджменте, аудит инвестиционных проектов, реальные опционы, метод нечеткой математики, модели на основе методов анализа иерархических систем и на основе концепции риска как ресурса.


7.

65.291.551-21я73

У67Управління ризиками в інноваційній діяльності [Текст]: навч. посібник/ О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Львів: Львівська політехніка, 2012. - 240 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Розкрито суть та значення ризик-менеджменту в інноваційній діяльності, виокремлено основні ризики та причинно-наслідкові зв'язки між ними. Автори запропонували підходи якісного та кількісного аналізів інноваційних ризиків, елементи систем управління ризиками, враховуючи особливості інноваційних проектів та чиники зовнішнього середовища.


13. Маркетинг. Менеджмент.

1.

65.471я73

Б20Балабанова, Л.В.

Рекламний менеджмент [Текст]: підручник/ Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик. - К.: ЦУЛ, 2013. - 392 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Розкрито становлення та розвиток рекламного менеджменту, сутність і функції реклами; наведено характеристику процесу рекламної комунікації, каналів розповсюдження рекламних повідомлень, основних засобів розповсюдження реклами; рекламного звернення; розкрито особливості рекламних досліджень ринку; планування рекламної діяльності; організація рекламної діяльності підприємства; контроль рекламної діяльності; оцінка ефективності рекламної діяльності.


2.

65.291.6-21я73

Б90Буковинська, М.П.

Управління персоналом [Текст]: підручник/ М. П. Буковинська, В. П. Сладкевич. - К.: Кондор, 2013. - 704 с.

Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)

Анотація: Розширення спектру соціальних технологій і інтенсивності їх використання в корпоративному управлінні сьогодні є основним способом регулювання соціально-трудових відносин і забезпечення національної безпеки країни. Завдання підвищення добробуту населення на основі стійкого зростання економіки країни і окремих корпорацій потребують соціального управління і інтеграції зусиль усіх основних учасників трудового процесу.


3.

65.291.21

В12Вагин, И.О.

Драйв-менеджмент [Электронный ресурс]: аудиокнига/ И. О. Вагин. - М.: АРДИС, 2012.- эл. опт. диск (CD-ROM) Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Ви поднимете физический тонус и эмоциональный настрой, улучшите работоспособность и стрессовоустойчивость, забудете про депрессии, хроническую усталость и синдром "выгорания", настроитесь на преодоление препятствий, повысите эффективность принятия решений. Вы научитесь убеждать людей и мотивировать свою команду, контролировать эмоции сотрудников, проводить яркие публичные выступления и быть убедительным во время переговоров. Вы сможете управлять своей судьбой, жить и работать энергично, радостно и интересно!


4.

65.291.21 я73

Г52Гладкий, О.В.

Менеджмент регіонального розвитку [Текст]: навч. посібник/ О. В. Гладкий. - К.: Академвидав, 2013. - 248 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: У посібнику ідеться про теоретико-методологічні основи, методику і методи аналізу та прогнозування економічної ефективності розміщення підприємства, а також удалі практики, причини помилок і способи їх уникнення.5.

65.291.21 я73

Г94Гуменник, В.І.

Менеджмент організацій [Текст] : навч. посібник/ В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. - К.: Знання, 2012. - 503 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Висвітлено теоретичні основи менеджменту, його функції, принципи і методи управління; основи вироблення та ухвалення рішень в управлінні різними підсистемами організації; методи керування виробничими процесами. Крім того, розглядаються шляхи забезпечення ефективності діяльності організацій: побудова структур і систем управління, їх проектування і моделювання.


6.

65.291.21 я73

І-26Ігнатьєва, І.А.

Корпоративне управління [Текст] : підручник/ І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова. - К.: ЦУЛ, 2013. - 600 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Розкриває навчальний матеріал програми нормативної дисціпліни "Корпоративне управління". Розглянуто передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу та корпоративного сектору економіки, сучасні концепції корпоративного управління, особливості зовнішнього середовища функціонування корпорацій, тощо.


7.

65.291.21 я73

М26Маркіна, І.А.

Менеджмент організації [Текст]: навч. посібник/ І. А. Маркіна, Р. І. Біловол, В. А. Власенко. - К.: ЦУЛ, 2013. - 248 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Посібник розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивчені дисципліни, запропоновані методичні рекомендації, ситуації та тестові завдання для перевірки рівня знань студентів.


8.

65.291.3я73

М26Маркетинг у галузях і сферах діяльності [Текст]: навч. посібник/ ред. : І. М. Буднікевич. - К.: ЦУЛ, 2013. - 536 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Представлено теоретичний та практичний матеріал стосовно особливостей використання методів та інструментів маркетингу в окремих галузях, сферах діяльності: торгівлі, туризмі, індустрії гостинності, банківській сфері, народних художніх промислах, муніципальному управлінні. В окремому розділі розглянуто основи сегментації з урахуванням специфіки окремих ринків.


9.

65.291.21 я73

М50Менеджмент [Текст]: підручник/ Т. Л. Мостенська [та ін.]. - 2-е вид.. - К.: Кондор, 2012. - 758 с.Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Підручник знайомить читача з головними концепціями менеджменту, розкриває зміст усіх компонентів управлінської діяльності, пояснює проблеми психології менеджменту.


10.

65.291.21я73

М50Менеджмент [Текст] : навч. посібник/ ред. : С. І. Михайлов. - К.: ЦУЛ, 2012. - 536 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Висвітлено теоретичні засади менеджменту, його сутність та значення, етапи розвитку, методи та функції. Значна увага приділена питанням керівництва та лідерства, інформаційним технологіям в менеджменті, соціально-психологічним аспектам управління. Розглянуто окремі види менеджменту. Посібник містить матеріали стосовно організації семінарських занять, тестові завдання та короткий термінологічний словник.


11.

65.291.21 я73

М50Менеджмент [Электронный ресурс]: электронный учебник/ ред.: М. Л. Разу. - М.: КНОРУС, 2012.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Подробно рассматриваются современная концепция менеджмента, сущность и содержание управления; дается представление о системе управления организацией, выделяются принципы управления, его цели, задачи и функции. На основе ретроспективного анализа развития теории и практики менеджмента рассматриваются типы организационных структур управления, система используемых методов и моделей управления, основные процессы управления организацией. Современная парадигма менеджмента организаций раскрывается через проектное управление, использование сетевых графиков, моделей и матриц РАЗУ.


12.

65.291.21 я73

М50Менеджмент: практичні і лабораторні заняття [Текст]: навч. посібник/ О. Є. Кузьмін [та ін.]. - 3-е вид., переробл. і доп.. - Львів: Львівська політехніка, 2012. - 172 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Розглянуто основні теоретичні аспекти науки "Менеджмент". Наведено завдання для практичних і лабораторних занять. Практичні завдання містять контрольні запитання, тести та ситуаційні задачі.


13.

65.291.9-21я73

М70Мицак, О.В.

Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посібник/ О. В. Мицак, І. Р. Чуй. - 2-е вид. доп. і перероб.. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 228 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Висвітлено навчальну програму, плани практичних і семінарських занять, навчальні та тестові завдання для самостійного вивчення програмного матеріалу та систему контролю знань.


14.

65.291.212я73

Н72Новак, В.О.

Організаційна поведінка [Текст] : підручник/ В. О. Новак, Т. Л. Мостенська, О. В. Ільєнко. - К.: Кондор, 2013. - 498 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Підручник детально знайомить читача з головними концепціями управління організацією та роллю особистості в ній, розкриває зміст усіх компонентів управлінської діяльності, пояснює проблеми психології менеджменту. У ньому зроблена спроба роз'яснити основи теорії організації і управління як з позиції еволюції науки і управління, так і основних тенденцій менеджменту на початку ХХІ століття. Поглиблено розкриті питання організаційного розвитку, управління організаційними змінами та комунікаційними процесами. Особливе місце відведено значенню особистості в організації, моделям її організаційної поведінки, та управлінню поведінкою людини в організації в цілому.


15.

65.291.34я73

П14Палеха, Ю.І.

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст]: навч. посібник/ Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - К.: Ліра-К, 2013. - 480 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Мета навчального посібника - розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу з їх створення як системи і пояснити кожну її складову. Викладений тут матеріал допоможе студентам детальніше з'ясувати особливості сучасного маркетингу інформаційних продуктів і послуг, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації.


16.

65.291.21 я73

П42Поважний, О.С.

Корпоративне управління [Текст] : підручник/ О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. О. Харламова . - К.: Кондор, 2013. - 244 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Акцентує увагу на ключових елементах сучасного корпоративного управління в Україні. Надано теоретичний та практичний матеріал. У підручнику студентам надано можливість засвоїти сучасні тенденції розвитку корпоративного управління; структуру корпоративних відносин, методологічні засади побудови систем корпоративного управління; моделей корпоративного управління; принципів державного регулювання механізмів корпоративного управління в Україні та світі.


17.

65.291.213я73

П44Подольчак, Н.Ю.

Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. посібник/ Н. Ю. Подольчак. - Львів: Львівська політехніка, 2012. - 400 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Висвітлено суть та значення стратегічного менеджменту, наведено нові аспекти управління, враховано особливості господарювання у вітчизняних умовах, охарактеризовано моделі стратегічного планування та підходи до реалізації стратегій.


18.

65.291.21я73

С22Сахно, Є.Ю.

Менеджмент малих і середніх підприємств [Текст]: навч. посібник/ Є. Ю. Сахно, С. І. Пономаренко, М. С. Дорош. - К.: Кондор, 2013. - 342 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Наводяться основні принципи організації та управління на підриємствах малого та середнього бізнесу. Наведено підходи по визначенню розміру підприємства та технології його створення в сучасних економічних умовах. Приводиться структура малого та середнього бізнесу в Україні і закордоном, та пропонуються шляхи щодо його стимулювання та розвитку.


19.

65.291я73

С91Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг [Электронный ресурс]: электронный учебник/ ред.: Т. Д. Бурменко. - М.: КНОРУС, 2011.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Представлен материал, в котором органично соединены проблемы сферы услуг с общеэкономическими. Показана специфика данной сферы по сравнению с промышленностью и сельским хозяйством. Текст наполнен статистическими данными, яркими примерами и интересными цитатами.


20.

65.29я73

Т30Тебекин, А.В.

Менеджмент организации [Электронный ресурс]: электронный учебник/ А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. - М.: КНОРУС, 2013.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)

Анотація: Сформулированы основные принципы, функции, методы, организационные структуры менеджмента как системы управления.


21.

65.291.215я73

Т79Трут, О.О.

Операційний менеджмент [Текст]: підручник/ О. О. Трут. - К.: Академвидав, 2013. - 348 с. Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)Анотація: Сутність операції як виду діяльності організації, роль операційного менеджменту, призначення операційних систем і завдання операційних стратегій розкриває пропонований підручник. У ньому висвітлено також специфіку проектування та функціонування операційних систем організацій, управління проектами, ефективністю операційної діяльності тощо.


22.

65.291.823.2я73

У67Управління якістю [Текст] : навч. посібник/ Д. П. Лойко [та ін.]. - Львів: Магнолія 2006, 2012. - 336 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)Анотація: Розглянуто основні відомості про управління якістю - поняття та категорії, еволюція підходів. Значна увага приділяється висвітленню вітчизняного та міжнародного досвіду з управління якістю. Викладено системи управління якістю, представлені в стандартах ISO серії 9000, їх розробка, впровадження на підприємствах, сертифікація та аудит. Значна увага приділяється загальному менеджменту якості. Дано аналіз статистичним методам управління якістю, витрат на якість.


23.

65.291.9-21я73

Ф59Фінансовий менеджмент [Текст]: підручник/ О. О. Непочатенко [та ін.] ; ред. : О. О. Непочатенко. - К.: ЦУЛ, 2013. - 496 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)Анотація: Розглянуто фундаментальні питання теорії фінансового менеджменту, його економічну сутність, теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту, управління грошовими потоками на підприємстві, управління прибутком, активами, інвестиціями, фінансовими ризиками. Розглянуті питання антикризового фінансового управління на підприємстві, системи забезпечення фінансового менеджменту, аналіз фінансових звітів, сутність фінансовго планування та валютно-фінансове середовище міжнародного менеджменту.


24.

65.291.9-21я73

Ф59Фінансовий менеджмент: практикум [Текст] : навч. посібник/ Г. М. Азаренкова [та ін.]. - Львів: Новий світ-2000, 2013. - 306 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Метою посібника є закріплення студентами знань із питань фінансового управління підприємством, набуття практичних навичок обгрунтування і реалізації найбільш ефективних фінансових рішень у процесі управління. Навчальний посібник включає: методичні вказівки до задач, задачі з розв'язанням, задачі для самостійного опрацювання, твердження і тести з відповідями, кросворди.25.

65.291.9-21я73

Ф59Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: электронный учебник/ А. Н. Гаврилова [и др.]. - М.: КНОРУС, 2011.- ел. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Раскрываются сущность и основные вопросы управления финансами организаций в условиях рыночной экономики, анализируются финансовый механизм функционирования компаний и конкретные способы управления финансами с учетом специфики современной России. Большое внимание уделяется анализу и оценке финансового состояния организаций, процесу финансового планирования и прогнозирования, управлению оборотным капиталом, проблемам формирования финансовых ресурсов компаний.

26.

65.291.21 я73

Х66Хмурова, В.В.

Менеджмент підприємницької діяльності [Текст]: навч. посібник/ В. В. Хмурова. - К.: ЦУЛ, 2013. - 286 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Розглянуто теоретичні засади підприємництва, види, організаційно-правові форми підприємництва. Розкрито питання створення сервісного підприємства, особливості міжнародного підприємництва, особливостям підприємницьких структур, кон6 світ-2000, 2013. - 306 с.. - курентоспроможності та ризикам.


27.

65.291.34я73

Ч-49Чернявська, О.В.

Фандрайзинг [Текст]: навч. посібник/ О. В. Чернявська , А. М. Соколова. - К.: ЦУЛ, 2013. - 188 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни: "Фандрайзинг" навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, проблемні питання, теми індивідуальних завдань, тестові завдання, плани практичних занять, список рекомендованої літератури.


28.

65.291.6-21я73

Ч-93Чурсіна, Л.А.

Сертифікація персоналу [Текст] : навч. посібник/ Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. - К.: Ліра-К, 2012. - 316 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Розглядаються теоретичні основи управління персоналом, організації роботи з персоналом, місце персоналу в системі управління якістю, атестації, сертифікації та оцінки якості персоналу з урахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду. Особлива увага приділена ефективності управління персоналом та соціально-психологічним аспектам впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 в організаційних структурах України.


29.

65.291.32

Ч-96Чухрай, Н.І.

Прибутковий маркетинг: взаємоузгодження маркетингових та фінансових рішень[Текст] : монографія/ Н. І. Чухрай, А. О. Мавріна . - Львів: Львівська політехніка, 2012. - 208 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем щодо розроблення та прийняття управлінських рішень у системі "маркетинг - фінансовий менеджмент" на підприємстві, взаємоузгодження маркетингових та фінансових рішень в діяльності підприємства.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка