Чернігівська міська централізована бібліотечна системаСкачати 34.56 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір34.56 Kb.

Чернігівська міська централізована бібліотечна система

 • Чернігівська міська централізована бібліотечна система
 • Центральна бібліотека ім. М.М.Коцюбинського
 • Бібліографічний опис
 • Бібліографічний запис
 • Практичне застосування
 • © Куннова О.В.

Бібліографічний

 • Бібліографічний
 • опис 
 • це процес і результат складання за визначеними правилами переліку відомостей про який-небудь документ, що його ідентифікують і дозволяють знаходити серед багатьох інших.

Вимоги

 • Вимоги
 • до бібліографічного опису:
 • Точність — усі бібліографічні відомості мають відповідати даним документа;
 • Повнота — повний набір даних, що допомагають встановити відмінність документа від інших подібних;
 • Єдність опису — склад відомостей, форма і послідовність мають бути стабільними;
 • Стислість, оскільки бібліографічні описи вміщають на невеликій площі;
 • Зрозумілість і чіткість.

Види бібліографічного опису:

 • Монографічний – відомості, що характеризують однотомне видання в цілому або окремий том багатотомного видання;
 • Зведений – відомості, що характеризують сукупність томів або випусків багатотомного видання;
 • Аналітичний – відомості, що характеризують складову частину документа (стаття, розділ).

Бібліографічний опис складається з таких зон та елементів:

 • Зона назви та відомостей про відповідальність (основна назва, загальне позначення матеріалу, паралельна назва, відомості, що відносяться до назви, відомості про відповідальність, тобто інформація про окремих осіб, установи та організації, які брали участь у створенні та виданні документа);
 • Зона видання (відомості про видання, а саме: перевидання, передруки, відомості про характер перевидання, спеціальне призначення документа, особливості форми його відтворення);

 • Зона специфічних відомостей (застосовується для особливих видів документів: нотних, серіальних, картографічних документів, стандартних і технічних умов, патентів, а також електронних ресурсів (вид та об'єм));
 • Зона вихідних даних (місце видання, видавництво або видавнича організація, дата видання);
 • Зона фізичної характеристики (кількість сторінок, ілюстрацій та супровідний матеріал);

 • Зона серії (назва серії та підсерії, Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN), номер випуску серії та підсерії);
 • Зона приміток (інформація про документ, яка не була наведена в інших елементах опису);
 • Зона міжнародного стандарту або державної реєстрації.

До обов'язкових зон бібліографічного опису належать:

 • Зона назви та відомостей про відповідальність;
 • Зона вихідних даних;
 • Зона фізичної характеристики.

Бібліографі́чний за́пис —

 • Бібліографі́чний за́пис —
 • розгорнута бібліографічна характеристика видання (твору, документального джерела), в якій бібліографічний опис доповнений тими чи іншими елементами:
 • заголовком,
 • анотацією чи рефератом,
 • класифікаційними індексами,
 • предметними рубриками,
 • бібліотечними шифрами зберігання
 • тощо.

Порядок наведення бібліографічних відомостей (з урахуванням вживання великої та малої літер)

 • Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва : відомості, які відносяться до назви / відомості про Авторство чи Відповідальність ; про інших Осіб. – Відомості про повторність видання / Відповідальність за видання. – Зона спеціфічних відомостей. – Місце видання : Вид-во, рік. – Фізична (кількісна) характеристика. – (Серія і підсерія ; №, т.). – Примітки (додаткова інформація від бібліографа). – ISBN.

Замки та фортеці [Текст] = Castles and Fortresses / упоряд., вступ. ст., комент. Л. В. Прибєги ; перед. сл. М. Жулинського ; пер. англ. мовою О. Подшибіткіної ; пер. фр. мовою О. Кобушкіної. - К., 2007. – 351 с. : фотогр. - (Архітектурні перлини України). - Текст укр., англ., рос. і фр. мовами. - ISBN 9-7896-6577-078-7.

 • Замки та фортеці [Текст] = Castles and Fortresses / упоряд., вступ. ст., комент. Л. В. Прибєги ; перед. сл. М. Жулинського ; пер. англ. мовою О. Подшибіткіної ; пер. фр. мовою О. Кобушкіної. - К., 2007. – 351 с. : фотогр. - (Архітектурні перлини України). - Текст укр., англ., рос. і фр. мовами. - ISBN 9-7896-6577-078-7.

Важливо!!!

 • Відомості, не зазначені на титулі, наводяться у квадратних дужках.
 • Наприклад: / [гол. ред. Н. М. Пилипенко]
 • Рік видання наводиться обов`язково, навіть тоді, коли відомості про нього відсутні. У такому випадку встановлюють приблизну дату і зазначають її в квадратних дужках зі знаком запитання.
 • Наприклад: [1962?]
 • Перші слова відомостей, що відносяться до зони назви та відомостей про відповідальність,
 • записуються з малої літери, якщо вони не є
 • власними назвами, першими словами назви чи цитатами.
 • Наприклад:
 • Етика : навч. посіб. / за ред. В. С. Мовчан. – К. : Знання, 2007. – 483 с. – ISBN 966-522-064-0.
 • Дзюба І. М. У світі думки Лесі Українки /
 • І. М. Дзюба ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2006. – 44 с. – ISBN 966-600-225-6.

До зони назви і відомостей про відповідальність введено новий елемент – загальне позначення матеріалу, який доцільно подавати в описі документів різних видів.

 • До зони назви і відомостей про відповідальність введено новий елемент – загальне позначення матеріалу, який доцільно подавати в описі документів різних видів.
 • Наприклад: [Електронний ресурс], [Рукопис], [Образотворчий матеріал], [Ноти], [Карти].
 • Якщо в конкретному інформаційному масиві переважають документи одного виду, загальне позначення матеріалу може бути випущеним.
 • Наприклад:
 • [Текст] – в описах текстових видань.
 • У заголовку бібліографічного запису наводять прізвище одного автора. За наявності двох і трьох авторів указують, як правило, ім'я першого автора.
 • Якщо авторів чотири і більше, то заголовок не застосовують.

1 автор

 • 1 автор
 • Стеблюк М. І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М. І. Стеблюк. – 2-ге вид., переробл. – К. : Знання, 2010. – 487 с. : іл. - ISBN 978-966-346-630-9.
 • 2 автори
 • Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 331 с.
 • 3 автори
 • Костюк П. Г. Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології / П. Г. Костюк, О. П. Костюк,
 • О. О. Лук'янець.– К. : Наук. думка, 2005. – 197 с.

4 автори

 • 4 автори
 • Основы создания гибких автоматизированных произведений [Текст] / Л. А. Пономаренко, Л. В. Адамович, В. Т. Музычук, А. Е. Гридасов ; ред. Б. Б. Тимофеева. – К. : Техника, 1986. – 144 с.
 • 5 і більше авторів
 • Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918-1945 рр. : навч. посіб. для студ. ВНЗ /
 • З. А. Баран, Г. М. Кипаренко, С. П. Мовчан [та ін.] ; за ред.
 • М. Швагуляка. – Львів : Афіша, 2005. – 288 с. – ISBN 966-325-052-6.

Кома в заголовку бібліографічного опису

 • Призначення коми в заголовку – відокремлення прізвища від імені та по-батькові.
 • У ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 “Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги і правила складання” вказано, що на початку заголовка наводять прізвище особи і після неї, як правило, ставлять кому.
 • Згідно роз'яснень Книжкової палати України та інших установ, формулювання “як правило” дає можливість вибирати альтернативні рішення щодо застосування коми в заголовку бібліографічного опису.

Бібліографічний опис багатотомного документа

 • Бібліографічний опис може складатися як на багатотомне видання в цілому, так і на окремі томи багатотомного видання.

Бібліографічний опис на багатотомне видання в цілому

 • Багаторівневий опис:
 • Історія української культури : у 2 т. / НАН України. - К. : Наук. думка, 2001.
 • Т. 1 : Українська культура XIII - першої половини XVII століть. - 848 с. : іл.
 • Т. 2 : Українська культура другої половини XIII - XVII століть. - 1246 с. : іл.
 • Однорівневий опис:
 • Куліш, М. Г. Твори : в 2 т. / М. Г. Куліш. – К. : Дніпро, 1990. – 2 т. – ISBN 5-308-00655-5.

Бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання

 • Горлач Н. Избранное : в 3 т. / Н. Горлач. – Х. : Факт, 2003.
 • Т. 2 : Мир повседневности. – 639 с. – ISBN 966-637-100-6.
 • Опис частини багатотомного видання (аналітичний)
 • Челпанов Георгій Іванович (1862-1936) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К., 2005. - Т. 1. – С. 613-617 : портр. - ISBN 966-06-0367.

Скорочення слів у бібліографічному описі

 • Скорочення слів застосовують у всіх областях бібліографічного опису, крім основної та паралельної назв, з урахуванням наведених правил.
 • Правила вживання скорочень слів та словосполучень у кожному елементі бібліографічного опису встановлені згідно з ГОСТ 7.1 та чинним зведенням правил складання бібліографічного опису.

Аналітичний бібліографічний опис

 • Аналітичний бібліографічний опис
 • може бути складено на окремий твір (статтю, оповідання з журналу чи збірника) або частину твору (главу, розділ).
 • Аналітичний бібліографічний опис складається з двох частин:
 • Відомості про складову документа;
 • Відомості про документ, у якому вміщено складову.
 • Ці частини розділяються знаком дві коси риски (//)

Аналітичний бібліографічний опис складається із зон та елементів, зазначених у такій послідовності:

 • Відомості про складову частину документу // Відомості про ідентифікуючий документ. – Відомості про місцезнаходження складової частини в документі. – Примітки.
 • Наприклад:
 • Ушкалов Л. “Філософія серця” Тараса Шевченка / Л. Ушкалов // Слово і Час. – 2012. - № 9. – С. 17-28. – Бібліогр. : 66 назв.
 • В аналітичному бібліографічному описі зони можна відокремлювати крапкою і пробілом.
 • Наприклад:
 • Найдюк Н. Перлина української архітектури у Козельці / Н. Найдюк // Деснянка вільна. 2012. 17 верес. С. 12.

Тільки в аналітичному бібліографічному описі дозволяється в зоні назви і відомостей про відповідальність не повторювати відомості про відповідальність складової частини документа, якщо вони збігаються із заголовком бібліографічного запису.

 • Тільки в аналітичному бібліографічному описі дозволяється в зоні назви і відомостей про відповідальність не повторювати відомості про відповідальність складової частини документа, якщо вони збігаються із заголовком бібліографічного запису.
 • Наприклад:
 • Магула В. Сумна демографія // Сіверщина. – 2012. – 25 жовт. – С. 12.

Бібліографічний опис електронних ресурсів

 • Електронні ресурси в залежності від режиму доступу поділяються на:
 • Ресурси локального доступув яких інформація зафіксована на окремому фізичному носії (дискети, магнітні флешки, диски);
 • Ресурси віддаленого доступуінформація з вінчестера або інших електронних пристроїв чи розміщена в інформаційних мережах (інтернет).

До обов'язкових зон бібліографічного опису електронних ресурсів належать:

 • Зона назви та відомостей про відповідальність;
 • Зона специфічних даних (вид та об'єм ресурсу);
 • Зона вихідних даних;
 • Зона приміток.

Ресурси локального доступу

 • Зібрання законодавства України [Електронний ресурс] : станом на 1 серпня 2001 р. / Укр. інформац. - прав. центр. – Текст. дані. – К. : [б. в.], 2001. – 1 опт. диск (CD-R). – (Комп'ютерна правова система ; [вип. 14]). – Систем. вимоги: Pentium 1200 МГц ; 20 Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з етикетки диска.

Ресурси віддаленого доступу

 • Електронний фонд Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua. - Назва з екрана.

Приклади бібліографічного запису

За назвою

 • Соціологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В. Г. Городяненка. - Вид. 2-ге, переробл., доп.– К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. – 560 с. : іл. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-115-5.
 • Великдень : звичаї, обряди, страви / авт.-упоряд. Я. Музиченко. – 2-ге вид., виправл. – Львів : Свічадо, 2011. – 159 с. : іл., ноти. - ISBN 978-966-365-438-7.

1 автор

 • Батенко Т. Свіча Михайла Гориня: штрихи до портрета / Т. Батенко. – К. : УРП, 1995. – 62 с. : фотоіл. – (Політ. портр. ; ч. 2). - ISBN 966-8919-00-9.

2 автори

 • Ратніков В. С. Історія та філософія науки : хрестоматія / В. С. Ратніков,
 • З. Ю. Макаров. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2009. – 416 с. - ISBN 978-966-382-192-4.

3 автори

 • Білозерська Л. П. Термінологія та переклад : навч. посіб. для студ. філолог. напряму підготов. / Л. П. Білозерська,
 • Н. В. Возненко, С. В. Радецька ; М-во науки і освіти України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 232 с.

4 автори

 • Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] /
 • О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

5 та більше авторів

 • Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді /
 • [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін.-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія «Формування здорового способу життя молоді»).

Рецензії

 • Атрошенко, Б. Історія молодіжної політики незалежної України пишеться вже зараз // Сіверянський літопис. 2006. №6.
 • С. 112-114. - Рец. на кн. : Бородин Є. І. Історія формування державної молодіжної політики в Україні (1991-2004 рр.). – Дніпропетровськ : Герда, 2006. - 472 с.

Інтерв'ю

 • Ада Роговцева: “Театр ім. Л. Українки – моя доля, моя любов, мій хрест” / А. Роговцева ; інтерв'ю Т. Поліщук // День. – 2005. – 6 трав. –
 • С. 24.
 • Або:
 • Ліна Костенко: "Виколупую з-під льоду свій народ" / [інтерв`ю взяв] С. Бондаренко // Література та життя. - 2010. - № 3. - С. 3.

Картографічні видання

 • Історичний атлас Галичини [Карти] : карти, схеми, автентичні гравюри і печатки з праісторичних часів до ХХ ст. / уклад. В.Грабовецький. – Івано-Франковськ : [б. в.], 1996. – 49 с. : іл., карти, схеми. – ІSBN-966-635-121-6.

Нотні видання

 • Педагогический репертуар [Ноты] : для фортепьяно : учеб. для детск. муз. школ : 5-й кл. – М. : Гос. муз. изд-во, 1958. – 23 с. : ноты. – Содерж. : Прощальный вальс ; Мазурка ; Хор волшебных дев / М. Глинка. Рондо /
 • Д. Бортнянский. Две прелюдии / Л. Гурилев [и др.].

Альбоми, ілюстрації, фото

 • Пиросмани = Pirosmani : избр. произведения : [альбом] / авт. вступ. ст. и сост. Э. Д. Кузнецов. – М. : Совет. художник, 1986. – 25 с. : 64 л. цв. ил.
 • Вільям Сідні Портер : [портрет] // О. Генрі. Вибране. – К., 2006. – Фронтиспіс.
 • М. Куліш : [фотографія] // Кудрявцев М. Г. Микола Куліш : сторінки життя і творчості. – Кам'янець – Подільський, 2002. – 2-га с. обкл.

Дисертації

 • Лисенко І. М. Поетика драматургії Миколи Куліша 1927-1932 років : автореф. дис. … канд. філол. наук / Лисенко Інна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Казаріна. – Х., 2006. – 19 с.

Законодавчі матеріали

 • Про День працівників цивільного захисту : Указ Президента України № 1010 від 27 серпня 2004 р. // Урядовий кур'єр. – 2004. – 3 верес. – С. 10.
 • Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. № 1908 // Офіц. вісн. України. – 2002. - № 51. – С. 91.
 • Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції : Закон України [від 19 трав. 2011 р. № 3390-VI] // Голос України. - 2011. – 16 черв. - С. 18.

Законодавчі матеріали під заголовком

 • Україна. Президент (1994-2004 ; Л.Кучма).
 • Про День працівників цивільного захисту : Указ № 1010 від 27 серпня 2004 р. // Урядовий кур'єр. – 2004. – 3 верес. – С. 10.
 • Україна. Кабінет Міністрів.
 • Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів : Постанова від 13 грудня 2002 р. № 1908 // Офіц. вісн. України. – 2002. - № 51. – С. 91.
 • Україна. Закони
 • Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції : [затв. 19 трав. 2011 р. № 3390-VI] // Голос України. - 2011. – 16 черв. - С. 18.

Література

 • Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Чинний з 2007.07.01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 47 с. — (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).
 • Дзюба, Н. Й. Бібліографічний опис: державні стандарти та їх практичне застосування / Н. Й. Дзюба, Н. Л. Симоненко // Шкільна бібліотека. – 2012. - № 3. – С. 27-34.
 • Устіннікова, О. Нові правила бібліографічного опису /
 • О. Устіннікова // Вісник Книжкової палати. – 2007. - № 8. – С. 25-27.
 • Юлдашева, С. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТу 7.1.–84 / С. Юлдашева // Вісник Книжкової палати. – 2007. - № 6. – С. 12-13.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс
downloads -> «Місце професії «Оператор комп’ютерного набору» на сучасному ринку праці»

Скачати 34.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка