Чопівська К. Г. Судова медицина: [Підручник для студентів мед. С89 вузів] / В. В. Білкун, Л. Л. Голубович, П. Л. Голу- бович та іиСторінка39/39
Дата конвертації19.11.2018
Розмір2.15 Mb.
#64825
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
смерті, у тіщ ИЦШ

вальної установи, tHhif

про смерть" не видай

тіла дозволяється н»

дослідження Т> Ulf


!П !г'

Д^Нрї смерті. Один з

^Ід^енніо підля-

лв, • та-

роду й

К^які


ту ідіа-

Ігсргаісми

' іуання. а

іновк вже

> ВІ4 місця

ірвм діку-


1 СВІДОЦТВО
»*яоована. Розтин

1»квм<ірт1. Суд-'мед.

іГІЛЬМІ'НВ.і Підставі письмової
вимоги слідчих органів у оп«и1«ЛЫ(ИМ приміщеннях, за не-

обхідності, за участі представн»»!» органів слідства.


-(вЗ
Туалет трупа — туалет трупа:
впорядкування належним чином обличчя, волосся та одягу

; . трупа, які .надають йому прижиттєвого вигляду, з метою

, впізнавання, фотографування тощо. Т, т. може бути прос-

тим і складним. Простий полягає в очищенні шкіри облич-

чя, волосся від забруднення, ^ розчісуванні волосся. Повіки

очей відкривають і під них вводять важкі валики. В очну

щілину крапають гліцерин для надання блиску, на труп на-

дягають одяг. Складний Т. т. полягає у накладанні гриму,

припудрюванні обличчя, пофарбуванні губ еозином або су-

риком. Грим не повинен приховувати зморшки, рубці, осо-

бисті прикмети та ін.
У
Убийство (лат. caedes) — убивство:

протиправне навмисне або з необережності позбавлення

життя іншої людини; кримінальний злочин.
Увечье (лат. mutllatio) —каліцтво:
стійке,чи короткочасне ушкодження здоров'я внаслідок не-

щасного випадку або протиправних дій, що призводить до

' втрати працездатності.
Удавление — задушення:
смерть, _заподіяна здавленням горла й насильним припи-

ненням дихання. 3. зашморгом (петлею) — затягування

петлі на шиї під впливом зовнішньої сили (вид механічної

асфіксії). 3. руками — вид асфіксії внаслідок здавлення

гортані пальцями рук. ;
Удар солнечный (от гр- heliosis — солнце) — удар сонячний:
ураження ЦНС, викликане інтенсивною та довготривалою

дією прямих сонячних променів на непокриту голову люди-

ни. Супроводжується припливом крові до голови, головним

болем, почервонінням обличчя, знесиленням, іноді надмір-

яим нагріванням тіла. У. с. може бути смертельним. Мор-

фологічні зміни непатогноманічні, при розтині спостеріга-

ють різке повнокров'я мозку та його оболонок, вогнища

дрібних крововиливів у тканини мозку.


Удар тепловой (лат. thermoplegia) — удар тепловий:
перегрівання тіла людини, викликане дією високої темпера-

тури. Може виникнути ..при підвищеній температурі навко-

лишнього, середовища, підвищеній вологості повітря та по-

силеній м'язовій роботі. При У. т. мають місце загальна

слабкість, посилення, а потім припинення потовиділення,

збільшення частоти пульсу, зниження артеріального тиску,

почервоніння обличчя, інколи непритомність, судоми, тем-
464
пература тіла підвищується до 42—43°С. При розтині

спостерігається різке повнокров'я внутрішніх органів; особ-

ливо легенів (вони чорного кольору), набряки мозку та

м'якої мозкової оболонки, дрібні крововиливи під слизові

та серозні оболонки. Ці зміни не специфічні.
Умирание (лат. tnanirtojtnesis) — вмирання:
процес, який передує смерті. Вивчення явищ В. та пов'яза-

них з ммзмін B'opraH^I має значення для суд.-мед.

практики. Експерт, ЛОЧИНакгЧК дослідження трупа, як пра-

вило, не знар, як •(^уйаКИГ^КнГс В> Але за відповідними

морфологічними 'iMMMldkllf аобов'ймний визначити, як

швидко наступна '«lli^tki'MK ОпМноситься морфологія

трупа з обставинаїМ'Фі^.^'іММшНт Інші важливі для

слідства питання. Розрізняють'смітті Організму як цілого

та смерть оім'анізму як поступове припинення'жнттадЬіяь-

ності окремих тканин та органів залежно від Їх-філогенезу

та фізіологічних функцій. Є два види В.: агонія та гостра

смерть, яка швидко настає.

Уродство (лат. monstruositas, teratismus) — потворність,

каліцтво:


вада розвитку, що спотворює зовнішність і часто несумісна

з життям. .


Утопление (лат. submepsio или mors per subrhersionem) —

утопления:


один з видів механічної асфіксії, а сам«; закриття дихаль-
один з видів механічної

них шляхів рідиною, яі

диться у цій рідині. "W

шкіра, стійка дрібнот

носа і рота; гостра efc

Лукомського—Палиі

дрібнопузирчата пінв;
ського). НаявнІ«ТВі(|

набряк печінки, no»»! „

сакова—Шкаравського),

транссудату в брюшні^,

доказом.
Ушиб — забій, удвр, (і
ушкодження, спричи»
Ушибленная рана -- •a(hn'«>i.
рана, заподіяна тупим пр«дм*гом, характерною ознакою є

рвані, нерівні, здерті, розбиті, синнкоиі і трошки відшаро-

вані, від навколишніх тканин, краї з тканинними перемич-

ками між ними. . , . ;


W5
- - • ••'•--""-^индьки голова знахо-
і'смерті від У. є; бліда

іібна піна в отворі

ліі' (Рассказова—

а^вИйка
ф


Фабула (лат. fabula — басня, сказка) — фабула:
стислий зміст, виклад дій/подій, фактів і пригод в їх послі-

довному зв'язку.


Фактор (лат. factor — творец, деятель, тот, кто что-то де-

лает) — фактор:


рушійна сила, причина процесу, що відбувається; явище чи

одне з його необхідних умов-


Фактор редукции (лат. reducere — возвращать, приводить в

определенное состояние) — фактор редукції:


відношення кількості алкоголю в усьому організмі до кіль-

кості його у крові; позначається літерою "г". Середнє зна-

чення Ф. р. становить 0,7.
Факторы выстрела дополнительные — фактори пострі-

лу додаткові:


все те, що вилітає з каналу ствола вогнепальної зброї в

момент пострілу, крім снаряду (кулі, дробу). Це лередку-


гЙІібййгЯР"6. 'іМяМТ'ІЙІНІ nopWy/ilio не іігбрілн, частки металу, крап-


„.ч-1;
ШИН масТМла рушниці, якщо зброя була змазана.
Ли^&уіі (• .і1'1 .•г" • • • '

ИвЛ (СеНбОН) — фенол:


ф«
органічна речовина; являє собою рожеві кристали з харак-

терним запахом, що легко розчиняються. Смертельна доза

близько 10г.
Феномен (гр. phainomenon — то, что существует; то, в чем

проявляется, открывается, находится сущность)—

феномен;
виключне, рідкісне, незвичне явище чи ознака.
Фигуры молнии — фігури блискавки:
сліди дії блискавки на тілі людини.
Фиктивный (от лат. Пс(іо) — фіктивний:
вигаданий, хибний, уявний, який є фікцією.
Финка — фінка:
фінський ніж, має товстий короткий клинок, загострений з

одного боку, зброя, що коле.


Флюоресценция (от лат. Пиог — поток, истечение) —

флюоресценція:


світіння, випромінювання під впливом освітлення, опромі-

нювання.
Формалин — формалін:


40%-ний водний розчин формальдегіду (СНОН); викликає

зсідання та фіксацію білків. Смертельна доза 10—20 мл.


Ш
Формировать (от лат. formare — придавать форму, созда-

вать) — формувати;


надавати чому-небудь певної форми, закінченості; пород-

жувати, складати, створювати (напр., Ф. діагноз, Ф. вис-

новок). ^
Фотография научная (гр. photos — свет -<• grapho — ри-

сую, пишу) — фотографія наукова:


один з видів фотографії'.
Фотография судвфіМ у- фотографія судова:
один з видів фіотрграфііі наукової, що застосовується під

час попередні ,(,л(дв(Т(И.,(ВрД»і Криміналістичних та судо-

во-медичних експерти»ах.
Фульгурация (лат; «rfgUfetto -^ молийя, гром) — фульгу-

рація: ., . „, . . - 1 .. : , ,і , .

відбиткя блискавки, опіки. Див. Фігури блискавки.
Фульгуриты — фульгурити:
"громові стріли", невеликі, своєрідної форми гіллясті труб-

ки. що утворилися від сплавлення піщинок за удару блис-

кавки у пісок. Ф. можуть бути знайдені на місці ураження

" людини блискавкою.


Ч

Человек (лат. homo sapleni)

. вищий, представмі --"-

здатна виробляж

сокрорганізоіадмД

ною мовою.


*н»;
' ;ву

"'Зісоби праці, має ви-

.уолодіє членорозділь-
Череп (лат. cranium)

скелет (кістйк) ГО


Черепно-мозго—— і

черепно-мозкова трі


одна із стадій розвитку (ДИН11

вово-психічних порушень, ЯКҐ "ві

ці?) періоди в осіб, які мали закриї
Членовредительство—самоушкоджаИИЯ!
калічення членів, заподіяні собі з мстою ОдФрЖИЙЯ ВИГОДИ,
привілеїв тощо.
ш
Шантаж (фр. chantage) — шантаж:
погроза викриття, розголошення яких-небудь компромстую-
/1(і7
чих або начебто компрометуючих відомостей з метою до-

сягти певних вигод. .,:• • :


Шабер (нем. schaben — скрести) — шабер:
ріжучий інструмент у вигляді загостреного з одного кінця

тригранного чи плескатого стрижня, який слугує для того,

щоб зробити рівною металеву поверхню, тощо.
Шлйф (в кости) — шліф (у кістці):
гладка поверхня у ділянці розділення (ушкодження) плес-

катої трубчатої кістки чи хряща у вигляді багатьох пара-

лельних між собою дрібних валиків чи борозен, які'утво-

. рюються під дією леза рубаючого предмета


Шов хирургический (лат. sutura chirurgica) — шов хірур-

гічний: ... ,


з'єднання тканин і країв рани' за допомогою хірургічних

інструментів та шовного матеріалу.


Шок (франц. choc — удар) — шок:

Э^ЛЬНИЙ ТЯ%^4рр^ИМ ФУНКЦІЙ організму, який характе-


р'іЮ^ЙЇАта 'iB^W11"1' Р^"111'1' гемодинаміки, ди-

XMilWtwMHy pWOftMn. Причини, шо призводять до розвит-

ку Ш.РііНомянІтнІ, Морфологічні прояви його скупі й ма-

ло дітностично інформативні.


Шрам (нем. Schramme)—юрам:
слід на шкірі від зарубцьованої рани;
Шприц (нем, Spritze) — шприц:
інструмент у вигляді порожнистого градуйованого циліндра

з поршнем для нагнітання чи відсмоктування рідини через

голку чи катетер, що вводяться у тканини чи порожнини

організму. , , , ;


Шрапнель (англ. shrapnel, по имени изобретателя) —'шрап-

нель:
артилерійський снаряд, начинений кулями; застосовується

для ураження відкрито розміщених живих цілей.
Штанц-марка— штанц-марка, штамп-відбиток:
відбиток дульного зрізу вогнепальної зброї при пострілі

впритул,
Щ , . ....... . . іі . . ' . •., .::'


Щелочь—луг:
антагоніст кислоти, в організмі діє аніонами (гидроксиль-

ними іонами), які викликають некроз тканини, розріджу-

ють білки з утворенням лужних альбумінів.
Ш
Щель—щілина: ; \

вузький повздовжній отвір.


Э ••, 1 -.^ - „1[.. ;: .^ . •
Эвтаназия (эутанавия) (euthanasia; от гр. eu — хорошо +-

thanatos—смерть) — «ВГЖказія: , . , . ... , ,

прискорення 'diepTi МЖЙІЙЙ0^ хворого. Е. може.бут.ц ак-
•тивноютаПасиЙнЪ';,''1*"^"1''111,^ . ,
^ -1 . •.-і"'1 • ^.і'і'ч.]" -.»! '"
Эксги6ициони»м (лиг. і омЬШЬі* w покв.м.і—ть, представ-

лять, открывать) • •KcrJMuJIlRMlftMi, .і , .

статеве збочення, m по^г&^'отрЙЙІННІСТІтеаого задо-

волення від оголення своїх статевих орган<6. Такі дії роб-

лять, як правило'; психічно" хворі люди у присутності',ос 16

протилежної статі.


Эксгумация ( от лат. ех—из + humus—: земля) —

ексгумація:


вилучення із землі похованого трупа для судово-медичного

дослідження,


Эксперт (от лат. expertus — опытный) — експерт;
фахівець з тієї або іншої спеціальної галузі знань у науці,

техніці, мистецтві або. ремеслі. Е. судово-мддичний; особа,

яка має вищу медичну освіту, спеціальну Підготовку в га-

лузі судової медицини Й лвймас штатну посаду судово-ме-


• личного експерта. Е, ^''лІіІМаШ^ не е'штатним

працівником судово^ИІ|Мв|||Ц|^^ (бюро), а' запроше-

ний сулово-сл^чНМИЬ!!!^^!^^^!^'''1'^1' ФУНКЦІЇ Е.

тимчасово чи разово; 'ИяІІИ^^^^ІВіІіМІПврІНйх обо-

в'язків на .нього "РШИрМіїмИ^ Е.
спеціальне дослідження тих чи Інших Jol^rMNHf^V^UMtflan ь-

ної або цивільної чи трудової справи, що його проводять

екперти. Види Е,: криміналістична, судово-біологічна, суде-

во-медична, судово-психіатрична, судово-токеикологічна то-

що; первинна, додаткова, повторна, комісійна, комплексна.
Экстракция'плода (лат. extratio tetus; extraho, extractum —

извлечение плода) — екстракція плода:


акушерська операція витягання плода з матки без розсікання.
Электрография (лат. electro — электрика + гр. grapho -'

рисую, пишу)-т електрографія:


•один з лабораторних методів дослідження, щ& використову-

ється у судово-медичній практиці.


4в9
Электрометка — електрична мітка:
ушкодження, заподіяне електричним струмом; місце входу

чи виходу струму.


Электротравма— електротравма:
короткочасна дія технічної чи атмосферної' (блискавка)

електрики, яка спричинила розлад здоров'я чи смерть лю-

дини.
Электроэнцефалография (электро + гр. encephalon — мозг

+ графия) — електроенцефалографІя:


метод функціонального дослідження головного мозку, за-

снований на графічній реєстрації його біопотенціалів.


Элиминация (от лаг. eliminatio — вынесение за порог) —

елімінація:


виключення, усунення, виривання, виділення чого-небудь.

Напр., після того, як рівень алкоголю у крові людини дося-

гає найвищого рівня (через розпивання алкогольних напо-

їв), починаєтеся п«р<ед Е.. який супроводжується знижен-


^9м'в<»хмя1 (гр. embolon — клин) — емболія:
патологічний процес, за якогй спостерігається циркуляція у

крові чи лімфі яких-небудь сторонніх часток, що спричиняє

порушення току крові або закупорку судин різного калібру.

Ці частки називаються емболами-


Эмфизема трупная (гр. emphysema— вздутие) — емфізе-

ма трупна:


здуття трупа в результаті утворення та проникнення у пух-
кі тканини та у підшкіряну основу газів, що утворилися

внаслідок гниття.


Энтомология (гр. entomos — насекомые + logos — наука)

— ентомологія:


наука про комах. З Е. судово-медичний експерт стикається

при дослідженні гнилісних змін трупів, особливо влітку.

Для судової медицини найбільше значення мають мухи,

мурав'ї, жуки.


Энцефалит (от гр. encephalon—мозг)—енцефаліт:
запальне захворювання головного мозку. Розрізняють пер-

винний (кліщовий, епідермічний, комариний) та вторинний

(при загальних інфекціях та інтоксикаціях) Е. При Е. завж-

ди уражається психічна сфера.


Этанол — етанол:
спирт етиловий.
470
Этика (лат. ethica от гр. etos — обычай) — етика:
наука про мораль; норми поведінки, сукупність моральних

правил якого-небудь класу, професії тощо. Е. лікарська: су-

купність норм поведінки лікаря щодо хворого. . .
Этиленгликоль (СНаОН-СНгОН) — етиленгликоль:
двоатомний спирт, в'язка, прозора, сироваткоподібна ріди-

на без кольору і запаху, із солодкуватим присмаком, яка

використовується як антифриз. Е. як спирт справляє на

організм наркотичну ДІЮ і може спричинити смерть внаслі-

док коми чи пригнічення ЦНС.
Эякуляция (лат. «Jaculatio, от ejaculo — извергаю) —

еякуляція:


викидання (виверження) сперми у чоловіків чи секрету за-

лоз шийки матки у жінок.


ю
Ювенильный (лат, Juvenilis — юношеский) — ювенільний:
те, що стосується дитячого, юнацького віку; той, хто не до-

сяг статевої зрілості.


Юриспруденция (лат. jurisprudentia) — юриспруденція:
сукупність юридичних наук, галузь юридичної діяльності.
Юстиция (лат. Jmtltia) — юстиціїї;
правосуддя, судочинство; сукупність державних органів,

які займаються судочинством, система судових установ.


Юрисдикция (лат. JurlftdlctlOi от Jui (Juris) — право + dico

— говорю) — MpNCWlll|Jll^ ;,—

повноваження ABBBIW ||^|)|||І||^^у фактам, розв'язувати

правові питання.


Я
Явления трупные — явища трупні;
процеси, зміни, які розвиваються у помертвілому/мертво-

му тілі, інтенсивність та вираженість яких залежить від ба-

гатьох внутрішніх і зовнішніх факторів.
Яд — отрута;
речовина, яка після введення в організм ззовні у певних

малих дозах завдає шкоди хімічним шляхом. Отрути поді-

ляються на: отрути місцевої дії, корозійні, опікаючі (їдкі

кислоти й луги, фенол та його деривати); деструктивні, які

спричиняють різні дистрофічні зміни у тканинах органів

(солі важких металів, фосфор, грибна отрута тощо); кро-

в'яні (окисел вуглецю, нітробензол, анілін та ін.); нервово-
471
функціональні. (е»рковод.ень,»а.»ікоголь, хлороформ, ефір, си-

нильна кислота, опій, барбітурати, морфін та »№.),

Ядохимиката—ядохімікати:
пестициди (яат. pestis зараза + caedere вбивати), хімічні

речовини, які застосовуються в сілському господарстві для

боротьби із шкідниками та хворобами • культурних рослин,

шкідниками запасів зерна та продуктів.

Ядро — ядро: ,
внутрішня, переважно щільніша й густіша, частина чого-не-

будь. Я. закостеніння: утворення кісткової тканини в ме-

зенхімальній чи хрящовій основі кістки, що розвивається.
Ятрогения (гр. iatros — врач + genesis — происхождение)

-—ятрогенія:


захворювання, які породжуються неправильним,' необереж-

ним, необдуманим висловлюванням лікаря, а Інколи не-

уважною, безтактною поведінкою лікаря щодо хворого.
СПИСОК ЛПЖРАТУРИ
• инн'Н(щ„і1 ,, . і

Авдеев М. И. Суд^НОиММНйММСКМ экспертиза трупа. — М.:


Медицина, ^ ЇЖ Д13У%^\ •х, .' ' •,. • ' 1 • • •
Арутюнов,А. ^. Рукадй^^ flftJN^T^^^ .-•M.:
.дов при судебно-медйЛіаНСТІ^ЯІІЙ^МІИГІЇ^^ Стм-
Братусь В. Д., Шерман Д. М. Геморррагнческий шок; •*- К.:
Наукова думка, 1989. — 34 с.
Вермель И. Г. Вопросы теории судебно-медицинского заклю-

чения. — М., 1979. — 128 с.


Глушков В. А. Ответственность за преступления в области

здравоохранения. — К.: Вища школа, 1987. — 199 с.


Горбашко А. И. Диагностика и лечение кровопотерн, — Л.:
Медицина, 1982. — 224 с.
Громов А. П. Биомеханика трюмы. — М,! Медицина, 1979.
_ 140 ^ •" •"• •
342 с.
11 У1
Громов А. П., Капустин

ванне трупа. — /'

Громов А. П., Наум

тология. — М.; "


Деньковский А. Р,

стрельной раны.


Деньковский А. Р., Матышм

Л.: Медицина, 1985. — 4W

Дерябин И. И., Насонкин О.

лезнь. — Л.; M«ANUMH^u(||


гтичсская бо-
Загрядская А. Л. Опр«двЛ«И>Н

медицинском исслвдовяМИЙЦл-

М.: Медицина, 1968. — tBx С.
Трапмы при судебно-

•рвзаного ранения. —


Загрядская А. П. и Др. Суд^бно-медицинская экспертиза при

повреждениях пилами и ножницами. — Горький: Мед.

инст., 1976. — 120с.
473
Зорькин И. А. и др. Судебно-медицинская экспертиза перело-

мов позвоночника при травме твердыми предметами. —

Барнаул: АГМИ, 1986. —22с.
Зорькин А. И. и др. Судебно-медицинская экспертиза внутри-

суставных переломов крупных суставов. — Барнаул:


АГМИ, 1990. — 21 с.
Зорькин И. А. и др. Судебно-медицинская экспертиза перело-

мов диафизов длинных трубчатых костей. — Барнаул:


АГМИ, f990. — 16с.
Зорькин А. И. и др. Судебно-медицинская экспертиза перело-

мов диафизов длинных трубчатых костей верхних конеч-

ностей у детей при травме твердыми тупыми предметами.

— Барнаул: АГМИ, 1990. — 29 с.


Калитеевский П. Ф. Макроскопическая дифференциальная
диагностика патологических процессов. :— М.: Медицина,

1978.—400с.


. »• w. —— •ИЛ/ Сі
А4^мм)<А^і<€|М»Акииедішинское

КНЙ((МЮШ«-р*жушнми орудиями.


игс'міТ'Е'М^Р ®*

КАЮЛ» 'А я л—-


" миинское исследование поврежде-

орудиями. — М.: Медицина, 1965.


Клюв» А. В., Артемов В. Н. Руководство по медицинскому

расследованию авиационных происшествий. — М.: Воз-

душный транспорт, 1986. — 103 с.
Кодин В. А. Судебно-медицинская характеристика переломов

подъязычной кости и щитовидного хряща при некоторых

видах внешнего насилия. — Владимир, 1974. — 106 с.
Комаров В. Д., Шиманко И. И. Позиционная компрессия тка-

ней. — М.: Медицина, 1984. — 176 с.


Кононенко В. И,, Тагаев Н. Н. Дифференциальная диагности-

ка мотоциклетной травмы. — Харьков, 1985. — 38 с.


Коршаков И. К. Автомобиль и пешеход. Анализ механизма

наезда. — М.: Транспорт, 1989. — 142 с.


Крюков В. Н. Механизм переломов костей. — М.: Медицина,

1971. — 108с.


Крюков В. Н. Механика и морфология переломов. — М.: Ме-

дицина, 1986. — 160 с.


Крюков В. Н. Судебная медицина. — М.: Медицина, 1990. —

448 с.
Кустанович С. Д. Исследование повреждений одежды в су-


дебно-медицинской практике.— М.: Медицина, 1965. —

218с.
ЯМ


М.: Госюриздат,

• М.:
Кустанович С. Д. Судебная баллистика.


1966.-4^^,„,';„^,\ . .
Кустанович С, Д. ;СудебНО*іедицинская трасология.

Медицина, ^97§. — (,^ с.


Лисицин А. Ф. Судв^НО-медицинская экспертиза при повреж-

. дениях из qxQTM^NteerQ гладкоствольного оружия. — М.:


Медицина,, Д^^ЗД.с.;,,,^. ., ,,
экспертиза в случаях

•— травматизма. р~


Мазуренко М, Д,

npoMbtiwieawrt

Л.: ЛенГЙДуВ,
Мазуренко.Л,^

гибших.ДірСЗул

Метод.1 реком. • .... .......w — w -^wrw111 11:
. • - ';.i,!.1-., • ! win ,h'«i,; ^n.frti'HrMefSltt.N-lKltifWfH.'HV

Матышев А. Л. Распознавание основных видов автомобиль-

ной травмы. — Л.: Медицина, 1969. — 128 с.
Молчанов В. И. и. др. Огнестрельные повреждения и их >су-
дебно-медицинская экспертиза, — Л.: Медицина, 1990. —

272 с.
Муханов А. М. Судебно-медицинская диагностика: поврежде-

ний тупыми предметами. — Тернополь, (974. — 506 с.
Муханов А. И. Атлас-руководство'ПО сущОноЙ медицине. —

К.: Вища школа, 1988. — 232 С. ,. ,,


- . , • : .,'1., •\i^.iv. •'IKL-AV...1 -N' »»

Наказ МОЗ Укра^ ''Л^фОМММЯИй ПОСК

медичної служби у\

. .. , .'.'.ч'г;


Науково-практичний

— R.: ЮрІнкоЙ';'


Науково-практичний
дексу України.' -
•'' • 1 • 1'. і
Науменко В. Г., Грехов

вания при чєрєпно-l

1967. — 116с. )
Науменко В. Г., Гм.

при травме. — М,


Науменко В. Г., Панов'

кровоизлияния. — М'


Пашкова В. И., ТомиЛЧН В, 9- ЛяДораТорные и специальные

методы исследования Ц судебной медицине. — М.: Меди-

цина, 1975. — 456с. '
475
Поліщук М. Е., Верхоглядова Т. Т., Лісовий А. С., Шев-

чук В. А: Клініка тасудово-медична експертиза черепно-

мозкових ушкоджень. — К., 1996. — 118с.
Попов Б. ./7. Черепно-мозговая травма. — Л., Медицина, 1988.

—240с.
Поркшеян О. X. Судебно-медицинская экспертиза при желез-

нодорожных происшествиях. — М.: Медицина, 1965. —-
152 с. ; • . . ' ' '• :. ;. і"
Райский М. И. Судебная медицина. — М.: Медгиз, 1963. —

468 с.
Ромоданав А. П. и др. Черепно-мозговая травма при алкоголь-

ной интоксикации. — К.: Здоров'я, 1982.— 160 с.
Руководство к практическим занятиям по судебной медицине
/ Под ред. И, А. Концевич. — К.: Вища школа, 1988;—

328с.
Саммснилом М. Л, Морфология закрытой травмы груди и


• JMt>TI. —Медицине. 1980. - 160 с.
Сапожников Ю. С. Криминалистика в судебной медицине,—

К.; Здоров'я, 1970. — 268 с.


Сапоуснико.в Ю. С., Гамбург А. М. Судебная медицина •— К,:
Вища школа, 1980. — 378 с.
Серебренников И. М. Судебно-медицинское исследование

рубцов кожи. — М.: Медгиз, 1962. — 128 с.


Сингур Н. А. Ушибы мозга.: Медицина, 1970. — 224 с;
Синило М. И. Атлас травматических вывихов. — К.: Здо-

ров'я, 1971. — 152с.


Скопин И. В. Судебно-медицинское исследование поврежде-

ний рубящими орудиями. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та,

1960. —212 с.
Смусин Я. С. Судебно-медицинская экспертиза повреждений

выстрелами из охотничьего ружья.—Л.: Медицина, 1971.


— 192с. ' ; :
Солохин А. А. Судебно-медицинская экспертиза в случаях ав- .

томобильной травмы. — М.: Медицина, 1968. — 236 с.


Солохин А. А. и др. Атлас по судебной медицине. — М.: Ме-

дицина, 1981. — 264 с. ..:.,.;.


COAOKUH А. А. Судебно-медицинская экспертиза при падении

с высоты. — М.: ЦОЛИУВ, 1983. — 30 с.


m
Солохин А. А. и др. Логические приемы в судебно-медицин-

ской экспертизе / .Судмедекспертиза. — 1985.—№ ). —


С. З—8. , , .
Солохин А. А., Бедрин Л, ^.Таблицы и схемы по судебной

медицине. Общие судвбно-медицинские вопросы травмато-

логии. — Ярославль; — М.: ЦОЛИУВ, 1985. — 80 с.
Солохин А. А., Бвдрин iff, М. Таблицы и схемы по судебной

медицине. ПоВр<ТИД|1|нДТ ПаДФНИЯ с высоты и воздей-

ствия частей тр«іЇД|І|иГи^^,. Ярославль: ЦОЛИУВ.
'986•l-76•c•••11^^ ' """!

Солохин А. А., ^^ФМЙГ-ІІІІИІНМ^ИН^ Пб


медицине. І і ІІІІ||МІИИ^^^Н|ІЙ '

Ярославль — М.: и0ЛИУЦ^|||||Я^Н|


Солохин А. А., Бедри'н Л. М. Таблицы и cxeML ..» «J«qrvnu»
медицине. Огнестрельные повреждения, пбврвжмИИЯ ОС-

трыми предметами, механическая асфиксия. — Ярославль,

1986. — 88 с.
Стислий тлумачний російсько-український словник з судової

медицини та судової психіатрії / А. С. Лісовий, К. А.. Лі-

совий, Ю. А. Томіна, К. Г. Чопівська, Л. Л. Голубович,

П. Л. Голубович та інші. — Запоріжжя, 1995. —l09 с.


Судово-медична травматологія / Л. Л. Голубович. А. С. Лісо-

вий, Г. В. Бобро, П. Л. Голубович, — Запоріжжя, 1994. —

68,с. • •

Топография силовых наП|

Под ред. В. Н. Крюкої

1977. — 176 с.


Трезвость: иллюзии и •

Н. Н. Чурилов, А. С(

Наукова думка, 1991.
Хазанов А. Т., Чалисов ..

курсу. — М.: Медицина,


Шустер X. П., Шенборн ,X,f •

Распознавание. Контрольг

1981. — 122с.
Эйдлин Л. М. Огнестрельные Л.

газ Уз. ССР. 1963. —332 Й,


Юмашев Г. С. Травматология И Ортопедия. — М.: Медицина,

1990. — 575 с.


ЗМІСТ
. . 26
Передмова ...................

Розділ І .

Предмет, завдання та значення судової медицини .

Розділ II


Процесуальні основи та організація

судово-медичної експертизи в Україні ......


Розділ III
Судово-медичне вчення про смерть та трупні явища

(судово-медична танатологія) ...........


РАУПМІу

[ffQro виявлення .......


РвСІліУІ1111 :'"11''"1'1111" 1
Судово-медичне дослідження трупів новонароджених
Розділ VII
Судово-медична експертиза при раптовій смерті . .
Розділ VIII

Судово-медична травматологія


(вчення про ушкодження) ............
Розділ IX
Судово-медична експертиза ушкоджень,
спричинених тупими предметами ..........
Розділ Х
Транспортна травма ...............
Розділ XI
Судово-медична експертиза ушкоджень,
спричинених гострими предметами .........
Розділ XII
Судово-медична експертиза
вогнепальних ушкоджень ..............
Розділ XIII
Судоио-медична експертиза у випадках
кисневого голодування (механічна асфіксія) . . . . .

47»
. 33

. 54

. 75


. 101

. 118
. 144


. 146

. 161
. 191

. 195
216
Розділ XIV
Судово-медичне дослідження у випадках смерті
від дії високої температури .........
Розділ XV ннщ.АШі !

Розлад здоров'»

від дії низы

Розділ XVI

Розлад здор

барометрмчн


Розділ Х^Ц

Розлад здбрс

та атмосфері
Розділ ХУШ

Ураження Іонізуючим


Розділ ХІХА Т U1'1

Судово-медична токсикологія


Розділ XX

Судово-медична експертиза живих осіб ......


Розділ XXI

Судово-медична експертиза речових доказів ....


Розділ XXII
Судово-медичні криміналістичні методи
дослідження ...................
Розділ XXIII
Питання лікарської деонтології та відповідальність
медичних працівників за професійні правопорушеннг

Ілюстрації ......... ;'•.". W-1


Російсько-український тлумачний ^aoWW

судово-медичних термінів . . . ,. ...к»<|


Список літератури ...... .' ; ^

Каталог: media -> diplom -> files -> pages
pages -> О. В. Дзера доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент напрН
pages -> Ліфарева Н. В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 240 с
pages -> Криміналістика навчальний посібник
pages -> Інтелектуальна власність
pages -> Предмет та система аграрного права зарубіжних країн Титульний лист план
pages -> Методичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо
pages -> Кримінологія загальна І Особлива частини Підручник Міністерство освіти І науки України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Кримінологія
pages -> Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти
pages -> У підручнику досліджуються філософсько-історичні чинники виникнення судового представництва


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка