Чопівська К. Г. Судова медицина: [Підручник для студентів мед. С89 вузів] / В. В. Білкун, Л. Л. Голубович, П. Л. Голу- бович та іиСторінка36/39
Дата конвертації19.11.2018
Розмір2.15 Mb.
#64825
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
— у недостатньому обстеженні хворого перед опе-

рацією;
— у застосуванні для обстеження чи лікування непе-

ревіреного електроустаткування, що може призвести до

ураження електрострумом;


— у передозуванні радіаційного опромінення при лі-

куванні онкологічних захворювань або передозуванні

сильнодіючих ліків;
— у зашиванні забутих у черевній та грудній порож-

нинах серветок та інструментів;


— у переливанні іногрупної крові.

Зустрічаються й інші форми халатності, іноді — й

неуцтво.
399
Приклад: жінка 36 років була доставлена машиною

швидкої допомоги в клініку з діагнозом "позаматкова ва-

гітність, кровотеча". Хвору оперували акушер-гінеколог

та черговий хірург. Під час операції ні позаматкової ва-

гітності, ні вагітності взагалі не було виявлено, але у че-

ревній порожнині виявили до 1 літра рідкої крові. Не

встановивши джерела кровотечі та враховуючи велику

втрату крові, лікарі зібрали і внутрішньовенне перелили

жінці кров з черевної порожнини. На третій день хвора

померла від сепсису. При судово-медичному розтині бу-

ло виявлено п'ять гострих виразок передньої стінки
шлунка з перфорацією. Та ж рідина, що була прийнята

за кров, виявилась кров'ю в суміші з вмістом шлунка.


Посадовий підлог, тобто внесення посадовою особою

до офіційного документа завідомо неправдивих відомос-

тей, інша підробка документів, а також складання та ви-

дача завідомо неправдивих документів караються позбав-

ленням волі до трьох років або штрафом від п'яти до

п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-

дян з позбавленням права займати певні посади чи зай-

матись певною діяльністю на строк до п'яти років

(ст. 172 КК України). Найбільш часто посадові підлоги

мають місце при визначенні придатності до служби в

армії, встановленні інвалідності, працездатності і таке

інше.
Практично всі перелічені вище посадові правопору-

шення супроводжуються одержанням хабарів.
Одержання посадовою особою в будь-якому вигляді

хабара за виконання чи невиконання в інтересах того,

хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй

влади чи посадового становища карається позбавленням

волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією

майна та позбавленням права займати певні посади або

займатися певною діяльністю на строк до п'яти років

(ст. 168 КК).


При обтяжуючих обставинах покарання буває більш

суворим.
400


Судово-медична експертиза

при розслідуванні справ

про професійні правопорушення

медичних працівників


Часто такі справи порушують у випадках несприятли-

вих наслідків або закінчень хвороб (смерть, інвалідність,

втрата репродуктивної здатності і таке інше).
Призначаються експертизи постановою прокуратури

або рішенням суду. Виконуються вони тільки комісійне.

Комісію очолює висококваліфікований спеціаліст — на

першій інстанції обласний, а на останній — Головний

судово-медичний експерт України. Крім того, до комісії

залучаються висококваліфіковані фахівці (хірурги, якщо

йдеться про хірургічне втручання, акушери-гінекологи,

якщо розслідується справа про аборт, гінекологічні за-

хворювання тощо).
Експертизи у справах щодо професійних правопору-

шень медичних працівників вважаються одними з най-

складніших у судово-медичній експертній практиці. І на

це є вагомі причини. По-перше, до призначення судово-

медичної експертизи у випадках летального кінця тіло,

як правило, вже поховане, і комісія має задовольнятися

протоколом розтину, де можуть бути відображені не всі

дані, необхідні для кваліфікованих висновків. Тому іноді

доводиться проводити ексгумацію. По-друге, навіть коли

людина залишається живою, йдеться про хворобу, яка

мала місце за деякий час до проведення експертизи, у

зв'язку з чим і про стан здоров'я підекспертного під час

хвороби і про повноту його обстеження, і про ефектив-

ність (чи неефективність) застосованого лікування дово-

диться робити висновки лише на підставі записів у

медичній документації, результатів лабораторних дослід-

жень, рентген-обстежень тощо.
Експертна комісія користується в роботі тільки оригі-

налами медичної документації, причому досить часто

розглядається не тільки останнє захворювання, а й попе-

редній стан здоров'я та хвороби, що могли ускладнити

перебіг захворювання, з приводу якого призначена екс-

пертиза. Тому, крім історії хвороби, треба використову-


401
вати ще й амбулаторну карту, результати додаткових об-

стежень і таке інше.


Судові та слідчі органи звичайно інтересують пи-

тання:
— чи в повному обсязі був обстежений хворий;


— чи правильно і своєчасно встановлено діагноз;
— відповідає чи ні призначене лікування встановле-

ному діагнозу і тяжкості перебігу хвороби;


— чим обумовлений тяжкий перебіг та несприятли-

вий кінець захворювання;


— чи мали місце правопорушення з боку медичних

працівників, на якому етапі, та як це позначилось на пе-

ребігу хвороби;
— чи є прямий причинний зв'язок між правопору-

шенням медичних працівників та несприятливим кінцем

захворювання.
Після вивчення всіх документів і матеріалів судово-

медична комісія робить висновки, які мають бути чітки-

ми, зрозумілими і водночас обгрунтованими та науково

аргументованими. У підсумках повинні міститися відпо-

віді на поставлені питання.
Як правило, комісія робить висновки одностайно, але

якщо хтось з її членів не згоден з ними у цілому або

щодо окремих питань, він має право на особисту думку,

яку викладає у цьому самому документі і підписується

особисто.
402

Мал.]. Валіза судмедексперта (В. В. Білкуи, 1997 р.)


Мал. 2. Схема накладання лігатур

при проведенні плавальних проб

(за Л. Пашкевичем, 1953 р.)


Мал.З. Схема проведення розрізів

нижнього епіфіза стегнової кістки

для виявлення ядра закостеніння

(за//. Пашкевичем. 1953 р.)

\іал.4. Забита рана

д
Мил. 5. Схематичне зображення переломів кісток залежно від напрямку механічної дії:


о - чабиті переломи; б - гвинтоподібні переломи; е - відкритий; г - нав-

кісний. О • поперечний; е - осколковий «бампер-перелом».


404

Мал.б. Схематичне зображення переломів ребер: а - механізм утворення прямого і

непрямого (конструкційного) переломів ребер та переломів поперечних

відростків хребців, б - схема прямого перелому ребра; в - схема конструк-

ційного перелому ребра.
405

a б


д е
Мал. 7. Схематичне зображення переломів хребців: а -1) — різновиди компресій-

них переломів хребців шиї; е - перелом поперекового відділу.


406

У,*~
Мал.8. Схема механізму утворення переломів хребців: а - дужок та остистих

відростків середніх грудних хребців, б - остистого відростка хребця

Мал.9. Схема перелому кісток тазу: а — удар спереду; б - удар ззаду в крижі;


в - удар збоку в крило клубової кістки; г - удар збоку у великий вертлюг

стегнової кістки; д - здавлювання у передньо-задньому напрямку; е - здав-

лювання у боковому напрямку — на крила клубових кісток; ж - здавлю-

вання у боковому напрямку — на великі вертлюги стегнових кісток.


40»

Мал.10. Основні напрямки ліній переломі» від удару в тім'яну область:


я - вид збоку; б - вид зверху.

409

б
Мал.ІІ Різновиди переломів кісток черепа: а - типові переломи верхньої щелепи;
б основні напрямки ліній переломів від удару в потилицю.
410

Мал.] 2. Основні напрямки ліній переломів кісток основи черепа від ударів:


а - ззаду; б - спереду; в - спереду-збоку; г - ззаду-збоку.
411

Мал. 13. Схема утворення «бампер-переломів» при ударах: а - вантажного автомо-

біля; б - легковика.

Мал. 14. Колото-різані рани на шкірі (а) і перикарді (б) після відновлення первісно-

го вигляду (за А М. Ратневськші, 1968).
412

Мал. і 5. Рубана рана.

і-з™ мм W-WSH MWc»
Мал. і б. Схема розсіювання додаткових факторів пострілу: а - загальний вигляд

вхідного вогнепального отвору на мішені: / нашарування кіптяви ; 2 -

поясок забруднення; 3 - нашарування порошинок; 6 - відстані, на яких

можна виявити додаткові фактори пострілу.


413

Мал. 17. Ушкодження кісток черепа снарадом вогнепальної зброї: а - б — загальний

вигляд; в — вхідний, г — вихідний кульові отвори
415

1111
Мал. 19. Краї вхідного кульового отвору на синтетичному матеріалі при пострілі

впритул (за А С. Лісовим)
416

Мал.20. Странгуляційна борозна при повішенні.


а

б
Мал.21. Частки пластинчатої кісткової тканини: о людини; 6 - тварини

(за Я. Л. Гояубовичем). Чітко видна різниця роїмірії китюгих лакун та їх

кількості на одиниці площі.


14 9-259
417

в
Мал.22. Колото-різана рана, спричинена однобічногострим предметом

ножем (а); 6 - на шкірі; в - на одязі (за Л/. Б. Зареііькіїм}.
418
Російсько-український тлумачний словник

судово-медичних термінів


А
Абазия (от а... и гр. basis — ходьба) — абазія:
втрата спроможності ходити, пов'язана а розладом рівнова-

ги тіла або з руховими порушеннями нижніх кінцівок; як

правило, є наслідком ураження нервової системи (паралічі.

гіперкінези, м'язові травми).


Аборт (лат. abortus) — аборт, викидень:
передчасне, до 28 тижнів, переривання вагітності, коли

плід ще нежиттєздатний. А. кримінальний — здійснений

поза лікувальним закладом особою, яка не має медичної

освіти. Карається законом (ст. 109 КК України).


Абсорбент (лат. absorbens — поглощающий) — абсорбент:
речовина, що здатна поглинати; поглинаюча речовина.
Абсорбция (лат. absorptio — поглощение) — абсорбція:
поглинання (вбирання) речовини всім тілом поглинаючої

речовини (абсорбента),


Абстиненция (лат, abatlnentie, от abstlneo — удерживаюсь)

— абстиненція:


і) утримання від уживання алкогольинх напоїв і наркоти-

ків; 2) статеве утримання. ^ ц

Авиатравма — авіатравма: ' І1 ^itlftiliitUliM' '<•'
травма, що виникає у , ^В'МІфі|^(1і||^ літальних
апаратів (поняття включає ТМИИ^ІІуНм^ІІ^'11*"^'1'" "

повітрі, на землі, а також ПрГЦП^|В|^||^?.'' •1


Автотравма — автотравма: ч 11
травма, що виникає у Процесі ЄКСПЛуТІЦІТ,вВТОМоб1льн"г<)
транспорту.
Агглютинация (лат. agglutinatio) — аглютинація!
склеювання і випадіння в осад мікробів Т« ІНШИХ клітинних

елементів (наприклад елементів крові) При ДІЇ на них сиро-

ватки крові тварини, що до них не сприятлива (імунна),

або сироватки крові людей, де містяться аглютиніни, відпо-

відні досліджуваним аглютиногенам. На можливості утво-

рювати осад грунтується встановлення групової, типової

тощо приналежності ізосерологічних систем крові, тканин

чи виділень організму.


14*
419
Агглютинины (лат. agglutinina, от agglutino — приклеиваю)

— аглютиніни:


речовини, що накопичуються у 'крові людини і тварин при

інфекційних захворюваннях чи штучних прищеплюваннях і

викликають аглютинацію.
Агглютиногены (лат. agglutinogena) — аглютиногени

(антигени):


фактори (речовини) білкової природи, що містяться у клі-

тинних елементах крові і визначають ізосерологічні систе-

ми крові, тобто групову, типову, резус-належність тощо.

А. характеризуються двома основними властивостями: по-

перше, при парентеральному введенні в організм у відпо-

відь утворюються антитіла; по-друге, здатністю А. з'єднува-

тись з гомологічними (відповідними) аглютинінами (реакція

аглютинації).


Аггравация (лат. aggrabatio, от aggravo — отягощаю) —

агравація:


перебільшення хворим незначних проявів хвороби.
Агональные повреждения — агональні ушкодження:
ушкодження, що можуть виникнути в атональному періоді

(див. Агонія), котрий іноді супроводжується судомами.


Агония (гр. agonia — борьба) — агонія:
стан, що передує настанню смерті.
Адгезивность тромбоцитов — адгезивність тромбоцитів:
специфічна властивість тромбоцитів "прилипати" до чужо-

рідної поверхні, ушкодженої стінки судини та лейкоцитів.


Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) — адгезія:
взаємне прилипання двох різнорідних твердих тіл або рі-

дин при їх контакті; у морфології — зрощення серозних

оболонок внаслідок їх запалення.
Аддисонизм — аддісонізм:
наявність симптомів аддісонової хвороби (гіперпігментація —

надмірне забарвлення шкіри та слизових оболонок, схиль-

ність до артеріальної гіпотонії), зниженого кров'яного тис-

ку тощо за відсутності уражень кори надниркових залоз.


Адсорбция (от лат. ad в, к, при и sorbeo — поглощаю) —

адсорбція:


поглинання газів чи розчинних речовин поверхневим ша-

ром твердого тіла чи рідини.


Аконитин (лат. akonitini) — аконітин:
дуже токсичний алкалоїд, що міститься у бульбочках та

корінні рослини аконіту; А. та його похідні входять до

складу деяких лік.
т
Акселерация (от лат. acccleratio — ускорение) — акселе-

рація (акцелерація):


прискорення росту та розпитку дітей і підлітків, а також

настання статевої зрілості у більш ранньому віці.


Алиментарная дистрофия (лат. alimentarius distrophia) —

аліментарна дистрофія:


хвороба, що виникав внаслідок тривалого недостатнього

надходження харчових речовин до організму; характеризу-

ється загальним виснажвмиямі набряками, прогресуючим

розладом усіх видів обміну, речовин, дистро4)ією органів і

тканин з порушенням Їх функцій.
Алкалоиды (от араб, аль-кали — щелочь) — алкалоїди:
органічні сполуки, що містять азот природного, переважно

рослинного, походження; мають властивості основ і значну

фізіологічну активність; як правило, відрізняються значною

токсичністю; деякі (кофеїн, резерпін та ін.) застосовуються

як ліки.
Алкоголь (от араб. аль-кухль — тонкий порошок) — алкоголь:
одноатомні спирти — похідні вуглеводнів, що містять у мо-

лекулі одну гідроксильну групу (ОН); застосовуються в ме-

дицині переважно як дезінфікуючі засоби або розчинники.
Аллергия (от гр. allos — другой и ergon — действие) —

алергія:
підвищена чутливість організму до різних чужорідних речо-

вин, пов'язана із зміною його (йшктивнкх можливостей.
Альга (лат. algas) —алга: і,;»г '- s ,,
водорості, група нижчих рОСЛиМі^^^ на ко-

ріння, стебла й листя. У cyw^^liill^^

діатомовий аналіз встанойл«НМя факї^утоііленнн шляхом

мікроскопічного Дослідження внутрішйія Оргінів (нирок,

печінки, крові, головного та кісткового мозку) ні наявність

діатомових водоростей.

Амнезия (от а... и гр. mneme — память) — амнезія:
забутливість, втрата пам'яті; порушення пам'яті у ниілнді

втрати здатності до збереження та відтворення раніше на-

бутих знань.
Анатомо-антропологические точки

логічні точки:


анатомо-антропо-
точно визначені точки на тілі людини, відстань між якими

дозволяє робити висновки про загальні розміри тіла чи ок-

ремих його частин,
/І21
Анилин — анілін:
найпростіший амін ароматичного ряду; дуже токсичний;
використовується для отримання деяких лікарських препа-
ратів та барвників.
Аноксия (от ан... и лат. oxygenium — кислород) — аноксія:
кисневе голодування (киснева недостатність), стан, що ви-

никає при недостатньому забезпеченні тканин киснем або

при порушенні процесу його утилізації.
Анопсия (гр. anopsia) — анопсія:
відсутність, або дефект зору.
Антигены — антигени:
1) високомолекулярні сполуки, здатні специфічно стимулю-

вати імунокомпетентні лімфоїдні клітини та забезпечувати

тим самим розвиток імунної відповіді; 2) інша назва аглю-

тиногенів.


Антитела — антитіла:
глобуліни сироватки крові людини і тварин, що утворюють-

ся у відповідь на введення в організм різних антигенів

(приналежних бактеріям, вірусам, білковим токсинам то-

що) і специфічно взаємодіють з цими антигенами.

Антропометрия (от гр. aniropos человек + metron — мера) —

антропометрія:


один з методів антропологічного дослідження, що полягає

у вимірюванні частин людського тіла.


Артефакт (от лат. artefactum — искусственно сделанное) —

артефакт:


явище, що спостерігається при дослідженні об'єкта, яке не

властиве цьому об'єкту за нормальних умов й спотворює

результати дослідження.
Аспирация (от лат. aspiratio — дыхание) — аспірація:
вдихання, потраплення сторонніх предметів (рідини, сипу-

чих, твердих) у дихальні шляхи через їх засмоктування по-

вітрям при вдиху. А. супроводжується асфіксією, що часто

закінчується смертю.


Асфиксия (гр. asphyxia, букв. — отсутствие пульса, одышка) —

асфіксія:


патологічний стан, зумовлений гострою гіпоксією, що су-

проводжується тяжким розладом діяльності: дихання, кро-

вообігу та нервової системи.
Атропин — атропін:
алкалоїд, який міститься в деяких рослинах (блекоті, бела-

доні, дурмані); отруйна речовина, що застосовується в ме-


-122
дицині як болезаспокійливий засіб або для розширення зі-

ниць при дослідженні очей.


Аутолиз (гр. autolysis) — автоліз:
саморозклад клітин тканини та крові під впливом ензимів

(ферментів), найчастіше кабепсинів.


А. посмертний — автоліз трупний (після смерті) — розпад

тканин після загибелі організму, що відбувається без учас-

ті мікроорганізмів і обумовлений активацією гідролітичних

ферментів в умовах зсуву реакції середовища в кислий бік.


Аэробы (от гр. aer — воздух + bloi — жизнь) — аероби:
організми, що потребують для своєї життєдіяльності віль-

ного кисню в навколишньому середовищі; термін вживаєть-

ся переважно щодо мікроорганізмів.
Б
Баллистика (лат. ballista — ядро, метательный снаряд, от гр.

ballo — бросать) — балістика:


наука, що вивчає закони руху снарядів, куль, авіабомб: у

каналі ствола вогнепальної зброї — внутрішня Б. і після

вильоту назовні — зовнішня Б.
Баллистика судебная — балістика судова:
розділ криміналістики, що вивчає вогнепальну зброю, боє-

припаси і сліди Їх дій для з'ясування тих або інших фактів

застосування такої зброї. Б. с. досліджує технічний стан

вогнепальної зброї, її справність, а також стріляні гільзи та

інші снаряди; визначає, який тип зброї 1 боєприпасів вико-

ристаний при вчиненні ЗЛОЧИНУ; Досліджує сліди, дистан-

цію і напрям пострілу тощо. Застосовує досягнення при-

родничих і технічних наук, у т. ч. бмГстнки. При судово-

балістичних експертизах користуються методами судової

фотографії, мікроскопії, рентгеноскопії, спектрального й хі-


мічного аналізу тощо.
Бальзамирование трупа — бальзамування трупа:
метод запобігання гниттю трупів або окремих органів, що

полягає у просочуванні їх тканин речовинами, які мають

антисептичні властивості та запобігають дії гнильних

мікроорганізмів і блокують тканинні ферменти. Найчастіше

для Б. застосовують спиртово-формаліновий розчин. Згідно

з наказом Міністерства охорони здоров'я № 166, від

10 квітня 1962 р. "застосування з метою зберігання трупів

яких-небудь консервуючих речовин у випадку насильниць-

кої смерті та при підозрі на неї як до, так і після судово-

медичного дослідження забороняється".


А23
Бампер-перелом — бампер-перелом:
перелом кісток гомілки або стегна з утворенням характер-

ного клиноподібного відламка, спричинений ударом бампе-

ра автомобіля, що рухається.
Барбитураты (от итал. barbabietola — свекла + urea — мо-

чевина) — барбітурати:


похідні барбітурової кислоти (барбітал, фенолбарбітал, бар-

бамія, гексенал, етамінал-натрій та інші); залежно від хі-

мічної будови, дози та способу введення мають седативну,

снодійну, наркотичну або протисудомну дію (пригнічують

роботу ЦНС).
Баротравма (от гр. baros — тяжесть, в сложных словах соот-

ветствует понятию "давление" + травма) — баротравма:


ушкодження повітроприймаючих органів (вухо, придаткові

пазухи носа, легені) у результаті різкої зміни барометрич-

ного тиску. Б. від високого тиску може виникнути при ке-

сонних роботах у водолазів: коли у крові людини розчинені

гази вивільнюються і накопичуються у вигляді пухирців, у

судинах розвивається газова емболія (кесонна хвороба). Б.

від низького атмосферного тиску викликає гіпоксію (висот-

на, гірська хвороба). Б. будь-якого походження може скін-

читися смертю.
Бекляра ядро (P. A. Beklard) — Бекляра ядро:
точка закостеніння нижнього епіфіза стегна, що звичайно

з'являється у два останні тижні внутрішньочеревного роз-

витку.
Бензидиновая проба (син. реакция Грегерсена) — бензи-

динова проба:


метод виявлення крові в якому-небудь об'єкті — сечі, калі,

шлунковому соці, блювотних масах та інших середовищах,

а також на різних предметах. Полягає в окисленні бензи-

дина пероксидом водню внаслідок перексидозної дії пігмен-

тів крові з появою зеленого або синього забарвлення.
Беспомощность (или беспомощное состояние) — безпорад-

ність:
стан, за якого людина позбавлена можливості самостійно

створювати для себе умови, що забезпечують її існування

й захист життя і здоров'я від небезпечних зовнішніх фак-

торів. Навмисне залишення без допомоги або ненадання

медичної допомоги особам у стані Б. є злочинною дією.

Стан Б. значно полегшує вчинення злочину. Б. має місце у

тих випадках, коли людина внаслідок певних обставин не

може ухилитися від небезпеки, що їй загрожує. Б. потерпі-

лого означає, що останній без сторонньої допомоги, тобто

самостійно, позбавлений можливості вжити заходів до са-
мозахисту- Б. при зґвалтуванні полягає у здійсненні стате-

вого акту з жінкою, яка не могла розуміти характер і зна-

чення вчинених з нею дій або, хоч і розуміла, що відбува-

ється, не мала можливості дати опір ґвалтівнику. Причина-

ми Б. можуть бути дитячий вік, старість, фізичні недоліки,

розлад психіки, хворобливий або непритомний стан, алко-

гольне й наркотичне сп'яніння.
Биокриминология (гр.' Ыоа — жизнь + лат. crimen —

преступление + гр. logos — учение, наука) — біокри-

мінологія:
напрям у кримінології, представники якого пояснюють зло-

чинність біологічною, тобто природженою, схильністю

деяких осіб вчиняти злочини.
Биологическая смерть — біологічна смерть:
незворотне припинення життєдіяльності організму.
Биология (био... + гр. logos — учение, наука) — біологія:
комплекс/сукупність наук про живу природу, які вивча-

ють будову та функції живих організмів та їх природних

суспільств, угруповань, їх поширення, походження, розви-

ток і зв'язок з живою природою; основне завдання Б. —

пізнання сутності життя як особливої форми руху матерії

та дослідження методів перебудови, освоєння та охорони


Каталог: media -> diplom -> files -> pages
pages -> О. В. Дзера доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент напрН
pages -> Ліфарева Н. В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 240 с
pages -> Криміналістика навчальний посібник
pages -> Інтелектуальна власність
pages -> Предмет та система аграрного права зарубіжних країн Титульний лист план
pages -> Методичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо
pages -> Кримінологія загальна І Особлива частини Підручник Міністерство освіти І науки України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Кримінологія
pages -> Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти
pages -> У підручнику досліджуються філософсько-історичні чинники виникнення судового представництва


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка