Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаСторінка1/4
Дата конвертації13.12.2016
Розмір0.56 Mb.
#3892
ТипРобоча програма
  1   2   3   4

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з “Фізичної та соціально-економічної географії країн Світу”

(назва навчального предмета)


для спеціальності 6.020107 - Туризм

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________
або спеціальностей)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Факультет Географічний
Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування
Нормативні

дані
Форма

навчання


Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)


Лабораторних

(год)


Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)Розрахункові, графічні роботи

(семестр)Курсові роботи

(семестр)Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна


1

1,2

189

5

48

32
7

1021

2

Заочна


1

1,2

189
12

81691

2

Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням «Фізична географія материків та океанів»

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена к.геогр.н., расист. Кирилюком Сергієм Миколайовичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.
Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”________ 200__ р.
Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ / Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено методичною радою географічного факультету

_01__” вересня 2011 року
Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/(підпис) (прізвище, ініціали)

1. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладення дисципліни

Виявлення об’єкту дослідження фізичної географії країн світу. Характеристика структури фізичної географії країн світу, ознайомлення з основними завданнями та історією становлення фізичної географії. З’ясування головних природних закономірностей країн світу в розрізі материків та острівних територій. Розглянути глобальні природні утворення та їх вплив на розвиток господарства окремих (типових) країн світу.


1.2. Завдання вивчення дисципліни

- навчити студентів аналізувати та характеризувати фізико-географічні об’єкти країн світу;

- вільно володіти фізико-географічною номенклатурою та вміти знаходити і показувати їх на загально-географічних картах;

- оцінювати рекреаційні можливості та потенціал країн світу в залежності від природних умов.


1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

- вільне володіння теоретичним матеріалом;

- вироблення навичок в картографуванні фізико-географічних країн світу та вміння показувати їх на загально-географічних картах світу;

- вироблення навичок вільного орієнтування на загально-географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури;

- засвоєння головних понять в геосистематології та вміння їх вільного трактування.
2. змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «фізична та соціально-економічна географія країн світу»

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності, тип поточного контролю

ІНДЗ

(за вибором)Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Фізична географія материків Північної півкулі

Вільне володіння теоретичним матеріалом

НЕ. 1.1.

(Лекція) Вступ до фізичної географії світу

Мета і завдання дисципліни, зв’язок з іншими науками. Основні чинники, що визначають розвиток природного середовища. Зонально-гегіональна диференціація географічної оболонки. Природне середовище як продукт тривалого розвитку та взаємодії природних компонентів; літо генна і кліматогенна основи природних ландшафтів; грунтово-рослинні компоненти як індикатори просторової і тимчасової диференціації природних комплексів країн Європи. Антропогенний чинник трансформації природних ландшафтів країн Європи; взаємодія між материками і океанами як важливий чинник формування основних рис природи Землі. Загальні особливості материкової суші, порівняльна характеристика окремих материків та країн на материках. Основні принципи фізико-географічного районування материків. Географічні пояси і зони земної кулі. Секторність. Регіональні прояви географічної зональності на різних материках. Проблеми сучасного стану природного середовища: виснаження природних ресурсів, порушення систем життєзабезпечення, забруднення навколишнього середовища, деградація ландшафтів. Їх прояв в різних районах земної кулі і в країнах з різними соціально-економічними системами.

2

Усне опитування

Пошуково-інформаційна робота на тему: «Природні об’єкти туристичного попиту в країнах Європи, Азії та Північної Америки»

10

2

Вироблення навичок в картографуванні фізико-географічних країн світу та вміння показувати їх на загально-географічних картах світу

НЕ. 1.2. (практичне заняття) Фізико-географічне районування. Фізико-географічні країни та країни світу

Вивчення фізико-географічної номенклатури, приурочення номенклатури до країн світу, картографування фізико-географічної номенклатури та прив’язка до неї об’єктів туристичного попиту природного характеру. Методика проведення номенклатурного вивчення, способи зображення номенклатури на загально-географічних та фізичних картах світу та картах країн світу


2
Захист практичної роботи6

Вільне володіння теоретичним матеріалом

НЕ. 1.3. (лекція) Природа країн Європи

Географічне положення, межі, берегова лінія і типи берегів. Основні тектонічні структури (платформи, складчасті пояси і області, щити, плити, синеклізи і антеклізи); історія формування території і сучасних природних ландшафтів країн Європи. Плейстоценові зледеніння їх роль у формуванні ландшафтів. Мінеральні ресурси, їх розповсюдження і приурочення до тектонічних структур. Морфоструктурне районування. Рівнинно-платформенні і гірські області, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження. Основні кліматоутворюючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Особливості місцевих типів клімату. Вплив клімату на формування ландшафтів і можливості їх господарського використання; річний стік і умови його формування. Річки, озера, болота, підземні води, льодовики (типи, особливості режиму, розповсюдження). Водні ресурси і їх господарське використання; особливості формування в кайнозої. Типи рослинності і ґрунтів і їх господарська оцінка. Особливості використання земельних ресурсів. Вплив антропогенного чинника на біоценози. Зонально-поясна структура природи. Особливості зональних типів ландшафтів країн Європи. Мозаїчність . Мозаїчність чергування рівнинних і гірських ландшафтів. Характеристика природних зон в країнах Азії. Типи висотної поясності.

2

Усне опитування3

Вміння комплексно характеризувати природу країн Європи

НЕ. 1.3.1.

(Самостійна робота) Комплексна фізико-географічна характеристика країн Європи

Комплексна фізико-географічна характеристика країн Європи. Комплексні підходи щодо оцінки та прогнозу розвитку природних процесів та явищ, які мають місце на території країн Європи8,5Тестування


Вироблення навичок вільного орієнтування на загально-географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури

НЕ. 1.4. (Практичне заняття)

Фізико-географічна та номенклатурна характеристика країн ЄвропиВивчення фізико-географічної номенклатури Європи, приурочення номенклатури до країн Європи, картографування фізико-географічної номенклатури та прив’язка до неї об’єктів туристичного попиту природного характеру в межах Європи


2
Захист практичної роботи6

Вільне володіння теоретичним матеріалом

НЕ. 1.5. (Лекція)

Природа країн АзіїГеографічне положення, берегова лінія. Загальні особливості природи у зв’язку з розмірами і будовою поверхні. Основні риси геоструктурного плану і історія формування території. Фізико-географічне районування. Мінеральні ресурси. Морфоструктурне районування. Рівнинно-платформенні і гірські області, типи і форми морфоструктур. Морфоскульптурне районування, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження. Основні кліматоутворюючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Особливості місцевих типів клімату. Вплив клімату на формування ландшафтів країн Азії і можливості їх господарського використання; річний стік і умови його формування. Річки, озера, болота, підземні води, льодовики (типи, особливості режиму, розповсюдження). Водні ресурси і їх господарське використання; особливості формування в кайнозої. Типи рослинності і ґрунті. Особливості використання земельних ресурсів в країнах Азії. Вплив антропогенного чинника на біоценози. Зонально-поясна структура природних ландшафтів. Особливості зональних типів ландшафтів. Мозаїчність чергування рівнинних і гірських ландшафтів. Характеристика природних зон в країнах Азії. Типи висотної поясності. Проблеми обезліснення і запустинювання ландшафтів в окремих країнах Азії.

2

Усне опитування3

Вироблення навичок комплексно характеризувати природу країн Азії

НЕ. 1.5.1.

(Самостійна робота) Комплексна фізико-географічна характеристика країн Азії

Комплексна фізико-географічна характеристика країн Азії. Комплексні підходи щодо оцінки стану та антропогенної перетвореності природних систем Азії. Прогноз розвитку природних процесів та явищ, які мають місце на території країн Азії8,5Тестування


Вироблення навичок вільного орієнтування на загально-географічних картах та вміння показувати на них

НЕ. 1.6. (Практичне заняття)

Фізико-географічна та номенклатурна характеристика країн АзіїВивчення фізико-географічної номенклатури Азії, приурочення номенклатури до країн Азії, картографування фізико-географічної номенклатури та прив’язка до неї об’єктів туристичного попиту природного характеру в межах Азії


2
Захист привичної роботи6

Вільне володіння теоретичним матеріалом

НЕ. 1.7. (Лекція) Фізико-географічна характеристика країн Північної та Центральної Америки

Географічне положення, берегова лінія і основні особливості природи порівняно з Євразією. Найважливіші етапи геологічної історії і особливості геоструктурного плану , плейстоценові зледеніння і їх роль у формуванні природи материка. Фізико-географічне районування. Мінеральні ресурси, розміщення, основні райони накопичення, морфоскульптурне районування. Віддзеркалення геоструктурного плану в рельєфі материка. Рівнини на платформах і епіплатформенні гори Сходу; епігеосинклінарний пояс Кордельєрів; типи і форми морфоструктур. Морфоскульптурне районування, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження. Основні кліматоутворюючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Основні типи клімату. Вплив клімату на формування ландшафтів; річний стік і умови його формування. Річки, озера, болота, підземні води, льодовики (типи, особливості режиму, розповсюдження). Водні ресурси і їх господарське використання; особливості формування в кайнозої. Типи рослинності і ґрунтів. Вплив антропогенного чинника на біоценози, особливості зональних типів ландшафтів. Вплив океанів, циркуляції атмосфери і орографії на розташування і структуру орографічних зон. Мозаїчність чергування рівнинних і гірських ландшафтів. Характеристика природних зон. Типи висотної поясності.

2

Усне опитування3

Вміти комплексно характеризувати природу країн Північної та Центральної Америки

НЕ. 1.7.1.

(Самостійна робота) Комплексна фізико-географічна характеристика країн Північної та Центральної Америки

Комплексна фізико-географічна характеристика країн Північної та Центральної Америки. Комплексні підходи щодо оцінки та прогнозу розвитку природних процесів та явищ, які мають місце на території країн Північної та Центральної Америки.8,5Тестування


Вироблення навичок вільного орієнтування на загально географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури

НЕ. 1.8. (Практичне заняття) Фізико-географічна та номенклатурна характеристика країн Північної Америки

Вивчення фізико-географічної номенклатури Північної Америки та Центральної Америки, приурочення номенклатури до країн Північної і Центральної Америки, картографування фізико-географічної номенклатури та прив’язка до неї об’єктів туристичного попиту природного характеру в межах Північної та Центральної Америки


2
Захист практичної роботи6

Всього за Модуль 1

35ЗМ. 2. Фізична географія країн Південних материків

Вільне володіння теоретичним матеріалом

НЕ. 2.1. (Лекція) Природа країн Африки

Географічне положення, берегова лінія і основні особливості природи країн Африки. Найважливіші етапи геологічної історії і особливості геоструктурного плану. Фізико-географічне районування. Мінеральні ресурси, розміщення, основні райони накопичення паливно-енергетичних і інших ресурсів у зв’язку з геологічною будовою материка, морфоскульптурне районування. Морфоскульптурне районування, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження, кліматотвірні чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Основні типи клімату. Вплив клімату на формування ландшафтів країн материка і можливості їх господарського використання. Кліматичні ресурси, річний стік і умови його формування. Річки, озера, болота, підземні води. Водні ресурси і їх господарське використання; особливості формування в кайнозої. Типи рослинності і ґрунтів і їх господарська оцінка. Особливості використання земельних ресурсів. Вплив антропогенного чинника на біоценози, особливості зональних типів ландшафтів. Вплив океанів, циркуляції атмосфери і орографії на розташування і структуру орографічних зон. Мозаїчність чергування рівнинних і гірських ландшафтів. Характеристика природних зон. Типи висотної поясності.

2

Усне опитування

Пошуково-інформаційна робота на тему: «Природні об’єкти туристичного попиту в країнах Африки, Південної Америки, Австралії та Океанії»

10

2

Вироблення навичок комплексно характеризувати природу країн Африки

НЕ. 2.1.1. (Самостійна робота) Комплексна фізико-географічна характеристика країн Африки

Комплексна фізико-географічна характеристика країн Африки. Комплексні підходи щодо оцінки стану та антропогенної перетвореності природних систем Африки. Прогноз розвитку природних процесів та явищ, які мають місце на території країн Африки8,5Тестування


Вироблення навичок вільного орієнтування на загально географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури

НЕ. 2.2. (Практичне заняття) Фізико-географічна та номенклатурна характеристика країн Африки

Вивчення фізико-географічної номенклатури Африки, приурочення номенклатури до країн Африки, картографування фізико-географічної номенклатури та прив’язка до неї об’єктів туристичного попиту природного характеру в межах Африки


2
Захист практичної роботи6

Вільне володіння теоретичним матеріалом.

НЕ. 2.3. (Лекція) Фізико-географічна характеристика країн Південної Америки

Географічне положення, берегова лінія і основні особливості природи. Найважливіші етапи геологічної історії і особливості геоструктурного плану. Фізико-географічне районування. Мінеральні ресурси, розміщення, основні райони накопичення паливно-енергетичних і інших ресурсів у зв’язку з геологічною будовою материка, морфоскульптурне районування. Віддзеркалення геоструктурного плану на рельєфі материка. Рівнини на платформах і епіплатформенні гори; типи і форми морфоструктур Морфоскульптурне районування, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження, кліматоформуючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Основні типи клімату. Вплив клімату на формування ландшафтів країн материка і можливості їх господарського використання. Кліматичні ресурси, річний стік і умови його формування. Річки, озера, болота, підземні води, льодовики (типи, особливості режиму). Водні ресурси і їх господарське використання; особливості формування в кайнозої. Типи рослинності і ґрунтів і їх господарська оцінка. Особливості використання земельних ресурсів. Вплив антропогенного чинника на біоценози, особливості зональних типів ландшафтів. Вплив океанів, циркуляції атмосфери і орографії на розташування і структуру орографічних зон. Мозаїчність чергування рівнинних і гірських ландшафтів. Характеристика природних зон. Типи висотної поясності.

2

Усне опитування3

Вміння комплексно характеризувати природу країн Південної Америки

НЕ. 2.3.1.

(Самостійна робота) Комплексна фізико-географічна характеристика країн Південної Америки

Комплексна фізико-географічна характеристика країн Південної Америки. Комплексні підходи щодо оцінки та прогнозу розвитку природних процесів та явищ, які мають місце на території країн Південної.8,5Тестування


Вироблення навичок вільного орієнтування на загально географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури

НЕ. 2.4. (Практичне заняття

Фізико-географічна та номенклатурна характеристика країн Південної Америки

Вивчення фізико-географічної номенклатури Південної Америки, приурочення номенклатури до країн Південної Америки, картографування фізико-географічної номенклатури та прив’язка до неї об’єктів туристичного попиту природного характеру в межах Південної Америки


2
Захист практичної роботи6

Вільне володіння теоретичним матеріалом

НЕ. 2.5. (Лекція) Природа Австралії та Океанії

Географічне положення, берегова лінія і основні особливості природи. Найважливіші етапи геологічної історії. Фізико-географічне районування. Мінеральні ресурси, розміщення. Морфоскульптурне районування, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження, кліматоформуючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Основні типи клімату. Кліматичні ресурси, річний стік і умови його формування. Річки, озера, болота, підземні води. Водні ресурси і їх господарське використання;диференціація грунтово-рослинного покриву. Типи рослинності і ґрунтів і їх господарська оцінка. Вплив антропогенного чинника на біоценози, особливості зональних типів ландшафтів. Характеристика природних зон

2

Усне опитування3

Вміння комплексно характеризувати природу країн Австралії та Океанії

НЕ. 2.5.1.

(Самостійна робота) Комплексна фізико-географічна характеристика країн Австралії та Океанії

Комплексна фізико-географічна характеристика країн Австралії та Океанії. Комплексні підходи щодо оцінки стану та антропогенної перетвореності природних систем Австралії та Океанії. Прогноз розвитку природних процесів та явищ, які мають місце на території країн Австралії та Океанії8,5Тестування


Вироблення навичок вільного орієнтування на загально географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури

НЕ. 2.6. (Практичне заняття)

Фізико-географічна та номенклатурна характеристика країн Австралії та Океанії

Вивчення фізико-географічної номенклатури Австралії та Океанії, приурочення номенклатури до країн Австралії та Океанії, картографування фізико-географічної номенклатури та прив’язка до неї об’єктів туристичного попиту природного характеру в межах Австралії та країнах Океані


2
Захист практичної роботи6

Вільне володіння теоретичним матеріалом

НЕ. 2.7. (Лекція) Глобальні природні системи та їх вплив на розвиток країн світу

Введення в теорію геосистем. Глобальні природні геосистеми та їх складові. геосистеми континуальні та сферні. Фізичні поля та їх вплив на геосистеми країн світу.

2

Усне опитування3

Вироблення навичок вільного трактування понять в геосистемології, та засвоєння геосистемної термінології

НЕ. 2.7.1.

(Самостійна робота)

Розвиток та еволюція глобальних природних систем та їх вплив на розвиток країн світуРозвиток та еволюція глобальних природних систем в межах світу (океанічні та континентальні) та їх вплив на розвиток країн світу.8,5Тестування


Засвоєння головних понять в геосистемології та вміння їх вільного трактування

НЕ. 2.8. (Практичне заняття) Глобальні геосистеми світу та їх віддзеркалення в економіці країн світу

Геосистемні зв’язки, концепія глобальної геосистеми, вплив геосистем на розвиток країн світу.


2
Захист практичної роботи6

Всього за Модуль 2
35Модуль контроль (підсумковий)
30

Всього

1616

1003. Зміст дисципліни


3.1. Зміст лекційного курсу

Тема 1. Вступ до фізичної географії країн Світу

Структурний план теми


Години

Література

1.1. Об’єкт, предмет та головні завдання курсу

2
1.2. Методи дослідження

1.3. Прикладні питання, які розглядає фізична географія країн Світу

Тема 2. Природа країн Європи

Структурний план теми


Години

Література

2.1. Фізико-географічна характеристика краї Північної Європи

2
2.2. Природа країн Західної Європи

2.3. Характеристика природи країн Східної та Центральної Європи

2.4. Природа країн Південної Європи

Тема 3. Природа країн Азії

Структурний план теми


Години

Література

3.1. Природа північного сектору Азії

2
3.2. Фізико-географічна характеристика країн Східної Азії

3.3. Природні властивості країн Південної Азії

3.4. Характеристика природи країн Центральної Азії

3.5. Природа країн Південно-Західної Азії

Тема 4. Фізико-географічна характеристика країн Північної та Центральної Америки

Структурний план теми


Години

Література

4.1. Природа Північного регіону Північної Америки

2
4.2. Фізико-географічна характеристика країн заходу Північної Америки

4.3. Характеристика природи країн сходу Північної Америки

4.4. Природні особливості країн Центральної Америки

Тема 5. Природа країн Африки

Структурний план теми


Години

Література

5.1. Фізико-географічна характеристика країн Сахарського сектору

2
5.2. Характеристика природи країн Західної Африки

5.3. Природні особливості країн Східної Африки

5.4. Природа Центральної Африки

5.5. Природа Південної Африки

Тема 6. Фізико-географічна характеристика країн Південної Америки

Структурний план теми


Години

Література

6.1. Фізико-географічні особливості країн півночі Південної Америки

2
6.2. Природа країн заходу Південної Америки

6.3. Характеристика природи країн сходу материка

6.4. Фізико-географічна характеристика країн центральної частини Південної Америки

6.5. Природа півдня Південної Америки

Тема 7. Природа Австралії та Океанії

Структурний план теми


Години

Література

7.1. Фізико-географічна характеристика Північної Австралії

2
7.2. Природа Західної Австралії

7.3. Природна характеристика Східної Австралії

7.4. Фізико-географічні особливості Центральної Австралії

7.5. Природа Південної Австралії

7.6. Характеристика природи країн Океанії


Тема 8. Глобальні природні системи та їх вплив на розвиток країн Світу

Структурний план теми


Години

Література

8.1. Глобальні природні утворення на Землі

2
8.2. Глобальні процеси та явища на Землі

8.3. Наслідки глобальних процесів та явищ на розвиток природи країн Світу


3.2. Зміст практичних занять
Тема 1. Фізико-географічне районування. Фізико-географічні країни та країни Світу (2 години)

1. Принципи фізико-географічного районування. Співвідношення фізико-географічних країн з країнами Світу. Порівняльна характеристика природи частин Світу. Вплив фізико-географічної ситуації на розвиток країн Світу

2 год.

Тема 2. Фізико-географічна та номенклатурна характеристика країн Світу (12 годин)

2. Нанести на контурну карту Європи країни Світу та фізико-географічні країни. Оформити таблицю, у якій приурочити елементи номенклатури до країн Світу та фізико-географічних країн

2 год.

3. Нанести на контурну карту Азії країни Світу та фізико-географічні країни. Оформити таблицю, у якій приурочити елементи номенклатури до країн Світу та фізико-географічних країн. Зробити опис природи країни (на вибір) та фізико-географічної країни, яка співпадає з обраною країною

2 год

4. Нанести на контурну карту Північної Америки країни Світу та фізико-географічні країни. Оформити таблицю, у якій приурочити елементи номенклатури до країн Світу та фізико-географічних країн. Охарактеризувати природні елементи найбільших країн Північної Америки

2 год

5. Нанести на контурну карту Південної Америки країни Світу. Оформити таблицю, у якій приурочити елементи номенклатури до країн Світу та фізико-географічних країн. Провести порівняльний аналіз природи країн Сходу материка та Заходу

2 год

6. Нанести на контурну карту Африки країни Світу та фізико-географічні країни. Оформити таблицю, у якій приурочити елементи номенклатури до країн Світу та фізико-географічних країн. Охарактеризувати контрастність природи країн Африки та провести порівняльну характеристику країн Півночі., Центру та Півдня материка

2 год

7. Нанести на контурні карти Австралії та Океанії країни Світу та фізико-географічні країни. Оформити таблицю, у якій приурочити елементи номенклатури до країн Світу та фізико-географічних країн. Охарактеризувати природні елементи країн Австралії та Океанії

2 год

Тема 3. Глобальні геосистеми Світу та їх віддзеркалення в економіці країн Світу

(2 години)8. Характеристика основних глобальних геосистеми. Взаємодія геосистеми між собою та їх вплив на економічні можливості країн Світу

2 год.

Каталог: res -> geo -> robociprog -> kryl
kryl -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
kryl -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Охорони праці в галузі
kryl -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Теорії І методології географічної науки"
kryl -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Основ раціонального природокористування І охорони природи
kryl -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Астрономії" (назва навчального предмета) для спеціальності
kryl -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
kryl -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Біогеграфії" (назва навчального предмета) для спеціальності
kryl -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
kryl -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
kryl -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка