Цікава економіка Початковий Курс економічних знаньСкачати 38.29 Kb.
Дата конвертації03.11.2018
Розмір38.29 Kb.
ТипПрограма
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист №1/11-6124 від 19.10.2005 р.)

Цікава економіка

Початковий

Курс економічних знань

2-4 класи

Автор

Л.КАШУБА – старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.Сухомлинського


Пояснювальна записка

Програма навчального курсу « Цікава економіка» з початкових основ економічних знань розроблена відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та ґрунтується на положеннях Концепції загальної середньої освіти. Це перший етап цілісного проекту економічної освіти в Україні.

Мета початкового курсу навчання економіки в початковій школі – сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу і людини в ньому як біологічної та соціальної істоти; формуванню економічного мислення і вихованню культури поведінки в умовах ринкового суспільства; засвоєнню духовних цінностей у різноманітних сферах: комунікативній, пізнавальній, екологічній, діяльнісно-вольовій, емоційній, естетичній.

Реалізація цієї мети можлива за умови розв’язання таких аспектів: понятійно-економічного, морально-етичного та розвитку початкового економічного мислення молодших школярів.Понятійно-економічний аспект ознайомлює учнів з поняттями, близькими їх життєвому досвідові, які відповідають віковим можливостям.

Морально-етичний аспект містить оцінку економічних понять, відносин, стимулює формування раціональної та морально виправданої економічної поведінки з позиції етичного спрямування.

Окреслено цілі пропонованої програми – це освітні, розвивальні, виховні. Розв’язання їх можливе за реалізації таких конкретних завдань: • ознайомлення молодших школярів з основами економічних істин, понять, категорій, явищ, процесів, про які вони дізнаються з навколишнього життя, зі світом людей, їхніми потребами та способами задоволення цих потреб;

 • зацікавлення учнів з доступними для них економічними взаємозв’язками;

 • набуття початкових практичних навичок культури споживання в умовах ринкових відносин;

 • створення бази для подальшого вивчення економіки; • формування конкурентоспроможної особистості.

Програма зорієнтована на активне використання діяльнісного підходу до навчання учнів. Значна роль у ній відводиться методам активного навчання, які прогнозують розвиток у школярів здібностей спостерігати, порівнювати, аналізувати і зіставляти, встановлювати зв’язки, пояснювати характер побаченого, класифікувати, систематизувати, робити узагальнення та висновки тощо.

У програмі передбачено використання рольових, дидактичних та ейдетичних ігор, дискусій, літературного та енциклопедійного матеріалу, екскурсій, залучення засобів образотворчого мистецтва, також організацію фронтальної, парної та групової роботи учнів.

Курс економіки для учнів початкових класів пов'язаний математикою, логікою, образотворчим мистецтвом, ОБЖД, природознавством, розвитком мовлення. Вивчення основ економіки буде ефективнішим, якщо проводитимуться інтегровані уроки.

Програма розрахована на 34 години на рік.

Основні принципи побудови програми – це науковість, поступовість, неперервність, послідовність, доступність, зв'язок із життям.

Перший етап (2клас) дає інформацію про навколишній економічний простір, формує первинну економічну культуру, пов’язує вивчення цього курсу з іншими навчальними предметами.

Другий етап (3клас) повторює матеріал першого етапу, розширює економічний світогляд учнів. Практичний матеріал розвиває логічну послідовність прийняття економічних рішень; сприяє усвідомленню зв’язків між людьми, які існують в економічному суспільстві.

Третій етап (4клас) закріплює матеріал першого і другого етапів, розкриває способи організації господарського життя суспільства. Практичний матеріал навчає робити самостійний вибір, мотивувати його, прогнозувати наслідки обраного рішення.

Основні методичні прийоми навчання молодших школярів початкового курсу економіки: • інформація про елементарні економічні поняття й терміни;

 • спостереження за доступними для дітей економічними відносинами між людьми в сім’ї, класі, школі, суспільстві;

 • мотивація економічної діяльності людей на основі головних економічних принципів і законів;

 • застосування цікавих для дітей вправ на усвідомлення й закріплення знань, умінь і навичок, на розвиток економічного мислення;

 • практичне застосування набутих знань, умінь і навичок;

 • діагностування рівня засвоєння навчального матеріалу ( тестування з метою контролю, самоконтролю та взаємоконтролю); • обговорення та аргументування життєвих чи ігрових ситуацій з погляду економічних правил взаємодії;

 • використання міжпредметних зв’язків.

Учні початкових класів внаслідок цілеспрямованої, системної роботи педагога мають володіти такими групами компетентностей, як : комунікативно-мовленнєві, соціальні, інформаційні, самовдосконаленні, які сприяють формуванню в них практичних умінь і навичок орієнтування у ринковій економіці, ринкових процесах.

Компетенції

Очікувані результати

Комунікативно-

мовленнєві

Учень (учениця):

 • розвиває уміння спілкуватися з членами гуртка, педагогом. вихователем, однолітками, іншими оточуючими людьми, дотримуючись при цьому толерантного ставлення до гуртківців; не повторюючи раніше висловлених думок товаришів, аргументуючи власні спостереження; спокійно сприймає критичні зауваження і самостійно оцінює власні вчинки та вчинки однолітків, інших людей;

 • розвиває зв’язне мовлення;

 • вміє чітко, лаконічно відповідати на запитання та аргументує відповіді;

 • грамотно і каліграфічно записує відповіді, тести, розгадує кросворди, ребуси;

 • пов’язує вивчений матеріал математики, мови, природознавства, ОБЖД, образотворчого мистецтва та економіки

соціальні

Учень (учениця):

 • знає економічні закони розвитку суспільства;

 • спостерігає за економічним розвитком місцевості, де живуть; України;

 • володіє економічними термінами та може їх пояснити;

 • помічає, передбачає негативний вплив виробництва на довкілля;

 • економно використовує природні ресурси;

 • здійснює природоохоронну діяльність;

 • займає активну життєву позицію в суспільстві;

 • розуміє важливість правильного вибору майбутньої професії

інформаційні

Учень (учениця):

 • уміє здобувати будь-яку інформацію. завдяки ознайомленню зрізними джерелами ( газети, книги, комп’ютер);

 • уміє перевіряти отриману інформацію за допомогою власних спостережень у довкіллі;

 • уміє обговорювати у колі однолітків питання щодо пошуку позитивних або негативних підтверджень;

 • користується посібником «Цікава економіка» для здобуття потрібної інформації;

 • уміє здійснювати моніторинг економічних об’єктів, вести рекламну та менеджерську діяльність
самовдосконалені

Учень (учениця):

 • уміє спостерігати, порівнювати, передбачати, узагальнювати, систематизувати, встановлювати економічні зв’язки;

 • здійснює самоаналіз власної діяльності та діяльності інших підприємств;

 • розподіляє власний сімейний бюджет;

 • прагне до самоосвіти;

 • використовує критичні зауваження на свою адресу з метою самовдосконалення;

 • планує власну бізнесову діяльність та визначати її напрямки
Набуття учнями зазначених умінь і навичок сприятиме:

 • особистому розвиткові учнів;

 • розширенню економічних уявлень про навколишній світ і власне місце в ньому;

 • усвідомленню економічних зв’язків, процесів, явищ;

 • дотриманню правил та норм поведінки в суспільстві;

 • формуванню інтересів до майбутньої професії;

 • полегшенню адаптації школярів у соціумі.

2 клас

Я та економіка. Введення в економіку.

Зміст навчального матеріалу

Вимоги щодо рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Що вивчає наука економіка?

Що дає мені та моїй сім’ї економіка?

Малюємо: підприємство, з яким пов’язані мої батьки.

Екскурсія на підприємство. Узагальнювальний урок-дискусія «Що потрібно знати про економіку рідного краю?»

Учень (учениця):

 • описує об’єкти живої, неживої природи, про які читають у художніх творах;

 • порівнює довкілля; позитивний та негативний вплив економіки на природний баланс; роль людини у розвитку економіки рідного краю;

 • спостерігає важливість розвитку підприємств, фермерства, торгівлі, банківської системи;

 • наводить приклади необхідності різних професій;

 • розповідає про професії батьків; свою майбутню професію;

 • формулює висновки про доречність використання початкових знань про економічний розвиток країни.

Потреби людини

Що таке потреби?

Нескінченність потреб людини та обмеженість можливостей. Різноманітність потреб: матеріальні, духовні; індивідуальні, колективні; раціональні, нераціональні.

Потреби соціальні, групові, суспільні; першочергові, та непершочергові; теперішні та перспективні. Еволюція задоволення потреб людини. Закон зростання та способи задоволення потреб людини.

Малюємо: потреби людей; зображених на малюнках тварин.

Практична робота: моделювання задач визначення потреб персонажів літературних творів.

Вправляння у розв’язуванні винахідницьких задач, визначення істинних та хибних суджень; заповнення таблиць; розгадування ребусів; написання творів; тестування.Дослідницька робота: простежити потреби комах, птахів, риб, тварин, людини; визначити вплив нераціональних потреб на стан здоров’я людини.

Учень (учениця):

 • розрізняє зв’язки між різними видами потреб; першочерговість одних та обмеженість інших потреб;

 • визначає першочергові та непершочергові, теперішні та перспективні потреби;

 • порівнює індивідуальні – колективні, раціональні – нераціональні потреби;

 • звертає увагу на нераціональні потреби (вживання алкоголю, тютюнопаління); здоровий спосіб життя; заняття спортом;

 • наводить приклади різних видів потреб людини; закон зростання потреб;

 • аргументує віднесення потреб до того чи іншого виду.

 • дотримується правил толерантного ставлення одне до одного;

 • формулює висновки про необхідність задоволення соціальних, групових і суспільних потреб;

 • Орієнтується у поняттях: потреби матеріальні та духовні; індивідуальні та колективні; раціональні та нераціональні.

Блага

Економічні та безкоштовні блага.

Розподіл благ. Короткочасні та довгочасні економічні блага.

Екскурсії: уроки мислення та спостереження в природі.

Малюємо: безкоштовні та економічні блага; танграми із зображенням різноманітних благ (довгочасних і короткочасних)

Практична робота: визначення за малюнками безкоштовних та економічних благ; складання природних ланцюжків перетворень безкоштовних благ в економічні; заповнення таблиць; розгадування ребусів; моделювання власних задач; тестування.

Дослідницька робота: проростити зернину, цибулину; посадити дерева, кущі, квіти; простежити за ґрунтом біля школи в різні пори року.


Учень (учениця):

 • спостерігає за природними благами;

 • порівнює економічні та безкоштовні, довгочасні та короткочасні блага;

 • наводить приклади безкоштовних та економічних благ;

 • пояснює, чим відрізняються короткочасні від довгочасних благ;

 • аргументує чому ті чи інші блага відведені до економічних та безкоштовних;

 • дотримує правил бережного ставлення до природних (безкоштовних) благ;

 • формулює висновки про бережне ставлення людини до природних ресурсів;

 • орієнтується у поняттях: економічні й безкоштовні, короткочасні та довгочасні блага

Товари та послуги

Різноманітність товарів та послуг

Комплементарні товари, товари-субститути (без вживання термінів).

Обмеженість.

Ілюстрування ситуації обмеженості. Необхідність вибору в умовах обмеженості товарів та послуг.Малюємо: різні товари, групуючи їх за властивостями.

Екскурсії: на ринок для ознайомлення з різноманітними товарами.

Практична робота: заповнення таблиць; розгадування ребусів; творча робота по складанню реклами того чи іншого товару; тестування.

Дослідницька робота: простежити за необхідністю придбання тих чи інших товарів членами сім’ї учнів.


Учень (учениця):

 • розрізняє різні товари;

 • визначає різні види послуг;

 • порівнює комплементарні товари та товари-субститути;

 • звертає увагу на необхідність бережного ставлення до різних товарів;

 • наводить приклади

комплементарних товарів та товарів-субститутів;

 • аргументує віднесення товарів до того чи іншого виду;

 • дотримує правил толерантного ставлення одне до одного та бережного ставлення до шкільного приладдя;

 • формулює висновки про необхідність збільшення кількості товарів у суспільстві; бережного ставлення до будь-яких товарів;

 • орієнтується у поняттях: товари комплементарні та товари-субститути.

3 клас

Економіка та довкілля

Зміст навчального матеріалу

Вимоги щодо рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Повторення вивченого за попередній рік

Екскурсія до парку.

Малюємо: плакат про дбайливе ставлення до води, землі, повітря.

Практична робота: складання природних ланцюжків перетворень благ у економічні; заповнення таблиць, розгадування ребусів; складання власних задач про дбайливе ставлення до природних ресурсів.

Дослідницька робота: зібрати насіння квітів.


Учень (учениця):

 • розрізняє економічні й безкоштовні блага, різні товари;

 • визначає різні види послуг;

 • порівнює комплементарні товари та товари-субститути;

 • знає про необхідність дбайливого ставлення до різних товарів;

 • наводить приклади безкоштовних благ, комплементарних товарів та товарів субститутів;

 • аргументує віднесення потреб та товарів до того чи іншого виду;

 • дотримує правил толерантного ставлення один до одного та бережного ставлення до шкільного приладдя;

 • формулює висновки про необхідність збільшення товарів у суспільстві; дбайливого ставлення до будь-яких товарів;

 • орієнтується у поняттях: товари компліментарні та товари-субститути.

Економічні ресурси

Види економічних ресурсів: природні, капітальні, трудові.

Підприємство як складова економічних ресурсів. Екологія і раціональне використання ресурсів.Малюємо: як Землі допомогти «не мхворіти».

Практичне заняття: з визначення економічних ресурсів за художніми творами, які вивчають за програмою з читання.

Дослідницька робота: складання учнівських проектів про різноманітні економічні ресурси.

Учень (учениця):

 • розрізняє зв’язки між різними економічними ресурсами;

 • визначає природні, капітальні, трудові ресурси;

 • порівнює економічні ресурси;

 • знає необхідне про трудові ресурси;

 • наводить приклади економічних ресурсів;

 • аргументує віднесення ресурсів до того чи іншого виду.

 • дотримується правил толерантного ставлення до оточуючих;

 • формулює висновки про необхідність раціонального використання ресурсів; необхідність розширювати випуск товарів народного вжитку;

 • Орієнтується у поняттях: екологія, раціональне використання ресурсів, природні, капітальні, трудові економічні ресурси.

Обмеженість і проблеми вибору

Безмежність потреб і обмеженість ресурсів.

Необхідність вибору в умовах обмеженості ресурсів.Малюємо: ребуси

Практична робота: заповнення таблиць; розв’язування проблемних задач , ділова гра «Запропонуй альтернативний вибір»

Дослідницька робота: Як з’явилася парта в школі, олівець у руках; складання учнівських проектів про важливість дбайливого ставлення до природних ресурсів.


Учень (учениця):

 • розрізняє зв’язки між різними економічними ресурсами;

 • визначає обмеженість ресурсів;

 • порівнює потреби за їх важливістю;

 • знає про необхідність обмеженості товарів, дбайливого ставлення до них;

 • наводить приклади обмеженості економічних ресурсів;

 • аргументує віднесення ресурсів до того чи іншого виду;

 • дотримує дбайливого ставлення до шкільного та домашнього майна;

 • формує висновки про необхідність збільшення товарів у суспільстві; про економію часу як важливого ресурсу економіки;

 • орієнтується у поняттях: вибір, безмежність потреб, обмеженість ресурсів, альтернативний вибір.

Бартер

Бартерний обмін (торгівля)

Малюємо: казкових героїв, розповідаємо про їх потреби.

Практична робота: опрацювання казки С. Сигиди «Півник та бобове зернятко»

Дослідницька робота: Складання алгоритму бартерного обміну наступних товарів: борошно, млин, зерно, комбайн, пшениця, гроші.


Учень (учениця):

 • знає про можливість застосування бартеру як форми обміну;

 • наводить приклади бартерного обміну;

 • формулює висновки про необхідність бартеру;

 • порівнює комплементарні товари та товари-субститути;

 • орієнтується у поняттях: бартер, обмін товарами.

 • спостерігає за природними благами;

 • порівнює економічні та безкоштовні, довготривалі та короткочасні блага;

 • наводить приклади безкоштовних та економічних благ;

 • пояснює , чим відрізняються короткочасні блага від довготривалих;

 • аргументує чому ті чи інші блага віднесені до економічних чи безкоштовних;

 • дотримує правил дбайливого ставлення до природних (безкоштовних) благ;

 • формулює висновки про дбайливе ставлення до природних ресурсів; розвиток екологічної науки;

 • орієнтується у поняттях: економічні та безкоштовні, короткочасні та довготривалі блага.

Гроші

Історія українських грошей. Доходи сімейного виробництва. Витрати Бюджет сім’ї.

Малюємо: власні гроші (гроші родини)

Практична робота: формуємо бюджет сім’ї.

Дослідницька робота: необхідність придбання різних товарів, їх вартість.

Учень (учениця):

 • розрізняє гроші різних держав;

 • визначає сутність і функції грошей;

 • порівнює доходи власної сім’ї;

 • звертає увагу на необхідність витрат, шанобливого ставлення до праці батьків; економії грошей;

 • наводить приклади безмежності потреб та обмеженості ресурсів;

 • дотримує правил толерантного ставлення один до одного та дбайливого ставлення шкільного приладдя;

 • формує висновки про раціональне використання батьківських грошей;

 • орієнтується у поняттях: гроші різних держав, валюта, бюджет сім’ї.

Банки

Місце та роль банків в житті окремої людини та суспільства.

Грошові одиниці інших країнЕкскурсія до банку.

Малюємо: гроші власної родини; нові гроші України.

Практична робота: складання учнівських проектів про виникнення грошей різних країн світу.

Дослідницька робота: аналіз зображень на грошових одиницях інших країн. Банківський захист грошей.

Учень (учениця):

 • звертає увагу на кількість банків; переглядає телепередачі, пов’язані з роботою банків;

 • визначає сутність і функції банків у суспільстві;

 • формує висновки про необхідність грошового обміну між державами; зберігання власних коштів та коштовностей;

 • наводить приклади використання послуг банку;

 • аргументує доречність зберігання грошей у банках

 • дотримує правил толерантного ставлення до оточуючих;

 • формує висновки про необхідність (чи недоречність) кожної держави мати власні гроші

 • орієнтується у поняттях: банк, грошові одиниці, валюта, обмін валютою.4 клас.

Моя майбутня професіяЗміст навчального матеріалу

Вимоги щодо рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Альтернативна вартість

Альтернативність та критерії вибору

Альтернативні витрати. Модель прийняття рішень. Ділова граМалюємо: альтернативні товари.

Практична робота: наведення прикладів альтернативного вибору у прочитаних художніх творах.

Дослідницька діяльність: доцільність альтернативного вибору товарів: автобус – залізо – продукти харчування

 • визначає альтернативність вибору товару; вигоду і збитки при виборі;

 • порівнює в процесі ділової гри альтернативність прийнятих рішень;

 • наводить приклади альтернативних товарів;

 • аргументує необхідність альтернативного вибору;

 • дотримує правил етичної поведінки;

 • формує висновки щодо необхідності альтернативного вибору;

 • орієнтується у поняттях : альтернативність, вигода, збитки

Натуральне господарство

Ефективний спосіб господарювання. Продуктивність праці

Екскурсія на виробництво, ознайомлення з фермерським господарством.

Малюємо: професії моїх батьків.

Практична робота: складання учнівських проектів про важливість обраної професії.

Дослідницька робота: спостерігаємо за обов’язками працівників господарства

 • розрізняє види виробництва;

 • спостерігає за різноманітними способами господарювання, продуктивністю праці;

 • визначає шляхи подолання економічних проблем підприємства;

 • порівнює роботу підприємств рідного краю; необхідності різних професій;

 • наводить приклади ефективного господарювання;

 • аргументує вибір тієї чи іншої майбутньої професії;

 • дотримує правил мовленнєвого етикету;

 • формує висновки про необхідність ефективного господарювання; дотриманні екологічних вимог;

 • орієнтується у поняттях: виробництво, фермерство, професія, продуктивність праці

Виробництво

Поняття про виробництво, чинники виробництва, виробники

Продуктивність праці. Розумова і фізична праця. Навчання й підготовка до роботи на виробництві. Профільність у навчанні.Малюємо: моя майбутня професія.

Дослідницька робота: дослідження важливості всіх професій виробництва

 • розрізняє різноманітні підприємства;

 • визначає фактори виробництва, продуктивність праці;

 • порівнює розумову та фізичну працю;

 • наводить приклади розумової та фізичної праці;

 • аргументує появу на виробництві різних професій;

 • дотримує правил мовленнєвого етикету;

 • формулює висновки про необхідність обирати майбутню професію під час навчання у школі, більше дізнаватися про неї;

 • орієнтується у поняттях: фактори виробництва, розумова та фізична праця, професія, профорієнтація

Ринок товарів та послуг

Ринок ресурсів

Альтернативні, комерційні підприємства. Доходи. Виручка. Прибуток. Ринкова економіка. Колообіг товарів, послуг, ресурсів та грошей у ринковій економіці. Ділова гра.Екскурсія на ринок.

Малюємо: професії моїх батьків.

Практична робота: складання учнівських проектів про важливість обраної професіїДослідницька робота: спостерігаємо за обов’язками працівників торгівлі

 • розрізняє різні види товарів та послуг;

 • визначає коло обіг товарів, послуг, ресурсів та грошей в ринковій економіці;

 • порівнює ефективність існування комерційних підприємств;

 • наводить приклади товарів, послуг, альтернативності вибору;

 • аргументує віднесення товарів до того чи іншого виду; появи прибутків;

 • дотримує правил мовленнєвого етикету;

 • формулює висновки про необхідність кругообігу товарів, послуг, ресурсів та грошей у ринковій економіці;

 • орієнтується у поняттях: ринок товарів, доходи, виручка, прибуток, ринкова економіка
Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками:

«Цікава економіка» , 1 клас (авт.Л.В.Кашуба, О.М.Жихарєва, О.М.Романушко. –Київ: Новий друк, 2005); «Цікава економіка» , 2 клас (авт. Л.В.Кашуба, О.М.Жихарєва, О.М.Романушко. –Київ: Новий друк, 2005).
Каталог: download
download -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
download -> Уроках «Художньої культури»
download -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
download -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
download -> Реферат виконується на форматі А4
download -> Образотворче мистецтво
download -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
download -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави

Скачати 38.29 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка