Черкаської обласної державної адміністраціїСторінка1/2
Дата конвертації23.12.2016
Розмір1.95 Mb.
ТипПротокол
  1   2
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Для системи післядипломної

педагогічної освітиО. В.Свенціцька

ФОРМУВАННЯ НОВОГО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ ІКТ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ


Черкаси

ЧОІПОПП

2013

ББК 74.208.3(0) – 253

С 79
Рекомендовано до друку Вченою радою ЧОІПОПП.

Протокол № 3 від 29 серпня 2013 року


Автор:

Свенціцька О. В., учитель світової літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Черкаської районної ради Черкаської області


Рецензенти:

Волошенко О. В., доцент кафедри педагогіки Черкаського ОІПОПП;

Малигіна Л.М., учитель світової літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Черкаського колегіуму «Берегиня» Черкаської міської ради
С 79 Свенціцька О. В. Формування нового інформаційно-комунікаційного освітнього середовища засобами ікт у процесі викладання світової літератури для реалізації особистісно зорієнтованого навчання. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2013. – 91с.


Посібник допоможе вчителю світової літератури працювати над розвитком у дітей здатності бачити в художніх творах проблеми, виявляти суперечності, висувати оригінальні ідеї, синтезувати інформацію, здійснювати пошук, дослідницьку роботу, застосовувати у своїй роботі найефективніші форми і методи: аналіз художнього тексту з використанням знань з інших гуманітарних предметів, інформаційно-комунікаційні засоби, метод проектів, проблемне навчання тощо. Впроваджуючи мультимедійні та інтерактивні методи навчання, вчитель зможе розвивати інтелект, емоції, естетичні почуття дітей, формувати їх світогляд. Використовуючи комп’ютерні технології, школярі зможуть працювати в Wicrosoft Word, Power Point, Publisher, створювати web-сторінки, самостійні проекти, спілкуватися в мережі Інтернет.

Завдання посібника - сприяти вивченню та засвоєнню основних питань з теорії та історії англійської літератури XIX.

©ЧОІПОПП ЧОР, 2013.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Посібник містить розробки занять до програми спецкурсу з англійської літератури для 10 класу і розрахований для класів з поглибленим вивченням гуманітарних предметів. Головною метою курсу є залучення учнів до найвищих досягнень англійської літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, тому основним об’єктом вивчення на уроках світової літератури є тексти літературних творів. Оскільки текст є головною одиницею передачі інформації, тому робота саме з повнотекстовим твором вчитиме школярів «приборкувати» значний обсяг інформації, тим самим готуючи молодь до відповіді на «виклики XXI століття», комп’ютеризованого «інформаційного суспільства», що є необхідним для кожної сучасної людини. У зв'язку з цим посібник пропонує читання і аналіз художніх творів англійської літератури, засвоєння цінностей і підготовка школярів до самостійних зустрічей з літературними творами в школі та за її межами.

Посібник націлений на формування у старшокласників потреби в широкому узагальненні, у цілісному сприйнятті життя й історичної долі народу і людства, в осмисленні ролі мистецтва, творчого шляху письменників, їх внеску в англійську і світову культуру. Учні отримують широкі можливості встановлювати зв'язки конкретно-історичного і загальнолюдського аспектів, що посилює морально-етичний вплив на школярів.

Головним об'єктом вивчення на заняттях з англійської
літератури є тексти літературних творів, що не применшує важливості засвоєння школярами певного обсягу відомостей про життя письменників, добу написання творів, художні системи, до яких вони належать. Однак учителю особливу увагу слід звернути на роботу безпосередньо з художнім текстом та використанням ІКТ.

Важливе не стільки механічне запам'ятовування сюжетних ліній і різноманітних фактів із літературних творів, скільки їхній аналіз та інтерпретація, уміння учня бачити художні деталі, розуміти творчий задум письменника та оцінювати особливості його реалізації, насолоджуватись самим процесом читання. Саме така робота допоможе школярам сприйняти літературу як мистецтво слова. Посібник націлює на формування школяра не як пасивного споживача певного обсягу даної інформації, а як особистість, здатну самостійно її здобувати, поновлювати, коригувати та інтерпретувати протягом усього свого життя.

Монографічні теми досить повно показують картину життя і творчості письменника, спрямовують на текстуальне вивчення художніх творів. Оглядові теми знайомлять з особливостями тої чи іншої епохи та літературних напрямів. Підбір авторів і творів, зміст анотацій дозволяє учителю акцентувати увагу на моральних і естетичних цінностях твору.
Завдання: визначити особливості творчої манери кожного з названих письменників; застосовувати під час аналізу твору сучасні літературознавчі методи; сприяти розвитку самостійного мислення, використання мультимедійних технологій.

Основні вимоги до вчителя:

аналізувати художні твори в єдності змісту та форми; визначати сюжет, композицію, систему образів, проблематику; проводити компаративний аналіз; користуватися довідковими джерелами (літературними енциклопедіями, словниками літературних термінів).
Англійська література

спецкурс

10 клас

6 год

Дата

з/п


К-сть

г-н


Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня підготовки учителя
1

1

Вступ. Глибинні реалістичні тенденції англійської літератури та її самобутність. Широке і різноманітне змалювання життя англійського суспільства. Особливості змалювань життєвих явищ. Увага до комічних характерів та ситуацій.


Учитель: характеризує соціальні проблеми епохи; визначає провідні теми творчості, вчить дітей давати характеристику головних героїв творів; виявляє вміння учити дітей інтерпретувати текст; визначає особливості англійської прози; виявляє знання із теорії літератури; аргументує думки учнів; підбирає культурологічний матеріал, допомагає дітям готувати презентації. *Вчить писати власні твори.
2

2

Вільям Теккерей – великий англійський романіст.

Учитель: називає імена відомих англійських письменників ХІХ століття; вказує на особливості творів, новаторські пошуки Теккерея; показує вплив його творчості на світовий літературний процес; визначає основні ознаки текстів; виявляє вміння учити дітей інтерпретувати текст; розкриває сутність реалізму та романтизму, ілюструє свою розповідь творами живопису, відеофільмами. *Вчить писати дітей власні твори.
3

1

Ч. Діккенс – видатний англійський письменник-реаліст. Життєвий шлях та творчість.


Учитель: визначає провідні теми творів Ч.Діккенса; допомагає дітям висловлювати власні думки щодо проблем, що піднімає автор; вчить аналізувати та інтерпретувати твір, давати розгорнуті характеристики головних героїв твору; допомагає учням готувати реферати, вчить ставити проблемні питання та знаходити шляхи їх вирішення; допомагає складати плани- характеристики героїв твору; аргументує, пояснює думки учнів; підбирає культурологічний матеріал, допомагає школярам готувати презентації. *Вчить писати власні твори.4

2


Сестри Бронте. Шарлотта Бронте, Емілія Бронте, Анна Бронте. Протест проти соціальної несправедливості і
нерівноправного становища жінки в буржуазному суспільстві у творчості сестер Бронте.


Учитель: Визначає головні мотиви, теми та ідеї романів зазначених письменників; допомагає учням висловлювати власну думку щодо актуальності піднятої теми, давати характеристики головним і другорядним героям творів; визначати авторську позицію; аргументує думки школярів; вчить учнів інтерпретувати текст. Підбирає культурологічний матеріал. Створює презентацію. *Вчить аналізувати твори мистецтва та писати власні твори.Заняття № 1
Тема. Вступ. Глибинні реалістичні тенденції англійської літератури та її самобутність. Широке і різноманітне змалювання життя англійського суспільства. Особливості змалювань життєвих явищ. Увага до комічних характерів та ситуацій.
Мета: ознайомити учнів з реалістичними тенденціями англійської літератури, розвитком англійської прози ХІХст, зацікавити учнів творчістю англійських письменників ХІХст, а саме Ч. Діккенса, В. Теккерея, Ш. Бронте; ознайомити учнів з широкою панорамою життя англійського суспільства, змальованого в творах письменників, розвивати вміння «бачити» риси реалізму у творчому доробку письменників, виховувати бажання самостійного ознайомлення з літературною спадщиною Ч. Діккенса, В. Теккерея, Ш. Бронте.
Обладнання: портрети Ч. Діккенса, В. Теккерея, Ш. Бронте.
Хід заняття

І. Актуалізація опорних знань

1. Слово вчителя

У попередніх класах ми з вами розглядали різні періоди в розвитку літератури, а саме: античність і середньовіччя, відродження і класицизм, Просвітництво і романтизм. У 10 класі ми вивчаємо літературу другої половини ХІХ- початку ХХст.


2. Бесіда з класом

- Які літературні напрями виникли і розвинулись у ХІХ ст.? Як їхній розвиток пов'язаний з розвитком суспільства? (Романтизм і реалізм)

- Коли виник термін « реалізм»? (В 30-ті роки ХІХ ст.)

-Що означає слово «реалізм»? (Від лат.realis-дійсний)

-Чому, на ваш погляд, виникає цей новий напрям? (Зявилася потреба правдиво, об’єктивно відображати дійсність)

-Якою була ця дійсність? Яким було ХІХ століття?

(ХІХст. Недарма називають століттям гуманізму. Саме ХІХ ст.. вперше усвідомило людину-не монарха, не полководця, навіть не героя, а просто людину-творця історії)


 • Який вплив, на вашу думку, на розвиток літератури мали бурхливі події ХІХст. та науково-технічний прогрес?(Письменники хотіли правдиво описати сучасне їм життя. Основним для реалізму стає відображення соціальних звязків людини і суспільства)

ІІ. Оголошення теми, мети і завдань заняття

ІІІ. Опрацювання теми заняття

1. Слово вчителя

Отже, літературний процес ХІХст. характеризується становленням і розвитком реалізму та його взаємодією з романтизмом.

Реалісти в середині ХІХст. Намагалися чесно розібратися у суперечностях навколишнього світу, перед яким романтики іноді просто розгублювалися. Тому їх завжди цікавила особистість соціальна, її смаки, стосунки з іншими людьми, державою, суспільством. Це і визначило долю багатьох творів реального змісту, які стали класичними зразками світової літератури.

Кожна епоха в історії літератури має своїх класиків-письменників, які втілили суттєві проблеми часу, створили образи людей, що несли в собі найхарактерніші риси доби. Великими здобутками збагатило світову класику минуле, дев’ятнадцяте, і передало у спадок нинішньому скарби високої духовності, людського благородства, художньої майстерності. Кожна країна і культура пишаються своїми геніями, але є серед письменників ХІХ століття і такі, що відомі всьому світові. Твори їх часто перекладали іншими мовами ще за життя авторів. Вони живуть у нових виданнях і в наш час , бо не тільки висвітлюють якість сторони життя минулого, а й активно формують свідомість, моральні цінності, художній смак читачів усе нових і нових поколінь.

Сьогодні на занятті ми з вами ознайомимося з англійськими прозаїками ХІХ століття.

В історії англійської культури кінець ХІХст. Називають ще вікторіанською добою (оскільки в той час країною правила королева Вікторія). З курсу історії ви вже знаєте характерні риси цієї доби.

То був час швидкого розвитку індустрій, політичного піднесення імперії. Щоправда, за ці перемоги народним масам довелося сплатити високу ціну. Хоча Велика Британія й зуміла запобігти революції, працівники і бідні верстви населення перебували на межі фізичного виживання.

Найголовніші принципи цієї доби - поважність і пуританство.

Саме ці десятиліття - голодні тридцяті й сорокові роки - виявилися благодатними для найбільшого розквіту літератури Англії.

Плеяда англійських письменників вікторіанської доби розкрила світові більше політичних і соціальних істин, ніж це зробили всі професіональні політики, публіцисти й моралісти разом узяті, показала всі верстви буржуазії, починаючи з вельми поважного рант’є і власника цінних паперів і кінчаючи дрібним крамарем і клерком у конторі адвоката. І якими ж їх показали Діккенс і Теккерей, міс Бронте ?2. Реферативне повідомлення на тему «Вільям Теккерей» (за випереджальним завданням).

Особливе місце в англійській літературі ХІХст належить Вільяму Теккерею. Він завжди залишився сином своєї доби, тобто вікторіанцем, і великого значення надавав моральним проблемам. Видатний карикатурист, Теккерей сам ілюстрував свої твори, висміюючи в своїх пародіях, бурлесках, сатиричних нотатках політичну і літературну реакцію. Письменник використовував грізну зброю сатири і гротеску, намагаючись виправити соціальні вади, ось чому в його творах відчувається гіркий критичний присмак. Крім цього, Теккерей прагнув створити добре продуманий і зважений художній світ, різко критикував пафос, закликав бути природними і правдивими.

Найкращий його твір-роман « Ярмарок суєти», де письменник сатирично зображує людські та соціальні вади за допомогою сміху, намагається їх виправити.

На думку письменника, дві головні вади-суєтність і егоїзм-визначають характери і вчинки людей і змушують їх, мов ляльок, танцювати під час вистави.

Твір Теккерея має підзаголовок «Роман без героя», що також посилює сатиричну загостреність авторського задуму. Серед його персонажів немає прикладів для наслідування Новаторство Теккерея полягає в тому, що ніколи ніхто до нього так послідовно, логічно і чітко, критично та скептично не підходив до зображення суспільства і людини.

3. Реферативне повідомлення на тему «Шарлотта Бронте» (за випереджальним завданням).

До класиків англійської соціально-психологічної прози належить і Шарлотта Бронте, авторка відомого роману « Джейн Ейр». У романі розповідається про долю гордої незалежної дівчини-гувернантки та про її кохання до містера Рочестера, власника маєтку, де вона працює. Письменниця в цьому романі поєднує елементи різних стилів Проява реалізму є вибір героїні, яка походить із середніх класів, викривальний опис систем виховання у Ловудському притулку.

Шарлотта Бронте зуміла у цьому творі передати історію справжнього почуття героїні в боротьбі з її власними моральними заборонами. Своїм реалістичним романом Бронте кинула сміливий виклик вікторіанству, адже письменниця у творі зробила докладний і відвертий аналіз психології дівчини. Дослідження внутрішнього світу людини, таких почуттів, як кохання і помста, в романі взагалі здійснюється з небаченою майстерністю і глибиною.

4. Реферативне повідомлення з теми «Ч. Діккенс»
(за випереджальним завданням).

В англійській літературі ХІХ століття є ще одна постать. Це письменник, що його вважають найбільшим англійцем з усіх англійців, Йдеться про Чарлза Діккенса, автора романів « Пригоди Олівера Твіста», «Домбі і син» та інших.

На початку творчого шляху він добрий і веселий, наприкінці письменницької кар’єри-сумний, іронічний і навіть трагічний Віра в простих людей, уміння розуміти їхні страждання, глибоке знання світу-усе це разом і робить його одним із наших « вічних супутників».

Шанувальники таланту Діккенса по всій Англії з таким нетерпінням чекали продовження його чергового роману, що за будь-якої погоди добиралися на станцію , зустрічали поштовий диліжанс із Лондона, щоб тут – таки розгорнути свіжий номер журналу і заглибитися в дальші пригоди містера Піквіка, Олівера Твіста, маленької Нелл чи Флорес Домбі. Вони сміялися і раділи, коли на долю Діккенсових героїв випадало щастя, сумувати через їхні втрати й невдачі, заливалися слізьми над сценами їхньої трагічної загибелі.

Гострий інтерес сучасників до творів Діккенса, їхнє живе, емоційне сприйняття пояснюються аж ніяк не схильністю автора догоджати невибагливим смакам. Романи Діккенса вражали своєю життєвою правдою, умінням письменника з потоку буденних фактів вихопити водночас явища типові і виразні, з безлічі людських характерів вибрати настільки яскраві, що це відкрило читачеві сенс життя, дарувало радість пізнання іншої людини й краще розуміння самого себе.

Діккенс пройшов довгий творчий шлях, на якому змінювалися його погляди, літературне оточення, художні уподобання. Постійними, проте, лишалися два естетичні фактори. Перший-прагнення до відтворення істини, якою б гіркою вона не була Другою константою його прози були повага й любов до звичайних, простих людей, з усіма притаманними їм чеснотами й вадами, маленькими радощами й життєвими негараздами.

«Домбі і син» - свідчення зрілої майстерності Ч. Діккенса В романі чимало уваги він приділяє соціальній проблематиці. Зокрема об»активно розкрито таку тему, як життя фінансових і ділових кіл англійського суспільства. На окрему увагу заслуговує використання в романі сатири і гумору. У романі «Домбі і син» псемістичні настрої межують із життєрадісністю, гумор непомітно набуває форм соціальної сатири. Гумор, сатира, іронія розлиті у всьому сумно-веселому романі.

Ч. Діккенс впродовж всього свого життя і творчості любив англійський народ; бачив світ очима простих і бідних людей і вірив у те, що можна досягти матеріальних статків, не втрачаючи моральної чистоти, авторитету в суспільстві.5. Підсумкове слово вчителя.

Отже, література ХІХ ст. - це значний, об’ємний і досить складний період у розвитку літературного процесу У першій половині ХІХст. поряд співіснують і взаємодіють романтизм і реалізм. А в кінці ХІХ століття знов з’являються романтичні твори, це обумовлено тим, що відчуття трагізму спонукало митців шукати душевної рівноваги у відсторонених від соціальних проблем обставинах. Таких письменники як Коллінз, Стівенсон, Конан Дойл почали називати «неоромантиками».

Вічні книги не копіюють життя. Вони здатні творити світ своїх героїв, удаючись до гротесків і парадоксів, використовуючи контрасти і ліризм. Їх високий реалізм переймається пристрастю і натхненням, він ставить питання старі, як світ, і складні, як кожна людська істота.

ІV. Підбиття підсумків роботи

Складання таблиці

Дізнався

Хочу дізнатисяУ першу колонку учні записують, що вони дізнадися на занятті, які факти для них були новими, цікавими. Оскільки це вступне заняття, то у другу колонку учні записують свої очікування від наступних занять, що саме вони б хотіли знати, творчість якого письменника їх зацікавила найбільше. Ці побажання учитель приймає щодо планування наступних занять.

V. Домашнє завдання

Повторити відомості про просвітницький реалізм та критичний реалізм.

Знайти відомості про життя та творчість В.Теккерея.

Індивідуальні завдання : «Короткий огляд творчого спадку митця».Заняття № 2

Тема. Вільям Теккерей – великий англійський романіст.

Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом Вільяма Теккерея;

визначити особливості світогляду митця; розвивати вміння

узагальнювати матеріал, робити висновки; навчати обирати необхідну

інформацію; виховувати почуття справедливості, гуманізм.Обладнання: портрети Вільяма Теккерея, фотоілюстрації, книжки-ширми про Теккерея.

Тайная и ужасающая мудрость, определяющаясудьбы человечества, стремится унизить кроткого,

доброго и мудрого и возвысить себялюбца,

дурака и злодея. О, будь смиренным, брат мой,

когда судьба благоволит к тебе! Будь ласков

с теми, кому меньше посчастливилось, чем тебе,

несмотря на то, что они заслуживают того же, что и ты.

Вільям Теккерей
Надо изображать верно, иначе не стоит и показывать.

Вільям Теккерей

Хід заняття

І. Оголошення теми і мети заняття

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності

- На попередньому занятті ми почали знайомство з творчістю

письменників-романістів ХІХ століття. Визначне місце у світовій літературі належить Вільяму Теккерею (Звертаємо увагу на портрет). В англійську літературу він увійшов як засновник того різновиду реалізму, у якому важливу роль відіграють сатира і гротеск. Митець вищою мірою організований, працюючий за ретельно продуманою і послідовною естетичною програмою. Один з найосвіченіших людей свого часу, Теккерей розумів важливість літературної традиції, спадкоємність часів, мав широкі знання з історії. Саме він розширив часові й географічні межі англійського роману ХІХ століття. До кола його інтересів входили не тільки сучасники і співвітчизники. Письменник часто звертався і до творчості письменників Франції, Німеччини, Америки ХVІІ та ХVІІІ століття. Хоча герої його творів жили майже два століття тому, але їхні проблеми актуальні й для сучасності. Це ті твори, що хвилюватимуть, приваблюватимуть не одне наступне покоління.
ІІІ. Актуалізація пізнавальної діяльності


 1. Бесіда

 • Назвіть основні тенденції розвитку літератури ХІХ століття.

 • Що в перекладі означає слово реалізм? (Від латинського дійсний)

 • Дайте визначення поняття реалізм. (Художній метод і напрям, що утвердився в літературі у другій чверті ХІХ ст. і відзначається якісно новими принципами відображення дійсності. Правда життя – головний принцип реалізму: об’єктом зображення стало людське життя в усіх його проявах)

2. Скласти порівняльно-узагальнюючу таблицю «Просвітницький реалізм, критичний реалізм»


Реалізм

Конфлікт

Герой

Художня дійсність

Прийоми зображення

людини


ХVІІІ ст.

просвітниць-

кий реалізм


між стихійним і раціональ-

ним у суспільстві та людиніобдарована, розумна, практична людина

умовно правдоподіб-на ситуація або природні обставини

людина ідеалізуєть-

ся як носій розумуХІХ ст.

критичний реалізмсуспільні і особистісні протиріччя, людина і суспільство

типовий представник свого часу,

що прагне самостверджен-

ня


типове повсякденне життя

соціаль-

ність, психологізм
ІV. Сприйняття навчального матеріалу

Повідомлення учнів

1 . Життєвий шлях В. Теккерея

Псевдоніми: Михайло Тітмарш

Дата народження: 18 липня 1811 року

Місце нарождення: Калькутта, Індія

Дата смерті: 24 грудня 1863 року

Місце смерті: Лондон, Великобританія

Громандянство: Великобританія

Вид діяльності: Романіст, ессеїст

Напрямок: Реалізм

Жанр: Сатира, історичні очерки


Завдання

Скласти хронологічну таблицю « Життя Вільяма Теккерея»

Вільям Мейкпіс Теккерей був сином офіцера колоніальних військ Британської імперії і належав до привілейованих верств англійського суспільства. Народився в Калькутті (Індія) в 1811. В 1815 році помер батько, і мати відвезла хлопчика в Англію. В 1822 році його віддали до Чартерхаусу – старовинної аристократичної школи в Лондоні. Там він захопився читанням книг Свіфта, Дефо і Філдінга. В 1828 р., закінчивши школу, поступив у Кембриджський університет, але кар'єра державного службовця його не приваблювала. Виїхав до Німеччини, де познайомився з Гете. В 1830-і роки Теккерей написав багато літературно-критичних статей спрямованих на утверждення реалізму. Хотів займатися тільки мистецтвом, тому і вирушив до Франції, яка завжди вважалася Меккою художників, особливо живописців. Там займався живописом , захопився театром. В 1836 році познайомився з Діккенсом. В 1840 р. Теккерей видав два томи «Паризьких заміток», в яких гостро критикував монархію Луї-Філіппа. Мандри Європою (Франція, Німеччина, Італія) закінчились виснаженням банківського рахунку, який залишився від батьків, і необхідністю заробляти гроші. Теккерей повертається до Лондона і починає займатися журналістикою, яка і стане основною справою його життя. Він обрав собі досить суворе естетичне кредо — «Правда не завжди є приємною, але кращого за правду немає нічого».

Свою літературну діяльність Теккерей розпочав як автор сатиричних та гумористичних оповідань. На відміну від Діккенса, він довго боровся за визнання з боку читачів та критики. Так продовжувалося до 1841 року, коли було надруковано його роман під назвою «Історія Самуела Тітмарша» (Тітмарш – один із псевдонімів Теккерея), на який звернула увагу критика. В одному англійському журналі появилась стаття, автор якої писав: «На кожній з цих сторінок більше правди і натуральності, ніж у всіх творах Діккенса разом узятих».

У 1842 р. появились гумористичні «Лекції міс Тіклтобі з історії Англії», які висміювали традиційні авторитети англійської історії. Автор не погоджується з офіціальними псевдонауковими версіями про те, що історію творять королі та герої. Ілюстрації до «Лекцій» були зроблені самим автором. Карикатури підсилювали сатиричне звучання творів.

У «Книзі Ірландських очерків» (1843) і «Історії майбутньої французької революції» (1844) він розкритикував всіх претендентів на французький престол. Тоді ж написав перший великий реалістичний роман «Записки Баррі Ліндона» (1844).

Про зрілість і високу майстерність Теккерея можна судити за «Книгою снобів» (1846—1847), в якій він представив цілу галерею соціальних типів Англії. Вершиною його творчості став роман «Ярмарок марнославства. Роман без героя» (1847—1848), що приніс йому світову славу. В 1853— 1855 рр. він створив роман «Ньюкоми. Сімейна хроніка», де мотиви «Ярмарку марнославства» находять ще одне втілення на новому матеріалі.

В останні роки життя Теккерей написав два історичних романи: «Історія Генрі Есмонда», присвячений подіям початку XVIII ст. в Англії, і «Віргінці» (1857), де діють внуки Эсмонда — брати Уоррингтон, волею автора переселені в Північну Америку.

Помер Теккерей 1864 р. в Лондоні.2. Короткий огляд творчого спадку митця

1 учень Дуже пізно став популярним на батьківщині (за 15 років до смерті). Відомий як автор одного роману («Ярмарок марнославства»). Теккерей був сучасником Діккенса, що зіграло фатальну роль у його долі: митця стали сприймати на тлі Діккенса з його світлим гармонічним світом. Але ж у Теккерея була власна естетика (динамічна система). Він полемізує з Діккенсом у ряді критичних статей. У творах Діккенса - сміх, що гармонізує, знімає протиріччя, а Теккерей - чіткий сатирик.

Періодизація літератури

I. 30-40-і рр. Теккерей - винятково сатирик. 1837-1847 - «Книга снобів» (серія сатиричних нарисів, карикатур, портретів). Саме Теккерей винайшов слово «сноб» (той, хто плазує перед вищими, нехтуючи нижчими). У передмові проговорюється завдання: виявити й виправити велике соціальне зло. Ціль: викриття снобізму. Післямова: висновок - ніякою силою не змінити природи сноба. Зло - вічне, фатальне, невикорінне. До сорокових років формується скепсис, що пізніше виллється в песимістичний погляд на світ і на людину (філософія песимізму). Змінюється манера його письма. Причини були особистого характеру: божевілля дружини, розорення банку, боязнь не дати дітям гідного життя.

2. 40-60-і рр. Усвідомлює, що навмисна сатира суперечить принципу правдоподібності, спотворюючи природу життя. Розчарування в сатирі. У

40-х роках у нього була думка про те, що об'єктивне зображення взагалі неможливе.

«Книга снобів, яку було написано одним із них» (1847) яскраво про це свідчить. Старовинне англійське слово «snob» колись мало значення «учень ремісника», тобто «підмастер’я». Коли Теккерей навчався у Кембриджі, слово «сноб» на студентському жарґоні означало «підлабузник». Так презирливо називали тих студентів, які намагалися стати товаришами більш знатних і більш заможних студентів, принижуючись при цьому. Студент Теккерей «снобом» не був, але явище це запам'ятав і пізніше осмислив його як національну англійську рису. А так як від своєї нації відмовлятися він не збирався, то вимушений був назвати «снобом» і себе самого. Сучасне розуміння слова «сноб» (той, хто із презирством ставиться до простих людей) походить від книги Теккерея. «Книга снобів» являє собою низку нарисів, які показують типових представників англійського суспільства в їх національному, снобістському проявленні.

«Книгу снобів» можна вважати прологом до найвідомішого сатиричного роману «Ярмарок марнославства» (1847). У ньому Теккерей використовує як національно-літературні, так і фольклорно-народні традиції. Так, наприклад, назва роману прийшла йому від письменника ХVІІ століття – Джона Беньяна. Проповідник Джон Беньян, учасник Великого Бунту 1648 р., перебуваючи у в'язниці після революційних подій, написав знамениту книгу-проповідь «Шлях прочанина», в якій у дусі середньовічного жанру «видіння» розповів про примарне місто, в якому легко впізнати Лондон, куди попадає благочесний прочанин по дорозі до Раю. У цьому місці земного Пекла знаходиться Ярмарок марнославства, де чоловіки продають дружин, дружини — чоловіків, діти — батьків, а батьки — дітей. І все заради єдиної мети — отримати гроші. Причому людські душі і коштовні речі тут оцінюються приблизно однаково.

2 учень Твори «Записки Жовтоплюша», «У благородній родині» стали насмішкою над тими читачами, які полюбляють світську інтимну хроніку. Жовтоплюш — лакей, який служить у аристократичному будинку. Він підглядає й підслуховує, ховаючись за шторами, зазираючи у дверні шпари. А потім надсилає отриману «інформацію» до журналу, де остання і публікується. Паскудність Жовтоплюша контрастує із авторським сарказмом і навіки відбиває бажання коли-небудь читати «жовту пресу».

«Кетрін», «Історія Семюеля Тітмарша і знаменитого діаманту Хоггарта» є пародіями на «Ньюгетський роман». Теккерей знімає із злочинного світу не тільки покривало благородства, а і покривало таємничості. Злочинний світ в його романах виступає таким, яким він є — користолюбним й аморальним. Теккерей-сатирик не жалував не тільки бульварну літературу, а й британську монархію. У вірші «Георги» («Georgies») він створює сатиричну картину «букету Георгів»: Георга І, який «мистецтва ненавидів», Георга ІІ, «жаднюги й спекулянта», Георга ІІІ, що «розумом був слабкуват, але англієць — від голови до п'ят», і Георга Останнього, тобто IV, що прославився кулінарними здібностями. Теккерей його інакше, як «поваром» не називав. Сатира Теккерея завжди була справедливою. Він іронізував не тільки над сучасною Англією, а й над собою.

Інші твори: «Історія Пенденніса» (1850), «Ньюкоми» (1855), «Історія Генрі Есмонда» (1852), «Віргинці» (1859) демонструють майстерність Теккерея-реаліста й сатирика. Роман «Ньюкоми», написаний у період соціальної стабільності, коли «голодні сорокові» вже відійшли у минуле, зближує Теккерея із реалізмом нової хвилі. «Записки вельми респектабельного сімейства» на автобіографічному матеріалі осмислюють різницю між окремими історичними епохами через зображення характерів представників різних поколінь. Батько Теккерея помер, коли сину було шість років. Вільям погано пам'ятав його, але поважав пам'ять молодого офіцера колоніальних військ, який усе своє коротке життя присвятив Британській короні. Художник Клайв, головний герой «Ньюкомів» (від англ. newcomers — новоприбулі) відображає не тільки внутрішній світ Теккерея, він є віддзеркаленням внутрішнього світу художників нової хвилі, які вже не мають чіткої соціальної мети, а творять, скоріше за інстинктом, ніж за осмисленим бажанням перетворити світ на краще.

3 учень «Ярмарок марнославства» – один із кращих творів класика англійської літератури, один із найвідоміших романів світової літератури.

Автор кидає в ньому виклик буржуазно-демократичному англійському суспільству, викриваючи правлячий клас у користолюбстві, паразитизмі й лицемірстві. Сам Теккерей назвав свій твір “романом без героя”. Але все-таки в його центрі – рудоволоса донька художника й оперної співачки Ребекка Шарп. Після смерті батьків вона опиняється у пансіоні, здобуває професію гувернантки і має задовольнитися скромною роллю бідної, проте освіченої та шляхетної дівчини. Однак Беккі така роль не влаштовує, відтак вона вирішує прорватися у вищий світ. Спочатку намагається вийти заміж за брата своєї подруги Емілії, проте зазнає поразки, і їй доводиться таки працювати гувернанткою. Ребекка переживає і злети, й падіння, і несправедливість, і удачу.

Принадами тексту є авторські оцінки, судження та спостереження. Перенести це на екран неможливо, тож Міра Наір («Кама-сутра. Історія кохання», «Весілля в сезон дощів») і не намагалася. Вона створила стрічку, де чільне місце посідає візуальна розкіш. Інтер’єри, костюми, краєвиди (навіть якщо йдеться про бідні оселі) нагадують печери Алі-Баби та сяють усіма барвами веселки. Кожен кадр милує око та змушує більше роздивлятися переплетення тканин, натомість менше стежити за сюжетом і героями.

Шанувальники літературного джерела, мабуть, будуть розчаровані. А ті, кому читання грубезного роману далося важко, навпаки, втішаться: версія Міри Наір робить «Ярмарок марнославства» максимально сучасним, загалом зберігаючи сюжет і логіку подій. Урешті-решт, фільм дивишся на одному подиху. У стрічці змінено й погляд на головну героїню: якщо в романі вона є однозначно негативною, то тут пояснення вчинків дівчини лежать радше в тому світі, який її оточує. Важливим є й участь у картині Різ Візерспун, яка чудово впоралася з роллю.

До Міри Наір роман переносили на екран шість разів. Перші чотири пройшли дуже тихо, потім 1932 року був фільм із Мірною Лой, а останній вийшов 1935-го під назвою “Беккі Шарп” із Міріам Хопкінс у головній ролі. Також було три міні-серіали, останній – 1998 року на BBC.
V. Рефлексія

1. Закінчіть речення:

а) Сьогодні на уроці ми ознайомилися з життям і творчістю…

- Вільяма Теккерея.

б) Основні його твори…

- «Книга снобів», «Ярмарок марнославства», «Ньюколіс».

в) Провідні теми творчості Теккерея…- Співвідношення добра і зла.

- Пиха і культ грошей.

г) Особливості стилю письменника…- Протестує проти усталеного в деяких романах щасливого кінця – зєднання героя з героїнею, після чого нібито настають мир і спокій.

 1. Інтервю в автора:

- Уявіть, що у вас з’явилась можливість взяти інтерв’ю в Теккерея. Про що б ви у нього запитали? Чому у вас виникли такі запитання?

VІ. Домашнє завдання.

Прочитати твір В. Теккерея «Ярмарок марнославства».

Підготувати повідомлення про Ребекку Шарп та Емілію Седлі.

Підготувати візитну картку письменника.


Заняття № 3 – 4
Тема. Вільям Теккерей «Ярмарок марнославства». Зображення сучасної письменнику Англії як великого ярмарку.

Мета: допомогти учням на прикладі роману «Ярмарок марнославства» з’ясувати сутність художнього мислення письменника; розвивати уміння і навички аналізувати художній твір, висловлювати свої думки,

аналізувати вчинки героїв; виховувати уміння протистояти суспільному

злу; сприяти засвоєнню високих моральних цінностей.

Обладнання: портрети Вільяма Теккерея, фотоілюстрації, книжки-ширми про Теккерея, картки, інформаційні «Листки допомоги».
Кто из нас счастлив в этом мире?

Кто из нас получает то, чего жаждет

его сердце, а получив, не жаждет большего?

Теккерей
Гроші – головний закон світу.

О. де Бальзак

Пусть это роман без героя, но мы

претендуем, по крайней мере, на

то, что у нас есть героиня.

Теккерей

Хід заняття

І. Актуалізація пізнавальної діяльності.1. Візитна картка

Письменник Вільям Теккерей

Твори «Книга снобів», «Ярмарок марнославства», «Ньюколіс»

Провідні теми Співвідношення добра і зла. Пиха і культ грошей.

Особливості стилю Протестує проти усталеного в деяких романах

щасливого кінця – з’єднання героя з героїнею, після чого ніби-то настають мир і спокій.

2. Експрес-опитування


 • На які етапи можна поділити життя Теккерея?

 • Що ви про нього можете розповісти?

 • Які факти із життя письменника вам особливо запамятались? Чому?

 • Як ви вважаєте, чому до творчості письменника була прикута

увага читачів і митців слова?

  • Що таке роман? Які види романів ви знаєте?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Повідомлення теми та мети заняття

Слово вчителя

Англія, початок XIX століття. Європа воює з Наполеоном, але люди, одержимі честолюбством, продовжують гонитву за мирськими благами - станом, титулами, чинами. Ярмарок Марнославства, Базар Життєвої Суєти вирує вдень і вночі.

Особливе місце в англійській літературі належить Вільяму Мейкпісу Теккерею. Він завжди залишався сином своєї доби, тобто вікторіанцем, і великого значення надавав моральним проблемам. Письменник використовував грізну зброю сатири і гротеску, намагаючись виправити соціальні вади, ось чому в його творах відчувається гіркий критичний присмак. Крім цього Теккерей прагнув створити добре продуманий і зважений духовний світ, різко критикував пафос, сентиментальність і риторику та закликав бути природними і правдивими. У своєму найкращому творі – романі «Ярмарок марнославства» - він розповідає про життєвий щлях двох подруг – Беккі Шарп і Емілі Седлі – та створює велику сатиричну панораму англійського суспільства, де все продається і купується: честь, сумління, кохання. На думку письменника, дві головні вади – суєтність і егоїзм – визначають характери і вчинки людей і змушують їх, мов ляльок, танцювати під час вистави. Назва книги говорить сама за себе. Автор запозичив її із відомої алегорії письменника ХVІІ ст. Д. Беньяна «Шлях паломника», у якій розповідається про християнина, що, подорожуючи до Небесного Міста, потрапив на Ярмарок марнославства, де можна придбати усе: будинки, землі, титули, жінок, чоловіків. Для англійців зміст цього образу відкривається одразу, бо книжка Беньяна належить до кола популярного читання мешканців Великої Британії.

Твір Теккерея має підзаголовок «Роман без героя», що також посилює загостренність авторського задуму. Теккерей змальовує широку панораму англійського та європейського життя 10-20 років ХІХ століття. Серед його персонажів немає прикладів для наслідування. Важко вважати героїнею Беккі Шарп, молоду хижачку, пройдисвіта в спідниці, яка ні перед чим не зупиняється, аби прокласти собі шлях до багатства. Немає нічого героїчного і в більш-менш привабливих Емілі Седлі або Уїльямі Доббіні. Бо для Теккерея бути героєм – означає тверезо дивитися на оточення, боротися з недосконалістю світу, а не просто плести за течією. Ані Емілі Седлі, ані Вільям на це нездатні: вони добрі та милі люди, але живуть у полоні ілюзій.

Як і більшість тогочасних романів, «Ярмарок марнославства» виходить окремими випусками з січня 1847 по липень 1848 року, які були шикарно оформлені гравюрами, виконаними за малюнками самого Теккерея, прекрасного художника.

(Демонструються малюнки, ілюстрації, книжки-ширми)
ІV. Засвоєння нових знань

Учні обєднуються у 3 групи. Кожна група отримує завдання на роздрукованих картках та «Листок допомоги», за яким можна перевірити правильність міркувань.

1 група

Особливості композиції

Завдання

1. Який час описується у творі?

2. Визначте жанр твору.


 1. Скільки сюжетних ліній у романі?

 2. Чи має роман підзаголовок?

 3. У кого Теккерей запозичив символ «ярмарку марнославства»?

 4. Що ви можете сказати про авторську присутність у творі?

«Листок допомоги»

«Ярмарок марнославства» - найбільш значний і відомий твір Теккерея, який приніс йому всесвітню славу. Дію книги віднесено до початку ХІХ ст. Проте Теккерей розмірковує про своїх сучасників і сучасні йому звичаї. Все, що відбувається, він оцінює передусім з моральної точки зору.Жанр: епічна оповідь про європейське життя початку XIX століття (енциклопедія + філософський роман). Філософська лінія пов'язана із символом, що винесений у заголовок роману.

Сюжетно-композиційна організація: Гра двох сюжетних ліній: Ребекка і Емілія. Чеснота Эмілі егоїстична (вона не відповідає на любов і не віддаляє капітана Доббіна). Порівняння Емілії з Ребеккою приводить до тези, що у світі суєтою виконано абсолютно все: і злий егоїзм, і чеснота.

Підзаголовок: «...роман без героїв» (немає героїв у житті, усі грають; навкруги егоїзм). Але це не цинізм, не мізантропія, а фаталізм, песимізм Теккерея!

«Ярмарок марнославства» - винахід не Теккерея, а письменника XVII століття Джона Беньяна («Шлях прочанина» - алегоричний роман-подорож, пункти якого алегорично визначають людські якості). Прозорий образ, алегорія загальної продажності.

Теккерей від образу переходить до символу. Символ загальної суєтності + театральність людського життя. Життя - балаган, на підмостках якого розігрується фарс, причому грають всі. Ролі різні,а ціль - одна: завоювати місце під сонцем, знайти благополуччя. Звідси формується відповідна філософія: життя - нескінченна, ілюзорна гра.

«Ярмарок марнославства» Беньян назвав Vanity Fair. Таку ж назву має роман Теккерея, і перекласти цей англійський фразеологізм, який у сучасній мові означає осередок гріха, можна по-різному: «базар життєвої метушні», «ярмарок гріха», «вистава пороків», тощо. «Виставою пороків» Теккерей називає сучасну йому Англію, де «мазурики швендяють по кишенях, полісмени пильнують, шарлатани… бойко закликають публіку». Роман має не тільки багатозначущу назву, він має не менш значущий підзаголовок: «Роман без героя». Персонажі роману, який має релігійну назву , не варті не тільки визначення героя, вони не є вартими і визначення характеру. Сучасні англійці, згідно із розумінням письменника, — просто ляльки, маріонетки, яких він смикає за ниточки, а вони танцюють, кохають, їдять, п'ють, народжуються і вмирають. Себе самого автор (до речі, талановитий майстер малюнка) зобразив на обкладинці у вигляді балаганного клоуна, «жалюгідного перестарка», який веселить не менш жалюгідну публіку. Герої роману, як і глядачі балаганної вистави, а за ними й читачі існують у цьому світі за принципом «суєти суєт», за законами базару, де повага до людини визначається об'ємом її капіталу, де «дорогий виїзд означає більше, ніж щастя». Таким чином «Базар» набуває значення реалістичного символу сучасного світу, який, за визначенням письменника, є "місцем суєтним, злим, біснуватим, повним усіляких шахрайств, фальші і удавань". Звідки ж у такому місці взятися герою? Проте пошуки привели письменника, хоча і не до героя, але до героїні.

АВТОРСЬКА ПРИСУТНІСТЬ: Відношення автора до героїв незвичайне, тому що немає однозначності в оцінці персонажів. Відношення читачів до Ребекки прозоре (вульгарна корислива вимагачка), але в той же час – талановита акторка, здатна підкорити всіх своєму бажанню. Авторське замилування грою. Всі захоплюються чеснотою Емілії , але в автора скоріше презирство до неї.

ПІДСУМОК: авторська позиція пов'язана з тією роллю, що автор обирає для себе в романі; наприклад, роль АВТОРА-ЛЯЛЬКОВОДА. У передмові починає ляльковий спектакль, тобто герої-маріонетки (поблажливе, всерозуміюче відношення автора до героїв).

2 група

Характеристика образу Ребекки (Беккі) Шарп

Завдання


 1. Соціальне становище.

 2. Портрет героїні.

 3. Домінуючі риси характеру.

 4. Сюжетні вузли, в яких характер Беккі розкривається найповніше.

 5. Висновок.


«Листок допомоги»

Ребекка (Беккі) Шарп - подруга Емілії Седлі по пансіону міс Пінкертон. Дочка безпутного художника та балетної танцюристки, француженки, "мала на зріст, тендітна і бліда", але один погляд її зелених очей здатний вбити наповал будь-якого чоловіка. Беккі, зросла у веселій бідності, розумна, гостра на язик, бачить людей наскрізь і повна рішучості за будь-яку ціну завоювати місце під сонцем, навіть шляхом лицемірства і обману. Що ж робити, адже у бідолахи немає ні люблячих батьків, ні стану, ні титулу - всього того, що живить доброчесність більш щасливих одноліток.

В пансіоні вона навчається на "особливих умовах", тобто з милості, їй постійно нагадують про дармовий стіл. Здається, що дитина знаходиться в пансіоні із співчуття, але уважно придивившись, розуміємо, що це маленька рабиня, яку експлуатують. За своє навчання та утримання вона зобов’язана щодня по декілька годин навчати маленьких дівчаток музиці та французькій мові, яку знала краще, ніж уроджені парижанки. Беккі рано зрозуміла, що вона не може покладатися на зв'язки і знатність, на допомогу батьків, може розраховувати лише на власні таланти і здібності, борючись за місце в суспільстві, гідне її амбіцій і неабиякого людського потенціалу. Героїня обрала своїм життєвим кредо цинічне правило, за яким "немає чесноти, є тільки обставини".

Емілія, щиро прив'язана до Беккі, запрошує її погостювати, і та, користується гостинністю найкращим чином. Маленька шахрайка зуміла сподобатися всім, але головне, вона з величезним успіхом пробує свої чари на Джозефі Седлі, браті Емілії. Лестощі, удавання - і цей нероба, буркотун готовий до останнього рішучого кроку. Історія майже доведена до щасливого кінця і не увінчалася повним торжеством лише волею випадку, що стає у Теккерея рушійним фактором інтриги. Випадковий збіг несприятливих факторів, які згубили зухвалі задуми Беккі як раз в той момент, коли їх виконання здавалося справою найближчих днів, на повірку лише виявляє силу соціальних закономірностей, перед якими безсила навіть завидна цілеспрямованість героїні, її агресивна безсоромність. Не доведений до кінця план шлюбного союзу з братом Емілії так як, на щастя, в справу втручаються випадок і містер Джордж Осборн, наречений Емілії, в результаті чого надії юної інтриганки руйнуються, а Джозеф рятується втечею.

А в житті міс Шарп відкривається нова сторінка: вона приступає до обов'язків гувернантки в Королівському Кроулі, спадковому маєтку сера Пітта Кроулі, "неймовірно вульгарного і неймовірно брудного старого", п'яниці і скнари. Не доведений до кінця план шлюбного союзу з братом Емілії Джозефом відступає перед набагато більш амбіційним задумом завоювання аристократа Рудона Кроулі, який на фоні Беккі, наділеної енергією, розумом і яскравою індивідуальністю, виглядає закінченим нікчемою (це підкреслено вже його значущим прізвищем: crawl - повзати). Потрапивши в старовинний маєток Кроулі на правах всього лише гувернантки, дівчина легко підкорює серце старого баронета, який, поховавши дружину, був би щасливий негайно знову йти під вінець, але вчорашня пансіонерка розсудила, що таємно укладений шлюб з його сином надійніше гарантує її від перепадів долі. Винахідливість, вміння прикидатися і лицемірити допомагають Беккі завоювати прихильність всіх мешканців маєтку, починаючи з її вихованок і кінчаючи містером Піттом Кроулі, старшим сином баронета, справжнім "вихованим джентльменом", якого побоюється навіть буйний тато. Що стосується останнього, то Беккі знаходить "безліч способів бути йому корисною". Не минає й року, як вона стає абсолютно незамінною, мало не господинею в домі.

Після Ватерлоо Беккі і Родон проводять три роки в Парижі. Ребекка користується шаленим успіхом, вона допущена до вищого світу, французи не такі розбірливі, як англійці. Втім, вона не збирається залишатися у Франції на все життя. В Парижі у Беккі і Рудона народжується син. Все сімейство повертається в Лондон, де живе, як завжди, в кредит, роздаючи обіцянки всім і не сплачуючи нікому. І ось Ребекка знову з'являється в Королівському Кроулі і знову примудряється зачарувати всіх. Чого їй тільки не доводиться для цього робити! Навіть зображувати любов до сина, до якого вона насправді не має ні найменшої прихильності. Коли Родон Кролі взнав, що дружина йому зраджує, Ревекка потерпає від бідності. Згодом їй вдалося обібрати і довести до смерті Джоза Седлі. Вона знову займає поважне місце у суспільстві. Дякуючи своїй благодійності, була визнана «святою жінкою». Беккі здійснює єдиний в житті безкорисливий вчинок. Вона показує Емілії лист Джорджа, що доводить його невірність.

Авантюризм Беркі перш за все підтверджує, що на Ярмарку марнославства досягають успіху лише ті, хто засвоїв закони безчесної гри краще, ніж мертві норми чесноти. Беккі раз у раз навіть в етичному відношенні виявляється вище своїх жертв, оскільки свою лицемірну гру ясно усвідомлює лише як вимушеність. Гра стала її другою природою. Вона належить до числа людей, які зазнають утисків зі сторони суспільства, і повинні день за днем вести з ним неоголошену війну, доводячи, що в них є власні права на соціальний добробут, що досягається лише престижем. "Мабуть, і я була б гарною жінкою, якби я мала п'ять тисяч фунтів річного доходу", - аргумент, вагомість якого в очах Теккерея незаперечна.Висновок: Ребекку Шарп (від англ. sharp — швидкий, різкий, хитрий, гострий) він обрав героїнею свого роману, скоріше через те, що вона, хоча і є закінченою снобкою, але все ж таки, виглядає живою поряд із напівсонною Емілією Седлі (від англ. sadly — сумно) та іншими представниками англійського суспільства. Ребекка є єдиною живою істотою цього роману, хоча при погляді на неї стає страшно: в неї є розум, але він служить тільки амбіційній спрямованості її особистості, в неї є енергія, але її спрямовано на те, щоб прорватися у верхи суспільства, в неї є чарівність, але чарівність продається (правда, дорого). В її зелених очах немає ані любові, ані доброти, там є тільки жагуче бажання стати врівень із тими, на кого бідна сирота приречена дивитися знизу наверх. Ребекка проходить через різні верстви суспільства, вона піднімається все вище і вище сходами англійського суспільства, і ми проходимо разом із нею тим же шляхом, спостерігаючи звичаї спочатку буржуа, потім аристократів. Автор, здається, є більш прихильним до бюрґерства (буржуа), аристократи (родина Кроулі) виглядають у нього стадом монстрів.

3 група

Характеристика образу Емілії Седлі

Завдання

1. Соціальне становище.

2. Портрет героїні.

3. Домінуючі риси характеру.

4. Сюжетні вузли, в яких характер Емілії розкривається найповніше.

5. Висновок.«Листок допомоги»

Емілія Седлі

Як і його великі сучасники Бальзак і Діккенс, Теккерей ставить в центрі композиції свого роману двох молодих дівчат: Ребекку Шарп і Емілію Седлі. Эмілія Седлі - багата спадкоємиця, якій судилося пережити розорення батька, засудження з боку свекра, що вважає її шлюб із Джоржем Осборном мезальянсом, загибель боготворимого багато років чоловіка, крах пов'язаних із ним романтичних ілюзій, коли істину про легкодумство й емоційну черствість цього, поваленого при Ватерлоо, офіцера стає неможливо приховувати від самої себе. Неухильно цнотлива, вона боїться хоча в дрібниці відступити від моралі, до якої її з дитинства привчали під дахом батьківської хати, де на чільне місце завжди ставилися відповідальність, чесність і порядок. Вона виявляється явно непридатною до умов і звичаїв того « Базару життєвої суєти » , що їй відкривається з початком дорослого життя. Вона має добре, ніжне і великодушне серце, але, щиро кажучи, не може похвалитися розумом.

Над головою Емілії згущаються хмари, і виною тому, як це не дивно, виявляється Наполеон, або Вони, як його називають англійці. Втеча Бонапарта з Ельби і висадка його армії в Каннах змінюють стан справ на біржі і тягнуть за собою повне розорення Джона Седлі, батька Емілії. І хто ж виявляється "самим незговірливим і впертим з кредиторів"? Його друг і сусід Джон Осборн, якому він допоміг вийти в люди. Майно Седлі йде з молотка, сім'я переселяється в убогу найману квартирку, але не через це страждає Емілія. Біда в тому, що ця простодушна дівчина любить жениха не так, як належить любити на ярмарку марнославства, а всім серцем і на все життя. Вона щиро вважає порожнього, самозакоханого і фатоватого Джорджа Осборна самим красивим і розумним чоловіком на світі. На відміну від Ребекки, всі вчинки якої диктуються "користю, егоїзмом і нуждою", Емілія живе тільки любов'ю. А Джордж дозволяє себе любити, не відмовляючись від чисто холостяцьких веселощів і не балуючи наречену особливою увагою.

Після краху Джона Седлі батько забороняє Джорджу одружитися з Емілією. Більше того, її власний батько теж чути не хоче про шлюб з "сином негідника". Бідна Емілія в розпачі. Але тут втручається капітан Доббін, вірний друг Джорджа, чесна і великодушна людина, яка вже давно гаряче любить Емілію, не наважуючись в тому зізнатися навіть самому собі. Він вмовляє Джорджа, одружитися на Емілії всупереч волі батька. Не варто й говорити про те, що батько відмовляється від Джорджа і позбавляє його спадщини. Проходить час. Емілія та Беккі зустрічаються у Брюсселі, куди виступає полк Джорджа і Доббін з ад'ютантом Родоном Кроулі. Полк із захопленням приймає Емілію, її подругу запрошують до вищого світу. Де б не з'явилася Ребекка, вона завжди оточена натовпом знатних шанувальників. До їх числа потрапляє і Джордж Осборн. Легковажність Беккі і власне марнославство заводять його настільки далеко, що на балу він передає їй букет з листом, в якому благає бігти з ним. (Зрозуміло, та ніколи і не збиралася робити нічого подібного).

Джордж, повний невисловленого каяття, прощається з дружиною. Прощається, щоб через кілька днів загинути в битві при Ватерлоо.

А що ж Емілія? Смерть чоловіка мало не коштувала їй життя, її врятувало тільки народження сина, якого вона обожнює, як обожнювала чоловіка. Довгий час вона живе з батьками, стійко переносить бідність і нестатки і знаходить розраду в маленькому Джорджі.

Старий Джон Осборн, вражений схожістю онука з покійним сином, пропонує забрати хлопчика і виховати його як джентльмена. Бідна Емілія розлучається з сином ради його блага. Та ось фортуна повертається обличчям до Емілії. З Індії повертається майор Доббін разом з її братом Джозефом, який клянеться, що відтепер його рідні не будуть потерпати від бідності. Як завмирає віддане серце майора, коли він підходить до будинку, де живе місіс Емілія Осборн, яке щастя охоплює його, коли він дізнається, що вона не вийшла заміж. Щоправда, і йому сподіватися особливо нема на що. Емілія як і раніше, ніби не помічає безкорисливого, відданого кохання Доббіна.

Вона залишається вірна пам'яті чоловіка. Незабаром помирає Джон Седлі, а слідом за ним і Джон Осборн. Він залишає маленькому Джорджу половину статку і відновлює вдову свого "коханого сина" в опікунських правах. Емілія дізнається, що і цим вона зобов'язана Доббіну, дізнається, що він і був невідомим благодійником, який підтримував її в тяжкі для неї роки. За цю незрівнянну відданість вона може заплатити тільки вдячністю.

Доббін вирішує розлучитися з Емілією навіки. І тут Беккі здійснює єдиний в житті безкорисливий вчинок. Вона показує лист Джорджа, що доводить його невірність. Ідол повалений. Емілія вільна і може відповісти на почуття Доббіна. Історія добігає кінця. Доббін одружується з Емілією, вони ведуть тихе життя в затишному власному будинку і дружать з мешканцями Королівського Кроулі.

ІV. Рефлексія

1. Завдання для груп

І група

Скласти сенкан «Беккі Шарп»ІІ група

Скласти сенкан « Емілія Седлі»ІІІ група

«Кола Вена». Порівняльна характеристика (доповнити таблицю)Беккі Спільне Емілія

2. У чому полягає новаторство Теккерея?

- Ніколи ніхто до нього так послідовно, логічно і чітко, критично та скептично не підходив до зображення своїх сучасників і сучасних йому звичаїв.V. Домашнє завдання.

Написати міні-твір на тему «Мої враження від творчості Вільяма Теккерея». Прочитати оповідання «Рокові чоботи».


Заняття № 5


Каталог: uploads -> editor -> 9195 -> 542478
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
542478 -> Освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради
542478 -> Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання
542478 -> Черкаської обласної державної адміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка