Д. Д. Романовська «Крок до спілкування»Сторінка1/4
Дата конвертації22.11.2018
Розмір369 Kb.
#65905
  1   2   3   4
Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
«Затверджено»

Рішенням обласної

Експертної комісії

НМЦППСР ІППОЧО

від_26 лютого_2014р.

Протокол №_25

Голова Експертної комісії

____Д.Д.Романовська

«Крок до спілкування»
Корекційно-розвивальна програма з розвитку комунікативних вмінь та формування навичок позитивного спілкування

для дітей 5 – 6 років

Укладач:

практичний психолог

ДНЗ №12

Федорук Л.В.


Чернівці 2014
Пояснювальна записка
Дошкільний вік має особливо важливе значення для розвитку психіки та формування особистості дитини. Це час, коли діти за допомогою дорослих пізнають світ, починають розуміти призначення предметів; у цей час закладається основа майбутніх рис характеру та здібностей дитини, формується ставлення до себе та навколишнього світу, інтенсивно розвивається мовлення, діти вчаться спілкуватися один з одним.

Розвиток мовлення – складний психологічний процес. Він обумовлений розвитком комунікативної діяльності спілкування з дорослими та однолітками. Розширення змісту потреб у спілкуванні спрямовує увагу дитини на нові аспекти дійсності, на пізнання світу людей з оточенням, світу природи, предметно-практичної та художньої дійсності. Нові потреби спілкування зумовлюють потребу і в нових засобах, які мають допомогти реалізувати нову мету.

У дошкільному віці гра є провідним видом діяльності дитини, ефективним методом та однією з форм навчання та виховання, яка стимулює комунікативну активність дітей. Словесні ігри спрямовані на розвиток мовлення у дітей, уточнення та закріплення словника. Водночас вони є підґрунтям для активізації пізнавальної діяльності, розвитку розумових здібностей. У дошкільнят формується вміння висловлювати свою думку, робити висновки, застосовувати нові знання в різних життєвих ситуаціях.

Завдяки активному спілкуванню дорослого з дітьми під час гри долається напруженість, сором’язливість, конфліктність, тривожність.

Основна причина комунікативних труднощів – нерозвиненість емоційно-особистісної форми спілкування дитини з близькими людьми, що припускають теплоту, щиросердечний контакт, спільне переживання емоційних станів. Основний шлях подолання комунікативних труднощів дитини – становлення зазначеної форми спілкування із широким колом соціального оточення, що реалізує потребу дитини у визнанні, підтримці, любові, що сприяє розвиткові мотивів до спілкування і співробітництва в різноманітних і цікавих для дошкільника видах діяльності. Це вимагає усунення авторитарного стилю керівництва у вихованні дітей, твердження суб’єкт-суб’єктивних відносин у комунікації дитини з навколишнім світом, що розвиває довіру і відкритість досвідові між учасниками міжособистісного контакту. Розширення особистісно-орієнтованих форм контакту, у яких дитина знаходиться в центрі уваги зі співрозмовником, розвиває емоційну чутливість до розрізнення емоційних станів людини. Емоційно значима для дитини є діяльність, наповнена почуттям інтересу, подиву, інтелектуального занепокоєння, радості дізнання і пізнання, сприяє формуванню стійких соціогруп. Саме в таких постійних групах дитина виявляє інтелектуальну і соціальну активність у природних для неї формах життєдіяльності. Розвиваючий ефект емоційно значимих відносин виявляється в розширенні невербального і мовного репертуару взаємодії.

Одночасно для багатьох дітей, що мають комунікативні труднощі в спілкуванні, потрібне спеціальне, цілеспрямоване формування вербальних і невербальних способів комунікації. В ігровій формі корисно провести ігри-бесіди, етюди на складання різних історій, пластичні етюди, ігри-перевтілення для кращої взаємодії з однолітками.

Дана програма корекційно-розвивальних занять сприяє підвищенню самооцінки дітей, згуртуванню дитячого колективу, зниженню конфліктності, розвитку у дітей емпатії, творчих здібностей, уяви, спостережливості.

Корекційно-розвивальна програма з розвитку комунікативних вмінь та формування навичок позитивного спілкування для дітей 5 – 6 років «Крок до спілкування» сприяє створенню почуття єдності, атмосфери довіри і відкритості, акцентування почуття приналежності один одному. Сприяючи розвиткові емоційності, розкутості, волі рухів, природності спілкування, такі ігри-вправи усувають «затиски», скутість поведінки, недовіру, острах нових контактів, острах самовираження. Розширення невербальних і мовних засобів допомагає виділити й усвідомити значення контактовстановлюючих засобів спілкування. Поступово діти дійдуть висновку про те, що всі засоби, що мають емоційно позитивне забарвлення, допомагають зрозуміти іншу людину, допомагають домовитися (це їх посмішки, рухи, слова і «те, як вони звучать».


Структура корекційно-розвивальної програми

1. Мета програми: • сприяти створенню у дошкільнят позитивного емоційного настрою;

 • формувати вміння звільнитися від напруження, скутості;

 • розвиток комунікативних навичок спілкування;

 • навчання комунікативної та невербальної поведінки ( за допомогою міміки, жестів передавати емоційний стан);

 • виховання співчутливості, доброзичливості, взаємодопомоги та інших позитивних рис характеру.

2. Завдання корекційно-розвивальної програми: • забезпечити успішну адаптацію дітей в групі;

 • розвивати вміння розуміти власний емоційний стан та емоційний стан оточуючих;

 • розвивати позитивне ставлення дітей до однолітків, дружні стосунки між ними;

 • розвивати вміння адекватно реагувати на різні життєві ситуації;

 • виховувати бажання допомогти, підтримати, поспівчувати, порадіти за іншого;

 • сприяти розвитку творчих здібностей;

 • розвивати допитливість, спостережливість.3. Критерії добору в корекційну групу.

При комплектуванні підгруп до занять необхідно враховувати індивідуальні здібності дітей, проблеми виховання і розвитку.4. Організація занять.

Заняття проводяться в підгрупах один раз на тиждень. Тривалість заняття 40 хвилин. Кількість занять – 24 (16 годин).5. Структура занять:

- вступна частина (привітання, створення позитивно-емоційної атмосфери, налаштування на роботу);

- основна частина (ігри-перевтілення або ігри-бесіди з обговоренням та аналізом ситуації; етичні казки, пластичні етюди, ігри з елементами малюнкової терапії, музичної терапії);

- заключна частина (рефлексія заняття, прощання).Моніторинг якості оцінки програми

Здійснюючи роботу за корекційно-розвивальною програмою з розвитку комунікативних вмінь та формування навичок позитивного спілкування для дітей 5 – 6 років «Крок до спілкування», можна домогтися високих результатів у розвитку особистості дітей, їх самосвідомості, самоповаги, самолюбства, самоствердження, розвитку власного "Я".

Ігрові методи, спрямовані на розвиток комунікативних навичок дітей дошкільного віку мають своєю основною метою активізацію комунікації в дитячій групі. На початковому етапі необхідно оцінити існуючі комунікативні навички та здібності. Для цього використаємо методику В.Г.Щур «Драбинка». При цьому важливо відзначити, що найбільш значущим умовою формування навичок спілкування в грі дошкільників є послідовне керівництво ними з боку психолога. Здійснюючи це керівництво в різних формах: на заняттях, у вільній діяльності дітей, психолог орієнтується на завдання навчання грі дітей даного віку та можливості кожної дитини.

Для фіксації та аналізу сформованих у дітей умінь і навичок ми використовуємо  психолого - педагогічну методику: • методика визначення самооцінки дітей "Драбинка";

Вибір цієї методики обумовлений наступними причинами:

- показовість,

- простота виконання,

- наявність ігрового мотиву (обстеження нетривало за часом, в результаті зберігається стійка увага і інтерес протягом усього тесту),

- доступність організації дозволяє побачити кожну дитину в роботі (підгрупово та індивідуально).

Відповідно до визначення, даному в психологічному словнику, самооцінка тлумачиться як "оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей". І далі: "Від самооцінки залежать взаємовідносини людини з оточуючими, його критичність, вимогливість до себе, ставлення до успіхів і невдач". Низька самооцінка - це психологічний комплекс невдахи. Перша фраза з приводу будь-якої помилки чи невдачі у людей з низькою самооцінкою - "Ну що я міг вдіяти?" Із зовнішнього боку таких людей зазвичай видає безпричинна метушливість, прагнення сховатися за спину інших, невпевненість у собі і розгубленість, а то й паніка при будь-яких несподіванках.

Додамо, що і в завищеній самооцінці немає нічого хорошого. Тому психотерапевтична завдання полягає у приведенні самооцінки до нормального рівня, що відповідає реальним можливостям особистості (ідеальний варіант - верхня планка цих можливостей), тобто в одних випадках підвищити, а інших - знизити.

Найпростіші способи з'ясування рівня самооцінки дитини цілком доступні. Для того, щоб визначити наскільки вільно дитина спілкується з оточуючими його людьми можна використовувати тест «Драбинка», який допомагає виявити рівень самооцінки у дитини. Це важливо, тому що чим вище самооцінка у дітей, тим більш невимушено і розкріпачено діти спілкуються між собою і з дорослими. Адже становище дітей в грі неоднакове - одні виступають у ролі ведучих, інші в ролі ведених. У зв'язку з цим переваги дітей і їх популярність в групі багато в чому залежать від їхньої здатності придумати і організувати спільну гру. А на це здатні лише впевнені в собі дітки. Якщо успіхи дитини визнаються оточуючими, то покращується ставлення до нього з боку однолітків, що підвищує активність дітей у спілкуванні, невизнання, навпаки, знижує її: діти стають пасивними, перестають спілкуватися. 

Опитувальні листи являють собою драбину, яка намальована на аркуші паперу і складається з десяти сходинок. 

Мета дослідження: дізнатися рівень комунікативності дітей, шляхом визначення самооцінки.

Інструкція до проведення тесту «Драбинка»:

Намалюйте на чистому аркуші паперу драбинку з 10 сходинокДитині дається така інструкція:

- Уяви собі, що на верхній сходинці цієї драбинки перебувають найкращі діти на світі - самі розумні, красиві і т.д., у них все виходить, їх люблять батьки, ними не нахваляться вихователі. А на самій нижній сходинці ті, хто погано себе веде, не може ні в чому домогтися успіху, не слухає батьків. Всі інші діти розташувалися на інших сходах між цими крайнощами. Одні вище, інші нижче. Важливо, щоб дитина правильно зрозуміла розташування на сходинках, тому можна її про це перепитати. Далі запитаєте, на якій сходинці стояв би він сам? Нехай намалює себе на цій сходинці або поставить лялечку. Ось ви і виконали завдання, залишається зробити висновки. Якщо дитина ставить себе на першу, 2-у, 3-ю сходинки знизу, то в нєї занижена самооцінка. 

Якщо на 4-у, 5-ю, 6-ю, 7-ю, то середня (адекватна).

А якщо стоїть на 8-й, 9-й, 10-й, то самооцінка завищена.

Але для дітей-дошкільнят завищеною вважається самооцінка, якщо малюк постійно ставить себе на 10-ту сходинку.
Вхідну індивідуальну психодіагностику дітей необхідно проводити – вересень-жовтень.

Ознайомлення педпрацівників ДНЗ з рекомендаціями за результатами

психодіагностики – жовтень;

При цьому особливу увагу слід приділити узгодженості дій батьків та

вихователів, дотримування спільності у підході до дитини в сім'ї та дитячому садку.

Вкрай необхідна робота з психологічної просвіти дорослих, в ході якої педагоги та батьки отримують знання з даної проблеми, рекомендації .

Виступи на батьківських зборах, індивідуальне консультування батьків за

результатами психодіагностики – вересень-травень;

Корекційно-відновлювальна робота з дітьми, в яких визначено

завищена чи занижена сомооцінка – жовтень- березень.

Вихідна індивідуальна психодіагностика дітей з метою відстеження динаміки

рівня самооцінки, визначення результативності занять – квітень.


Моніторингова оцінка ефективності роботи за корекційно-розвивальною програмою з розвитку комунікативних вмінь та формування навичок позитивного спілкування для дітей 5 – 6 років «Крок до спілкування».

Очікуваний результат:


 • підвищення самооцінки дітей,

 • згуртування дитячого колективу,

 • зниження конфліктності,

 • розвиток у дітей емпатії, творчих здібностей, уяви, спостережливості.


Тематичне планування програми

Зміст заняття

Мета заняття

Використаний матеріал

Кількість годин.

Дата проведення

1.

1. Ритуал початку заняття. Компліменти.

2. Вправа «Як мене звати».

3. Пластичний етюд «Сонечко».

4. Гра «Доторкнися до…»

5. Ритуал закінчення заняття. Естафета дружби.


Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття, розвивати здатність до емпатії, згуртування дітей. Розвиток комунікативних здібностей, вміння вільно висловлювати свої думки. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнки сонця і місяця. Квіточка з ім.’ям дитини.

40 хв.

2.

1. Ритуал початку заняття. Компліменти.

2. Етюд «Скажи хороші слова про свого друга».

3. Гра «Знайди друга».

4. Гра «М’яч у руки»

5. Ритуал закінчення заняття. Сонячні промінчики.


Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття, розвивати вербальний спосіб спілкування. Розвиток комунікативних здібностей, вміння вільно висловлювати свої думки. Вміння орієнтуватися з закритими очима. Формування позитивного ставлення один до одного.

М’яч.

40 хв.

3.

1. Ритуал початку заняття. Чарівний клубочок.

2. Гра «Вітер віє на…»

3. Етюд «Складемо історію»

4. Гра «Дракон»

5. Ритуал закінчення заняття. Сонячні промінчики.


Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття, бажання спілкуватись. Вчити дітей складати історії за даним початком, розвивати мислення. Вчити висловлювати свою думку. Формування позитивного ставлення один до одного.

М’яч, малюнок дракона, дітей в групі.

40 хв.

4.

1. Ритуал початку заняття. Дружба починається з посмішки.

2. Етюд «Скажи хороші слова про свого друга»

3. Гра «Ричи, лев, ричи; стукай, потяг, стукай»

4. Гра-бесіда «Якби ти був метеликом»

5. Ритуал закінчення заняття. Сонячні промінчики.


Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Розвиток елементів техніки виразних рухів, жестів. Обмін думками, враженнями. Продовжувати вчити працювати в колективі. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнок льва, метеликів.

40 хв.

5.

1. Ритуал початку заняття. Компліменти.

2. Бесіда «Як можна утішити?»

3. Етюди на вираження страждання й суму: «Ой-ой, живіт болить!»

4. Етюд «Я так втомився».

5. Ритуал закінчення заняття. Естафета дружби


Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Ознайомити з почуттям страждання і суму. Розвивати увагу, мислення, точність рухів. Вчити самостійно робити вибір. Розвиток комунікативних здібностей, вміння вільно висловлювати свої думки. Формування позитивного ставлення один до одного.

Картки з завданнями. Запис музики.

40 хв.

6.

1. Ритуал початку заняття. Добра тварина.

2. Гра-перевтілення «Бездомному завжди погано».

3. Етюд «Врятуй пташеня».

4. Ритуал закінчення заняття. Естафета дружбиСтворити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Розвивати у дітей почуття співпереживання. Продовжувати вчити працювати в колективі. Розвиток комунікативних здібностей, вміння вільно висловлювати свої думки. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнки двох ведмежат, бездомного собаки, птахів, запис музики.

40 хв.

7.

1. Ритуал початку заняття. Компліменти.

2. Казка «Маша й сандалики».

3. Бесіда за змістом казки.

4. Етюд «Очі в очі».

5. Ритуал закінчення заняття. Коло друзів.


Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Прослуховування казки, обговорення. Вчити висловлювати свою думку, Розвивати мислення. Формувати у дітей розвиток позитивних рис характеру: доброти. Формування позитивного ставлення один до одного, зняття напруження.

Казка. Малюнок сандаликів.

40 хв.

8.

1. Ритуал початку заняття. Дружба починається з посмішки.

2. Гра-перевтілення «Усі колись мріють стати птахом».

3. Пластичний етюд «Пташка».

4. Ритуал закінчення заняття. Сонячні промінчики.Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Розвивати уяву, вчити вмінню перевтілюватись, вміти відчути і описати власний стан. Дати можливість відчути групову єдність. Вчити релаксаційним вправам. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнок птахів, музичний супровід.

40 хв.

9.

1. Ритуал початку заняття. Дружба починається з посмішки.

2. Бесіда «Як можна довідатись про настрій людини?»

3. Гра «На що схожий настрій?»

4. Етюд «Сонце».

5. Малюнок настрою.

6. Ритуал закінчення заняття. Коло друзів.Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Ознайомлення дітей з вираженнями різних настроїв людини. Закріплення вміння розпізнавати власний настрій. Розвивати здатність до емпатії, згуртування дітей. Вчити релаксаційним вправам. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнки (піктограми) різних емоційних станів людини, музичний супровід.

40 хв.

10.

1. Ритуал початку заняття. Чарівний клубочок.

2. Гра-перевтілення «Ти - маленьке деревце»

3. Пластичний етюд «Я - листочок».

4. Ритуал закінчення заняття. Сонячні промінчики.Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Налаштування на роботу. Продовжувати вчити дітей вмінню перевтілюватися, висловлювати власну думку. Розвивати вміння розрізняти та визначати власний настрій. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнки дерев, листочків, музичний супровід.

40 хв.

11.

1. Ритуал початку заняття. Дружба починається з посмішки.

2. Казка «Про хвалькуватий бантик».

3. Бесіда за змістом казки.

4 Придумування розповіді на тему: «Який я є, коли хвастаюся, і який, коли не хвастаюся?»

5. Ритуал закінчення заняття. Естафета дружби


Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Прослуховування казки, обговорення. Вчити висловлювати свою думку. Вчити розрізняти почуття «хвастощі». Розвивати мислення. Формувати готовність зрозуміти і враховувати інтереси та потреби інших дітей та дорослих. Формування позитивного ставлення один до одного.

Казка, малюнок бантика, музичний супровід.

40 хв.

12.

1. Ритуал початку заняття. Компліменти.

2. Гра-перевтілення «Уяви собі, що ти павучок».

3. Гра «Сонячний зайчик».

4. Рухлива гра «Павутинка».

5. Ритуал закінчення заняття. Сонячні промінчики.


Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Продовжувати вчити дітей вмінню перевтілюватися, висловлювати власну думку. Формувати комунікативні навички спілкування. Навчати дітей прийомам саморозслаблення. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнок павучка і павутинки, музичний супровід.

40 хв.

13.

1. Ритуал початку заняття

Дружба починається з посмішки..

2. Казка «Пес Барбос».

3. Бесіда за змістом казки.

4. Етюд «Зламана лялькаі».

5. Ритуал закінчення заняття. Естафета дружби.Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Прослуховування казки, обговорення. Вчити висловлювати свою думку. Виховувати у дітей бережливе ставлення до іграшок. Вміти розрізняти таку рису характеру, як лінь. Формування позитивного ставлення один до одного.

Казка, малюнок зламаної ляльки.

40 хв.

14.

1. Ритуал початку заняття. Дружба починається з посмішки.

2. Пластичний етюд «Сонечко».

3. Гра-перевтілення «Уяви себе хмаринкою, що пливе по небу».

4. Прослуховування пісні» з імітацією рухів.

5. Ритуал закінчення заняття. Сонячні промінчики.


Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Вироблення навичок зниження негативних емоцій. Продовжувати вчити дітей вмінню перевтілюватися, висловлювати власну думку. Формувати комунікативні навички спілкування. Навчати дітей прийомам саморозслаблення. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнки хмаринок на небі, запис пісні.

40 хв.

15.

1. Ритуал початку заняття. Дружба починається з посмішки.

2. Казка «Маленька табуреточка».

3. Бесіда за змістом казки.

4. Гра-імітація «Відремонтуємо стільчик»

5. Ритуал закінчення заняття. Сонячні промінчики.


Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Прослуховування казки, обговорення. Вчити висловлювати свою думку. Виховувати у дітей поваги до речей, які нас оточують. Вчити дітей імітації рухів. Формування позитивного ставлення один до одного.

Казка, малюнок табуретки і стільчика.

40 хв.

16.

1. Ритуал початку заняття. Дружба починається з посмішки.

2. Бесіда «Як можна звернутися до іншої людини з проханням?»

3. Тренінг ритуалу спілкування при зустрічі з іншими людьми..

4. Придумування дітьми і розігрування сценок з життя дітей із проблем спілкування.

5. Ритуал закінчення заняття. Сонячні промінчики.


Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Розвиток комунікативних здібностей, вміння вільно висловлювати свої думки. Вчити придумувати ситуацію і вміння її розіграти. Розвивати вміння керувати емоціями. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнки дітей в групі, в різних життєвих ситуаціях

40 хв.

17.

1. Ритуал початку заняття. Компліменти.

2. Колективна робота «Чудо-малюнок».

3. Колективний танцювальний рух.

4. Гра «Потяг».

5. Ритуал закінчення заняття. Естафета дружби.


Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Продовжувати вчити працювати в колективі, поважати думки один одного. Дати можливість відчути почуття єдності. Розвиток комунікативних здібностей, вміння вільно висловлювати свої думки. Вміння користуватись прийомами само релаксації. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнки людей, тварин, птахів, квітів. Музичний супровід.

40 хв.

18.

1. Ритуал початку заняття. Чарівний клубочок.

2. Бесіда про те, як місто готується до приходу весни.

3. Гра-перевтілення «Ти – лавочка у парку».

4. Гра-імітація «Малярі».

5. Ритуал закінчення заняття. Сонячні промінчики.


Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Розвивати уяву, мислення. Вчити складати розповіді на задану тему, висловлювати власну думку, розвиток комунікативних здібностей. Продовжувати вчити працювати в колективі. Вчити імітації різних рухів. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнок лавочки, музичний супровід.

40 хв.

19.

1. Ритуал початку заняття. Компліменти.

2. Гра-перевтілення «Чарівник перетворив вас у гойдалку»

3. Етюд «Гойдалка».

4. Етюд «Танець морських хвиль».

5. Ритуал закінчення заняття. Естафета дружби.


Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Продовжувати вчити дітей вмінню перевтілюватися, висловлювати власну думку. Формувати комунікативні навички спілкування. Навчати дітей прийомам саморозслаблення. Вміння користуватися прийомами само релаксації. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнок гойдалки, музичний супровід.

40 хв.

20.

1. Ритуал початку заняття. Дружба починається з посмішки.

2. Гра-перевтілення «Уяви себе каменем біля дороги».

3. Розглядання колекції різноманітних камінчиків, складання композицій.

4. «Ми – скульптори» - робота з пластиліном, глиною або пінопластом.

5. Ритуал закінчення заняття. Сонячні промінчики.


Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Продовжувати вчити дітей вмінню перевтілюватися, висловлювати власну думку. Формувати комунікативні навички спілкування. Навчати дітей прийомам саморозслаблення. Розвиток дрібної моторики руки. Продовжувати вчити працювати в колективі. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнок каменя біля дороги. Колекція різноманітних камінчиків, ватман.

40 хв.

21.

1. Ритуал початку заняття. Компліменти.

2. Казка «Про чашечку».

3. Бесіда за змістом казки, про те, як погано зазнаватися.

4. Розігрування міні-етюдів з казки.

5. Розглядання піктограми «Хвастощі».

6. Ритуал закінчення заняття. Сонячні промінчики.Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Прослуховування казки, обговорення. Вчити висловлювати свою думку. Ознайомити дітей з такою рисою характеру, як хвастощі. Розвивати вміння аналізувати власні почуття, емоції. Розвиток елементів техніки виразних рухів, жестів. Формування позитивного ставлення один до одного.

Казка. Малюнок чашки і блюдця. Набір піктограм.

40 хв.

22.

1. Ритуал початку заняття. Дружба починається з посмішки.

2. Гра-перевтілення «Бджола захищається вимушено».

3. Пластичний етюд «Квіточка».

4. Ритуал закінчення заняття. Сонячні промінчики.Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Продовжувати вчити дітей вмінню перевтілюватися, висловлювати власну думку. Формувати комунікативні навички спілкування. Навчати дітей прийомам саморозслаблення. Розвивати впевненість у собі. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнок бджоли, квітів, музичний супровід.

40 хв.

23.

1. Ритуал початку заняття. Дружба починається з посмішки.

2. Бесіда «Поговоримо ще раз про настрій».

3. Гра «Зустріч настроїв».

4. Гра «Фотографії».

5. Гра «Тренуємо емоції».

6. Ритуал закінчення заняття. Сонячні промінчики.Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Розвивати здатність розуміти та розрізняти емоційні стани, розширити знання про настрій, від чого він залежить. Допомогти справлятись з негативними переживаннями. Здійснювати психом’язове тренування. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнки з зображенням емоцій (піктограми).

40 хв.

24.

1. Ритуал початку заняття. Дружба починається з посмішки.

2. Гра-перевтілення «Уяви себе маленьким черв’ячком».

3. Малювання на тему: «Я люблю всіх тварин».

4. Пластичний етюд «Метелики радіють».

5. Гра «Прикрасимо метелика-красеня»

5. Ритуал закінчення заняття. Сонячні промінчики.Створити позитивно-емоційну атмосферу під час заняття. Розвивати здатність дитини розуміти свій емоційний стан та стан іншої людини. Продовжувати вчити дітей вмінню перевтілюватися, висловлювати власну думку. Формувати комунікативні навички спілкування. Навчати дітей прийомам саморозслаблення. Розвиток дрібної моторики руки. Продовжувати вчити працювати в колективі. Формування позитивного ставлення один до одного.

Малюнки метеликів, черв’ячка. Кольорові крейди. Вирізані квіти. Ватман.

40 хв.

Всього: 16 годин

Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка